Dato for udgivelse
05 jul 2002 14:36
SKM-nummer
SKM2002.363.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-305-00167.
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Sponsorater, fakturaindhold, sponsorpakker, sportsklubber, idræt
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har udtalt sig om fakturaers indhold, i forbindelse med sponsorater som indeholder flere arter, indenfor forskellige professionelle sportsgrene. Selvom hovedydelsen er reklame, skal ydelser som anses som sekundære ydelser individuelt prisfastsættes og fremgå af fakturaen.

Reference(r)

Momsloven § 52
Momsbekendtgørelsen § 39, stk. 1 og § 39, stk. 2
Momsvejledningen 2001 N.2.3.

Styrelsen har udtalt sig om fakturaers indhold ved sponsorater indenfor forskellige professionelle sportsgrene (sportsklubber og selskaber).

Sponsorater der udbydes af flere sportsklubber/selskaber, især indenfor den professionelle idræt, findes i mange forskellige varianter og benævnelser, såsom Hoved-, Top-, Super-, Euro-, Stjerne-, Business-, Club sponsor etc. Sponsorerne tilbydes forskellige færdige "sponsorpakker", som alle primært indeholder traditionel reklame i en eller anden grad for sponsor, eksempelvis sponsorens navn på skilte, stole, og logoreklamering i stadionområdet, virksomhedsportræt i sportsavis eller medlemsblad, web-reklame etc.

Køb af en "sponsorpakke" indeholder oftest også andre ydelsesarter som ikke kan betegnes som reklame for sponsor. Sponsoren modtager eksempelvis entrebilletter til sportskampe, herunder siddepladser i særligt VIP-loungeområde med traktement, og/eller endvidere andre sidde- og ståpladser til hjemme- og udekampe, rejser til sportskampe på sportstadions i ind- og udland, seminar med sportsklub med middag, forskellige arrangementer med bespisning, bowlingture, m.v.

Momsbekendtgørelsens § 39, stk. 1, anfører, at fakturaen bl.a. skal indeholde leverancens art, omfang og pris. Er der således tale om flere arter ydelser, jf. ovenfor, kan dette krav ikke opfyldes ved blot at anføre arten "sponsorat". Selvom hovedydelsen er reklame skal ydelser, som anses som sekundære ydelser, fremgå af fakturaen.

Af momsbekendtgørelsens § 39, stk. 2, fremgår det endvidere, at såfremt en faktura, også omfatter afgiftsfritagne leverancer, skal det af fakturaen fremgå, hvilke leverancer, der er pålagt afgift. Sådanne leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling.

Det er styrelsens opfattelse, at momsberigtigelse af ydelser i form af entrebilletter, bespisning og traktementer, seminarer, rejser, bowlingture etc. ikke er et spørgsmål om, hvorvidt disse udnyttes af sponsoren, da det som i alle andre købssituationer ikke er et spørgsmål om køberen tager varen/ydelsen i brug, men det afgørende er om der er erhvervet ret til at disponere over ydelserne, hvorefter de skal prisfastsættes til sælgerens sædvanlige salgspris til trediemand.