Udskrift
af
Dombogen for Vestre Landsret
B-2586-01 af 20. marts 2002

DOM

afsagt den 20. marts 2002 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Deleuran, Lis Frost og Lone Drengsgaard (kst.)) i 1. instanssag B-2586-01.

X A/S
(advokat Niels de Fønss, Kolding)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Birgitte Kjærulff Vognsen, København)

Under denne sag har sagsøgeren, X A/S, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at sagsøgerens indkomst for indkomståret 1997 nedsættes med 130.000 kr.

Ved kendelse afsagt af Landsskatteretten den 14. august 2001 blev det bestemt, at den skattemæssige værdi af goodwill i forbindelse med sagsøgerens salg af virksomhed skal ansættes til 130.000 kr.

Ifølge stævningen angår sagen

"Kolding Kommunes Skatteadministrations forhøjelse af sagsøgers skattepligtige indkomst med kr. 300.000,00 under anvendelse af TS-cirkulære 2000-10, hvor sagsøger gør gældende, at reglerne i ligningsvejledningen for 1997, afsnit. E.I.4.1.2 "Værdiansættelse af goodwill" skal finde anvendelse, og hvorefter goodwillværdien skal opgøres til kr. 0,00."

Sagsøgte har efter sin endelige påstand taget bekræftende til genmæle overfor sagsøgerens påstand.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, afsiges dom i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren,  X A/S's, indkomst for indkomståret 1997 nedsættes med 130.000 kr.

Sagens omkostninger for landsretten skal sagsøgte betale til sagsøgeren med 9.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Deleuran, Lis Frost, Lone Drengsgaard
                kst.