Dato for udgivelse
10 Nov 2006 12:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Oct 2006 13:18
SKM-nummer
SKM2006.685.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-134986
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri rejsegodtgørelse, modregning
Resumé
Skatterådet bekræfter, at der ikke kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse til forespørgers medarbejdere. Forespørger vil i perioder nedsætte medarbejdernes grundløn til 0 kr. mod at udbetale skattefri rejsegodtgørelse, hvilket er i strid med modregningsforbudet.
Reference(r)

Ligningsloven § 9, stk. 5
Ligningsloven § 9 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 A.B.1.7.3
Spørgsmål

Vil nedsættelsen af grundlønnen mod en tilsvarende udbetaling af skattefrie godtgørelser kunne ske uden skattemæssige konsekvenser for såvel ansatte og selskabet?

Svar

Nej, se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørger har i en længere årrække drevet en virksomhed, der sælger assistance i tilknytning til profilering af virksomheder gennem IT-industrien, herunder søgemaskineoptimering.

Forespørger ansætter løbende salgstrainees, der gennemgår et to-årigt uddannelsesforløb. Grundlønnen udgør ca. 17.500 kr. pr. måned med tillæg af provisionsaftaler, der kan medføre en yderligere lønudbetaling. Forespørger forventer, at den gennemsnitlige månedlige provision pr. ansat udgør ca. 6-8.000 kr.

Som et led i salgsuddannelsen skal salgstrainees tage ophold i udlandet og bl.a. udføre projektarbejde for forespørger. Opholdet strækker sig på op til 6 måneder, idet det to-årige uddannelsesforløb er sammensat af fire moduler og kan beskrives således:

  1. 9 måneder i Danmark med teoretisk og praktisk træning.
  2. 80 dage i udlandet, efterfulgt af 10 dage i Danmark på kurser m.v.
  3. 80 dage i udlandet.
  4. 9 måneder i Danmark med specialisering i præsentation, forhandling, projektstyring, opsalg, mersalg og krydssalg.

I forbindelse med opholdet i udlandet forventer forespørger, at grundlønnen fastsættes til 0 kr. Medarbejderne vil dog få udbetalt skattefrie godtgørelser på 596 kr. (2006 niveau) pr. arbejdsdag i Udlandet (417 kr. til kost og småfornødenheder plus 179 kr. til logi).

Forespørger eller koncernselskaber giver ikke tilskud til de ansattes ophold i udlandet, således at omkostninger til bolig, fortæring m.v. skal afregnes på egen hånd af de ansatte.

Der foretages ingen ændringer af de foreliggende provisionsaftaler, der afregnes som normal personlig lønindkomst.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers vurdering, at opholdet i udlandet og afregning af skattefrie godtgørelser mod normal grundløn ikke bør få skattemæssige konsekvenser for hverken virksomheden eller de ansatte.

SKATs indstilling og begrundelse

Udbetaling af rejsegodtgørelse kan efter ligningsloven § 9, stk. 5, undtagelsesvis udbetales skattefrit under iagttagelse af visse betingelser.

Betingelserne fremgår af ligningslovens § 9, stk. 5. Forudsætningen for skattefriheden af rejsegodtgørelserne er, at samtlige nedenstående betingelser skal være opfyldt:

  • Rejsegodtgørelsen må ikke fragå i en forud aftalt bruttoløn, jf. ligningslovens § 9, stk. 5, 3. pkt. (modregningsforbud)
  • Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere, at alle betingelser for udbetaling af den skattefrie godtgørelse er opfyldt, jf. ligningslovens § 9, stk. 5, 4. pkt.
  • Betingelserne i ligningslovens § 9 A.

Der gælder således et modregningsforbud, der rammer tilfælde, hvor lønnen løbende nedsættes i overensstemmelse med antallet af rejsedage/den udbetalte rejsegodtgørelse.

SKAT har lagt vægt på, at forespørgers salgstrainees i det 2-årige uddannelsesforløb modtager en grundløn på ca. 17.500 kr. pr. måned, bortset fra perioden i udlandet, hvor de ikke modtager grundlønnen, men i stedet modtager skattefri rejsegodtgørelse.

SKAT finder, at dette i realiteten er udtryk for, at en generel skattepligtig løn, som ellers ville komme til udbetaling, konverteres til skattefri rejsegodtgørelse.

SKAT finder endvidere, at dette ikke er i overensstemmelse med modregningsforbudet efter ligningslovens § 9, stk. 5, 3. pkt., hvorefter godtgørelse for rejseudgifter m.v. skal medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis den fragår i en forud aftalt bruttoløn. De omhandlede beløb kan derfor ikke anses for skattefrie godtgørelser omfattet af ligningslovens § 9 A.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Skatterådet tiltræder indstillingen med følgende begrundelse:

Skatterådet henviser til den af SKAT anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.