Dato for udgivelse
08 Jul 2002 13:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. april 2002
SKM-nummer
SKM2002.367.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1837-0047
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Dødsbo, aktieindkomst, periode, grundbeløb, boskat, fradrag
Resumé

Reglen om beskatning af aktieindkomst i dødsboskattelovens § 32 skal forstås således, at aktieindkomst under grundbeløbet på 35.000 kr. beskattes med 25 %, mens aktieindkomst over grundbeløbet medtages i boindkomsten med 75 %.

Reference(r)

Personskatteloven § 4 a
Dødsboskatteloven § 32

A klager for boperioden 1/1-98 – 11/4-99 over, at skatteankenævnet har forhøjet boet med boskat på 25 % af grundbeløbet, 8.750 kr.

Det fremgår af sagen, at B afgik ved døden den 11. april 1998.

Boet er skiftet privat. Boets åbningsstatus, der er opgørelsen over aktiver og passiver på dødsdagen, udviste en formue på 8.202.316 kr., hvoraf beholdningen af aktier og andelsbeviser udgjorde 2.113.518 kr. Boet blev afsluttet den 11. april 1999, hvor boopgørelsen udviste en formue på 5.151.024 kr.

Den af klageren indsendte selvangivelse for boperioden 1. januar 1998 til 11. april 1999 udviser en skattepligtig indkomst på 1.030.839 kr., hvoraf aktieavance for aktiebeholdninger ejet i mindre end 3 år er opgjort til 517.363 kr.

Positiv aktieindkomst over grundbeløbet, er i selvangivelsen anført til 117.216 kr. og der er ikke beregnet skat af grundbeløbet på 35.000 kr.

Skatteankenævnet har forhøjet boet med boskat på 25 % af 35.000 kr. eller 8.750 kr.

Skatteankenævnet har herved anført, at dødsboskatteloven skal forstås således, at de første 35.000 kr. af boperiodens aktieavance skal beskattes med 25 %, jf. DBSL § 32, stk. 1. Denne del af aktieavancen medregnes ikke i boets skattepligtige indkomst. Af den del af aktieavancen, der overstiger 35.000 kr., skal der beregnes 75 % som medregnes i boets skattepligtige indkomst, jf. DBSL § 32, stk. 2. Af boets skattepligtige indkomst betales herefter 50 % i dødsboskat.

Klageren har påstået, at aktieindkomst under grundbeløbet ikke beskattes når den samlede aktieindkomst overstiger samme beløb.

Til støtte herfor har klageren bl.a. anført, at dødsboskatteloven § 32 omhandler to adskilte situationer, 1) aktieindkomsten overstiger ikke progressionsgrænsen og 2) aktieindkomsten overstiger progressionsgrænsen. Hvis det sidste er tilfældet, siger loven, at aktieindkomsten indgår i bobeskatningsindkomsten med 75 % af det beløb, der ligger over grundbeløbet. Den siger ikke, at der også skal betales skat af den del af aktieindkomsten, der ligger under grundbeløbet. Ifølge § 32, stk. 1 skal denne skat kun betales såfremt aktieindkomsten i bobeskatningsperidoen ikke overstiger grundbeløbet.

Landsskatteretten skal udtale:

Dødsboskat af aktieindkomst opgøres efter reglerne i PSL § 4 a og beskattes særskilt efter reglerne i DBSL § 32.

Reglen om beskatning af aktieindkomst i DBSL § 32 skal forstås således, at aktieindkomsten opdeles i indkomst, der ligger under grundbeløbet og indkomst, der ligger over grundbeløbet. Aktieindkomst, der ligger under grundbeløbet, beskattes med 25 % og medtages ikke i boindkomsten, mens aktieindkomst, der ligger over grundbeløbet, medtages i boindkomsten med 75 %. Grundbeløbet er en grænse til brug for beregning af skatten og ikke et bundfradrag.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.