Dato for udgivelse
06 Aug 2002 10:46
SKM-nummer
SKM2002.407.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4314-02989
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Skat
Emneord
Spaltning, ophør, separation
Resumé

En anmodning om tilladelse til skattefri ophørsspaltning kunne imødekommes uden fastsættelse af særlige vilkår, idet spaltningen var begrundet med, at ejerne lige var blevet separeret.

Reference(r)

Fusionsskattelovens §§ 15 a og 15 b
Ligningsvejledningen 2001 S.D.2.9

Told- og Skattestyrelsen modtog en anmodning om tilladelse til skattefri ophørsspaltning jf. fusionsskattelovens § 15 a og 15 b.

Spaltningen ønskedes gennemført pr. 1. juli 2002.

Anparterne i A ApS havde frem til 31. december 2001 eneejet. Som følge af en bodeling i forbindelse med separation blev halvdelen af anparterne udlagt til den tidligere ægtefælle pr. 31. december 2001.

Som begrundelse for anmodningen om skattefri spaltning blev det anført, at på baggrund af separationen ønskede ægtefællerne ikke at skulle arbejde sammen om driften af selskabet, med de mulige samarbejdsvanskeligheder der vil kunne opstå som følge af samlivets ophør. De ved spaltningen opståede to holdingselskaber ville give mulighed for enten gennem driftsaktivitet eller eventuel datterselskabsstiftelse at skabe grobund for fremtidig vækst, uden at ægtefællerne behøvede at deltage i driftsaktiviteterne sammen.

Spaltningen ville blive foretaget som en ophørsspaltning med en ligelig fordeling af aktiverne i de to selskaber. De to nuværende anpartshavere ville blive vederlagt med aktier/anparter i de to nystiftede selskaber i forhold til deres ejerandele i selskabet, således at de to anpartshavere efter spaltningen ville blive ejere af hvert deres selskab.

Told- og Skattestyrelsen kunne baggrund af den anførte begrundelse imødekomme anmodningen og tiltrådte de stedlige skattemyndigheders indstillinger om, at der ikke skulle stilles særlige vilkår for tilladelsen til skattefri ophørsspaltning.