Dato for udgivelse
05 Aug 2002 14:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. juni 2002
SKM-nummer
SKM2002.406.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1666-0144
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Omkostninger, fradrag, advokat, revisor, EU
Resumé

Rådgiverudgifter afholdt af diverse selskaber i koncern i forbindelse med omtrukturering af koncernen blev godkendt fradraget i momsgrundlaget. Udgifterne blev anset for at vedrøre køb af aktier.

Reference(r)

Momsloven § 37
Momsvejledningen 2001 J.1.1

A A/S's klage skyldes, at told- og skatteregionen ikke har godkendt fradrag i momsgrundlaget for udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med omstrukturering.

Det er oplyst, at det klagende selskab har været momsregistreret siden 1980 og har haft aktiviteter med salg af kalendere. Det er endvidere oplyst, at aktierne i selskabet indtil 1997 var ejet af et hollandsk holdingselskab, der tillige besad aktiekapitalen i et tysk selskab i selskabsgruppen (herefter benævnt som B, Germany). Aktierne i det hollandske holdingselskab var ejet af et finsk selskab (C). Det klagende selskab havde en række datterselskaber, herunder i udlandet. Revisionsfirmaet D, der ikke da var revisor for det klagende selskab, blev i 1997 kontaktet af det engelske investeringsselskab E, der var interesseret i at overtage Selskabsgruppen. Med henblik herpå indskød E kapital i et selskab, benævnt som F 1 A/S, der blev holdingselskab for et andet selskab, benævnt som F 2 A/S. Begge selskaber havde indtil da været uden aktivitet. Som led i forhandlingerne om E’s overtagelse af Selskabsgruppen foretog revisionsfirmaet D undersøgelser af de i gruppen værende selskaber. Advokatfirmaet G repræsenterede E under forhandlingerne om overtagelse af Gruppen, medens advokatfirmaet H repræsenterede en lille gruppe aktionærer, der sammen med E ville overtage Selskabsgruppen. Den 23. december 1997 blev hele Selskabsgruppen overtaget af E, bl.a. ved at F 2 A/S overtog aktiekapitalen i det klagende selskab, og ved at det klagende selskab overtog aktiekapitalen i B, Germany. F 1 A/S og F 2 A/S blev momsregistreret med virkning fra 1. november 1997 og blev med virkning fra samme dato fællesregistreret med det klagende selskab med dette som afregnende selskab. F 1 A/S's momspligtige aktiviteter har bestået i udlejning af arbejdskraft til det klagende selskab (omsætning herved i 1998 628.065 kr.), og F 2 A/S´s momspligtige aktivitet har bestået i udlejning af farveprintere til  det klagende selskab (omsætning herved i 1998 15.090 kr.) Ingen af selskaberne i fællesregistreringen har efter det oplyste haft aktiviteter, der er momsfritaget efter momslovens § 13. Selskaberne har i forbindelse med etablering af den nye holdingstruktur haft udgifter til advokat og revisor. I momsangivelsen for 2. kvartal 1998 har fællesregistreringen således som købsmoms angivet fradrag for revisorudgifter til revisionsfirmaet D med 2.745.000 kr., hvoraf momsen udgør 686.418 kr.

Revisorudgiften er  specificeret således:

Køb af aktier/virksomhedsoverdragelse

54,9 %

Due diligence

17,8 %

Revisor/regnskab

6,2 %

Samarbejde med udlandet

9,7 %

Skatteforhold mv.

11,4 %

Herudover har det klagende selskab afholdt udgifter til revisor på 181.000 kr., heraf moms 42.250 kr. Heraf udgør udført arbejde i forbindelse med virksomhedens omstrukturering 30.000 kr., heraf moms 7.500 kr. Det klagende selskab har endvidere afholdt advokatudgifter til advokatfirmaet H på 115.525 kr. og til advokatfirmaet G på 1.860.000 kr., eller i alt 1.975.525 kr. med tillæg af moms på 493.881 kr. Af disse advokatudgifter har det klagende selskab videredebiteret et beløb på 1.316.378 kr. til B, Germany. Advokatudgifterne vedrører diverse undersøgelser i forbindelse med opkøb af Selskabsgruppen og oprettelsen af den nye struktur. Det klagende selskabs repræsentanter har udarbejdet en opgørelse over fordelingen af udgifterne på de 3 her omhandlede selskaber, hvoraf bl.a. fremgår, at der til hver af selskaberne F 1 A/S og til F 2 A/S er henført 25.000 kr. vedrørende etablering af selskaber. Fællesregistreringen har angivet fradrag i momsgrundlaget for udgifterne til advokat og revisor. Told- og skatteregionen har ved den påklagede afgørelse alene godkendt fradrag i momsgrundlaget for en del af de angivne udgifter. For så vidt angår revisorudgifterne er der således alene godkendt fradrag for den del af udgifterne, der ifølge revisionsfirmaets fordeling kan henføres til revisor/regnskab, samarbejde med udlandet og skatteforhold mv. Disse udgifter udgør ifølge revisionsfirmaets opgørelse 27,4 % af de samlede revisionsudgifter til revisionsfirmaet D eller 752.316 kr. Endvidere er der godkendt fradrag i momsgrundlaget for udgiften til det klagende selskabs revisor med 151.000 kr., idet det er lagt til grund, at denne del af den samlede udgift på 181.000 kr. vedrører revision af selskabet. Der er således ikke godkendt fradrag i momsgrundlaget for den resterende del af udgiften til revisionsfirmaet D på 1.993.363 kr., for 30.000 kr. af udgiften til det klagende selskabs  revisor og for den del af advokatudgifterne, der ikke er videredebiteret til B, Germany, 659.147 kr. eller for i alt 2.682.510 kr. Momsen heraf udgør 670.627 kr. Regionen har herved henset til, at udgifterne i forbindelse med salg af virksomheden til E og oprettelsen af holdingselskaberne ikke vedrører momspligtige leverancer, men kapitalgrundlaget. Der findes derfor ikke at være fradragsret for udgifterne efter momslovens § 37, stk. 1. Det er endvidere regionens opfattelse, at afg. 1081 fra Direktoratet for Toldvæsenet ikke er relevant. Da fradrag er nægtet med henvisning til momslovens § 37, stk. 1, har told- og skatteregionen fundet, at EF-domstolens dom i sagen C-333/91 (Sofitam SA) heller ikke har betydning for bedømmelsen af fradraget. Det klagende selskabs repræsentanter har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag i momsgrundlaget for de omhandlede omkostninger, dog således at man frafalder momsfradrag for de 25.000 kr., der af repræsentanterne er henført som advokatomkostninger vedrørende etablering af selskaber til F 1 A/S. Repræsentanten har til støtte herfor gjort gældende, at rådgiverudgifterne ikke vedrører salg men køb af aktier. EF-domstolens dom i sagen C4/94 (BLP Groupe plc) er derfor ikke anvendelig. Udgifterne må i stedet anses som generalomkostninger, for hvilke der er fradragsret. Repræsentanten har herved henvist til EF-domstolens domme i sagerne C-98/98 (Midland Bank plc), C-408/98 (Abbey National plc) og C-16/00 (Cibo Participations SA). Det er endvidere gjort gældende, at der efter EF-domstolens dom i Sofitam-sagen er praksis for momsfradrag i holdingselskaber. Denne praksis er anerkendt af Told og Skat gennem en offentliggjort praksisændring den 6. december 1999, TfS 1999.908. Da udgifterne er afholdt i 1998, er der således ikke grundlag for at begrænse fradragsretten for de udgifter, der kan henføres til de af fællesregistreringen omfattede selskaber uanset disse selskabers status som holdingselskaber. Landsskatteretten lægger til grund, at de omhandlede udgifter ikke vedrører kapitaludvidelser i de af fællesregistreringen omfattede selskaber. Retten lægger endvidere til grund, at de af fællesregistreringen omfattede selskaber har haft momspligtige aktiviteter, men ikke aktiviteter, der er momsfritaget efter momslovens § 13. De omhandlede udgifter findes herefter at vedrøre de af fællesregistreringen omfattede selskabers køb af aktier i andre selskaber. Det fremgår af EF-domstolens dom i sagen C-16/00 (Cibo Participations SA) præmis 35, at udgifter, som et holdingselskab har afholdt til forskellige tjenesteydelser, det har erhvervet i forbindelse med overtagelse af kapitalandele i et datterselskab, indgår i dets generalomkostninger og således i princippet har en direkte og umiddelbar tilknytning til dets samlede økonomiske virksomhed. Hvis holdingselskabet udfører såvel transaktioner, der giver ret til fradrag, som transaktioner, der ikke giver ret hertil, følger det af sjette direktivs artikel 17, stk. 5, første afsnit, at det alene kan fradrage den del af momsen, der forholdsmæssigt svarer til beløbet for den førstnævnte form for transaktioner. Henset hertil og henset til, at samtlige de af fællesregistreringen omfattede selskaber har haft momspligtige aktiviteter, og at der på tidspunktet for udgifternes afholdelse var praksis for at godkende fuldt fradrag for sådanne holdingselskabers momsbelagte udgifter, jf., TfS 1999.908, findes det klagende selskab som afregnende selskab for fællesregistreringen således at være berettiget til fradrag i momsgrundlaget for de omhandlede omkostninger, dog ikke for så vidt angår de 25.000 kr., der af det klagende selskabs repræsentanter er henført til F 1 A/S vedrørende etablering af selskaber, og som repræsentanterne har frafaldet under klagebehandlingen. Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.