Dato for udgivelse
08 Jul 2002 13:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. maj 2002
SKM-nummer
SKM2002.369.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1907-0844
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Bil, beskatning, hovedanpartshaver, rådighed, periode, kørebog
Resumé

En hovedanpartshaver, der havde fri bil til rådighed, skulle beskattes af fri bil for hele året og ikke kun for de måneder, hvor den blev benyttet privat.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4

A’s klage til Landsskatteretten drejer sig om Ligningsrådets afgørelse af 22. januar 2002 i henhold til skattestyrelseslovens kapitel 2 om bindende forhåndsbesked. Ved denne afgørelse har Ligningsrådet fundet, at der ikke på grundlag af kørebog kan foretages periodisk beskatning af fri bil for klageren som hovedanpartshaver i B ApS, der har stillet fri bil til rådighed for ham, således at der kun sker beskatning af fri bil de måneder, bilen benyttes privat.

Spørgsmålet fra klageren til Ligningsrådet var følgende:

Vil hovedanpartshaver A kunne nøjes med periodevis beskatning af fri bil, således at der sker beskatning de måneder A anvender bilen privat, medens der ikke sker beskatning de måneder, hvor bilen benyttes af selskabet?

Ligningsrådet har besvaret det stillede spørgsmål således:

Nej.

Det fremgår af sagen, at klageren er hovedanpartshaver i selskabet B ApS, der har adresse på klagerens private bopæl. Klageren er eneste ansatte i selskabet.

Klageren påtænker at anskaffe en personvogn i selskabet. Det er tanken, at bilen hovedsageligt vil blive anvendt af klageren til kørsel for selskabet, men at der også vil opstå situationer, hvor klageren vil anvende bilen privat. I de måneder, hvor klageren vil anvende bilen privat, vil der ske beskatning af fri bil for disse måneder. I de måneder, hvor bilen kun benyttes af selskabet, vil der ikke ske beskatning.

Om natten vil bilen stå på selskabets adresse, der er sammenfaldende med klagerens bopæl.

Klageren vil føre nøjagtig opgørelse over kørte kilometer.

I husstanden forefindes en stationcar af nyere årgang, som benyttes til privat kørsel af klageren og hans ægtefælle.

Det er klagerens revisors opfattelse, at klageren skal beskattes af værdi af fri bil for de måneder, hvor bilen anvendes privat, og at klageren ikke skal beskattes i de måneder, hvor bilen kun benyttes af selskabet.

Told- og Skattestyrelsen har i indstillingen til Ligningsrådet anført, at efter ligningsloven, lovbekendtgørelse nr. 887 af 8. oktober 2001, § 16, stk. 4, beskattes ansatte af værdi af fri bil til rådighed, såfremt arbejdsgiveren stiller en firmabil til den ansattes disposition til privat brug, uden at der betales fuldt vederlag herfor. Værdien heraf ansættes til en procentdel af bilens værdi uafhængigt af kørte kilometer. I cirkulære nr. 202 af 13. december 1993, pkt. 2.4., i cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 12.4.6, i ligningsvejledningen 2000, alm. del, afsnit A.B.1.9.2. og i vejledningen ”Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2001 B.1.6.1. er fastsat nærmere retningslinier for reglernes administration. Det fremgår heraf, at en ansat med firmabil kan undgå beskatning af fri bil, såfremt bilen udelukkende er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel.

Hensigten med at indføre § 16, stk. 4, i ligningsloven om beskatning af fri bil var bl.a. at undgå tvister mellem skatteyderne og skattemyndighederne om fastlæggelsen af omfanget af skatteyderens konkrete brug af disse goder. Det antages, at såfremt der blot køres privat i en firmabil en gang om året, udløses beskatning for fri firmabil for hele året. Det skattepligtige beløb fastsættes altså uafhængigt af privatkørslens omfang. Er bilen ikke til rådighed i en periode på mere end en måned, nedsættes den skattepligtige værdi af fri bil med 1/12 for hver fulde måned, bilen ikke har været til rådighed. Rådigheden kan f. eks. være udelukket, fordi bilen i en periode er stillet til rådighed for en ansat på en sådan måde, at skatteyderen ikke selv har adgang til at benytte bilen, eller fordi bilen på grund af skade har været ubenyttelig.

I en dom fra Vestre Landsret, offentliggjort i TfS 2000.494, blev en hovedaktionær, der ikke modtog løn fra selskabet, beskattet af fri bil. Retten fandt, at skatteyderen havde haft adgang til at benytte selskabets varebiler til private formål.

Klageren er hovedanpartshaver i selskabet, og han har følgelig fuld rådighed over bilen hele tiden. Klageren er eneste ansatte i selskabet, og bilen vil befinde sig på bopælen/selskabets adresse om natten. Bilen vil altså være til rådighed for privat kørsel, ligesom klageren allerede nu har til hensigt at anvende bilen til privat brug forskellige måneder af året.

Da klageren har adgang til at anvende bilen privat, og da han har fuld rådighed over bilen, har Told- og Skattestyrelsen ikke fundet, at der er grundlag for at nøjes med periodisk beskatning af bilen, idet det skattepligtige beløb fastsættes uafhængigt af privatkørslens omfang.

Ligningsrådet har tiltrådt Told- og Skattestyrelsens indstilling.

Klagerens revisor har gjort gældende, at såfremt klageren kun benytter bilen i erhvervsmæssigt øjemed og kan dokumentere dette via en nøjagtigt ført kørebog, vil bevisbyrden være løftet, og der vil ikke blive foretaget beskatning. Men hvis klageren med samme dokumentation kan godtgøre, at bilen kun har været benyttet privat i eksakte perioder, tilsidesættes denne dokumentation, og der foretages beskatning for hele året, hvilket forekommer urimeligt.

Landsskatterettens bemærkninger:

Landsskatteretten kan med den af Told- og Skattestyrelsen givne begrundelse tiltræde Ligningsrådets afgørelse. Den påklagede forhåndsbesked stadfæstes derfor.