Dato for udgivelse
05 Sep 2002 13:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. juli 2002
SKM-nummer
SKM2002.423.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1622-0023
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Skat
Emneord
Motorcykel, skade, forsikring, genopbygning, stel
Resumé

Der skulle ikke betales registreringsafgift i forbindelse med genopbygning af en motorcykel, der var blevet skadet ved et færdselsuheld, idet der var tegnet skadesforsikring for motorcyklen og udgifterne til genopbygning ikke oversteg 75 % af handelsværdien før færdselsuheldet, jf. RGAL § 7, stk. 1. Det var uden betydning, at forsikringssummen ikke var udbetalt på grund af, at føreren var spirituspåvirket i uheldsøjeblikket.

Reference(r)

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. § 7

Henvisning
Juridisk vejledning, afsnit E.A.8.1.8.2.

A's klage vedrører told- og skatteregionens afslag på anmodning om tilladelse til afgiftsfri genopbygning af en motorcykel af mærket Kawasaki ZX-9R efter § 7 i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (RGAL).

Det er oplyst, at klageren har købt en skadet motorcykel, som blev skadet ved et færdselsuheld. Af den udarbejdede taksatorrapport fremgår bl.a., at motorcyklen ikke er totalskadet, men at genopbygningen vil indebære, at stellet skal skiftes. Forsikringsselskabet har ikke villet dække skaden på grund af spirituskørsel.

Told- og skatteregionen har afslået anmodningen om tilladelse til afgiftsfri genopbygning af motorcyklen, idet der er henvist til, at det fremgår af RGAL § 7, at der skal svares afgift, når et køretøj genopbygges, og skaden overstiger en nærmere angivet procentdel af handelsværdien før uheldet, men dette forudsætter, at motorkøretøjet er omfattet af en skadesforsikring. Hvis en færdselsskade ikke anmeldes til forsikringsselskabet, eller hvis forsikringsselskabet ikke vil dække skaden, er skaden/motorkøretøjet ikke omfattet af en skadesforsikring. Regelsættet om færdselsskader i RGAL § 7 kommer således slet ikke til anvendelse i denne situation, idet lovbestemmelsen kun regulerer de skader, som anmeldes til forsikringsselskaberne og som dækkes af en forsikring. Genopbygning af den omhandlede motorcykel uden forsikringsmæssig dækning vil således alene kunne udløse betaling af registreringsafgift, såfremt køretøjet opbygges på en måde, som indebærer afgiftsmæssig identitetstab. Da genopbygningen bl.a. indebærer udskiftning af selve stellet på motorcyklen, er det regionens opfattelse, at denne genopbygning ikke vil kunne finde sted uden betaling af registreringsafgift, jf. RGAL § 1, stk. 3.

Klageren har fastholdt sin begæring om tilladelse til afgiftsfri genopbygning af den omhandlede motorcykel, idet han bl.a. har anført, at han har købt en skadet motorcykel af en ven. Motorcyklen blev skadet ved promillekørsel og blev derfor ikke omfattet af kaskoforsikringen. Motorcyklen blev takseret, og på trods af, at stellet er skadet, blev motorcyklen ikke takseret til at være totalskadet, da skaden kun antager ca. 60 % af motorcyklens aktuelle værdi. Told- og skatteregionens afgørelse fastslår, at han ikke kan få indhugget samme stelnummer i et reservedelsstel til under 10.000 kr. uden at betale afgift på ny. Ved skift med et reservedelsstel anser told- og skatteregionen motorcyklen for at skifte identitet på trods af, at motorcyklen og dens stel kun har kørt 8.000 km. Afgiften vil være i størrelsesorden 80.000 kr. og vil gøre en reparation irrelevant. Det undrer ham, at den nuværende lovgivnings § 7 udelukkende regulerer motorkøretøjer, der er omfattet af en skadesforsikring, idet han er af den opfattelse, at borgere, der selv tager ansvar/risiko ved at køre uden kaskoforsikring, afgiftsmæssigt ikke bør stilles ringere end forsikringsselskaberne.

Landsskatteretten skal udtale:

Ifølge RGAL § 1, stk. 3, svares afgift af motorkøretøjer, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj. En undtagelse fra denne regel findes i RGAL § 7. Efter praksis forud for bestemmelsens indførelse, hvorefter der ved forsikringsskader var valgt en økonomisk indfaldsvinkel ved fastsættelse af regler om afgiftsfritagelse og bemærkningerne ved fremsættelse af loven, finder retten, at RGAL § 7, stk. 1, må forstås således, at afgiftsfritagelse vedrører motorkøretøjer, der genopbygges efter at have været ødelagt ved færdselsuheld e. lign., såfremt disse er omfattet af en skadesforsikring, og udgifterne til genopbygningen ikke overstiger en vis procentdel, i dette tilfælde 75 %, af motorkøretøjets handelsværdi før skaden.

Henset hertil finder retten, at det afgørende er om den omhandlede motorcykel var omfattet af en skadesforsikring, og ikke om den konkrete skade blev dækket af forsikringsselskabet. Da der efter det oplyste på tidspunktet for færdselsuheldet var tegnet en skadesforsikring for den omhandlede motorcykel, finder retten i overensstemmelse med en udtalelse afgivet af Told- og Skattestyrelsen under sagens behandling for Landsskatteretten, at reglerne i RGAL § 7 finder anvendelse.

Da det endvidere må lægges til grund, at udgifterne til udbedring af de omhandlede skader på motorcyklen ifølge forsikringsselskabets opgørelse ikke oversteg 75 % af motorcyklens handelsværdi før færdselsuheldet, finder retten, at der ikke skal betales afgift i forbindelse med genopbygning af motorcyklen, jf. § 7, stk. 1.

Den påklagede afgørelse vil være at ændre i overensstemmelse hermed.