Dato for udgivelse
09 Nov 2006 12:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Sep 2006 15:16
SKM-nummer
SKM2006.682.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1811-1122
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Salg, vindmølle, efterfølgende, anskaffelse, ideel, anpart
Resumé

Aktivitet med vindmølledrift blev anset for ophørt i 2003 i forbindelse med salget af selskabets vindmølle. Den efterfølgende anskaffelse af en ideel anpart i et andet vindmølleinteressentskab kunne ikke anses at være en videreførelse af vindmølleaktiviteten.

Reference(r)
Afskrivningsloven §§ 5, stk. 2 og 9, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.I.3.1.3

Klagen skyldes, at selskabet - som reelt drives ved et driftsmiddel - er anset for ophørt med aktiviteten i indkomståret 2003 i forbindelse med salget af selskabets vindmølle. Den efterfølgende anskaffelse af en ideel anpart på 60 andele ud af 1270 i et vindmølleinteressentskab er ikke anset for at være en videreførelse af vindmølleaktiviteten.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Beskatning af negativ driftsmiddelsaldo ved ophør af virksomhed           

3.071.935 kr.

Afskrivning på driftsmidler i interessentskab

-34.004 kr.

Selskabet har ført salget af driftsmidlet som afgang på driftsmiddelsaldoen

Landsskatteretten stadfæster Told- og skatteregionens afgørelse.

Generelle oplysninger

Interessentskabet "B I/S"  har til formål at forestå driften af 3 vindmøller uden, at interessentskabet har ejendomsret til disse tre møller. Alle de indtægter og udgifter, der relaterer sig til de tre møller, tilfalder således interessentskabet. Baggrunden for, at ejerne af de tre møller valgte at stifte interessentskabet til at forestå driften af møllerne, var bl.a., at man herved opnåede en fordeling af driftsrisikoen, hvilket er særligt relevant, såfremt en af møllerne udsættes for uheld m.v.

Den ene af de tre møller var oprindeligt ejet af C, selskabets hovedanpartshaver. Pr. 1. januar 2002 gennemførte C en skattefri virksomhedsomdannelse, hvorefter møllen blev overdraget til A ApS. På tidspunktet for den skattefrie virksomhedsomdannelse havde C afstået sin gård, hvorfor vindmølleaktiviteten var hans eneste aktive virksomhed.

Den pågældende mølle blev den 1. august 2003 solgt til D. I 1995 havde C solgt den ene halvdel af sin landbrugsejendom til D. Pr. 1. januar 1999 købte D C den resterende halvdel af landejendommen, hvorefter D var eneejer af denne.

Vindmøllen, der blev solgt til D den 1. august 2003, befandt sig på et jordstykke, som blev selvstændigt udmatrikuleret i forbindelse med, at C i 1999 solgte den anden halvdel af landejendommen til D. Efter dette salg var C ikke længere ejer af noget af den jord, der havde tilhørt landejendommen. Den pågældende mølle befinder sig på en del af landbrugsejendommens jord, hvorfor det var nødvendigt i forbindelse med salget af landbrugsejendommen, at det jordstykke, som møllen befinder sig på, blev selvstændigt udmatrikuleret, idet C fortsatte med at eje den pågældende mølle efter salget af gården til D. Vindmøllen stod på et lille jordstykke, der på alle sider var omkranset af Ds øvrige jord tilhørende landbrugsejendommen. Pr 1. august 2003 skete der en overdragelse af jordstykket samt møllen fra A til D.

Mølle nr. 2 var og er ejet af E Vindmøllelaug. F (C's hustru) og G (C's mor) havde begge erhvervet andele i E Vindmøllelaug i forbindelse med stiftelsen af lauget, der skete i forbindelse med erhvervelsen af de i alt tre møller, hvilket tidsmæssigt skete samtidigt med stiftelsen af B I/S. Det har været planen, at A ApS skulle erhverve de ejerandele, som henholdsvis C's moder samt hustru havde i E Vindmøllelaug, og dermed erhverve de pågældende ejerandele i vindmølle nr. 2.

Efter at A ApS havde solgt ejendomsretten til vindmølle nr. 1, erhvervede A ApS den 10. september 2003 de pågældende ejerandele i mølle nr. 2. A ApS har ca. 5 % af ejendomsretten til mølle nr. 2.

Det var oprindeligt C, som i 1996-1998 var idemand til etablering af B I/S samt E Vindmøllelaug, ligesom det var C der stod for at indhente de nødvendige tilladelser fra det offentlige. C stod for indkøb af møllerne og deltog i alle beslutninger vedrørende juridiske forhold, vedtægter, lejekontrakter, interessentskabskontrakter, forsikringskontrakter m.v. C har fra starten af 1998 været formand/daglig leder af såvel B I/S som E Vindmøllelaug, hvilket han fortsat er. C står for bogholderiet, regnskabsføring, fordeling af overskud/underskud hver måned, samt leder generalforsamling m.v. I C's egenskab af daglig leder fører han endvidere tilsyn og kontrol med møllerne og deres reparationer. Ved større reparationer deltager C i møder med reparatører og forsikringsfirma.

Sagens oplysninger

A ApS er ejet 100% af C. Selskabets aktivitet består i drift af vindmøller. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Selskabet har ifølge skøde pr. 1. august 2003 overdraget en vindmølle af mærket Micon M1800, årgang 1998 til D for en kontant købesum på 3.400.000 kr. Købesummen fordeles sig således:

Kontant         

Kontant         

Ekskl. omk

Værdi af det overdragne jordstykke

50.000

49.690 kr.

Værdi af vindmølle

3.350.000 kr.

3.329.160 kr.

I alt

3.400.000 kr.

3.378.850 kr.

Det fremgår endvidere af punkt 1 i skødet, at vindmøllen var udlejet til H I/S, og at køberen ved sin underskrift erklærer at ville indtræde som medinteressent i H I/S.

Den 10. september 2003 købte selskabet 60 andele ud af 1270 i H I/S for en kontant købesum på 135.000 kr. Selskabet har købt 30 anparter af henholdsvis F (hovedanpartshaverens hustru) og G (hovedanpartshaverens mor).

H I/S består af 1270 ejerandele og fordeles således:

A ApS

60 stk.

I

82 stk.

D

340 stk.

J

268 stk.

K

520 stk.

I alt

1270 stk.

Ifølge overdragelsesaftalen er selskabets andel af interessentskabets aktiver følgende:

Andel vindmølle

135.731 kr.

PC ér

284 kr.

I alt

136.015 kr.

Der er opstillet 3 micon 1800 vindmøller i umiddelbar nærhed af hinanden, hvor den enkelte mølle ejes af henholdsvis A ApS (solgt pr. 1. august 2003 til D), L og H I/S (bestående  af 1270 ejerandele).

De 3 vindmøllers el-produktion registreres af praktiske årsager på en fælles måler og el-selskabet afregner prisen for den samlede el-produktion til H I/S. I H's regnskab opdeles omsætningen med 1/3 til hver vindmølle. Grunden til, at der er fælles måler for de 3 vindmøller er, at man i sin tid er blevet enige om, at den enkelte vindmølle ikke må have en gunstigere placering, i forhold til de to andre vindmøller med hensyn til vind m.v.

Selskabets driftsmiddelsaldo pr. 1/1 2003 var på 257.225 kr. Afståelsessummen for vindmøllen på 3.329.160 kr. har selskabet ladet fragå driftsmiddelsaldoen, og anskaffelsessummen for aktiver i Vindmøllefællesskabet 136.015 kr. er tilgået driftsmiddelsaldoen. Dette medfører, at der 31.12.2003 er en negativ driftsmiddelsaldo på kr. 2.935.920. Ifølge anlægskartoteket er vindmøllen indtil 1.1.2003 det eneste aktiv, der er tilgået driftsmiddelsaldoen og foretaget afskrivning på.

De fremgår af årsregnskabet for 2003, at selskabet erhvervede værdipapir og kapitalandele i 2002 for nominelt 1 mio. kr., og at tilgangen i 2003 var på nominelt 2 mio. kr.

Told- og skatteregionens afgørelse

Told- og Skatteregionen har anset selskabet for at være skattepligtig af avancen ved salget af vindmøllen.

Selskabet har ifølge skøde afhændet sin vindmølle med overtagelse den 1. august 2003. Vindmøllevirksomheden er anset for at være ophørt i 2003, hvor virksomheden afhænder sit eneste driftsmiddel, hvorfor en fortjenesten ved afståelse af vindmøllen er skattepligtig i indkomståret 2003.

Det forhold, at selskabet den 10. september 2003 anskaffer sig 60 andele ud af 1270 andele i H I/S medfører ikke, at den gamle vindmøllevirksomhed kan anses for videreført. Selskabets anskaffelse af andele i I/S'et, anses derimod for køb af en ny virksomhed, som skal opgøre sit eget afskrivningsgrundlag.

Der er henset til, at ejerkredsen og ejerandelen er forskellige i de to virksomheder, ligesom omfanget af deltagelsen i driften er forskellig for de to virksomheder.

Den afhændede virksomhed var drevet aktivt af selskabet, hvor selskabet var den eneste ejer, hvorimod selskabets deltagelse i H I/S er af mere passiv karakter. I Vindmøllefællesskabet I/S udgør selskabets ejerandel en meget lille andel af den samlede andel, og ejerkredsen er forskellig. Dette understøtter, at der er tale om salg af virksomhed og anskaffelse af en ny virksomhed.

Avance ved salget kan opgøres til følgende:

Saldo pr. 1.1. 2003

257.225 kr.

Salg af vindmølle

3.350.000 kr.

Handelsomkostninger

-20.840

-3.329.160 kr.

Skattepligtig fortjeneste

3.071.935 kr.

Selskabet har endvidere anset salget af vindmøllen for overdragelse af en virksomhed.  Ifølge skødets punkt 8 momsreguleringsforpligtelsen overdraget til køber, hvilket kun er muligt ved overdragelse af en virksomhed.

Der henvises til afskrivningslovens § 9, stk. 1 og  § 5, stk. 1. samt momslovens § 43, stk. 3, jf. § 8, stk. 1.

Den omhandlende Højesteret dom offentliggjort i TfS1987.2 kan ikke anvendes analogt på denne sag, idet der er stor forskel på de to sager. I nærværende sag afhænder selskabet en vindmøllevirksomhed, hvor vindmøllen er eneste driftsmiddel. Vindmøllevirksomheden har været drevet aktivt af selskabet som eneste ejer, hvorved selskabet har haft bestemmende indflydelse på beslutningerne. Selskabets efterfølgende anskaffelse af 60 ud af 1270 anparter i H I/S kan ikke anses for en fortsættelse af den oprindelige virksomhed, idet der er stor forskel på, at eje egen vindmølle og eje få andele i et I/S. Ejerkredsen og ejerandelen er vidt forskellig i de to typer af virksomheder, ligesom deltagelsen i driften er forskellig i de to typer af virksomheden, hvor deltagelsen i I/S'et er af mere af passiv karakter. 

Selskabet har endvidere ingen indflydelse på den daglige drift og de beslutninger ledelsen foretager i I/S'et, jf. vedtægternes punkt 5, idet I/S' daglige ledelse varetages af 2-3 personer, som vælges for en periode på 2 år. En ejerandel på 4,7% giver desuden ikke den store indflydelse på I/S' beslutningerne, da 10 andele kun giver en stemme til den årlige interessentskabsmøde svarende til en stemmeandel på 6 ud af 127 stemmer.

I højesteretsdommen havde gårdejeren hele tiden den bestemmende indflydelse i virksomheden, også selvom han solgte 1/8 til fiskeskipperen. Nærværende selskab har ingen bestemmende indflydelse i I/S'et.

Klagerens påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at selskabet ikke er skattepligtigt af avancen ved salget af vindmøllen, idet selskabets aktivitet ikke er ophørt i 2003.

Pr. 1. august 2003 solgte selskabet vindmøllen til D. Det var ikke hovedanpartshaverens intention, at selskabet skulle stoppe med drift af vindmøller, idet hovedanpartshaveren havde undersøgt muligheden for at deltage i andre vindmølleprojekter.

Det pågældende salg er ikke udtryk for, at A ApS havde et ønske om at afvikle selskabets vindmøllevirksomhed. Det var på daværende tidspunkt planlagt, at selskabet skulle erhverve en andel af den mølle, der tilhører E Vindmøllelaug, som samlet blev drevet i regi B I/S.

Den 10. september 2003 købte selskabet 60 anparter, fordelt med henholdsvis 30 anpart hos hovedanpartshaverens hustru og 30 anparter hos hovedanpartshaverens mor.

Der er fremsendt erklæringer dateret den 17. maj 2005 på, at hovedanpartshaveren har været meget tæt på at købe en vindmølle via M ApS i 200, samt dokumentation for at hovedanpartshaveren har indhentet materiale hos N vedrørende  vindprojekt O.

Den drevne vindmøllevirksomhed kan ikke anses for at være ophørt i skattemæssige henseende i forbindelse med salget af vindmøllen pr. 1. august 2003, når der henset til, dels at der den 10. september 2003 dvs. 40 dage senere erhverves en andel i et vindmølleinteressentskab, dels Højesterets dom offentliggjort i TfS 1987.2, hvor der gik 1½ år mellem salg af driftsmidlet til køb af ny, og hvor man lagde vægt på intentionen om at fortsætte virksomheden. Tilsvarende er gældende for nærværende sag.

Det anføres endvidere, at selskabets og hovedanpartshaverens interesse og deltagelse i driften af vindmøllerne stedse har været den samme - uanset om selskabet ejede møllen, eller om selskaber alene ejede andele i en vindmølle, idet hovedanpartshaveren var været formand og daglig leder af H I/S og E Vindmøllelaug I/S i alle årene.

Det forhold, at selskabet i forbindelse med omtalte handler i august og september 2003 gik fra at have fuld ejendomsret til en mølle, til at eje 5 % af en anden mølle ændrede ikke på selskabets aktivitet i forbindelse med vindmølledriften. Dette som følge af, at det under hele forløbet lige fra idefasen og fremefter var C, der var ankermand i projektet.

Der skete således ikke nogen reel ændring i A ApS' vindmøllevirksomhed ved de foretagne handler i august og september 2003. Såvel forud som efter disse handler var A ApS' vindmøllevirksomhed drevet i regi B I/S, idet driften af selskabets vindmøller såvel før som efter handlerne i august og september måned 2003 blev forestået af B I/S. I det pågældende interessentskab var det C, der ejer A ApS, der såvel forud som efter de pågældende handler var formand og daglig leder af interessentskabet B I/S, ligesom tilsvarende gør sig gældende for så vidt angår E Vindmøllelaug. Det kan således konstateres, at der ikke var nogen som helst forskel i selskabets aktivitet med drift af vindmøller før og efter de i sagen foreliggende handler i august og september måned 2003.

Der er ikke sket ændringer i selskabets forhold. Selskabet er fortsat medejer af en af de tre vindmøller, som indgår i interessentskabet B I/S. Selskabet har ikke opstartet andre aktiviteter, idet man ikke har fundet, at andre investeringsmuligheder i vindmøller har været behørigt attraktive.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Salg af enkelte driftsmidler skal fragå selskabets driftsmiddelsaldo. En driftsmiddelsaldo opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af anskaffelsessummen for driftsmidler, der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af salgssummen for driftsmidler, der er solgt i indkomstårets løb. Indkomstårets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udgang. Det fremgår af afskrivningslovens § 5, stk. 2.

I det indkomstår, hvori en virksomhed sælges eller ophører, skal fortjeneste og tab på driftsmidler medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det fremgår af afskrivningslovens § 9, stk. 1.

Det lægges til grund, at selskabet i en længere årrække har drevet virksomhed med vindmølledrift, og at virksomheden reelt har bestået i et driftsmiddel, nemlig vindmøllen. Samtidig har selskabet været medinteressent i H I/S, hvor vindmøllen er opstillet. Selskabet var ejer af en af de 3 vindmøller, der stod i umiddelbar nærhed af hinanden. Efter salget af vindmøllen har selskabet erhvervet andele i den ene af de to andre vindmøller svarende til en ejerandel på 4,7%.

Landsskatteretten finder, i lighed med de stedlige skattemyndigheder, at virksomheden var ophørt i indkomståret 2003, da selskabets eneste driftsmiddel i form af vindmøllen er afhændet. Der er således ikke tale om fortsættelse af virksomheden efter afhændelsen af vindmøllen, idet retten har henset til, at fortsættelsen af virksomheden ikke kan begrundes i en passiv deltagelse/investering i et andet interessentskab med en ejerandel på mindre end 5%, som selskabet i øvrigt har erhvervet ved køb fra hovedanpartshaverens moder og hustru.

Retten har herved henset til, trods de bestræbelser hovedanpartshaveren har foretaget, har der ikke resulteret i, at selskabet efter salget af vindmøllen har en aktivitet, der har karakter af en videreførelse af virksomheden. Selskabets aktivitet bestod alene i 2003 af en passiv pengeanbringelse i investeringer, herunder den omtalte ejerandel i H I/S. Ejerandelen på 4,7% er snarere anset for at udspringe af hovedanpartshaverens personlige interesse, end der er tale om en videreførelse af virksomheden. Selskabets virksomheden har således ændret karakter til at være en investeringsvirksomhed.

Ved ophør skal et forskelsbeløb i ophørsåret (en positiv saldo efter salg) fradrages i den skattepligtige indkomst. Selskabet skal således indtægtsføre avancen ved salget af vindmøllen i henhold til afskrivningslovens § 9, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster Told- og Skatteregionens afgørelse.