Dato for udgivelse
10 jul 2002 10:06
SKM-nummer
SKM2002.385.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
15.2002-78-2791
Dokument type
Kommentar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Virksomhed, overdragelse, goodwill, værdiansættelse, goodwill-cirkulære
Resumé

Et selskabs aktivitet blev i 1997 overdraget til hovedaktionæren. Skattemyndighederne fandt i forbindelse med ligningen af selskabet i 2000, at goodwill på baggrund af goodwill-anvisningen i TS-cirkulære 2000-10, skulle fastsættes til 300.000 kr. Det sagsøgende selskab påstod, at goodwill skulle værdiansættes efter den anvisning, som var indarbejdet i Ligningsvejledningen for 1997, hvorefter goodwillværdien var 0 kr. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle.

Reference(r)

LV 2001 E.I.4.1.2

I 1993 stiftede skatteyder ved en skattefri virksomhedsomdannelse X A/S. Virksomhedens goodwill blev, på baggrund af det dagældende SD-cirkulære nr. 17 af 24. marts 1988 om værdiansættelse af goodwill, værdiansat til ca. 1,3 mio. kr.

I maj 1997 blev selskabets virksomhed overdraget til selskabets hovedaktionær. Goodwill blev her, på baggrund af den dagældende vejledende anvisning fra Ligningsrådet om værdiansættelse af goodwill, fastsat til 0 kr. Anvisningen fremgik af Ligningsvejledningen 1997, afsnit E.I.4.1.2.

I forbindelse med ligningen af indkomståret 1997 forhøjede skattemyndighederne i december 2000 selskabets indkomst med goodwill på 300.000 kr., idet myndighederne fandt, at goodwill ved den foretagne overdragelse skulle værdiansættes til 300.000 kr. Skattemyndighederne var nået frem til denne værdi ved at anvende den nye vejledende anvisning for værdiansættelse af goodwill, som Ligningsrådet havde vedtaget i marts 2001

Anvisningen blev offentliggjort som TS-cirkulære 2000-10. Anvisningen er efterfølgende indarbejdet i Ligningsvejledningen 2001, afsnit E.I.4.1.2.

Det fremgår af cirkulærets pkt. 7, at anvisningen finder anvendelse på afgø relser, der træffes fra og med den 1. april 2000.

Skattemyndighederne lagde således til grund, at da afgørelsen om værdiansættelsen af goodwill (skatteansættelsen) først blev truffet i december 2000 af skatteforvaltningen, var det anvisningen i TS-cirkulære 2000-10, der skulle lægges til grund for værdiansættelsen af goodwill i den konkrete sag.

Landsskatteretten stadfæstede afgørelsen. Dog blev goodwillværdien nedsat til ca. 139.000 kr., idet det anerkendtes, at skattemyndigheden havde lavet en beregningsfejl ved beregningen af goodwill efter TS- cirkulære 2000-10.

Kendelsen blev indbragt for Landsretten, hvor skatteyderen påstod goodwill nedsat til 0 kr. under henvisning til, at TS-cirkulære 2000-10, uanset formuleringen af ikrafttrædelsesbestemmelsen i pkt. 7, ikke kan finde anvendelse med tilbagevirkende kraft, når det, som i den foreliggende sag, sker til ugunst for skatteyderen.

Hensigten med ikrafttrædelsesbestemmelsen i TS-cirkulære 2000-10 var ifølge det oplyste, at skatteydere kunne drage fordel af, at der nu var vedtaget en anvisning, som gjorde det muligt at nå frem til en mere korrekt værdiansættelse af goodwill end efter den tidligere anvisning. Ved anvendelse af dette cirkulære fremkom der nemlig typisk en lavere goodwill-værdi end efter den tidligere anvisning.

Den goodwillansættelse, som myndighederne havde foretaget i sagen, baserede sig udelukkende på en anvisning, som alene var vejledende, og myndighederne havde tilsyneladende ikke foretaget nogen selvstændig vurdering af, om den værdi der herved fremkom, kunne anses for at være udtryk for handelsværdien.

På den baggrund og eftersom anvisningen var blevet anvendt tilbage i tid til ugunst for skatteyderen i strid med intentionerne bag cirkulærets ikrafttrædelsesbestemmelse, tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle overfor skatteyderens påstand.