Dato for udgivelse
30 Oct 2006 09:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Oct 2006 12:56
SKM-nummer
SKM2006.640.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 287/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsavance, parcelhusregel, 1.400 m2, værdiforringelse
Resumé

Appellanten solgte i 2000 sin beboelsesejendom med et grundareal på 1.756 m2 for kr. 1.200.000,-. Told- og Skattestyrelsen havde efter forudgående besigtigelse truffet afgørelse om, at udstykning ikke skønnedes at ville medføre væsentlig værdiforringelse af restejendommen eller den bestående bebyggelse, jf. ejendomsbeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3, således at der ikke kunne gives fritagelse for beskatning af avancen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Ifølge en under retssagen indhentet syns- og skønserklæring, ville restejendommen efter udstykning af en grund på 700 m2 have en værdi på kr. 930.000,-, og den udstykkede grund ville have en værdi på kr. 245.000,-, således at værdien af restejendommen og den udstykkede grund i alt ville udgøre kr. 1.175.000,-.

Højesteret fandt ikke, at det gennemførte syn og skøn gav fornødent grundlag for at tilsidesætte Told- og Skattestyrelsens skønsmæssige afgørelse og stadfæstede herefter landsrettens dom.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1 nr. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 E.J.1.6.2

Parter

A
(advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Bodil Dalgaard Hammer)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Poul Sørensen, Per Walsøe, Børge Dahl og Vibeke Rønne

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 14. afdeling den 30. juni 2005.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1. Dette gælder efter § 8, stk. 1, dog ikke ved afståelse af bl.a. en- og tofamilieshuse, hvis huset har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand. Fritagelsen gælder kun, såfremt:

''...

  1. ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2 eller 
  2. der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse, eller
  3. udstykning ifølge erklæring fra told- og skatteforvaltningen vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse."

Ved Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 3. december 2002, der blev truffet efter besigtigelse af ejendommen, blev det lagt til grund, at udstykning af en grund til selvstændig bebyggelse på den nordvestlige del af ejendommen ikke ville medføre væsentlig værdiforringelse af restejendommen eller den bestående bebyggelse.

Det gennemførte syn og skøn giver ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte Told- og Skattestyrelsens skønsmæssige afgørelse.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8a.