Dato for udgivelse
15 Aug 2002 09:58
SKM-nummer
SKM2002.410.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4312-00232
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Skat
Emneord
Nægtet sambeskatning, klage, ejertidskrav ej opfyldt
Resumé

Der klages over en af skattemyndigheden nægtet sambeskatning for indkomståret 2000.

LR finder ikke, at betingelserne for sambeskatning er opfyldt for indkomståret 2000. Moderselskabet har kun ejet datterselskabet i en del af moderselskabets regnskabsår ligesom ejerskabskravet ikke lempes via de i sambeskatningscirkulære 1999-46, betingelse 1.2. angivne undtagelsesbestemmelser.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31, stk. 1
Cirkulære nr. 209 af 23.12.1999 (TSS-CIR 1999-46)
Ligningsvejledningen 2000 S.D.4.6 og S.D.4.8

Der klages over en af ligningsmyndigheden nægtet sambeskatning for selskabet A og datterselskabet B for indkomståret 2000.

Den 3. marts 2000 stiftede to personer hver et anpartsselskab D og E.

Da selskaber under stiftelse ikke kan stifte endnu et selskab, valgte D og E - begge under stiftelse - den 13. marts 2000 at købe et fælles selskab (skuffeselskab), der 14. marts 2000 fik navnet A. Sidstnævntes første regnskabsår løb fra 1.7.1999 - 31.12.2000. Indkomståret 2000 var således på 18 måneder.

Af aftale, dateret 28. marts 2000, om overdragelse af den samlede aktiekapital i B fra en tidligere ejer - selskabet C - til A fremgår, og at overdragelsen sker med virkning fra 1. januar 2000. B´s regnskabsår er kalenderåret.

Repræsentantens begrundelse for den ansøgte sambeskatning er, at A fra den 1. juli 1999 - 31. december 1999 har været uden erhvervsmæssig aktivitet. Der bør derfor indrømmes sambeskatning.

Det anføres, at der i nærværende sag er tale om den i forhold til Selskabsskatteloven og cirkulæret "modsatte situation, nemlig moderselskabet, der er erhvervet som et skuffeselskab. I tiden 1. juli 1999 - til selskabet handles, er det kun indskudskapitalen, der er blevet forrentet. Begge selskabers regnskabsår udløber samtidig."

Det er repræsentantens opfattelse, at de samme hensyn som ved køb af datterselskab som skuffeselskab gør sig gældende her. Repræsentanten mener derfor, at der også i denne situation bør indrømmes sambeskatning.

Ligningsrådets afgørelse:

De gældende betingelser og vilkår for sambeskatning fremgår af Selskabsskattelovens § 31 sammenholdt med de af Ligningsrådet fastsatte vilkår - for indkomståret 2000 angivet i cirkulære nr. 209 af 23. december 1999 (TSS-cirkulære 1999-46).

De for afgørelsen af nærværende sag relevante bestemmelser fremgår af cirkulærets betingelser 1.1 og 1.2.

A har kun ejet B i en del af moderselskabets regnskabsår - ligesom ejerskabskravet ikke lempes via af de under betingelse 1.2 angivne undtagelsesbestemmelser.

Den eksisterende lovgivning og de af Ligningsrådet fastsatte betingelser og vilkår for sambeskatning, giver ikke hjemmel til at meddele tilladelse til sambeskatning i nærværende sag.

Tilladelse til sambeskatning kan derfor ikke bevilges.