Se 1. del af dommen

TOLD- OG SKATTESTYRELSENS BEMÆRKNINGER

På baggrund af det foreliggende materiale har styrelsen som udgangspunkt forsøgt at klarlægge samt analysere det egentlige økonomiske fundament, der må anses for grundlæggende for konstruktionens gennemførelse.

Der er i alt tale om et samlet grundbeløb på ca. 116,5 mio. kr., hvoraf ca. 105 mio. kr. skal kanaliseres til datterselskabet H4 Investmentos Lda., Madeira, med henblik på køb af leasingaktiver, mens resten ca. 11,5 mio kr. fordeles mellem de involverede parter til dækning af honorar, provisioner mv.

I hovedtræk sammensætter beløbet sig efter styrelsens opfattelse således:

* Lån i UF3 Discount Bank Ltd.

kr.

   67.300.000

Lån i UF2 Capital Ltd.

kr.

6.400.000

Egenfinansiering/lån optages hos eller gennem G1 Bankaktieselskab

kr.

11.300.000

Datterselskabets direkte lån hos UF2 Capital Ltd.

kr.

  31.500.000

I alt

kr.

  116.500.000

* jf. foranstående redegørelse har UF2 Capital Ltd. overtaget låneporteføljen fra UF3 Discount Bank Ltd.

UF2 Capital Ltd. står herefter alene som långiver for et samlet udlån på 100 til 110 mio. kr.

Det bemærkes, at der ikke foreligger dokumentation eller en nærmere redegørelse for UF2 Capital Ltd.'s modydelse for den overtagne låneportefølje på ca. 67 mio. kr., der må antages at skulle ske i form af overførsel af kontante midler eller andre værdier til UF3 Discount Bank Ltd.

Henset til de oplysninger om UF2 Capital Ltd.'s stiftelses og kapitalforhold, som er indhentet via et internationalt kreditbureau, stiller Told- og Skattestyrelsen sig tvivlende overfor, at selskabet har været i stand til at finansiere et udlån på ca. 100-110 mio. kr. alene i dette arrangement.

Endvidere er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at det ikke reelt vil være muligt for selskabet UF6 Ltd., når henses til de foreliggende oplysninger om selskabets kapitalforhold at opfylde de kautionsforpligtelser, der er indbygget i arrangementet, hvorfor kautionen må anses for uden særlig værdi for långiver.

Hertil forekommer det at være en usædvanlig forretningsmæssig disposition at foretage udlån af denne størrelse til brug for indskud i H2 Holding A/S uden anden sikkerhed en håndpant i de udstedte aktier.

Det er endvidere konstateret, at H2 Holding A/S's kontante indestående hos det långivende selskab, UF2 Capital Limited, jf. kontoudtog (bilag E), igennem hele 1994 har andraget 75 til 80 mio. kr. Beløbet har henstået uforrentet, hvilket er usædvanligt, såfremt det forudsættes, at det er selskabets direktion og bestyrelses opgave at varetage aktionærernes interesser bedst muligt, hvilket ville indebære, at selskabets likvide formue som minimum blev placeret til pengemarkedsrenten.

Endvidere bygger hele modellen alene på en udnyttelse af de danske skatteregler, og er ikke på nogen måde forretningsmæssigt begrundet, idet hele konstruktionen er forudsat at skulle medføre et tab for aktionærerne. Den gæld, der måtte opstå ved långivers realisation af aktierne, elimineres ved den særlige kautionsaftale, hvorved investorerne er økonomisk sikret ved en form for non-recourse vilkår.

Selve konstruktionen er beskrevet af G1 Bankaktieselskab i vedlagte bilag G (Forslag til køb af relevant transportudstyr, side 6 og 7), hvor det bl.a. fremgår, at det er hensigten at hele konstruktionen skal bryde sammen efter aktionærernes udtræden og efter at leasingaktiverne er leveret tilbage til de oprindelige sælgere.

På grund af de foreliggende oplysninger og de dokumenter, der er tilvejebragt i forbindelse med undersøgelsen, er det styrelsens opfattelse, at der ikke foreligger en tilstrækkelig dokumentation for den økonomiske realitet i konstruktionen.

Det forekommer endvidere usandsynligt, at de dispositioner, som arrangementet forudsætter, er foretaget, og arrangementet synes derfor alene at eksistere på papiret. Det er således ikke dokumenteret, at der er overført låneprovenu til eller på vegne af låntager. Hele arrangementet består alene af bogholderimæssige posteringer uden underliggende økonomisk realitet. Gælden og forrentningen af lånene i henhold til de indgåede aftaler har herved ikke påhvilet investorerne som en reel retlig bindende forpligtelse.

Rentefradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e forudsætter bl.a. at der er økonomisk realitet i den gældsforpligtelse, der gøres gældende at have påhvilet de enkelte investorer. Det er derfor styrelsens indstilling, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for indrømmelse af fradrag for renteudgifter for de omhandlede lån for indkomståret 1993 og følgende indkomstår, ligesom der følgelig ikke vil kunne indrømmes fradrag for tab på aktierne ved afståelsen.

Efter en samlet vurdering er det styrelsens opfattelse, at det foreliggende arrangement ikke dækker over nogen økonomisk realitet, men derimod er en regnskabsmæssig konstruktion uden forretningsmæssigt indhold, der er etableret af skattemæssige hensyn.

Det er styrelsens opfattelse, at en ændret vurdering af arrangementet vil kræve, at der kan fremlægges en fuldstændig dokumentation for de økonomiske bevægelser i arrangementet.

Det påhviler derfor den enkelte skatteyder bl.a. at dokumentere, at långiver har haft det nødvendige kapitalgrundlag samt, at låneprovenuet rent faktisk er overført til H2 Holding A/S og H4 Investimentos Lda.

Dokumentationen skal som minimum bestå i:

  1. Verificerbare kontobilag fra UF2 Capital Ltd. 's bankforbindelse vedrørende udbetaling/overførsel af låneprovenuet til det aktieudstedende selskab H2 Holding A/S og H4 Investimentos Lda. til dokumentation af henholdsvis modtagerens identitet og det faktisk overførte beløb/låneprovenu.
  2. Dokumentation for udmøntningen af datterselskabets investeringsstrategi og de i den forbindelse foretagne transaktioner mellem bl.a. långiver, datterselskabet, leasingtager(ere) og sælgeren af flyene, i form af verificerbare overførselsbilag fra parternes bankforbindelser til dokumentation af henholdsvis modtagerens identitet og de faktiske overførte beløb.

Såfremt denne dokumentation kan præsteres på tilfredsstillende måde, vil der være grundlag for på ny at vurdere den økonomiske realitet, hvorefter der vil være basis for en samlet skatteretlig vurdering af konstruktionen".

Redegørelsen er vedlagt:

  1. Kontoudtog fra UF3 Discount Bank (UF3).
  2. Brev af 1. feb. 1994 fra UF1 til G1 Bankaktieselskab.(G1) angående deponering.
  3. Brev af 9. feb. 1994 fra G1 til UF3 vedrørende deponering af interimsbeviser.
  4. Brev af 12. sep. 1994 fra advokat BP, til investor angående UF2 Capital Ltd.'s overtagelse af lån m.v. fr UF3.
  5. Kontoudtog fra UF2 Kapital Ltd. Vedr. H2 Holding A/S's indlånskonto.
  6. Brev af 20. dec. 1995 fra G1 til investor.
  7. "Forslag til køb af relevant transportudstyr".

Endvidere er vedlagt:

Prospekt

 - 

Budgethæfte

 -

Vedtægter

 -

Loan application UF2 Capital Limited

 -

Loan application UF3 Discount Bank

 -

Fidelity Gurantee mellem UF2 Capital Ltd. og UF6 Ltd.

 -

Fidelity Gurantee mellem UF3 Discount Bank og UF2 Capital Ltd.

 -

Pledge til UF2 Capital Limited (håndpantsætning)

 -

Pledge til UF3 Discount Bank (håndpantsætning)

Af bilag 1 A til redegørelsen fremgår endvidere følgende Supplerende redegørelse vedrørende H1 A/S.

"1. INDLEDNING

I forsættelse af beskrivelsen af investerings/skatteprojektet baseret på lånefinansieret køb af aktier i H2 Holding A/S følger nedenfor en fremstilling af det andet projekt baseret på "....-modellen" -lånefinansieret køb af aktier i H1 A/s.

Udbud og administration Investerings-/skatteprojektet er som nævnt i redegørelsen udbudt af G2 Danmark A/S, København ved direktør RS (på udbudstidspunktet).

Mellem selskabet G2 Danmark A/S og G3 Leasing LTD., England(- NN underskriver for G3 Leasing Limited) er der den 3. oktober 1993 indgået en investerings- og leveringsaftale om "....".

Heraf fremgår bl.a.:

    
 -

at G2 Danmark A/S får ret til at markedsføre "....modellen"

 -

at G3 Leasing Ltd. er forpligtet til:

   -     

at levere den bagvedliggende administration af det maderianske datterselskab ved G2 Danmark A/S overgivelse af en forhåndsgodkendt administrationsaftale herom, hvilken aftale G3 Leasing Limited bemyndiges til at videregive til en 3. mand, som G3 Leasing har bestemmende indflydelse på.

G2 Danmark A/S har ved brev af 10. maj 1995 til G1 Bankaktieselskab bekræftet, at den mellem parterne tidligere indgåede aftale om videregivelse af administrationsaftalen for H1 A/S er videregivet til G1 Bankaktieselskab. Tidspunktet for den faktiske overtagelse af administrationen er ikke kendt.

 -    

at etablere såvel det danske moderselskab som det maderianske datterselskab, hvorefter G3 Leasing Limited er forpligtet til på anfordring at sælge moderselskabets andel af den ansvarlige kapital til G2 Danmark A/S, der omvendt er forpligtet til at købe aktierne på samme vilkår, herunder svarende til G3 Leasing Limiteds anskaffelsespris for aktierne.

   
 -

at anvise låne- og kautionsmuligheder til investorerne på almindelige bankmæssige vilkår for 90 % af aktiens nominelle værdi

Videre fremgår det, at G2 Danmark A/S er bekendt med at G3 Leasing Limited gennem G1 Investment Banking A/S (emissionsleder vedr. tegning af aktier i H2 Holding A/S) selv deltager aktivt i samme marked.

I tilknytning til ovennævnte aftale, er der den 19. oktober 1993 mellem parterne indgået en tillægsaftale hvoraf bl.a. fremgår, at G3 Leasing Limited er ansvarlig for:

 -    

at investorerne iht. tegningsaftaler godkendt af selskabet opnår lånetilbud fra en anerkendt bank til finansiering af ca. 90 % af aktiekapitalen i det danske selskab pr. 31. december hvert år med nøje specifikation af renterne.

   
 -

investorerne får tilbudt en kautionsforsikring, der som minimum løber 3 år

Videre fremgår det af aftalen:

 -    

at G3 Leasing Limited er ansvarlig for, at den långivende bank løbende/halvårligt bagud foretager betaling til G2 Danmark A/S af 2/5 af den af investorerne foretagne løbende indbetaling, svarende til en provision på 1,75 % p.a. ved en lånerente på 19% p.a.. Videre at aftalen er gældende minimum 3 år, dog kun så længe der faktisk foretages indbetalinger

   
 -

at G3 Leasing Limited og G2 Danmark A/S deler kreditrisikoen i tilfælde af manglende investorbetaling, således forstået, at det indkomne deles ligeligt efter de aftalte fordelingsnøgler

   
 -

at G2 Danmark A/S er eneansvarlig for, at investorerne foretager de løbende indbetalinger, og som følge heraf forpligtet til at foretage behørig debitor opfølgning

Som i projektet vedr. H2 Holding A/S er investorernes lånefinansiering formidlet via International UF1 Limted, England.

2. MINIMUMSINVESTERING SAMT FINANSIERINGEN HERAF:

Optagelse af udlandslån

kr.

273.000

Egenfinansiering

                                                   kr.

  42.000

I alt

kr.

315.000

der anvendes til køb af aktie nom. kr. 300.000 á kurs 105, i alt kr. 315.000

Rentefradrag

 -

ved anskaffelse af aktien i 1993

 -

rente: 19 % p.a.

Indkomståret 1993

                                              kr.

26.071

Indkomståret 1994

kr.

57.855

Indkomståret 1995

kr.

66.404

Indkomståret 1996

kr.

  37.626

Rentefradragi alt 1993-1996

kr.

187.956

Budgetteret tab ved afståelse af aktie

 -

efter mindst 3 års ejertid               

Anskaffelse nom. kr. 300.000 kurs 105

kr.

315.000

Afståelse nom. kr. 300.000 kurs 57

                              kr.

171.000

Budgetteret tab/negativ aktieindkomst

kr.

144.000

Resultat efter skat

Skatteværdi af rentefradrag 1993-1996:

   

kr. 187.956 x gns. 46 %

kr.

86.460

*) Skatteværdi af negativ aktieindkomst 1996

   

kr. 144.000 x gns. 36 %

                    kr.

  51.840

**) Skatteværdi i alt

kr.

138.300

- egenbetaling af renter

kr.

-47.541

- egenfinansiering Investors provenu

kr.

-42.000

Investors provenue

kr.

48.759

*) Skatteværdien af negativ aktieindkomst kan modregnes i øvrig slutskat.

Det er ved beregningen forudsat, at kautionisten iht. den indgåede kautionserklæring indfrier investeringskreditten/lånet, og at kautionisten ikke kan udøve regres mod investor. Der henvises til den uddybende beskrivelse af dette forhold nedenfor.

**) Provenutab

Da der ifølge foreliggende investorfortegnelse er tegnet i alt 104 aktier á nom. 300.000 og 1 aktie á 500.000 i H1 A/S, kan det skattemæssige provenu opgøres til (104 x kr. 138.300) + (138.300 x 5/3) i alt kr. 14.582.500

3. BESKRIVELSE AF ARRANGEMENTET

Med udgangspunkt i ....-modellens 3 hovedelementer kan arrangementets konstruktion og de enkelte delelemter beskrives således:

A. Investorers lånefinansierede erhvervelse af aktier i H1 A/S

Ifølge prospektet tager arrangementet sit udgangspunkt i en kapitaludvidelse af selskabet H1 A/S, København. Det oplyses at aktiekapitalen pr. 1. november 1993 udgør kr. 500.000, der tilhører G2 Danmark A/S.

Investorerne kan i tegningsperioden (1. november 1993 til 31. december 1994) erhverve aktier i selskabet á nom. kr. 300.000 til kurs 105.

Ifølge oplysninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres selskabets hjemsted pr. den 1. august 1994 til ..... på adressen Jernbanegade 75-77.

Endvidere er der den 15. november 1995 registeret en kapitalforhøjelse på kr. 31.700.000 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 105, hvorefter selskabets kapital udgør kr. 32.200.000.

Investorernes tegning/anskaffelse af aktier er i al væsentlighed lånefinansieret. Således er investorernes aktiekøb for en andel på 86 2/3 % af anskaffelsesprisen mod sikkerhed i aktierne lånefinansieret ved optagelse af lån (kr. 273.000.) i UF2 Capital Limited, England jf. nedenfor

Egenfinansiering

Den resterende del, investorernes egenfinansiering, kr. 42.000 eller 13 1/3 % af anskaffelsessummen, hvoraf kr. 1000 indbetales inden 75 dage ifølge tegningsaftalen.

Lånefinansiering

Som ovenfor anført finansieres investorernes anskaffelse af aktier for 86 2/3 % af aktiernes anskaffelsessum ved optagelse af lån.

Der foreligger låneansøgning om optagelse af lån i UF3 Discount Bank Ltd., håndpantsætningserklæring og kautionsforsikring (Fidelity Guaratee/ selvskyldnerkaution) mellem UF3 Discount Bank LTD, som långiver og UF2 Capital Limited, Bermuda som kautionist.

Endvidere foreligger låneansøgning om optagelse af lån i UF2 capital Limited, Bermuda, håndpantsætningserklæring og kautionsforsikring(Fidelity Guaratee/ selvskyldnerkaution) mellem UF2 Capital Limited, Bermuda som långiver og UF6 LTD., Bermuda, som kautionist.

Det må imidlertid på baggrund af de foreliggende oplysninger lægges til grund, at UF3 Discount Ltd. ikke har ageret långiver i dette arrangement.

På baggrund af foreliggende kontoudtog udstedt af UF2 Capital Limited., Bermuda vedrørende H1 A/S' indlånskonto, må det lægges til grund, at lånefinansieringen er sket ved optagelse af lån direkte i UF2 Capital Limited (bilag A 1) .

Det bemærkes, at der ikke foreligger dokumentation for de enkelte investorers låneoptagelse i selskabet i form af kontoudtog for de udlånskonti, der modsvarer, det beløb, der er indsat på H1 A/S' indlånskonto.

Hæftelse &2; kaution

Lånevilkårene og vilkårene for selvskyldnerkautionen er i overensstemmelse med de for investorerne i H2 Holding A/S gældende, hvorfor der henvises til redegørelsen vedr. dette projekt.

Deponering af aktier til sikkerhed for lånet

Der foreligger ikke oplysninger om på hvilket tidspunkt mv. der måtte være foretaget deponering.

Lånenes rente- og betalingsvilkår

Vilkårene er i al væsentlighed i overensstemmelse med de for investorerne i H2 Holding A/S gældende, hvorfor der henvises til redegørelse vedr. dette projekt.

B. Reinvestering af H1 A/S' kapital i et 100% ejet datterselskab beliggende på Madeira

Ifølge prospektmaterialet anvendes provenuet fra nytegningen af aktiekapital i H1 A/S således:

Pr. tegnet aktie:

   
   

Salgssum nom. 300.000 á kurs 105

kr.

315.000

 -

emissionspræmie, G2 Danmark A/S

kr.

 15.000

Nettoprovenu/aktiekapital

kr.

300.000

Nettoprovenuet indskydes i det 100% ejede datterselskab H1 Internacional Lda., Madeira.

Det samlede provenu fra nytegning af aktier i tegningsperioden kan opgøres således:

104 aktier á nom 300.000 kurs 105 i alt

                         kr.

32.760.000

1 aktie á nom 500.000 kurs 100

kr.

     525.000

Provenu i alt

kr.

33.285.000

svarende til et eller flere kapitalindskud i datterselskabet henholdsvis en løbende indtægt (emissionspræmie) til G2 Danmark A/S i tegningsperioden således:

Emissionspræmie

kr.

1.585.000

Samlet kapitalindskud i datterselskab

kr.

31.700.000

I alt

                            kr.

33.285.000


Der foreligger ikke dokumentation for kapitaliseringen af datterselskabet i form af kopi af bankoverførsler.

C. Datterselskabets investering i operationelle leasingkontrakter

Den i tegningsperioden i alt indskudte kapital anvendes således:

Indskudt kapital i datterselskab                            

kr.

31.700.000

 - 

administrationsomk.

kr.

  2.853.000

 -

Nettoprovenu                                                               

kr.

28.847.000

Ifølge prospektmateriale mv. investerer datterselskabet netto provenuet samt et yderligere lån på kr. 12.363.000, der er optaget hos UF2 Capital Ltd., Bermuda, i operationelle leasingkontrakter.

Ifølge foreliggende oplysninger er der mellem datterselskabet, H1 Internacional Lda., som køber og L1 Investments Ltd., England, som sælger ultimo 1994 indgået to enslydende aftaler om køb af leasingaktiver (2 fly til en værdi af kr. 20.605.000 pr. stk.) for i alt kr. 41.210.000.

Flyene leases til L2 Leasing Ltd., England, der videreleaser flyene til L1 Investments Ltd., (den oprindelige sælger af flyene, jf. ovenfor), hvilket medfører, at der i realiteten er tale om et "sales and lease back" arrangement.

Arrangementets afslutning - Konstruktionens sammenbrud

Der henvises til redegørelsen under H2 Holding A/S.

Told- og Skattestyrelsens bemærkninger

Der henvises i sin helhed til styrelsens vurdering, som anført i redegørelsen vedrørende H2 Holding A/S.

Det skal bemærkes, at UF2 Capital Limited's samlede udlån i de to projekter (H2 Holding A/S og H1 A/S) herefter beløber sig til ca. 140 millioner kr.

Endvidere skal det nævnes, at H1 A/S' kontante indestående i UF2 Capital Limited ligeledes har henstået uforrentet."

De stedlige skattemyndigheder har ikke godkendt fradrag for de af klageren fratrukne renteudgifter til G1 Bankaktieselskab. Myndighederne har anført, at rentefradrag i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, blandt andet forudsætter, at der er økonomisk realitet i den gældsforpligtelse, der gøres gældende at have påhvilet de enkelte investorer. Der er henvist til, at hverken repræsentanterne fra H1 A/S eller advokaten har fremlagt dokumentation for realiteten i projektet, samt til redegørelsen fra Told- og Skattestyrelsen.

Klagerens advokat har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at de foretagne fradrag for renteudgifter for indkomstårene 1994 og 1995 godkendes. Til støtte herfor har advokaten blandt andet anført:

at der er etableret et reelt låneforhold mellem klageren og G1 Bankaktieselskab,

at begge parter har opfattet låneforholdet som reelt,

at der på sædvanlig vis er betalt renter, at det ikke ses sædvanligt, at der skal fremlægges yderligere dokumentation for gældsforholdet, herunder for hvorledes G1 Bankaktieselskab har forholdt sig omkring lånene og salg af aktier,

at det må være tilstrækkeligt for, at klageren kan foretage fradrag, at renten er betalt, i hvilken forbindelse det bemærkes,

at G1 Bankaktieselskab formentlig har indtægtsført renten, hvorfor der er symmetri i rentefradraget og renteindtægten, samt at der i øvrigt ikke foreligger forhold, som skulle fratage klageren retten til at foretage rentefradrag.

Der er fremlagt kopi af lånenota, købsordre, låneaftale med F1, investeringskredit mellem klageren og G1 Bankaktieselskab, rykkerskrivelser fra G1 Bankaktieselskab i forbindelse med manglende betaling af ydelser, brev fra G1 Bankaktieselskab til klageren i forbindelse med, at investeringskreditten ikke er udnyttet fuldt ud, samt årsudskrift og kontoudtog fra G1 Bankaktieselskab. Advokaten har yderligere anført, at myndighederne ikke har anmodet F1 om dokumentation for, hvorledes finansieringen er skaffet til veje, samt at skatteministeriets brev af 1. november 1996 ikke er dækkende, idet de anførte forhold vedrørende H1 A/S ikke er relevante set i forhold til klageren og den rente, der er betalt til G1 Bankaktieselskab.

Landsskatteretten har ved kendelse af 27. oktober 1998 i en lignende sag, 651-1890-1385, hvor klageren havde deltaget i investeringsprojektet H2 Holding A/S truffet afgørelse med følgende begrundelse:

"Vedrørende formaliteten.
.....

Vedrørende realiteten.

Rentefradragsretten i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, forudsætter, at den underliggende gældsfordring ikke blot er aktuel, men også er udtryk for en reel og faktisk forpligtelse. Det er således ikke i skatteretlig henseende tilstrækkeligt, at der foreligger en civilretlig forpligtelse til at forrente en gældspost. Da der er rejst begrundet tvivl om den skattemæssige og økonomiske realitet i arrangementet finder retten, at bevisbyrden for, at der er økonomisk realitet i arrangementet i den foreliggende sag påhviler klageren. Det af Told- og Skattestyrelsen til de kommunale skattemyndigheder ved skrivelse af 1. november 1996 fremsendte materiale med bilag giver tilstrækkeligt grundlag for at vurdere arrangementet, og retten finder ikke, at klagerens advokat på baggrund af det over for Landsskatteretten anførte har løftet bevisbyrden for, at der er økonomisk realitet i arrangementet.

Retten kan tilslutte sig Ligningsrådets udtalelse og de stedlige skattemyndigheders afgørelse, hvorefter der ikke kan anses at være økonomisk realitet i det omhandlede investeringsarrangement, idet der er tale om en regnskabsmæssig konstruktion, der alene er etableret af skattemæssige hensyn.

Der er herved særligt lagt vægt på, at pengestrømmene ikke kan følges fra låneoptagelsen i UF3 Discount Bank Limited til låneporteføljen overdrages til UF2 Capital Limited på Bermuda og til investeringen i leasingaktiver i selskabet H4 Investimentors Limitada på Madeira. Det er endvidere tillagt vægt, at der som følge af selvskyldnerkautionen ikke er nogen reel risiko for tab forbundet med arrangementet, der således ikke indeholder nogen økonomisk forretningsmæssig realitet, samt til at arrangementet er etableret i en lukket kreds af selskaber.

Det af advokaten anførte findes ikke at kunne føre til et andet resultat.

Der kan herefter ikke godkendes fradrag for renteudgifterne i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, hvorefter den påklagede afgørelse stadfæstes."

Landsskatteretten finder ligeledes for så vidt angår klagerens investering - lånefinansieret køb af aktier i H1 A/S - at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for den økonomiske og forretningsmæssige realitet i projektet. Retten bemærker herved, at arrangementerne H2 Holding A/S og H1 A/S er opbygget efter sammen model og indholdsmæssigt i det væsentlige er ens, og at der heller ikke for så vidt angår sidstnævnte projekt - H1 A/S - er fremlagt fyldestgørende dokumentation for de økonomiske bevægelser i arrangementet. Retten finder herefter i overensstemmelse med begrundelsen i ovennævnte kendelse, at klageren ikke er berettiget til fradrag for renteudgifterne iht. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, og de påklagede ansættelser stadfæstes derfor.
....."

Landsskatteretten har den 23. december 1998 afsagt en tilsvarende kendelse vedrørende ændringen af Bs skatteansættelser for 1994 og 1995, hvorved landsskatteretten stadfæstede Kommunens skatteforvaltnings nægtelse af at godkende fradrag for renteudgifter til G1 Bankaktieselskab.

Det er for landsretten yderligere oplyst:

G1 Bankaktieselskab har i underbilag G til Told- og Skattestyrelsens ovennævnte redegørelse af oktober 1996, bilag 1, vedrørende H2 Holding A/S anført blandt andet følgende:

"Beskrivelse af konstruktionen

Formålet med denne konstruktion er at give investorerne mulighed for at opnå en skattefordel. I henhold til denne konstruktion køber investorerne (som er danske personer) aktier i det danske moderselskab (H2 Holding A/S og H1 A/S). Aktiekøbet finansieres gennem et lån i Dkr. fra en bank efter aftale med UF9 International Merchant Banking, svarende til 91% af den nominelle værdi af aktierne. Eftersom købsprisen er 105% af den nominelle værdi, skal investorerne bidrage med yderligere 14%. Denne kontante del finansieres som regel af G1 Bankaktieselskab som et lån til investor.

G1 Bankaktieselskab refinancierer 91%-lånet uden regres og modtager pant på 91%-lånene.

Investorerne stiller deres aktier som pant i moderselskabet (H2 Holding A/S og H1 A/S) som sikkerhed for 91%-lånet.

I henhold til 91%-lånene foretager investorerne delvis rentebetaling hvert kvartal. Betalingen fra investorerne svarer til 55% af rentefradragets skattemæssige værdi. Eftersom lånerenten er 19% årligt (4,75% pr. kvartal) og rentefradragenes skattemæssige værdi er ca. 46%, er den effektive betaling fra investorerne på 1,19% pr. kvartal.

Tiden fra købet af aktierne til marts 1995 er en respit, hvor der ikke foretages betalinger, men renterne påløber stadig på lånekontoen og betales halvårligt forud hver den 30. juni og 31. december.

Indtægterne fra 91%-lånet og fra 14%-lånet betales til moderselskabet som aktiekapital.

Moderselskabet betaler en 5% emissionspræmie til G1 Bankaktieselskab. De resterende 100% betales til det helt ejede datterselskab på Madeira som aktieselskab.

Madeiraselskabet betaler en 8% præmie til G1 Bankaktieselskab. Den resterende 1% benyttes som en forudbetaling, når Madeiraselskabet køber aktiver.

Madeiraselskabet har nu en likviditet på 92% af aktiernes nominelle værdi i det danske moderselskab.

Oven i disse 92% opnår Madeiraselskabet et lån fra långiverne på 30% af 91%-lånene (27,3% af aktiernes nominelle værdi i det danske moderselskab).

Dette betyder, at Madeiraselskabet vil købe leasingaktiverne/transportudstyr til et beløb svarende 127,3% af aktiernes nominelle værdi i det danske moderselskab.

De af Madeiraselskabet købte aktiver tilbageleases til sælger ved en leasingaftale om operationel leasing. Det er vigtigt for konstruktionen, at denne leasing er en operationel leasing. Hvis de danske skattemyndigheder fastsætter leasingen til at være en finansiel leasing, vil investorerne ikke kunne fratrække deres udgifter til renter på 91%-lånene.

Leasingen vil have en leasingperiode på tre år med en mulighed for leasingtager for at forlænge leasingen yderligere tre år eller købe udstyret til en rimelig markedsværdi. Leasingbetalingen er beregnet på grundlag af en rente på 7% årligt (USD), afhængig af valg af valuta med en 70% købsret efter den første treårsperiode. Restværdien på 70% vil være den anslåede restværdi ved udgangen af den første treårsperiode.
Eftersom Madeiraselskabet vil nedsætte disse aktiver til 20% i løbet af den første treårsperiode, vil der opstå et tab i både Madeiraselskabets regnskab og det danske moderselskabs regnskab.

Efter en periode på tre år vil investorerne i det danske moderselskab sælge deres aktier og derved lide et kurstab, som kan modregnes i anden indkomst. Den skattemæssige værdi af dette tab er ca. 36%.

På dette tidspunkt vil de skyldige beløb i henhold til 91%lånene beløbe sig til ca. 160% af aktiernes nominelle værdi i det danske moderselskab, hvorimod salgsindtægterne kun vil beløbe sig til ca. 55%.

Dette hul vil blive dækket af en garantiforsikring, som gives af annulleringsselskabet i konstruktionen, som kontrolleres af långiverne og/eller aktivleverandøren.

Investorerne udtræder hermed af konstruktionen og alle aktier vil være i annulleringsselskabets besiddelse, og dette selskab kan nu få konstruktionen til at bryde sammen. Før man får konstruktionen til at bryde sammen, gives alle leasingaktiver tilbage til den oprindelige sælger til en rimelig markedsværdi."

I underbilag F til samme redegørelse har G1 Bankaktieselskab den 20. december 1995 skrevet følgende til en investor:

"Vedr. Deres investeringskredit

Som dansk agent for UF2 Capital Ltd., der har overtaget Deres ovennævnte investeringskredit, skal vi herved bekræfte, at kreditten er ydet til Dem på såkaldt non-recourse vilkår.

Dette medfører, at De ingensinde kan blive afkrævet betaling - udover de i lånedokumentet stipulerede kvartårlige rentebetalinger - for nogen skyld under dette lån, der overstiger værdien af de deponerede aktier.

....."

G1 Bankaktieselskab har i et "Klargørende notat med sammenstilling af prospektmateriale på H2 Holding A/S" af 6. december 1993 som vejledning til investorerne anført blandt andet følgende:

".....

Sammenfattende kan det konkluderes, at en lånefinansieret erhvervelse af aktier i H2 Holding A/S med et efterfølgende salg efter 3 år - håndteret korrekt vil give investor en betydelig skattebesparelse. Dels opnår investor rentefradragsret i ejerperioden og, dels opnår investor fradragsret for et aktietab ved salg af aktierne.

Under investeringskreditten, der ydes af en bank, erhverver investor aktier i H2 Holding A/S, der igen investerer sine midler i et datterselskab på Madeira. Herfra drives der operationel leasing.

Investeringskreditten er ydet til investor på helt sædvanlige bankmæssige vilkår. Det indebærer blandt andet, at investor hæfter for investeringskreditten. Investor er forpligtet til at betale en ydelse på investeringskreditten, der fastlægges ved indgåelse af investeringskreditten. Til sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til investeringskreditten deponerer investor de erhvervede aktier i H2 Holding A/S. Endvidere er der på bankens foranledning etableret selvskyldnerkaution fra en af banken accepteret tredjemand for investors forpligtelser i henhold til investeringskreditten. Banken har dog accepteret at frafalde investors personlige hæftelse, dersom kautionisten ikke opfylder sine forpligtelser overfor banken.

Af forsigtighedshensyn er der budgetteret med en faldende indre værdi af aktierne i de første 3 år. Herefter er der budgetteret med en stigende indre værdi. Om de mere detaljerede årsager henvises venligst til prospektmaterialet for H2 Holding A/S.

Den af Advokaterne udstedte Tax-Opinion bekræfter, at et kurstab på aktierne medfører ret til skattemæssige fradrag hos investorerne, hvis aktierne sælges til tredjemand efter mere end 3 års ejertid, medens kautionsudbetalingen ikke medfører skattepligt for investorerne, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

En af årsagerne til at kautionsudbetalingen ikke medfører skattepligt er, at der ved udbetalingen af kautionen fra kautionisten til banken ikke sker en fremgang i investors formue, idet kautionisten overtager bankens fordring imod investor.

Kautionisten har imidlertid accepteret ikke at gøre brug af sin regresret, med mindre investor i udbetalingsåret, som en følge af kautionsudbetalingen, opnår en positiv formue i udbetalingsåret, samt investor her ud over opnår en gevinst. Da kautionsudbetalingen ikke på nogen måde medfører ændringer i investors formue jævnfør ovenfor -, vil det ikke være muligt for kautionisten at rejse krav om betaling, hvorfor kautionistens fordring af investor i praksis vil have en meget ringe værdi eller helt være værdiløs.

....."

Sagsøgernes køb af aktier i H1 A/S skete ved tegningsaftaler af 30. december 1993 med G2 Danmark A/S. Sagsøgerne tegnede hver tre stk. aktier á nominelt 300.000 kr. til kurs 105 for en købesum for hver af sagsøgerne på 945.000 kr. Heraf skulle straks betales 1000 kr. pr. aktie, samt inden for 75 dage yderligere 41.000 kr. pr. aktie, hvilke betalinger skete ved optagelsen af et lån hos F1 den 30. december 1993.

Betalingen af restkøbesummen på 819.000 kr. for hver af sagsøgerne, der skete den 5. maj 1994, blev finansieret ved låneaftaler af 19. april 1994 om investeringskreditter mellem sagsøgerne og G1 Bankaktieselskab. I aftalerne, hvorefter A havde en kreditramme på 1.364.250,00 kr. og B på 1.361.250,00 kr., er anført blandt andet følgende:

"Afvikling: Afdrag mv. indbetales i henhold til vedlagte afviklingsoversigt .......

Rente og provision: Rente og provision beregnes halvårligt forud hver den 30.6. og 30.12., dog første gang fra kredittens oprettelse til førstkommende renteberegningsdato. Rente- og provisionssatsen er fast. I øvrigt henvises til vedlagte afviklingsoversigt......

Sikkerhed: Der henvises til særskilt kautionserklæring, hvori tredjemand har ydet selvskyldnerkaution for enhver skyld, som debitor nu har eller senere måtte få i anledning af nærværende investeringskredit. Endvidere henvises til de til enhver tid værende håndpantsætningserklæringer, idet debitor til sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til nærværende investeringskredit meddeler G1 Bankaktieselskab håndpant i alle effekter og værdipapirer under håndpantsætningserklæringen/erklæringerne samt afkastet heraf."

Vedrørende afviklingen af renter og provision er det oplyst, at beløbene i sagsøgernes påstande, som størrelsesmæssigt ikke er bestridt af sagsøgte, delvist er betalt, mens resten er tilskrevet gælden vedrørende investeringskreditterne med G1 Bankaktieselskab. Afviklingsoversigterne, som er nævnt i investeringskreditterne, er ikke fremlagt i sagen, og sagsøgte har under sagens forberedelse i duplik af 10. november 1999 opfordret sagsøgerne til nærmere at redegøre for, hvorledes det efter aftalen blev beregnet, hvor store beløb sagsøgerne skulle indbetale, og hvor stor en del af renterne der blev tilskrevet gælden.

I processkrift 2 af 19. juni 2002 har sagsøgerne under henvisning til blandt andet betalingsoversigter fra F1 vedrørende sagsøgernes PBS-betalinger af låneydelser til UF2 Capital Ltd. c/o G1 Bankaktieselskab oplyst, at der i 1994 er indbetalt i alt 268.570 kr. og i 1995 46.490 kr., og at de ikke er i besiddelse af dokumentation for fordelingen mellem renter og afdrag.

Det fremgår af kontoudtog udstedt af UF2 Capital Ltd. til H1 A/S, at A og B hver har et mellemværende på 945.000 kr. vedrørende H1 A/S.

G1 Bankaktieselskab har i skrivelser af 18. december 1995 meddelt sagsøgerne, at As kredit udviste en saldo på 1.000.759 kr., hvorfor hans dispositionssaldo udgjorde 363.473,99 kr., og at Bs kredit udviste en saldo på 995.097 kr., hvorfor hendes dispositionssaldo udgjorde 365.927 kr.

Kontoudskrifter pr. 31. december 1995 udviser imidlertid for A en debetsaldo pr. 30. november 1995 på 1.173.099,96 kr. og pr. 31. december 1995 på 1.204.628,26 kr. og for B en debetsaldo pr. 30. november 1995 1.166.988 kr. og pr. 31. december 1995 1.198.281,17 kr.

Samtidig med indgåelsen af låneaftalerne underskrev sagsøgerne håndpantsætningserklæringer, hvorved G1 Bankaktieselskab fik håndpant i "nedennævnte aktier", dog uden angivelse af aktierne.

Af særskilte kautionserklæringer af 15. maj 1994 mellem sagsøgerne og G1 Bankaktieselskab samt UF5 Capital Inc. som selvskyldnerkautionist, fremgår blandt andet:

".....
(A) Låner har tegnet aktier i H1 ("Aktierne")(A/S reg.nr. ......).

(B) Ved en låneaftale af samme dato som nærværende (Investeringskredit") har banken indvilliget i at stille et lån til rådighed for låner til tegning af aktierne, og ved en håndpantsaftale af samme dato som nærværende ("Håndpant/Håndpantsætningserklæring") har låner stillet sikkerhed for aktierne til banken som sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til låneaftalen."

Det fremgår videre af årsudskrifter for depot pr. 31. december 1995 og 1996 hos G1 Bankaktieselskab, at sagsøgerne hver har H1 aktier til nominel værdi 900.000 kr. liggende i sikkerhedsdepot i selskabet.

I ovennævnte kautionserklæringer er yderligere om selvskyldnerkautionen anført bl.a.:

"(C) Låner har anmodet selvskyldnerkautionisten om at indtræde i denne aftale på de heri indeholdte betingelser.

.....

4. Overdragelse af gæld

Straks efter, at bankieren har stillet krav mod selvskyldnerkautionisten i henhold hertil, skal bankieren til selvskyldnerkautionisten overdrage alle sine rettigheder over for låner i henhold til låneaftalen og håndpantsætningserklæringen sammen med enhver anden rettighed, bankieren måtte have over for låner i anledning af den fordring for hvilken selvskyldnerkautionisten har ydet selvskyldnerkaution. Selvskyldnerkautionisten skal ikke være berettiget til at inddrive nogen som helst beløb fra låner i henhold hertil, medmindre låners skattepligtige formue i det år, hvori betaling foretages af selvskyldnerkautionisten bliver positiv, som en direkte følge af en sådan betaling, og låner har fået en fortjeneste som følge af selvskyldnerkautionistens erhvervelse af bankierens rettigheder med hensyn til låner...... "

Vedrørende selvskyldnerkautionisten, UF5 Capital Inc., er det i kreditrapport af 16. marts 1995 fra Ibis International oplyst, at man ikke har været i stand til at kontakte selskabet, der har adresse på et advokatkontor tilhørende SN, der er registreret som repræsentant for selskabet, idet denne har oplyst, at hans søn WN var hovedmand i selskabet. Den pågældende har ikke kunnet kontaktes personligt, og udenforstående kredit- og finansoplysningskilder har ikke kunnet finde eller give oplysninger om et UF5 Capital i staten Michigan. Der er ikke fundet telefonnummer eller faxnummer på selskabet.

På sagsøgtes opfordring har sagsøgerne i replik af 31. august 1999 oplyst, at det henstår uafklaret, om aktierne er solgt, og om lånene er indfriet.

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked af 3. oktober 1994 til G1 Bankaktieselskab tilkendegivet, at kunderne vil have fradragsret for de tilskrevne renter på investeringskreditten under forudsætning af, at de almindelige betingelser for rentefradrag er opfyldt.

Kommunens skatteforvaltning meddelte ved skrivelse af 6. maj 1997 til sagsøgerne, at man havde ændret deres skattepligtige indkomst for 1994 og 1995 således, at der ikke var fradrag for renter vedrørende G1 Bankaktieselskab. I skrivelsen er nærmere anført:

"Skatteforvaltningen skrev til Dem den 07.02.1997 (om indkomståret 1994) og den 14.02.1997 (om indkomståret 1995) og meddelte Dem, at Skatteforvaltningen ville ændret Deres indkomst og formue.

Der har efterfølgende været afholdt et møde med repræsentanter fra H1 A/S den 05.03.1997. Referat af mødet er tilsendt Dem. Af referatet fremgår blandt andet, at repræsentanter fra H1 skulle dokumentere en række nærmere angivne bilag over for Skatteforvaltningen. Dette er ikke sket.

Da hverken De eller repræsentanterne fra H1 A/S har fremlagt den ønskede dokumentation, henholder Skatteforvaltningen sig til den modtagne rapport fra Told- og Skattestyrelsen, dateret 1. november 1996, modtaget 04.11.1996.

Skatteforvaltningen har gennemlæst og nøje vurderet rapportens indhold. Skatteforvaltningen er enig med Told- og Skattestyrelsens konklusion, det vil sige, at der ikke foreligger den fornødne dokumentation for den økonomiske realitet i Deres arrangementet med H1 A/S.

Dette betyder, at De ikke, jævnfør Statsskattelovens 6 litra e, har fradrag for de af G1 Bankaktieselskab forlangte renter, ligesom Deres investering ikke skal påvirke Deres formue."

Vedrørende den ligningsmæssige kontrol af G1 Bankaktieselskabs skatteansættelser for indkomstårene 1994 og 1995 har Selskabsligningen ved skrivelse af 2. december 1999 oplyst følgende:

"G1 Bankaktieselskabs renteindtægter og renteudgifter generelt og dermed renter af investeringskreditter til H1-projektet var ikke omfattet af ligningskontrollen. På baggrund af de foreliggende oplysninger om G1-aktiviterne (software-projekter og Maderia - projekter) er det vurderet at tilskrevne, ubetalte renteindtægter på bankaktieselskabets investeringskreditter er udlignet af tilsvarende bogførte renteudgifter på "gæld til kreditinstitutter" (UF2 Capital Ltd og UF5 Capital).

Told- &2; Skattestyrelsen har i skrivelse af 7. december 1999 anført:

"Det fremgår af ovennævnte besvarelse, at de foretagne bogføringer stort set udligner hinanden, hvorfor disse dispositioner er anset som en nullitet og derfor uden skattemæssig betydning.

Told- og Skattestyrelsen skal i øvrigt bemærke, at selskabets dispositioner ikke på noget tidspunkt har udløst skattebetaling."

Ved Østre Landsrets ankedom af .... 2002 blev NN fundet skyldig i bedrageri af særlig grov beskaffenhed ved i tiden mellem efteråret 1993 og frem til december 1994 svigagtigt at have formået investorer til at købe aktier i H1 A/S, idet han fremkaldte, bestyrkede eller udnyttede den vildfarelse hos investorerne, at de ved køb af aktier i H1 A/S, hvor købesummen i vidt omfang blev finansieret ved lån optaget i udlandet, ville opnå adgang til at foretage skattemæssige fradrag for renteudgifterne til dette eksterne lån, alt imens han fortiede, at H1 A/S og/eller datterselskabet ikke havde købt og ikke i realiteten ville købe nogen aktiver til udlejning eller på anden måde få nogen erhvervsmæssig drift, ligesom han vidste, at der reelt ikke blev ydet noget eksternt lån, og at investorerne derfor ikke retmæssigt kunne opnå den tilsigtede skattemæssige stilling, hvorved investorerne led et formuetab eller risiko herfor, svarende til deres indskud.

Under sagen forklarede WN indenretligt i USA som vidne:

" ..... at efter hans opfattelse var der tale om "en forlænget version af det tidligere projekt"; sandsynligvis et skattearrangementet Det var vidnet, der oprettede selskabet UF5 Capital. Selskabet havde/har ingen kapital. "Det var et papirselskab - et juridisk selskab, som papirarbejdet kunne flyde igennem."

Forklaring

A har forklaret blandt andet, at han kom i kontakt med G2 Danmark A/S via en bekendt, som arbejder der. Denne bekendt oplyste, at der var tale om investering i transportmateriel til Portugal, som var omfattet af en EU-støtteordning. Den samme person henledte hans opmærksomhed på NN. Han besluttede sig for at investere i H1-aktier efter at have gennemset noget materiale herom udarbejdet af henholdsvis Advokaterne og Revisionsfirmaet. Tegningsaftalen blev underskrevet på G2s kontor på strøget.

Han husker ikke at have underskrevet en håndpantsætningserklæring og husker ikke, om han skulle have underskrevet en låneerklæring over for UF2 Capital Ltd. Aktierne er ikke håndpantsat til G1 Bankaktieselskab, men er muligvis håndpantsat til F1.

Indbetalingerne til G1 Bankaktieselskab skete som aftalt. Han husker ikke, hvordan det aftalte beløb fremkom, og erindrer ikke at have modtaget en amortisationstabel.

Indbetalingerne ophørte efter opfordring af Steen Agger-Nielsen fra Skatteforvaltningen, som under et møde om kommunens ændring af den skattepligtige indkomst for 1994 og 1995 sagde, at den eneste pengestrøm, han kendte til, var den fra sagsøgernes lommer til G1 Bankaktieselskab.

Han har på intet tidspunkt givet en fuldmagt til NN.

Han opfattede investeringen som sund og god og mente, at den rent forretningsmæssigt var uden risiko.

Han har ikke selv solgt sine aktier.

Procedure

Parterne har i overensstemmelse med deres under domsforhandlingen fremlagte påstandsdokumenter fremsat følgende hovedanbringender:

Sagsøgerne har anført, at der er etableret et låneforhold mellem dem og G1 Bankaktieselskab A/S, som er reelt og har økonomisk realitet. Såvel sagsøgerne som G1 Bankaktieselskab A/S har opfattet forholdet som reelt, og der er på sædvanlig vis tilskrevet og betalt renter på sagsøgernes investeringskreditter. Der er indrømmet sagsøgerne rentefradrag for tilsvarende investeringskreditter hos F1 A/S.

Det fremgår af bindende forhåndsbesked dateret 3. oktober 1994, at kunder hos G1 Bankaktieselskab A/S kan fradrage tilskrevne renter på deres investeringskredit, såfremt de almindelige betingelser for rentefradrag er opfyldt.

Det er ikke en betingelse for rentefradrag, at der er sket faktisk betaling af de tilskrevne renter, jf. således ligningslovens § 5, stk. 8 (tidligere § 5, stk. 7). Og de almindelige betingelser for rentefradrag er opfyldt.

Långiver har indtægtsført renteindtægterne i 1994 og 1995, hvorfor det skatteretlige parallelitetsprincip tillige medfører, at sagsøgerne må indrømmes tilsvarende fradragsret.

Et bagvedliggende investeringsprojekt kan ikke normere sagsøgernes retsstilling, idet sagsøgerne over for G1 Bankaktieselskab A/S har pådraget sig en retligt bindende forpligtelse til at udrede renter af den stiftede investeringskredit.

Dette støttes af, at investeringskreditten tillige var til rådighed til andre investeringer end H1-Projektet.

Der er ikke lovhjemmel til at nægte sagsøgernes fradragsret. En eventuel bevisbyrde for betydningen af et bagvedliggende projekt og en manglende økonomisk realitet i dette bagvedliggende investeringsprojekt påhviler sagsøgte og er ikke løftet.

Sagsøgtes afgørelser er ugyldige på grund af manglende selvstændig sagsbehandling, idet bemærkes, at sagsøgte ikke har foretaget selvstændig ligning, men alene foretaget sagsbehandling på baggrund af Told- og Skattestyrelsens to redegørelser.

Sagsøgernes advokat har vedrørende anbringendet om ugyldighed under proceduren videre anført, at sagsøgerne hverken i forbindelse med de lokale skattemyndigheders eller Landsskatterettens behandling af sagen har fået udleveret redegørelserne fra Told &2; Skat i deres helhed. Partshøringsreglerne er derfor ikke overholdt.

Sagsøgte har anført, at der ikke er nogen økonomisk realitet i det investeringsarrangement som sagsøgerne har deltaget i, idet der er tale om en regnskabsmæssig konstruktion, der alene er etableret af skattemæssige hensyn. Sagsøgerne kan derfor ikke foretage fradrag for de omhandlede renteudgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Det gøres gældende, at der ikke reelt har foreligget nogen pengestrøm i arrangementet, bortset fra investorernes kontantindbetalinger. Arrangementet består således af en række formelle dokumenter og bogholderimæssige posteringer, uden at der ligger nogen økonomisk realitet bag. Sagsøgte bestrider bl.a., at der reelt har foreligget et låneprovenu, som er overført til eller på vegne af låntager, ligesom det bestrides, at der reelt skulle være sket overførsel af provenuet fra aktietegningen som kapitalindskud i H1-Internacional Lda., Madeira. Det gøres således gældende, at adskillige af de dispositioner, som arrangementet forudsætter, aldrig reelt er foretaget, men alene eksisterer på papiret.

Der er tale om et skattearrangement, som må betragtes som en helhed, og dette skattearrangement er uden forretningsmæssig og økonomisk realitet.

Det gøres endvidere gældende, at lånene i kraft af de indgåede selvskyldnerkautionsaftaler er indgået på en form for non-recourse vilkår. Det gøres gældende, at der derfor ikke for investorerne har været nogen reel hæftelse og risiko for tab ud over kontantindskuddet.

Under henvisning til ovenstående gøres det gældende, at sagsøgernes lån og forretningen af disse ikke har påhvilet sagsøgerne som en reel retligt bindende forpligtelse, og at arrangementet i det hele savner økonomisk realitet.

Rentefradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, forudsætter, at der er økonomisk realitet bag det lån, der begrunder fradraget. Da sagsøgerne ikke har haft nogen reel gælds- og forrentningsforpligtelse for lånene, og da lånene ikke dækker over nogen økonomisk realitet, kan sagsøgerne ikke foretage rentefradrag efter statsskattelovens § 6 stk. 1, litra e.

Sagsøgte gør gældende, at det under de foreliggende omstændigheder er sagsøgerne, der har bevisbyrden for, at der er økonomisk realitet bag det arrangement, der ligger til grund for den ønskede fradragsret, når henses til resultatet af de undersøgelser, der er foretaget af skattemyndighederne og de redegørelser, der er udarbejdet på grundlag heraf. Skattemyndighedernes undersøgelser og redegørelser understøttes yderligere af indholdet af Byrettens og Østre Landsrets straffedomme vedrørende arrangementet og det materiale, der er tilvejebragt i den forbindelse. Det gøres gældende, at sagsøgerne ikke har fremlagt nogen form for dokumentation for arrangementets økonomiske realitet, og at sagsøgerne således på ingen måde har løftet denne bevisbyrde.

Sagsøgte bestrider, at de trufne afgørelser skulle være ugyldige. Sagsøgte bestrider herved, at der ikke skulle være foretaget en selvstændig sagsbehandling af sagsøgernes sager under inddragelse af faktum i disse sager. Sagsøgte gør gældende, at skattemyndighederne har foretaget en selvstændig sagsbehandling af sagsøgernes sager under inddragelse af de konkrete oplysninger om sagsøgernes deltagelse i investeringsarrangementet, men naturligvis på grundlag af de undersøgelser, der er foretaget, og de redegørelser, som Told- og Skattestyrelsen har udarbejdet. Sagsøgte gør således gældende, at de trufne afgørelser er gyldige.

Sagsøgte har protesteret imod, at sagsøgernes anbringende vedrørende ugyldighed som følge af manglende parthøring, som først blev fremsat under proceduren, tillades fremsat.

Landsrettens bemærkninger

Sagsøgernes anbringende om, at de trufne afgørelser er ugyldige som følge af manglende partshøring, findes ikke imod sagsøgtes protest at burde tillades fremsat, jf. retsplejelovens § 363, stk. 1.

Der er intet grundlag for at statuere, at sagsøgernes skatteansættelser ikke har været genstand fornøden særskilt og individuel behandling, og påstanden om, at de trufne afgørelser er ugyldige, kan derfor ikke tages til følge.

Efter det under sagen fremkomne, herunder oplysningerne i det skriftlige materiale fra G1 Bankaktieselskab og oplysningerne i Østre Landsrets straffedom af .... 2002, finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at investeringsarrangementet vedrørende lånefinansieret køb af aktier i H1 A/S savnede forretningsmæssig og økonomisk realitet og udelukkende bestod i en regnskabsmæssig konstruktion etableret af skattemæssige hensyn.

Da sagsøgerne herefter ikke har fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, for den i skattearrangementet indeholdte renteudgift, tages sagsøgtes påstand om frifindelse til følge.

T h i  k e n d e s  f o r   r e t

 

Sagsøgte, skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgerne, A og B, betaler in solidum 50.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte inden 14 dage, således at hver i det indbyrdes forhold endeligt betaler 25.000 kr.