Dato for udgivelse
13 nov 2006 14:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 okt 2006 11:20
SKM-nummer
SKM2006.690.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-136822
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, erhvervsejendom, nybygning, ombygning, tilbygning
Resumé

En ejendomsavance kunne genanbringes i omkostninger til ombygning, tilbygning eller nybygning af ejendom, hvor ombygningen, tilbygningen eller nybygningen var påbegyndt, men ikke afsluttet inden for de tidsmæssige frister, der følger af loven.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 C
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 E.J.2.6
Spørgsmål

1. Vil der kunne ske genanbringelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C af ejendomsavance opnået ved salg af ejendom i indkomståret 2006, når betalte udgifter til entreprenøren på den nyopførte/ombyggede ejendom til erhvervsmæssig brug den 31. december 2007 overstiger den avance, der ønskes genanbragt (den fulde avance på den solgte ejendom)?

2. Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, har det så betydning for muligheden for genanbringelse efter ejendomsavancebeskatningsloven, at den nyopførte/ombyggede ejendom endnu ikke den 31. december 2007 er endeligt fuldført og at ejendommen endnu ikke er taget i anvendelse til erhvervsmæssige formål?

Svar

Spørgsmål 1. Ja.

Spørgsmål 2. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet A ejer en ejendom, der anvendes til lager og administration for selskabet. Selskabet påtænker et salg af ejendommen og vil i stedet for anskaffe eller opføre en eller flere ejendomme. Selskabet har erhvervet en grund, hvorpå der påtænkes opført nye lager- og administrationsbygninger til delvis erstatning for tidligere ejendomme. Entreprenøren kan ikke færdiggøre bygningen inden for udgangen af indkomståret 2007.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Det følger af EBL § 6 C, at såfremt den skattepligtige ombygger, tilbygger eller nybygger på ejendomme omfattet af EBL § 6 A, kan den skattepligtige vælge at nedsætte anskaffelsessummen til ombygningen, tilbygningen eller nybygningen med fortjenesten ved afståelse af fast ejendom i stedet for at medregne fortjeneste til den skattepligtige indkomst.

Reglen i § 6 C medfører således, at der sker udsættelse af de skattemæssige konsekvenser ved afståelse, men fortjenesten kommer til beskatning ved senere afståelse af den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt.

Ejendomme omfattet af EBL § 6 A, er fast ejendom med undtagelse af næringsejendomme og med undtagelse af ejendomme omfattet af parcelhusreglen.

Bestemmelsen i § 6 C skal ses i sammenhæng med § 6 A. Det betyder, at betingelserne i § 6 A skal være opfyldt, dvs.:

  • Der er tale om en ombygning, tilbygning eller nybygning i indkomståret forud for afståelse af fast ejendom, i afståelsesåret eller indkomståret efter afståelse af fast ejendom, og 
  • Den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori ombygningen, tilbygningen eller nybygningen finder sted begærer reglen i stk. 1 anvendt ved indgivelse af rettidig selvangivelse

Begreberne ombygning, tilbygning og nybygning ses ikke at give anledning til tvivl. Det skal dog bemærkes, at der kan ske genanbringelse i forbedringsudgifter, men ikke i vedligeholdelsesudgifter. Ombygning i EBL § 6 C må forstås i overensstemmelse med SL § 6, stk. 1, litra e, om fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter, således at ombygning defineres som de udgifter, der efter SL § 6, stk. 1, litra e, anses for ikke fradragsberettigede forbedringsudgifter. Dette fremgår af SKM2001.308.LSR.

Det følger af EBL §§ 6 A og 6 C, at ombygning, tilbygning og nybygning skal ske inden for de tidsmæssige frister. Det følger dog ikke, hvorvidt ombygningen, tilbygningen eller nybygningen skal være påbegyndt eller færdiggjort.

Dette fremgår imidlertid af et svar på et spørgsmål fra Skatteudvalget til Skatteministeren, jf. L 103 - forslag til ændring af forskellige skattelove, 1997-1998, 2. samling (bilag 21). Det fremgår af svaret, at det er tilstrækkeligt, at ombygningen, nybygningen eller tilbygningen er påbegyndt, men at det ikke er noget krav, at den er afsluttet.

Anmodning om bindende svar

Selskabet påtænker at genanbringe ejendomsavance ved eventuel afståelse af en ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt. Ejendomsavancen påtænkes genanbragt i om- eller nybygning af ejendom, dvs. reglerne i EBL § 6 C finder anvendelse.

Afstår selskabet den pågældende ejendom i indkomståret 2006, skal der ske genanbringelse senest i det efterfølgende indkomstår, dvs. den 31. december 2007. Indgår A aftale med en entreprenør om ombygning, tilbygning eller nybygning af fast ejendom, men hvor der ikke sker færdiggørelse og/eller ibrugtagning af ejendommen inden den 31. december 2007, anses tidsfristen i EBL § 6 A at være opfyldt, idet der ikke er krav om, at ombygningen, tilbygningen eller nybygningen er afsluttet inden den 31. december 2007.

Under forudsætning af, at ejendomsavancen anvendes til udgifter til ombygning, tilbygning eller nybygning samt at der rettidigt begæres meddelelse om anvendelse af reglerne om genanbringelse ved selvangivelse i indkomståret efter afståelsesåret, kan spørgsmål 1. besvares med "ja".

Da det er tilstrækkeligt, at ombygning, tilbygning eller nybygning er påbegyndt, mens der ikke er noget krav om, at den er afsluttet inden for de tidsmæssige frister, kan spørgsmål 2. besvares med et "nej".

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 1. besvares med ja, og at spørgsmål 2. besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år.