I afgørelsen har deltaget: Ingrid Otzen, H.C. Thomsen, Claus Levy.

Klager: X A/S
Indkomstår: 1997
Kommune: Kolding

Klagen vedrører:

Indkomståret 1997
Skattepligtig indkomst
Avance ved salg af goodwill
ansat til 300.000 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at X A/S ved aftale den 12. juni 1997 har solgt selskabets aktivitet til selskabets hovedaktionær med tilbagevirkende kraft til 31. maj 1997.

Af købekontrakten fremgår, at der er tale om overdragelse af driftsaktiviteten, og at overdragelsen omfatter medarbejderne og de medarbejderforpligtelser, der påhviler X A/S. Det fremgår af § 3 i købekontrakten, at overdragelsen ikke omfatter tekniske anlæg og maskiner, automobiler og inventar, og at de nævnte aktiver udlejes af sælgeren til køberen for en månedlig leje på 25.000 kr. med tillæg af moms. Af § 2 i købekontrakten er det bestemt, at køberen er berettiget til at videreføre virksomheden under navnet X A/S.

Det er oplyst, at goodwill ved overdragelsen er fastsat til 0 kr.

Det er desuden oplyst, at selskabets stiftelse i 1993 var en skattefri omdannelse af hovedaktionærens virksomhed, og at goodwill i den forbindelse blev fastsat til 1.375.999 kr. i henhold til en beregning udarbejdet under iagttagelse af SD-cirkulære nr. 17 af 24. marts 1988.

Skatteadministrationen har ved den påklagede afgørelse forhøjet det klagende selskabs skattepligtige indkomst med 300.000 kr. Afgørelsen er begrundet med, at det klagende selskab ved salg af virksomhed til selskabets hovedaktionær er skattepligtig af avance på goodwill.

Skatteadministrationen har fundet, at værdiansættelsen af goodwill skønsmæssigt kan fastsættes til 300.000 kr. Skatteadministrationen har herved lagt til grund, at det er TS-cirkulære 2000-10, der finder anvendelse som beregningsmodel, at det klagende selskabs aktivitet dels har været udlejningsvirksomhed og dels produktionsvirksomhed, at overdragelsen pr. 31. maj 1997 ikke omfatter driftsmidler, at driftsresultatet for X A/S derfor skal renses for påvirkning af udlejningsvirksomhedens driftsresultat, at et estimat for udlejningsvirksomhedens driftsresultat kan ansættes til 21.907 kr. i indkomståret 1994, -38.063 kr. i indkomståret 1995 og -13.062 kr. i indkomståret 1996, at aktiver pr. 31. maj 1997 til forrentningen af de overdragede aktiver i henhold til beregningsmodel udgør 1.238.142 kr., og at overdragelsesbalancen er den seneste udarbejdede balance.

Det klagende selskabs revisor har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at den skattepligtige indkomst for 1997 ansættes til 127.524 kr.

Til støtte for påstanden har det klagende selskabs revisor gjort gældende, at en beregning af goodwill skal ske efter Ligningsrådets vejledende beregningsregel i ligningsvejledningen for 1997, og at goodwillværdien herefter er 0 kr.

Det klagende selskabs revisor har anført, at det af forordet til ligningsvejledningen for 1997 fremgår, at vejledningen giver udtryk for Told- og Skattestyrelsens opfattelse af gældende praksis, og at den er bindende for de lignende myndigheder. Det klagende selskabs revisor har hertil bemærket, at der derfor ikke flere år senere kan iværksættes en praksis, der medfører en forøget beskatning med tilbagevirkende kraft.

Det klagende selskabs revisor har yderligere anført, at det er forudsat i TS-cirkulære 2000-10, at de afgørelser, der træffes med henvisning til cirkulæret, medfører en mindre beskatning end den beskatning, der ville være fremkommet ved anvendelse af de tidligere gældende regler.

Det klagende selskabs revisor har hertil bemærket, at det fremgår af en rapport om ændring af den vejledende beregningsregel for goodwill, der er afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Ligningsrådet, at baggrunden for de nye regler var en konstatering af, at den vejledende regel førte til for høje værdiansættelser af goodwill, og det således må have været forventningen hos såvel arbejdsgruppen som Ligningsrådet, at de nye regler altid ville føre til en lavere goodwillværdi end de tidligere gældende regler. Det klagende selskabs revisor har yderligere bemærket, at det også er en sådan forventning der ligger bagved TfS 2000, 1010 vedrørende ikrafttrædelsesbestemmelsen i TS-cirkulære 2000-10. Det klagende selskabs revisor har herefter bemærket, at en beregning efter TS-cirkulære 2000-10 udviser en goodwillværdi på 139.372 kr., hvilket overstiger goodwillværdien efter de hidtil gældende regler, hvorfor det er goodwillværdien beregnet på 0 kr. beregnet efter de hidtil gældende regler, der skal anvendes.

Det klagende selskabs revisor har endelig bemærket, at den beregning, som skatteadministrationen har foretaget under anvendelse af TS-cirkulære 2000-10 er fejlbehæftet, idet der ikke skal ske en opdeling af virksomheden i en driftsdel og en udlejningsdel, når overdragelsen ikke omfatter samtlige aktiver, der har indgået i den hidtidige drift.

Landsskatteretten skal udtale:

Landsskatteretten bemærker, at det af pkt. 7 i TS-cirkulære 2000-10 er bestemt, at anvisningen finder anvendelse på afgørelser, der træffes fra og med den 1. april 2000.

Henset til at de stedlige skattemyndigheder har truffet afgørelse den 19. december 2000, finder retten, at TS-cirkulære 2000-10 finder anvendelse som vejledende anvisning for værdiansættelsen af goodwill i den foreliggende sag, jf. tillige spørgsmål til og svar fra skatteministeren offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2001, 196 samt Told- og Skattestyrelsens præcisering af ikrafttrædelsesbestemmelsen offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2000, 1010.

Retten bemærker, at fastsættelsen af goodwillværdi skal ske ud fra handelsværdien af samtlige ikke driftsfremmede aktiver i virkomhedens seneste balance forud for overdragelsen. Retten bemærker videre, at forrentningsprocenten af virksomhedens aktiver er 8% for indkomståret 1997.

Retten finder, at der må tages udgangspunkt i balancen af 31. december 1996, og at samtlige ikke driftsfremmede aktiver kan opgøres til 2.584.788. Retten bemærker hertil, at det er samtlige ikke driftsfremmede aktiver, der indgår ved forrentningen af virksomhedens aktiver, og ikke kun de overdragne aktiver.

Retten finder herefter, at en beregning efter TS-cirkulære 2000-10 med en kapitaliseringsfaktor på 1,39 vil give en goodwillværdi på 139.372 kr.

I overensstemmelse hermed finder retten, at den skattemæssige værdi af goodwill kan ansættes til 130.000 kr.

Herefter bestemmes:

Indkomståret 1997
Skattepligtig indkomst
Avance ved salg af goodwill
ansat til 300.000 kr. nedsættes til 130.000 kr.

 

sign. Ingrid Otzen
retsformand

/Lars Hovmand Mikkelsen
Fuldmægtig

Den ændrede skatteberegning vil fremgå af en revideret årsopgørelse, som senere vil blive udskrevet af skattemyndigheden.