Dato for udgivelse
23 Nov 2006 09:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Nov 2006 14:19
SKM-nummer
SKM2006.695.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-2444-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Værdiansættelse, anparter, interesseforbundne, parter, trippelbeskatning, syn, skøn, indreværdi, broder
Resumé

Sagsøgeren ejede via et holdingselskab samtlige anparter i H1 Danmark ApS. Anparterne blev solgt med 50% til sagsøgeren såvel som 50% til hans bror, der var direktør i selskabet, til kurs 5. Skattemyndighederne ansatte markedsværdien af anparterne skønsmæssigt til kurs 90 og beskattede sagsøgeren af maskeret udlodning af forskelsværdien ved salget til ham selv som til broderen.

Der blev afholdt syn og skøn i sagen, hvor syns- og skønsmanden fastslog, at selskabets indre værdi kunne opgøres til kurs 42, men at selskabets markedsværdi ved salg til uafhængig tredjemand for det første måtte antages at være meget begrænset eller sandsynligvis kurs 0, samt at syns- og skønsmanden anså det som meget tvivlsomt, om der overhovedet måtte antages at være et marked, hvor de to 50%-anpartsposter i selskabet kunne afhændes.

Skatteministeriet nedsatte sin påstand svarende til, at der alene skulle ske beskatning af maskeret udlodning svarende til kurs 42. Østre Landsret fandt, at markedsværdien ved værdiansættelsen af anparterne ikke var relevant, men at anparterne derimod skulle værdiansættes ud fra den værdi, som anparterne havde for sagsøgeren. På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet mod at anerkende, at den foretagne forhøjelse blev nedsat fra kurs 90 til kurs 42.

For så vidt angår beskatning af maskeret udlodning hos sagsøgeren vedrørende den fordel, der var tilgået hans bror, stadfæstede landsretten den foretagne dobbeltbeskatning, dog således at den maskerede udlodning ligeledes blev nedsat svarende til, at kursen på anparterne var kurs 42.

Reference(r)
Ligningsloven § 16 A
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-4 S.F.2.3.3

Parter

A
(advokat Bjarne Fabech-Larsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Martin Henrichsen)

Afsagt af landsdommerne

K. Wiingaard, Steen Mejer Hansen og Lone Dahl Frandsen (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 19. august 2002, har sagsøgeren, A, nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens aktieindkomst for indkomståret 1998 ansættes til 0 kr., subsidiært et højere beløb end 0 kr., men mindre end 74.553 kr., og mere subsidiært hjemvisning til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Sagsøgte har nedlagt endelig påstand om, at Skatteministeriet frifindes mod at anerkende, at forhøjelsen af sagsøgerens aktieindkomst for indkomståret 1998 med 170.000 kr. nedsættes til 74.553 kr., subsidiært hjemvisning til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Sagens omstændigheder

Sagen vedrører spørgsmålet, om salg af anparterne i selskabet H1 Danmark ApS den 27. februar 1998 til sagsøgeren og dennes bror, B, må anses for maskeret udlodning, der er skattepligtig i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Ved Skatteforvaltningens afgørelse af 7. juli 2000 blev sagsøgerens aktieindkomst for indkomståret 1998 forhøjet med 170.000 kr., idet skatteforvaltningen fandt, at anparterne var solgt til en underpris, der måtte anses for maskeret udlodning.

Skatteansættelsen blev stadfæstet af Landsskatteretten, der i kendelse af 21. maj 2002 har anført følgende:

"...

Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt

Indkomståret 1998

 

Aktieindkomst

 

Salg af anparter i H1 Danmark ApS til underpris

170.000 kr.

Sagen er forhandlet med klagerens advokat på Landsskatterettens kontor.

Det er oplyst, at klageren i 1994 solgte sin personlige virksomhed til H2 A/S (tidligere H2X Danmark A/S), hvori han er eneaktionær.

Klageren og hans broder B stiftede den 7. september 1995 H1 Danmark ApS med B som direktør. Anpartskapitalen i dette selskab på nom. 200.000 kr. blev inden udgangen af september 1995 solgt til H2 A/S til pari, og B fortsatte som direktør.

I forbindelse med aflæggelsen af det pr. 30/6 1997 for H1 Danmark ApS afsluttende regnskab blev det med henblik på at motivere B og for at etablere en fastere tilknytning til ham drøftet, at han skulle erhverve halvdelen af anpartskapitalen i selskabet.

Selskabets revisor blev derfor anmodet om at [fast]sætte kursen for den pågældende anpartspost på nom. 200.000 kr. Han fastlagde kursen bl.a. på baggrund af det seneste aflagte årsregnskab pr. 30. juni 1997 til 5, idet egenkapitalen var opgjort til 84 kr. En af revisor udarbejdet balance pr. 28/2 1998 viste en negativ egenkapital på 44.342 kr.

H2 solgte ifølge købsnota den 27. februar 1998 hele anpartskapitalen i H1 Danmark ApS med nom. 100.000 kr. til B og nom. 100.000 kr. til A til kurs 5 eller for 5.000 kr. til hver køber.

Skatteankenævnet begrunder sin ansættelse således

"Nævnet har herved lagt til grund, at H2 A/S's salg af anparterne i H1 Danmark ApS til Dem og til Deres bror, B, for kurs 5, er sket for et beløb, der er ansat for en underpris. Underprisen er skønsmæssigt ansat til 170.000 kr., idet kursværdien (kurs 90) er ansat til 180.000 kr.

Den ansatte underpris 170.000 kr. er skattepligtig hos Dem i medfør af ligningslovens § 16 A, stk. 1 (maskeret udlodning). Det er herved lagt til grund, at De som hovedaktionær i H2 A/S havde den bestemmende indflydelse på selskabets dispositioner, og selskabet anses at have solgt anparterne til kurs 5 på grund af denne indflydelse.

Ved den ansatte skønsmæssige underpris på 170.000 kr. er lagt til grund, at det på tidspunktet for afståelsen må have stået Dem klart, at selskabskapitalen i perioden 30. juni 1997 og til afståelsen var genskabt. Der er herved henset til det udarbejdede perioderegnskab, der udviser en negativ kapital på 44.342 kr. Dette regnskab medtager dog ikke afslutningsposteringer, som fx. igangværende arbejder, ligesom det skønnes, at der i selskabet er en ikke ubetydelig goodwill."

Klagerens advokat har principalt nedlagt påstand om, at ansættelsen nedsættes til 0 og subsidiært, at ansættelsen nedsættes til et lavere beløb end 170.000 kr.

Advokaten har til støtte herfor henvist til, at salgskursen 5 er ansat på baggrund af det forud for salget den 27. februar 1998 af anparterne aflagte regnskab pr. 30. juni 1997, hvor egenkapitalen var opgjort til 84 kr. Advokaten har herved henvist til ligningsvejledningen for 1998 pkt. S.G.2.4.8.2.

Advokaten har videre henvist til, at der ved kursfastsættelsen bl.a. er taget højde for den usikkerhed, der på daværende tidspunkt herskede indenfor IT-branchen med betydelige kursfald og lukning af virksomheder.

Advokaten finder, at der ikke er knyttet nogen goodwill til virksomheden som følge af, at de opgaver, denne beskæftiger sig med, er udviklingsopgaver, hvor resultatet, herunder det økonomiske er afhængig af at være først på markedet.

For så vidt angår den subsidiære påstand har advokaten bl.a. gjort gældende, at der alene kan ske forhøjelse vedrørende den af klageren erhvervede anpartspost på 100.000 kr., og ikke den post, der er afhændet til hans broder.

Landsskatteretten skal bemærke, at salgsprisen for anparter skal ske til handelsværdien. Det fremgår af årsberetningen for selskabets tredje regnskabsår 1. juli 1997 til 30. juni 1998, at indtjeningen har været tilfredsstillende i årsregnskabet. Årets resultat før skat var 216.022 kr. og efter skat 183.494 kr. Årets resultat for det foregående regnskabsår var 34.730 kr. Egenkapitalen var 183.578 kr.

Landsskatteretten finder med udgangspunkt i årsregnskabet for regnskabsåret 1997/98 herunder årsberetningen, at der ikke er grundlag for at antage, at den af Skatteankenævnet skønsmæssigt fastsatte kursværdi, 180.000 kr. for anparterne på salgsdagen den [27. februar] 1998 var for høj.

Retten skal videre bemærke, at klageren er eneaktionær i H2 A/S. Ifølge ligningslovens § 16 A, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst udbytte af aktier og lignende værdipapirer. Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærerne.

Klageren er i henhold til denne bestemmelse skattepligtig som aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a, stk. 1, af den underpris, H2 A/S, må anses at have solgt hele anpartskapitalen til H1 Danmark ApS.

Da Landsskatteretten finder, at underprisen som sket ved den påklagede ansættelse passende kan ansættes til skønsmæssigt 170.000 kr., stadfæstes ansættelsen.

..."

Til brug for sagens behandling i landsretten er der foretaget syn og skøn af statsautoriseret revisor MS, der i skønserklæring af 1. august 2005 har anført blandt andet:

"...

Til besvarelse af spørgsmål vedrørende indre værdi pr. 27.02.1998 har vi foretaget 2 antagelser:

  1. Såfremt selskabets igangværende arbejder måtte formodes at have samme omfang på datoen for salget af 50% af anparterne i H1 Danmark ApS, som ved udgangen af regnskabsåret pr. 30. juni 1998 (90.952 kr.), ville selskabets indre værdi udgøre 46.693 kr., svarende til en kurs 23,3.
  2. Såfremt selskabets indtjening havde været jævnt fordelt over året, burde den indre værdi efter vor vurdering maksimalt udgøre 122.413 kr., svarende til kurs 61,2.

Det er vor vurdering, at den indre værdi vil ligge i intervallet mellem 46.693 kr. (kurs 23,3) og 122.413 kr. (kurs 61,2), og vort estimat er en indre værdi på 84.553 kr. (kurs 42,25), beregnet som et gennemsnit.

Selskabets egenkapital pr. 27. februar 1998 var identisk med den ovenfor anførte indre værdi estimeret til 84.553 kr.

Til besvarelse af spørgsmål om markedsværdi af H1 Danmark ApS er det vor opfattelse, at denne var meget begrænset pr. 27. februar 1998. Det er sandsynligt, at det ikke ville have været muligt at sælge en anpartspost på 50% til en uafhængig person.

Spørgsmål 2

Vi anser det som meget tvivlsomt, hvorvidt der var et marked for handel mellem uafhængige parter af en anpartspost på 50% i H1 Danmark ApS, da selskabet havde en begrænset størrelse, havde udvist dårlige økonomiske resultater i årene forud for 27. februar 1998 sammenholdt med, at selskabet ikke havde en unik/stærk markeds- eller produktmæssig position.

Spørgsmål 4

Det er vor vurdering, at værdien af anpartsposten på 50% af selskabet var højere for direktøren i selskabet end for en uafhængig tredjemand. Direktøren fik med en anpartspost på 50% betydelig indflydelse på den forretningsmæssige udvikling, herunder de strategiske og forretningsmæssige dispositioner i selskabet. Indflydelsen skal efter vor opfattelse sættes i relation til ejerandelen på de 50%, og der kan oftest ikke tillægges familierelationer særlig værdi. Det afgørende i anpartshaverforhold er, om der er sammenfaldende interesser i relation til strategi og drift og ikke om man er i familie. Det er således vor vurdering, at ejerandelen på 50% i selskabet udelukkende havde en værdi for direktøren i selskabet, idet markedsværdien anses for at have været meget begrænset eller sandsynligvis 0 kr."

I supplerende skønserklæring af 27. september 2005 anføres

"...

Spørgsmål 10

Baggrunden for de 2 antagelser i besvarelsen af spørgsmål 1 i syns- og skønstemaet har været følgende:

  1. Det må antages, at H1 Danmark ApS på datoen for handlen med anparterne har haft igangværende arbejder af et vist omfang. I henhold til oplysninger fra selskabets daværende revisor NJ, er de igangværende arbejder eneste væsentlige periodepost, hvorfor vi udelukkende korrigerer for denne regnskabspost. Der består en vis usikkerhed i opgørelsen af selve størrelsen af de igangværende arbejder, men vi har antaget, at igangværende arbejder udgør samme størrelse, som ved udgangen af regnskabsåret.
  2. Antagelse nummer 2 bygger på oplysninger om, at omsætningen i selskabet ikke har været sæsonbetonet, men ligeligt fordelt over de enkelte måneder i regnskabsåret som anført i brev fra Advokat NJ 11.05.2005. Beregningen forsøger at anskueliggøre dette forhold.

Der ligger en grad af usikkerhed i begge ovenstående antagelser, og vi har derfor også angivet et interval for den indre værdi og et estimat af den indre værdi på 84.553 kr. (kurs 42,3) pr. 27.02.1998, hvilket udgør et gennemsnit af de 2 antagelser.

Spørgsmål 11

I nedenstående tabel har vi redegjort for de beregninger, som ligger til grund for vor besvarelse af spørgsmål 1 i syn- og skønstemaet.

R1-estimat af indre værdi 27.02.1998

kr.

 
 

1. antagelse

 

Egenkapital 27.02.1998

(44.259)

Justering for igangværende arbejder

90.952

 

Justeret egenkapital 27.02.1998

46.693

Antal anparter

2.000

Kurs pr. anpart

23,3

 

2. antagelse

 

Egenkapital 01.07.9784

Justering for jævn indtjening i regnskabsåret (183.494 kr.*(8/12))

122.329

 

Justeret egenkapital 27.02.1998

122.413

 

Antal anparter

2.000

 

Kurs pr. anpart

61,2

 

Gennemsnit (23,3 + 61,2)/2

42,3

Som det fremgår af ovenstående "1. antagelse" foretages der ikke fradrag for selskabets igangværende arbejder men et tillæg."

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af A, B og syns- og skønsmand, statsautoriseret revisor MS.

A har forklaret blandt andet, at han efter endt uddannelse som markedsøkonom etablerede personlig forlagsvirksomhed under navnet H2X Danmark A/S. Efterfølgende blev hans bror, B, ansat i virksomheden. De stiftede i 1995 H1 Danmark ApS med henblik på at drive digital virksomhed med salg af webdesign, dialog markedsføring m.v. Han har aldrig ejet samtlige anparter i H1 Danmark ApS. Det forekom naturligt at overdrage anparterne med halvdelen til hver, idet de begge havde betydelig indflydelse og engagement i selskabet. Ved overdragelsen af anparter til ham selv personligt undgik man endvidere, at beslutninger skulle gå gennem H2X Danmark A/S. Anparternes kursværdi blev beregnet af revisor på grundlag af balancen pr. 28. februar 1998. Der er ikke udarbejdet budget eller strategiplan.

B har forklaret blandt andet, at han oprindeligt er udlært inden for tøjbranchen og i dag er ansat som direktør i H1 Danmark ApS. Han har tidligere været ansat som sælger i H2X Danmark A/S. Det var ham, der ønskede at opnå en andel af anparterne, idet han var engageret i selskabet i samme omfang som sin bror. I starten tjente selskabet ingen penge, hvorfor han fik løn udbetalt fra H2X. Det var dog i H1 Danmark ApS, han ydede den væsentligste arbejdsindsats.

Syns- og skønsmand, statsautoriseret revisor MS, har vedstået sine skønserklæringer og supplerende forklaret blandt andet, at værdien af en virksomhed primært beror på potentialet. H1 Danmark ApS er af begrænset omfang med forholdsvis simple produkter, hvilket har gjort det muligt at afgive en erklæring, uanset at materialet har været mangelfuldt. Ud fra de foreliggende oplysninger er det vanskeligt at se et potentiale i virksomheden. Selskabets anparter har derfor ikke en markedsværdi af betydning, hvorfor der ikke er indvendinger imod en handelskurs på 5 eller derunder. Selskabets indre værdi, der er identisk med egenkapitalen, er en regnskabsmæssig formueværdi, som ikke har noget med markedsværdien at gøre. I egenkapitalen for regnskabsåret 1998 er udgifter til programudvikling aktiveret. Disse udgifter kunne i princippet være fratrukket, hvorefter egenkapitalen og den indre værdi ville have været tættere på 0 kr. Endvidere ville betaling af en markedssvarende løn have påvirket egenkapitalen i negativ retning. Den familiemæssige tilknytning er som udgangspunkt uden betydning i forhold til markedsværdien. Selskabet kunne dog have en anden værdi for sagsøgeren og dennes bror. De var de eneste, der kunne få potentiel værdi ud af virksomheden ved fortsat programudvikling m.v.

Procedurer

Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at handlen er sket på sædvanlige markedsmæssige vilkår mellem uafhængige parter. Handlen er ikke skattemæssigt begrundet, og den af revisor beregnede kurs må anses for rimelig og velafbalanceret. Ud fra skønsmandens erklæring og forklaring må det lægges til grund, at den markedsmæssige værdi af anparterne i H1 Danmark ApS på handelstidspunktet den 27. februar 1998 var meget begrænset. Selskabets indre værdi kan ikke tillægges vægt, idet den alene har regnskabsmæssig betydning og i øvrigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Hvis landsretten finder, at der er handlet til en værdi væsentlig under markedsværdien, gøres det gældende, at sagsøgeren på intet tidspunkt har været ejer af samtlige anparter i H1 Danmark ApS, samt at der er tale om en handel mellem uafhængige juridiske personer. Sagsøgeren kan således alene beskattes i forhold til 50% af anparterne. Et modsat resultat vil medføre en dobbeltbeskatning, som ligningslovens § 16 a ikke giver grundlag for.

Sagsøgte har i det væsentlige gjort gældende, at sagsøgeren som eneaktionær i H2 A/S er skattepligtig af udbytte af sine aktier, jf. ligningslovens § 16 A. Da der er tale om en handel mellem interesseforbundne parter, kan den aftalte handelsværdi ikke uden videre lægges til grund. Ud fra skønsmandens erklæring og forklaring må det anses for særdeles tvivlsomt, om der var et uafhængigt marked, hvorfor værdiansættelsen ikke skal foretages ud fra en almindelig markedsværdi, men ud fra anparternes værdi for sagsøgeren. Denne værdi må ansættes til den af skønsmanden beregnede indre værdi på 84.553 kr. Dette understøttes tillige af, at man i regnskabet har valgt at aktivere udgifter til programudvikling, samt at der var igangværende arbejder. Idet sagsøgeren havde bestemmende indflydelse i H2 A/S, må den økonomiske fordel anses for at have passeret hans indkomst, hvorfor sagsøgeren skal beskattes af det fulde beløb.

Landsrettens begrundelse og resultat

Under de foreliggende omstændigheder er det afgørende, hvilken værdi anparterne havde for sagsøgeren. Det resultat, som angives af skønsmanden i erklæringen af 27. september 2005, 84.553 kr., pr. 27. februar 1998, lægges til grund. Da det overdragne aktiv i sin helhed har passeret sagsøgerens formuesfære, kan der ikke gives medhold i, at sagsøgeren alene skal beskattes af 50% af anparterne.

Herefter tages sagsøgtes endelige principale påstand til følge.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt. Der tages hensyn til, at sagsøgeren har afholdt udgifter til retsafgift 2.500 kr., syn og skøn 19.000 kr. og 78.750 kr. samt ekstrakt 776,50 kr. Endvidere tages der hensyn til, at sagsøgte har afholdt udgifter til supplerende syn og skøn 18.750 kr. samt materialesamling 738 kr.

Efter sagens forløb og udfald pålægges sagsøgte at betale delvise sagsomkostninger til sagsøgeren. Omkostningsbeløbet fastsættes til en rund sum.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes mod at anerkende, at forhøjelsen af sagsøgerens, As, aktieindkomst for indkomståret 1998 med 170.000 kr. nedsættes til 74.553 kr.

I sagsomkostninger skal Skatteministeriet betale 75.000 kr. til A.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Det idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.