Dato for udgivelse
12 jul 2002 09:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. april 2002
SKM-nummer
SKM2002.392.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-0586-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Ombygning, andelsboliger, for egen ktr fremmed regning, påbegyndelsestidpunkt for byggeri ktr kontrakt med andelshavere, overdragelsestidspunkt
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en af et byggefirma foretaget ombygning for dels en privat andelsboligforening og dels en kommune var omfattet af reglerne om byggeri for egen regning, jf. momslovens § 6, eller for fremmed regning, således at der skulle svares moms i medfør af hovedreglen i momslovens § 4.

Landsretten lagde til grund, at det afgørende for den momsmæssige behandling var, om den af byggefirmaet foretagne ombygning var påbegyndt, forinden endelig aftale om overdragelse fandt sted.

Vedrørende tidspunktet for indledning af de 2 ombygningsprojekter bemærker landsretten, at hverken de forudgående arkitektundersøgelser eller eventuelle nedrivningsarbejder kan anses for at være en påbegyndelse af ombygningsprojekter i momslovens forstand, og landsretten anså ikke arbejdet for påbegyndt før henholdsvis medio februar og primo marts 1997.

Da landsretten samtidig anså bindende aftaler om overdragelse for indgået på disse tidspunkter, blev begge byggerier anset for omfattet af reglerne om byggeri for fremmed regning, hvorfor der skulle beregnes moms efter hovedreglen i momslovens § 4.

Reference(r)

Momsloven § 4
Momsvejledningen 2001 Q.1.2.5.2

Parter

HÅ Huse Thisted ApS
(advokat Erik Haumann)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Finn Jepsen)

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, Lis Frost og Kari Sørensen (kst.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt ombygning af en ejendom tilhørende sagsøgeren, HÅ Huse Thisted ApS, er sket for sagsøgerens egen regning, således at der alene skal svares moms i medfør af momslovens § 6, eller om ombygningen er sket for fremmed regning, således at der skal svares moms i medfør af momslovens § 4.

Ved kendelse af den 15. december 2000 traf Landsskatteretten afgørelse herom med følgende ordlyd:

".....

Klagen vedrører følgende:

Momspligtigt tilsvar forhøjet med 315.093 kr.

Det er oplyst, at selskabet driver byggevirksomhed.

Selskabet har ved endeligt skøde dateret den 22. maj 1996 erhvervet "Hotel Ålborg", ejerlejlighed nr. 1 af matr. nr. 200 Thisted bygrunde. Arealet heraf var ifølge tingbogen på 1742 m2.

Selskabet har efterfølgende overdraget ejendommen dels til Thisted Musikteater og dels til Den private andelsboligforening Hotel Ålborg.

Ad den private andelsboligforening Hotel Ålborg :

Følgende fremgår af indmeldelserne i Den private andelsboligforening Hotel Ålborg underskrevet i perioden 2. december til 23. december 1996 samt den 24. januar 1997:

"Undertegnede, der nøje er blevet gjort bekendt med finansiering mv. ved andelsboligforeningens køb af 12 lejligheder i ejendommen Storegade 29C, 7700 Thisted, efter ombygning, anmoder hermed om indmeldelse som andelshaver i foreningen og erklærer mig samtidig indforstået med, efter påkrav at indbetale eller stille sikkerhed for indskud til foreningen, som opgjort i finansieringsredegørelsen, nemlig kr. 154.860. Beløbet frigives til foreningen ved ombygningens afslutning, og foreningens samtidige køb af lejlighederne. Jeg erklærer samtidig at ville indtræde som lejer i den ovenfor beskrevne lejlighed, idet bygherren, når byggeriet påbegyndes, skriftligt vil meddele, hvornår lejligheden er indflytningsklar. Bygherren erklærer at lejligheden vil være indflytningsklar på det aftalte indflytningstidspunkt.

Jeg erklærer at være gjort bekendt med ombygningens omfang, boligens udstyr mv. De nuværende økonomiske beregninger er baseret på lejlighedens størrelse samt størrelsen af eventuelle tillægsarealer (trappeopgange mv.). Jeg erklærer at være bekendt med, at der kan komme mindre ændringer i tillægsarealernes størrelse, og at dette kan medføre mindre udsving i den beregnede husleje.

Nuværende anmodning om indmeldelse i andelsboligforeningen bortfalder, såfremt byggeriet ikke er påbegyndt senest den 01.02.97 hvad enten dette skyldes manglende godkendelse fra myndighederne eller andet."

I indmeldelsen underskrevet den 24. januar 1997 er seneste påbegyndelsesdato ikke udfyldt.

Andelsboligerne er udbudt til salg af Nybolig på grundlag af skitser udarbejdet af arkitekt Niels Christoffersen for HÅ Byg ApS.

Nybolig Thy har i skrivelse af 6. januar 1997 til HÅ Byg ApS skrevet følgende:

"Vedr. "Hotel Ålborg".

Vi kan hermed bekræfte, at vi dags dato har solgt 10 andelsboliger, hvilket svarer til 100% af projektet, som det foreligger i dag."

Denne skrivelse er fremlagt som dokumentation overfor Thisted Kommune.

Der er afholdt stiftende generalforsamling i den Private andelsboligforening Hotel Ålborg den 25. februar 1997. Det fremgår af referatet herfra, at bygherren, Hans Otto Kjær, var til stede. Det fremgår videre, at Hans Otto Kjær i forbindelse med sin gennemgang af projektet lovede snarest at tage kontakt til de enkelte andelshavere med henblik på at træffe aftale om materialevalget mv. Af referatet fremgår endelig "Det oplystes i øvrigt, at Thisted kommune havde købt "Sømandshjemmet" med henblik på at etablere indgang til teatersalen her igennem, ligesom det oplystes, at der i stueetagen ville komme to forretninger..."

Boligforbedringsbeslutning vedrørende ombygningen af de 10 boliger er bekendtgjort overfor selskabet den 7. november 1996.

Der er fremlagt et notat af 7. januar 1997 fra møde vedr. byfornyelsessagen afholdt den 9. december 1996. Heraf fremgår det, at mødets formål var afklaring af tidsplan for byfornyelses- og byggesagsbehandling, samt fastlæggelse af projektomfang for diverse behandlinger. Det fremgår, at Robert Mogensen fra Thisted Kommune oplyste, at før endeligt støttetilsagn ville blive meddelt, skulle der bl.a. foreligge dokumentation for, at 75% af boligerne er afsatte. Vedr. byggesagen meddelte Hans Otto Kjær, at det var nødvendigt at påbegynde byggeriet umiddelbart efter endeligt tilsagn, da de udfærdigede skøder er betinget af, at arbejderne er påbegyndt den 1. marts og de første indflytninger er berammet til 1. oktober.

Ved skrivelse af 10. februar 1997 til Hans Otto Kjær Huse fra Teknisk forvaltning er der meddelt tilladelse til at udføre nærmere beskrevne nedrivningsarbejder. Det er anført, at nedrivning først må påbegyndes, når boligforbedringssagen er endelig godkendt af Thisted Byråd.

Den 18. februar 1997 har Thisted Byråd endeligt godkendt boligforbedringsbeslutningen vedrørende det tidligere Hotel Ålborg.

HÅ Huse Thisted ApS har den 27. februar 1997 fremsendt tilbud på nedbrydningsarbejderne til teknisk forvaltning. Ved skrivelse af 3. marts 1997 har teknisk forvaltning meddelt, at tilbuddet kan godkendes med den bemærkning, at udgifter til skadedyrsbekæmpelse skal dokumenteres særskilt, når skadernes omfang er klarlagt. Ved byggetilladelse af 16. april 1997 er der givet HÅ Byg ApS tilladelse til ombygning af hotel Aalborg og Sams Bar på ejendommen Storegade 29/Håndværker Torv 1-7, Thisted.

Af ansøgning om godkendelse af byggeregnskab efter lov om byfornyelse og boligforbedring er det anført, at arbejderne er udført i perioden fra 1. april 1997 til 15. februar 1998.

Der er indsendt faktura af 3. februar 1997 fra arkitekt Niels Christoffersen vedr. udarbejdelse af tilstandvurdering samt arbejde vedr. udarbejdelse af formprojekt samt faktura af 16. januar 1997 fra Dansk Bygningsanalyse A/S vedr. besigtigelse af Hotel Ålborg. Endelig er der fremlagt timeregnskab for bygherre Hans Otto Kjær vedr. ombygning af hotel Ålborg.

Ved betinget skøde dateret den 3. juni 1997 har selskabet overdraget ejendommen til Den private andelsboligforening Hotel Ålborg.

Selskabet har ved beregningen af momstilsvaret anset byggeriet for at være for egen regning.

Ad Musikteatret

Det er oplyst, at arkitekt Niels Christoffersen på selskabets vegne den 14. oktober 1996 har fremsat to tilbud til Thisted Kommune på overtagelse af en del af Hotel Ålborg.

Af sagsfremstilling af 18. februar 1997 fra Thisted Byråd fremgår det, at der har været afholdt møde den 31. oktober 1996 mellem bygmester Hans Otto Kjær/arkitekt MAA Niels Christoffersen og kulturudvalgsformand Kr. J. Kristensen samt repræsentanter for Thisted Kommune vedrørende tilbud om supplerende lokaler til Thisted Musikteater, hvor det blev besluttet, at Hans Otto Kjær/Niels Christoffersen skulle fremsende revideret tilbud på kommunal overtagelse af "Sømandshjemmet." Ved skrivelse af 9. november er dette fremsendt. Pristilbuddet er efterfølgende blevet revideret ved fremsendelse af endeligt dispositionsforslag af den 6. januar 1997 for den samlede ombygning af Hotel Ålborg, heri inklusiv Thisted Musikteater. Det fremgår videre af denne sagsfremstilling, at forvaltningen har anbefalet, at Thisted Kommune indgår i en forhandling med Hans Otto Kjær om realisering af model 1. Det fremgår videre, at et eventuelt overtagelsestidspunkt anbefales til primo januar 1998, så udgiften kan indarbejdes i budgettet for 1998. Det fremgår endeligt, at kulturelt udvalgs indstilling af 23. januar 1997 om at anbefale model 1, idet finansieringen forudsættes indarbejdet i budget 1998, er vedtaget ved byrådets beslutning af 18. februar 1997.

Ved skrivelse af 6. marts 1997 fra teknisk forvaltning til Hans Otto Kjær er det bl.a. anført, at Thisted Byråd har besluttet at indgå i nærmere forhandlinger om erhvervelse af Sømandshjemmet til brug for Thisted Musikteater. Det fremgår videre, at Thisted Byråd har besluttet sig for, at erhvervelsen skal ske med baggrund i model 1 med overtagelse af lokalerne/bygningen fuldt ud istandsat.

Ved byggetilladelse af 16. april 1997 er der givet HÅ Byg ApS tilladelse til ombygning af hotel Aalborg og Sams Bar på ejendommen Storegade 29/Håndværker Torv 1-7, Thisted. Ved byggetilladelse af 16. september 1997 er der givet tilladelse til etablering af ny hovedindgang til Thisted Teater på ejendommen beliggende Håndværker Torv 1.

Selskabet har ved overdragelsesaftale underskrevet den 28. oktober 1997 solgt og overdraget Håndværkertorv 1 til den selvejende institution Thisted Musikteater.

Selskabet har ved beregningen af momstilsvaret anset byggeriet for at være for egen regning.

Told- og Skatteregionen har ved den påklagede afgørelse fundet, at der er truffet bindende aftaler mellem parterne inden byggeriets påbegyndelse, hvorefter omkostningerne både ved andelsboligerne og Thisted Musikteater må betragtes som almindeligt entreprisearbejde, og ikke som byggeri for egen regning.

Regionen har for så vidt angår Den private andelsboligforening Hotel Ålborg anført, at det ifølge Thisted Kommune var en betingelse for at få endeligt støttetilsagn til byfornyelse, at 75 % af boligerne var afsatte. HÅ Huse fremlagde dokumentation overfor kommunen, at andelsboligerne var solgt den 6. januar 1997. Ifølge skema 3 indsendt til kommunen af HÅ Huse Thisted ApS er byggeriet foregået i perioden 1. april 1997 til 15. februar 1998. Det er ikke regionens opfattelse, at byggeriet kan være påbegyndt før efter nedbrydningsperioden. Kommunens tilladelse til nedbrydning foreligger 3. marts 1997. Ifølge ugesedler begynder de første 3 medarbejdere på arbejdspladsen den 3. marts 1997. De første byggematerialer indkøbes i slutningen af marts måned 1997. Regionen har videre henvist til Departementets afgørelse nr. 1105 fra 1990. Heraf fremgår det "Der skal også betales moms efter reglerne om byggeri for fremmed regning, hvis kommende andelshavere har indgået bindende aftale (kontrakt, slutseddel, købstilbud og lign.) med en byggevirksomhed inden byggeriets påbegyndelse og har forpligtet sig til at lade en andelsboligforening overtage byggeri og grund på et senere tidspunkt."

For så vidt angår Musikteatret har regionen anført, at der den 14. oktober 1996 er fremsat et tilbud fra HÅ Huse til Thisted Kommune. Den 6. marts 1997 har Thisted Kommune skrevet til Hans Otto Kjær, at kommunen accepterer tilbuddet. Ifølge skema 3 indsendt til kommunen af HÅ Huse er byggeriet foregået i perioden 1. april 1997 til 15. februar 1998. Det er ikke regionens opfattelse, at byggeriet kan være påbegyndt før afslutningen af nedbrydningsarbejdet. Kommunens tilladelse til nedbrydning foreligger den 3. marts 1997. Ifølge ugesedler begynder de første 3 medarbejdere på arbejdspladsen den 3. marts 1997.

....

Virksomhedens advokat har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at momstilsvaret skal nedsættes med 315.093 kr. til det angivne.

Han har til støtte herfor gjort gældende, at der først foreligger en bindende aftale mellem parterne på det tidspunkt, hvor overdragelsesdokumenterne er underskrevet.

For så vidt angår Den private andelsboligforening Hotel Ålborg er det bl.a. anført, at indmeldelserne i andelsboligforeningen, der foreligger før tidspunktet for arbejdets begyndelse, ikke er bindende for, om selskabet rent faktisk beslutter sig til at sælge det projekt, man var i gang med til andelsboligforeningen eller bindende for om den fremtidige andelsboligforening vil købe af selskabet. Det er hertil anført, at den aftale, der er bindende for såvel sælger som køber, først foreligger, når overdragelsesdokumenterne er underskrevet, hvilket først er sket den 3. juni 1997, der foreligger efter byggeriet er påbegyndt.

Advokaten har videre gjort gældende, at projektets gennemførelse er identisk med alle øvrige andelsboligprojekter, som selskabet har gennemført i Thisted kommune, og Told- og Skatteregion Thisted var i 1985 inde i samme overvejelser, som man har i nærværende sag. Dengang accepterede regionen efter et møde i departementet, at der i situationer, hvor indmeldelserne i andelsboligforeningen forelå før arbejdet blev påbegyndt, mens overdragelsesdokumenterne forelå efter arbejdets på begyndelse, at der var tale om byggearbejder for fremmed regning.

Advokaten har endelig anført, at ejendomsmæglerens skrivelse af 6. januar 1997 om, at andelsboligerne er solgt, ikke kan lægges til grund, idet det er andelboligforeningen og ikke de enkelte medlemmer, der kan købe boligen. Den 6. januar 1997 var andelsboligforeningen ikke engang oprettet.

For så vidt angår Musikteatret har advokaten bl.a. gjort gældende, at der har været mange forhandlinger mellem på den ene side Thisted Kommune/Thisted Musikteater og på den anden side selskabet, og der er afgivet tilbud og modforslag, men først på det tidspunkt, hvor dokumenterne underskrives, er der indgået en aftale. Advokaten har herved henvist til Skattedepartementets afgørelse 1105/90 og vejledningen af juni 1994 om byggemoms.

Advokaten har videre anført, at byggeriets påbegyndelse ligger omkring årsskiftet. Det er hertil anført, at ved etablering af nybyggede boliger kan man fastlægge det første tidspunkt, hvor der udføres arbejde, idet man selvfølgelig skal begynde med at støbe fundament. Dette er ikke tilfældet ved ombygning ved en bestående ejendom, hvor renoveringen starter med nedrivning, opførelse af skillevæg og lignende. Der foreligger således ikke fakturaer fra leverandører, materialeindkøb eller lignende for januar og februar. I opstartsfasen anvendes alene egne materialer og først på et senere tidspunkt indkøbes nye materialer til brug ved genopbygningen. Advokaten har tillige henset til, at indmeldelserne vedr. andelsboligforeningen ville bortfalde, såfremt byggeriet ikke var påbegyndt den 1. februar 1997, og har anført, at byggeriet utvivlsomt er påbegyndt inden denne dato.

Advokaten har således konkluderet, at byggerierne er påbegyndt inden begge overdragelser.

Landsskatteretten skal bemærke, at ved vurderingen af, hvorvidt byggearbejder kan anses at være udført for fremmed regning og dermed omfattet af momslovens § 4 eller for egen regning og dermed omfattet af momslovens §§ 6-7, skal henses til, hvorvidt der foreligger en bindende aftale om overdragelse af ejendommen før eller efter byggearbejdernes påbegyndelse.

Landsskatteretten finder, at bindende aftale om overdragelsen til Den private andelsboligforening Hotel Ålborg er sket på tidspunktet for den stiftende generalforsamling den 25. februar 1997. Retten har herved bl.a. henset til ordlyden af medlemmernes indmeldelser i andelsboligforeningen, referatet fra generalforsamlingen, vedtægter for andelsboligforeningen, samt til at kommunen har stillet krav om, at 75 % af boligerne var afsatte inden endeligt støttetilsagn til ombygning og byfornyelse kunne gives sammenholdt med skrivelse af 6. januar 1997 fra Nybolig, hvori det er anført, at alle 10 andelslejligheder er solgt. Retten finder således, at der er indgået endelig aftale om overdragelse af ejendommen ved den stiftende generalforsamling den 25. februar 1997.

Retten finder videre ikke, at det er godtgjort, at byggeriet er påbegyndt inden dette tidspunkt. Retten har herved henset til, at tilladelse til nedrivning er givet den 10. februar 1997, idet denne er betinget af, at endelig boligforbedringstilslutning er godkendt af byrådet, hvilket først er sket den 18. februar 1997. Endelig er der henset til, at selskabet har fremsat tilbud om nedbrydningsarbejdet den 27. februar 1997, der er godkendt af kommunen ved skrivelse af 3. marts 1997. Byggetilladelse er først givet den 16. april 1997. Retten finder videre ikke, at der er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at byggearbejdet skulle være påbegyndt før den 25. februar 1997, idet de af advokaten fremlagte fakturaer ikke vedrører byggearbejdet.

Retten finder derfor, at det er med rette, at regionen har anset det omhandlede byggeri for at være for fremmed regning og dermed momspligtig efter momslovens § 4.

For så vidt angår Musikteatret finder retten tillige, at det må anses for tilstrækkelig godtgjort, at der er indgået en bindende aftale om overdragelsen i hvert fald den 6. marts 1997. Retten har herved henset til byrådets beslutning af 18. februar 1997, til kommunens skrivelse af 6. marts 1997 til klageren, samt til Hans Otto Kjærs udtalelse i referatet fra den stiftende generalforsamling af 25. februar 1997. Der er videre ikke fremlagt dokumentation for, at denne del byggearbejdet skulle være påbegyndt inden den 6. marts 1997, idet det bemærkes, at byggetilladelse til etablering af ny hovedindgang til Thisted Musikteater er givet den 16. september 1997. Det findes derfor at være med rette, at regionen har anset det omhandlede byggeri for at være for fremmed regning og dermed momspligtige efter momslovens § 4.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor i sin helhed.

Herefter bestemmes

Momspligtigt tilsvar forhøjet med 315.093 kr. stadfæstes.

....."

Under denne sag, der er anlagt den 10. marts 2001, har sagsøgeren påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at ombygningen af dele af matr. nr. 200 Thisted bygrunde overdraget til henholdsvis Thisted Musikteater og Den private andelsboligforening Hotel Ålborg er momspligtig efter reglerne om byggeri for egen regning.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagsøgeren har for landsretten præciseret, at HÅ Byg ApS og Hans Otto Kjær Huse hører sammen med sagsøgeren, samt at "Sømandshjemmet", som også benævnes "Sams Bar", er den del af ejendommen Hotel Ålborg, som blev overdraget til Thisted Musikteater til brug for etablering af indgangsparti.

I skrivelsen af 6. marts 1997 fra Teknisk forvaltning til Hans Otto Kjær er det yderligere anført:

"....

Med henblik på at gennemføre byrådets beslutning skal jeg anmode Dem om at fremkomme med et forslag til detailprojekt og en udførlig beskrivelse af materialevalg/inventar, hvidevarer m.v., således at begge parter er helt enige om omfang og indhold i aftalen, inden der udarbejdes overtagelsespapirer m.v.

.....

Thisted Kommune ønsker at følge arbejdet med indretningen tæt, ligesom vi forventer, at De i samarbejde med Deres arkitekt vil søge at leve op til de forventninger, byrådet har, til at erhvervelsen af Sømandshjemmet vil sikre Thisted Musikteater en smuk hovedadgang ud mod torvet med de kvaliteter og muligheder for præsentation, en sådan placering indebærer. Vi forventer ligeledes, at materialevalget indvendig vil leve op til samme niveau, som tilstræbes i bygningens ydre fremtoning.

....."

Forklaringer

Direktør i det sagsøgende selskab, Hans Otto Kjær, har forklaret, at ombygningen af Hotel Ålborg var selskabets første byfornyelsesprojekt. Selskabet havde dog tidligere nyopført private andelsboliger. Da Hotel Ålborg blev købt, var det planen at bygge ejendommen om til lejligheder. Han havde på det tidspunkt ikke forbindelse til interesserede andelshavere eller til Thisted Kommune, men han var bekendt med, at kommunen var interesseret i, at teateret fik et nyt indgangsparti. Hen på sommeren 1996 satte han arkitekt Niels Christoffersen igang med at foretage de nødvendige forberedende undersøgelser af ejendommen. Undersøgelserne, der blev gennemført med bistand fra sagsøgerens folk, var færdige omkring julen 1996. Sagsøgeren brugte 3-400.000 kr. herpå. Arkitekten var på timeløn, og anvendte også sagsøgerens folk til bl.a. at blotlægge noget konstateret hussvamp. Der var ingen forhandlinger med eventuelle købere i den periode. Sagsøgerens oplysninger i byggeregnskabet om, at byggeriet blev påbegyndt den 1. april 1997, har der ikke været tænkt nærmere over. Sagsøgeren havde oprindeligt planlagt at lave 12 andelslejligheder, men det blev ændret til 10 lejligheder og et indgangsparti til Thisted Musikteater. Nyboligs oplysning i skrivelse af 6. januar 1997 om, at alle andelslejlighederne var solgt, opfatter han som et mellemværende mellem Nybolig og kommunen. Han havde alene engageret Nybolig til at undersøge markedet for salg af andelslejligheder og til at udarbejde forslag til finansieringen vedrørende salg af lejlighederne. Sagsøgeren videresendte Nyboligs brev til Thisted Kommune for på denne måde at dokumentere, at betingelsen for iværksættelse af ombygningen var opfyldt. Indmeldelsesblanketten til andelsboligforeningen har sagsøgeren anvendt i mange år. Han mener ikke, at andelshaverne skrev under på andet end indmeldelsesblanketterne. Han kan ikke idag huske, om han på et møde i kommunen den 9. december 1996 oplyste, at indmeldelserne var betinget af, at byggeriet blev påbegyndt senest den 1. marts 1997 og ikke den 1. februar som anført i alle indmeldelsesblanketter på nær en. Sagsøgeren følte sig på ingen måde forpligtet over for de personer, som havde underskrevet indmeldelsesblanketterne. Han mener ikke, at vilkårene for andelsboligforeningens overtagelse af en del af ejendommen var fastlagt på tidspunktet for andelsboligforeningens stiftende generalforsamling den 25. februar 1997. Først efter denne dato blev byggeriets endelige udseende forhandlet på plads. Pris og finansiering lå dog fast. Efter Nyboligs brev af den 6. januar 1997 forhandlede han videre med andre interesserede købere, idet sagsøgeren overvejede at sælge lejlighederne som ejerlejligheder. Det viste sig imidlertid, at det var mest fordelagtigt at sælge dem som andelslejligheder. Med hensyn til indgangspartiet til Thisted Musikteater var tilbuddet af den 14. oktober 1996 til Thisted Kommune blot et af mange tilbud, og det var oplæg til en forhandling. Oplysningen gengivet i referatet fra den stiftende generalforsamling om, at Thisted Kommune havde købt indgangspartiet, er ikke korrekt, og der er formentlig tale om en fejlskrift. Der var efter dette tidspunkt og hen over sommeren 1997 mange og drøje forhandlinger med kommunen, og begge parter stod frit, da ingen havde underskrevet noget. Thisted Kommunes brev af den 6. marts 1997 er ikke udtryk for, at de overordnede vilkår vedrørende handlen var fastsat, men alene at Thisted Kommune højst ville give 3.753.000 kr. for ejendommen. Generelt havde sagsøgeren ingen betænkeligheder ved at gå igang med så stort et ombygningsprojekt, uden at ejendommen var solgt, idet den lå på en første klasses grund, og sagsøgeren kunne eventuelt selv beholde ejendommen.

Arkitekt Anni Rødbro har forklaret, at hun har været ansat hos arkitekt Niels Christoffersen siden 1979. Hun har forestået byggesagen for sagsøgeren. Sagen startede i april/maj 1996, hvor hun havde de første timer på sagen. Ejendommen skulle måles totalt op, og der skulle ske en gennemgang af alle konstruktionsmæssige detaljer. Ældre bygninger som den omhandlede er ofte meget komplekse, fordi konstruktionen ikke nødvendigvis er den samme for alle dele af bygningen. Endvidere blev der lavet et skitseforslag, som overordnet disponerede over bygningen. Den 18. februar 1997 udfærdigede arkitektfirmaet et byggeandragende, og på dette tidspunkt havde de i det væsentlige afsluttet deres arbejde. I slutningen af februar 1997 havde arkitektfirmaet anvendt 90% af det totale timeforbrug.

Det meste af deres arbejde blev udført i efteråret 1996. Der blev forhandlet med Thisted Kommune over en lang periode. Arkitektfirmaet arbejdede både med anlæg af indgangsparti til teateret og med anlæg af to lejligheder på samme areal. Først i slutningen af juni 1997 lå det fast, at Thisted Kommune ville overtage indgangen til teateret. Hvis der skulle have været ejerlejligheder i stedet for andelslejligheder, skulle der eventuelt være foretaget nogle ændringer, idet ejerlejligheder normalt er større end andelslejligheder. Arkitektfirmaet lavede materiale til Nybolig, som kunne videregives til andelshaverne.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand om anerkendelse af, at ombygningen er sket for egen regning og derfor er momspligtig i medfør af momslovens § 6, gjort gældende, at ombygningen af ejendommen blev påbegyndt, før der blev indgået bindende aftaler om salg af de enkelte dele af ejendommen, jf. herved Told- og Skattestyrelsens Vejledning af juni 1994 om byggemoms. Med hensyn til salget til Den private andelsboligforening Hotel Ålborg har sagsøgeren gjort gældende, at overdragelsestidspunktet er den 3. juni 1997, hvor det betingede skøde blev underskrevet. Hverken de potentielle andelshaveres indmeldelse i andelsboligforeningen eller den stiftende generalforsamling den 25. februar 1997 var bindende for sagsøgeren, idet indmeldelserne blot faldt bort, hvis byggeriet ikke blev påbegyndt inden en bestemt dato. Nyboligs brev af 6. januar 1997 skal forstås i overensstemmelse hermed, således at der forelå 10 underskrevne indmeldelsesblanketter og ikke salg af ti lejligheder. Med hensyn til salg af indgangspartiet til Thisted Musikteater har sagsøgeren gjort gældende, at overdragelsestidspunktet er den 28. oktober 1997, hvor overdragelsesaftalen blev underskrevet. Thisted Kommunes brev af 6. marts 1997 er blot en orientering om, at byrådet havde besluttet sig for at indgå i nærmere forhandlinger med sagsøgeren, idet væsentlige vilkår med hensyn til materialer, hvidevarer, finansiering, omkostninger m.v. først blev fastlagt ved overdragelsesaftalen. Oplysningerne givet på generalforsamlingen om, at kommunen havde købt "Sømandshjemmet" med henblik på at etablere indgang til teatersalen, blev alene givet for at informere andelshaverne om, at der formentlig kun blev 10 og ikke som oprindeligt forudsat 12 andelslejligheder.

Med hensyn til byggeriets start har sagsøgeren gjort gældende, at dette blev påbegyndt allerede medio 1996, hvor arkitekten gik i gang med de indledende undersøgelser, som var nødvendige for, at projektet overhovedet kunne realiseres, og som sagsøgeren afholdt betydelige omkostninger til. Sagsøgeren har subsidiært gjort gældende, at ombygningen i hvert fald er påbegyndt umiddelbart efter den 18. februar 1997, hvor byrådet i Thisted Kommune godkendte boligforbedringssagen med den virkning, at sagsøgeren kunne påbegynde nedrivningsarbejdet. Sagsøgeren har i den forbindelse gjort gældende, at udtalelsen i Told- og Skattestyrelsens Vejledning af juni 1994 om, at et byggeri i relation til momsreglerne anses for påbegyndt ved støbning af fundament, er uden relevans ved afgørelsen af, hvornår en ombygning skal anses for påbegyndt. Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at de to overdragelsestidspunkter må anses for at ligge efter ombygningens påbegyndelse, også selv om det måtte antages, at bindende aftaler blev indgået forud for de skriftlige overdragelsesaftaler.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at sagsøgeren er momspligtig i medfør af momslovens § 4 om byggeri for fremmed regning, idet der forud for ombygningens påbegyndelse forelå bindende aftaler om overdragelse af ejendommen. Det følger af Højesterets dom af 21. oktober 1988 (Ugeskrift for Retsvæsen 1988 side 1029), at et nybyggeri i momslovens forstand påbegyndes ved støbning af husets sokkel og ikke ved projektering, jordbundsundersøgelser, klargøring af byggeplads m.v. En ombygning er tilsvarende først påbegyndt på det tidspunkt, hvor egentlige ombygningsarbejder, andre end projektering og nedbrydning, er iværksat. Med hensyn til Den private andelsboligforening Hotel Ålborg har sagsøgeren gjort gældende, at de kommende andelshavere ved deres underskrift på anmodningen om indmeldelse og den efterfølgende stiftelse af andelsboligforeningen på generalforsamlingen den 25. februar 1997 indgik en aftale med sagsøgeren om overtagelse af lejlighederne og dermed byggeriet, og at denne aftale var bindende også for sagsøgeren. Sagsøgeren anså også selv anmodningerne om indmeldelse i andelsboligforeningen for et bindende salg af andelslejligheder, idet han anvendte Nyboligs skrivelse af 6. januar 1997 som dokumentation over for Thisted Kommune for, at mindst 75% af andelslejlighederne var solgt inden påbegyndelsen af byggeriet. Med hensyn til indgangspartiet til Thisted Musikteater har sagsøgte gjort gældende, at der forelå en bindende aftale om overdragelse senest den 6. marts 1997, hvor sagsøgerens tilbud blev accepteret af Thisted Musikteater v/Thisted Kommune. Når kommunen i sin acceptskrivelse anfører, at man vil indgå i nærmere forhandlinger med sagsøgeren, betyder det alene, at materialevalg m.v. endnu ikke var fastlagt. Direktøren i det sagsøgende selskab oplyste endvidere på den stiftende generalforsamling i andelsboligforeningen den 25. februar 1997, at kommunen havde købt indgangspartiet.

Vedrørende tidspunktet for påbegyndelsen af ombygningen har sagsøgte gjort gældende, at ombygningen i momslovens forstand tidligst kunne påbegyndes efter indgåelse af aftalerne om overdragelse af ejendommen, idet Thisted Kommune først den 3. marts 1997 accepterede sagsøgerens tilbud på nedrivning, og idet de formelle betingelser for anvendelse af nedrivningstilladelse af 10. februar 1997 først blev opfyldt med byrådets endelige godkendelse af boligforbedringsbeslutningen den 18. februar 1997. Derudover har sagsøgeren i sit byggeregnskab anført, at byggearbejdet blev udført fra den 1. april 1997, ligesom byggetilladelse til ombygningen af andelsboligerne først blev givet den 16. april 1997, mens byggetilladelsen til etablering af indgangsparti til Thisted Musikteater først blev givet den 16. september 1997. Endvidere havde sagsøgeren først medarbejdere på byggepladsen den 3. marts 1997, ligesom de første materialer blev indkøbt ultimo marts 1997.

Landsrettens begrundelse og resultat

Om overdragelsen fra sagsøgeren til Den private andelsboligforening Hotel Ålborg bemærkes: Efter det oplyste deltog direktør Hans Otto Kjær sammen med det sagsøgende selskabs advokat og ejendomsmægler den 25. februar 1997 i den stiftende generalforsamling for andelsboligforeningen. Også samtlige personer, der forud for mødet havde underskrevet indmeldelsesblanketter, deltog. Det er endvidere oplyst, at Nybolig for sagsøgeren tidligere havde udarbejdet forslag til finansiering af overdragelsen, og det fremgår af indmeldelsesblanketterne, at de kommende andelshavere var gjort bekendt med og havde accepteret efter påkrav at indbetale eller stille sikkerhed for indbetalingen af deres indskud. Det fremgår også, at de forpligtede sig til at indtræde som lejere. Af referatet af generalforsamlingen fremgår, at advokat Erik Haumann oplyste, at der snarest ville blive oprettet overdragelsesdokumenter, og at direktør Hans Otto Kjær oplyste, at der snarest ville blive truffet aftale med de enkelte andelshavere om materialevalg m.v. Endelig er det oplyst, at sagsøgeren for at opnå offentlig støtte til boligforbedring sendte Nyboligs skrivelse af 6. januar 1997 til Thisted Kommune som dokumentation for, at alle andelslejlighederne var solgt. På denne baggrund er det godtgjort, at der fra den 25. februar 1997 forelå en overdragelsesaftale mellem sagsøgeren og Den private andelsboligforening Hotel Ålborg, som forpligtede begge parter på en sådan måde, at de ikke vilkårligt kunne træde tilbage. Aftalen var derfor fra dette tidspunkt bindende.

Om overdragelsen fra sagsøgeren til Thisted Musikteater bemærkes: Det er oplyst, at sagsøgeren den 14. oktober 1996 tilbød Thisted Kommune at overdrage en del af ejendommen - "Sømandshjemmet" - til brug for Thisted Musikteater, og at der efterfølgende blev forhandlet om de nærmere vilkår herfor. Det er endvidere oplyst, at sagsøgeren den 6. januar 1997 på baggrund af disse forhandlinger fremsatte et revideret tilbud med tre forskellige modeller indeholdende de væsentligste elementer i en ombygning og tre forskellige overtagelsespriser. Endelig er det oplyst, at byrådet i Thisted Kommune den 18. februar 1997 besluttede at indgå i nærmere forhandlinger om erhvervelse af "Sømandshjemmet" ud fra oplysningerne om ombygning og pris i model 1, og at denne beslutning blev meddelt sagsøgeren ved brev af 6. marts 1997. I brevet blev sagsøgeren anmodet om at udarbejde forslag til detailprojekt m.v. til præcisering af aftalens indhold inden udarbejdelse af overdragelsesdokumenter. Det er herved godtgjort, at aftalen mellem sagsøgeren og Thisted Kommune på vegne Thisted Musikteater fra dette tidspunkt var bindende for begge parter, selv om en lang række detaljer ikke var endeligt fastlagt.

Vedrørende tidspunktet for indledning af de to ombygningsprojekter bemærker landsretten, at hverken de forudgående arkitektundersøgelser eller en eventuel nedrivning kan anses for at være en påbegyndelse af de konkrete ombygningsprojekter i momslovens forstand. Under hensyn til at sagsøgeren i sit byggeregnskab har angivet, at byggeriet blev påbegyndt den 1. april 1997, og at der først forelå byggetilladelse den 16. april 1997 til andelslejlighederne og den 16. september 1997 til indgangspartiet til Thisted Musikteater, er der herefter ikke grundlag for at anse nogen af ombygningerne for påbegyndt før henholdsvis den 25. februar og den 6. marts 1997.

Eftersom byggeriet således er påbegyndt efter, at der er indgået bindende aftaler om overdragelse af begge dele af ejendommen, og derved er sket for fremmed regning, er det med rette, at sagsøgeren er anset for momspligtig efter momslovens § 4. Landsretten tager derfor sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger for landsretten skal sagsøgeren, HÅ Huse Thisted Aps, betale 30.000 kr. til sagsøgte.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.