Dato for udgivelse
01 jul 2002 08:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. juni 2002
SKM-nummer
SKM2002.344.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-0330-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Udlejningsejendom, regnskabsmateriale, skøn, befordringsfradrag, renteudgift, ejendomsavance, parcelhusreglen
Resumé

Skønsmæssige ansættelser vedrørende en virksomhed med udlejning af fast ejendom opretholdt, idet ministeriet dog anerkendte, at i der i det ene indkomstår ikke var taget fornødent hensyn til udgifter til forsikring.

Skatteyderen havde risikoen for bortkomst af disketter med edb-bogføring.

Herudover endvidere spørgsmål om befordringsfradrag og rentefradrag. Skatteministeriet blev frifundet vedrørende disse punkter, idet ministeriet dog anerkendte, at sagsøgeren var berettiget til at fradrage et mindre rentebeløb.

Endelig vedrørte sagen, om sagsøgeren skulle beskattes ved afståelsen af en fast ejendom. Landsretten gav ministeriet medhold i, at skatteyderen ikke var omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, men sagen hjemvises - i overensstemmelse med ministeriets påstand - til fornyet opgørelse af avancens størrelse, idet ministeriet anerkendte, at avancen var opgjort forkert.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4 b
Statsskatteloven § 6 stk. 1 litra e
Ligningsloven § 9 C stk. 4 (dagældende)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8 stk. 1
Ligningsvejledningen E.K.1, E.K.2, A.E.1.1, A.F.3.1.2 , E.J.1.1

Redaktionelle noter

Dommen er anket til Højesteret. Sagen er afvist.

Parter

A

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Kaspar Lehmann Bastian).

Afsagt af landsdommerne

Jochimsen, Torben Geneser og Claus Bruun (kst.)

Den 17. november 1999 afsagde landsskatteretten følgende kendelse for sagsøgeren, A, vedrørende indkomståret 1991:

"Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkter:

Indkomståret 1991

   

Personlig indkomst

   

Overskud af selvstændig virksomhed ansat til

 

47.342 kr.

Fratrukket befordring

21.247 kr.

 

Skønsmæssigt godkendt

9.000 kr.

12.247 kr.

Kapital indkomst

   

Renteudgifter af anden gæld ej godkendt

 

12.437 kr.

Sagen har været forhandlet med klageren den 25. marts 1999 på et møde ved Told- og Skatteregionen

Det fremgår af sagen, at klageren, der er lønmodtager, herudover har drevet selvstændig virksomhed med udlejning af fast ejendom; en ejerlejlighed beliggende ..... 2, Y1-by, erhvervet i 1990 og en landbrugsejendom beliggende .... 16, Y2-by kommune, erhvervet i 1987.

Klageren har ved indkomstopgørelsen for 1991 fratrukket underskud af selvstændig virksomhed med 18.948 kr., og han har opgjort lejeindtægten til 22.690 kr. Y2-by kommune har overfor skatteankenævnet oplyst, at ejendommen .... 16 har været udlejet 10 måneder i indkomståret 1991, og lejen har udgjort 24.000 kr. Endvidere er det oplyst, at jorden har været udlejet, og at denne leje har udgjort 1.500 kr. For så vidt angår lejemålet ..... 2 fremgår det af udskrifter fra personregistret, at der har været tilmeldt forskellige personer på lejligheden i hele 1991. Efter det oplyste foreligger der ikke lejekontrakter for lejemålene.

Vedrørende ansættelsens øvrige punkter har klageren fratrukket 12.437 kr. som renteudgifter af anden gæld, og det er endvidere oplyst, at klageren har fratrukket befordring hjem/arbejde med 21.247 kr. Klageren har indtil 1.8.1991 boet i Y3-by og resten af året i Y4-by. Han har hele året arbejdet på HH.

Skatteankenævnet har opgjort overskud af virksomhed således:

.... 2, Y1-by

   

Lejeindtægt

 

38.540 kr.

Komfur, køleskab

1.049 kr.

 

Kontorhold skønsmæssigt

200 kr.

 

Annonceudgifter

875 kr.

 

Reparationer

1.197 kr.

 

Ejendomsskatter

905 kr.

 

Fællesudgifter

9.060 kr.

13.286 kr.

Overskud ejerlejlighed

 

25.254 kr.

     

.... 16, Y2-by

   

Lejeindtægt stuehus

 

24.000 kr.

Lejeindtægt jord

 

1.500 kr.

Ejendomsskatter

 

  3.412 kr.

Overskud .... 16

 

22.088 kr.

Skatteankenævnet har ved ansættelsen opgjort lejeindtægten vedrørende lejligheden ..... 2 ud fra klagerens oplysninger til skatteankenævnet om, at den selvangivne lejeindtægt på 22.690 kr. udgjorde leje for denne lejlighed for 7 måneders udleje. Ankenævnet har opgjort lejeindtægten til 12 måneders udleje, idet det ikke anset for godtgjort af klageren, at lejligheden alene har været udlejet i 7 måneder. Skatteankenævnet har ved ansættelsen ikke godkendt fradrag for telefonudgifter, men har skønsmæssigt godkendt fradrag for 200 kr. til kontorhold. Fradrag for udgifter til forsikring, tidsskrifter og bøger er heller ikke godkendt, da disse udgifter ikke er anset at vedrøre udlejningsvirksomheden.

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for de af klageren opgjorte renteudgifter på 12.437 kr., idet beløbet ikke er anset for dokumenteret.

For så vidt angår fradrag for udgifter til befordring har skatteankenævnet opgjort dette til 9.000 kr. i henhold til ligningslovens § 9 C, idet der er taget hensyn til boligens adresse i henholdsvis Y3-by og Y4-by ligesom der er benyttet et gennemsnitligt antal arbejdsdage på i alt 220 dage. Skatteankenævnet har begrundet forhøjelsen med, at klageren ikke har fremlagt specifikation for opgørelsen af det selvangivne befordringsfradrag, hvorfor det ikke er godkendt.

Klageren har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at overskuddet af selvstændig virksomhed vedrørende udlejning af fast ejendom opgøres til -42.945 kr. således:

Indtægter ved udlejning

 

50.900 kr.

Udgifter:

   

Ejendomsskat

4.346 kr.

 

Forsikring

1.365 kr.

 

Fællesudgifter

10.872 kr.

 

Varmeudgifter

4.788 kr.

 

Renteudgifter

52.385 kr.

 

Viceværtskørsel

6.930 kr.

 

Vand/vedligeholdelse

5.500 kr.

 

Udgifter til el

814 kr.

 

Annoncer

884 kr.

 

Tidsskrifter/bøger

1.563 kr.

 

Kontorhold/telefon

3.349 kr.

 

Udgift til komfur/køleskab

1.049 kr.

93.845 kr.

underskud

 

42.945 kr.

Klageren har til støtte for sin påstand udarbejdet en opgørelse over lejere og lejeindtægt for de to lejemål. Det fremgår af klagerens opgørelse, at lejemålet ..... 2 har været udlejet i hele indkomståret og indbragt i alt 28.530 kr. i lejeindtægt, medens .... 16 har indbragt 19.200 kr. i lejeindtægt.

Klageren har endvidere nedlagt påstand om fradrag for renteudgifter på anden gæld på 12.437 kr. Klageren har anført, at der er tale om renter betalt til en advokat vedrørende en dom. Der er senere i samme sag efterbetalt yderligere renter på 722 kr. som klageren påstår fradrag for. Klageren har ikke dokumentation for de betalte rentebeløb.

Klageren har videre nedlagt påstand om, at befordringsfradrag opgøres til 21.247 kr. således:

Kørsel arbejde 70 km i 240 dage

13.800 kr.

Kørsel i forbindelse med tegning af forsikringer

7.447 kr.

I alt

21.247 kr.


Klageren har oplyst, at han i det omhandlede år havde kørsel i forbindelse med salg af forsikringer.

Han har dog ikke haft nogen indtjening vedrørende denne virksomhed. Han har ydermere anført, at han har glemt at foretage fradrag for klubkontingent på 90 kr.

Landsskatteretten skal bemærke

Landsskatteretten finder under hensyn til, at klageren ikke kan dokumentere lejeindtægtens størrelse, ikke grundlag for at tilsidesætte skatteankenævnets skøn over lejeindtægten for ejendommen ..... 2. For så vidt angår lejeindtægten vedrørende ejendommen .... 16 finder Landsskatteretten det godtgjort, at denne har udgjort det i ansættelsen opgjorte beløb. For så vidt angår udgifter vedrørende udlejningen finder Landsskatteretten, at der alene kan indrømmes fradrag for dokumenteret udgifter, der vedrører udlejningsvirksomheden. Landsskatteretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte skatteankenævnets opgørelse heraf. Skatteankenævnets opgørelse af overskud af virksomhed vil herefter være at stadfæste.

For så vidt angår fradrag for renteudgifter finder Landsskatteretten under hensyn til, at klageren ikke kan anses at have dokumenteret de omhandlede fradrag, ikke grundlag for at tilsidesætte skatteankenævnets ansættelse. Den påklagede ansættelse stadfæstes derfor vedrørende dette punkt.

For så vidt angår udgifter til befordring samt klubkontingent finder Landsskatteretten, under hensyn til at klageren ikke har dokumenteret de af ham opgjorte fradrag, ikke grundlag for at tilsidesætte skatteankenævnets skønsmæssige opgørelse over befordringsfradraget samt imødekomme klagerens anmodning om fradrag for klubkontingent. Den påklagede ansættelse vil derfor ligeledes være at stadfæste vedrørende denne del af ansættelsen.

....."

Ligeledes den 17. november 1999 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse vedrørende indkomstårene 1994 og 1995:

"Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkter:

Indkomståret 1994

 

Personlig Indkomst

 

Overskud af virksomhed

120.000 kr.

Kapital Indkomst

 

Avance ved salg af ..... 2

110.831 kr.

   

Indkomståret 1995

 

Personlig Indkomst

 

overskud af virksomhed

225.000 kr.

Klageren har påklaget den lokale skatteforvaltnings indkomstansættelse til Landsskatteretten i medfør af skattestyrelseslovens § 21, stk. 5.

Sagen har været forhandlet med klageren på et møde ved Told- og Skatteregionen.

Overskud af virksomhed

Det er oplyst, at klageren i de omhandlede indkomstår drev virksomhed som ejendomsformidler. Herudover har klageren udlejet en ejerlejlighed ..... 2, Y1-by, samt en ejendom på Mors. Han har ved indkomstopgørelsen opgjort resultat af virksomheden til henholdsvis 4.151 kr. for indkomståret 1994 og 185.830 kr. inkl. iværksætterydelse på 66.420 kr. for indkomståret 1995. Det er vedrørende ejendommen ..... 2 oplyst, at ejendommen har været udlejet indtil den blev afstået i oktober 1994. Klageren har ikke ved indkomstopgørelsen medregnet lejeindtægt vedrørende denne ejendom. For så vidt angår ejendommen .... 16, er det oplyst, at denne ejendom har været udlejet i perioden 1. februar 1994 til 1. juni 1995.

Skatteforvaltningen har for indkomståret 1994 ansat overskud af virksomhed skønsmæssigt til 120.000 kr. Skatteforvaltningen har begrundet ansættelsen med, at der ikke foreligger en behørig selvangivelse, idet krav til bogføring og regnskab ikke er opfyldt. Der er henvist til, at klageren ikke har afleveret selve bogføringen. Skatteforvaltningen har henvist til skattekontrollovens § 6, stk. 7, hvorefter der kan foretages en skønsmæssig ansættelse såfremt anmodning fra skattemyndighederne om at indsende regnskabsmateriale med bilag ikke imødekommes. Skatteforvaltningen har oplyst bl.a. følgende om klagerens regnskab for indkomståret 1994:

"...

Overskud af selvstændig virksomhed

Resultat af ejendomshandel er for 1994 opgjort til kr. -2.923. Der kan konstateres regnefejl i opgørelse af resultat, idet resultat alt andet lige dvs. inkl. renter mv. udgør kr. -26.938. Korrigeret med iværksætter ydelse udgør resultat kr. 39.322.

Iværksætter ydelse

For indkomståret 1994 er iværksætter ydelse placeret forkert i selvangivelse (felt 204), skal være under resultat af virksomhed (felt 221/423). jf. meddelelse fra skattedepartementet af 13/12 1994 er nævnte ydelse omfattet af arbejdsmarkedsfondslovens § 10.

Omsætning

Der medregnes salærindtægter på kr. 197.456. Ifølge momsindberetning udgør omsætning kr. 247.784. Difference kr. 50.328. Det kan konstateres ved en opgørelse foretaget af skatteadministrationen, at der ikke er medregnet honorar vedrørende salg af .....45, ...., .... til ægtefælle kr. 14.407,50 + moms. Faktura er udskrevet i 1993, men ses ikke optaget som debitor pr. 31/12 1993.

...

Renteudgift virksomhed

Renteudgifter udgør kr. 7.074. Beløbet er dobbelt fradraget, idet beløbet
samtidigt indgår i renteudgifter af gæld til pengeinstitutter med kr. 8.525

Kassekredit kto. nr. .... ........

                                      kr.

7.035 

selvangivet med kr. 7.066.

Girokto. nr. .... .......

kr.

selvangivet med kr. 8.

Der fremgår ikke konto numre på ovenstående konti i regnskabet. Ovenstående konto numre udledt af indberettede kontooplysninger til Told- og Skattestyrelsen.

Repræsentation

Udgiftsført kr. 100. Ej reguleret i henhold til ligningslovens § 8 stk. 4 med 75% = kr. 75.

Telefon

Der udgiftsføres kr. 11.432. Der er ikke reguleret for privat andel ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Konsulenthonorar

Udbetalt konsulenthonorar kr. 42.750 ses ej lønangivet.

Lokaleleje

Der udgiftsføres lokaleleje to gange i regnskab hhv. med kr. 24.000 og kr. 22.545. Skatteadministrationen er alene vidende om, at der drives ejendomshandel fra en forretningsadresse.

Autodrift

Der selvangives faktiske udgifter i virksomhed for driftsudgifter auto samtidig med, at der fradrages befordring efter ligningsrådets satser.

..."

For indkomståret 1995 har skatteforvaltningen ansat virksomhedens overskud skønsmæssigt til 225.000 kr. Skatteforvaltningen har begrundet ansættelsen med, at klageren ikke har opfyldt bogføringslovens regler om bogføring. Der er bl.a. henvist til, at klageren ikke har udleveret selve bogføringen til skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen har bl.a. oplyst følgende om klagerens regnskab for indkomståret 1995:

"...

Overskud af selvstændig virksomhed

For 1995 udgør selvangivet resultat kr. 185.830 inkl. iværksætter ydelse kr. 66.420. Resultat er i lighed med 1994 forkert opgjort, som følge af fejlagtige sammentællinger. Korrigeret resultat udgør således kr. 112.676.

Resultat af ejendomshandel er bestående i salærer samt provisioner ved salg af pantebreve.

Omsætning

Ifølge indberetning til told- og skattestyrelsen udgør omsætningen kr. 268.404. Det selvangivne resultat af salærer og annoncer udgør hhv. kr. 250.125 og kr. 5.594, i alt kr. 256.719. Der er medregnet for lidt omsætning med kr. 11.685.

Den samlede omsætning som udover ovenstående er bestående i udlejning af en udlejningsejendom på Mors (.... 16) i alt kr. 12.000 (kr. 2.400 x 5 mdr., der er alene personer tilknyttet adressen indtil 1/6 1995:) Ejendommen er udlejet igen fra 6/2 1996 - 16/2 1996 og 1/5 1996 - 1/12 1996. Endelig er der modtaget provision med kr. 1.000. Af A opgjort til en samlet omsætning på kr. 276.463. Omsætning er fejlagtigt sammenlagt og udgør udfra de foreliggende beløb kr. 269.719.

Varekøb

Varekøb forkert sammentalt i regnskab til kr. 23.094. Beløbet udgør kr. 22.704.

Repræsentation

Kr. 108 ej reduceret i henhold til ligningslovens § 8 stk. 4.

Telefon

Udgifter til telefon kr. 9.086 ej reduceret i henhold til ligningsrådets anvisninger for privat andel kr. 2.400.

Autodrift

Der fratrækkes faktiske udgifter vedrørende auto kr. 27.368 ligesom der udgiftsføres kørselsgodtgørelse efter ligningsrådets satser 21.315 + kr. 2.000 i transportudgifter. Hvorvidt der er tale om dobbeltudgiftsførsel kan ikke konstateres, idet der ikke foreligger noget revisionsspor eller kørselsregnskab over for skattemyndighederne.

Biler

Som det fremgår i tidligere år har A to biler. Begge biler er opført i balance pr. 31/12 1994, medens den ene bil er væk Citroen BX reg. nr. .....opført med kr. 39.780 (varebil). Denne bil er ikke medregnet i 1995. Bil ses ikke afstået.

..."

Klageren har overfor Landsskatteretten påstået overskud af virksomhed ansat til 37.322 kr. for indkomståret 1994. Dette beløb er opgjort som et af klageren beregnet overskud af virksomhed på -2.923 korrigeret for regnefejl og iværksætterydelse samt med fradrag af udgifter til advokat på 2.000 kr. afholdt vedrørende udlejning af lejligheden på ..... 2. For indkomståret 1995 har klageren påstået overskud af virksomhed ansat til 201.084 kr. svarende til årets resultat på 134.824 samt iværksætterydelse 66.260 kr. Han har endvidere anført, at han ikke har medtaget kørsel vedrørende fremvisning af bolig med i alt 10 ture á 250 km eller 5.750 kr., som han påstår fratrukket i virksomhedens overskud. Han har anført, at han desværre ikke har haft råd til revisorbistand.

Landsskatteretten skal udtale

For at et regnskab, der er vedlagt selvangivelsen, skal kunne anses for tilstrækkelig dokumentation for størrelsen af den skattepligtige indkomst og formue, må det som udgangspunkt forudsættes, at regnskabet er udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab, i overensstemmelse med lovgivningens regler herom, jf. bogføringsloven samt den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse nr. 598 af 21. august 1990 om erhvervsdrivende virksomheders bogføring, årsregnskab og opbevaring af regnskabsmateriale. De nærmere krav til regnskabsgrundlaget er fastsat i bekendtgørelse nr. 141 af 26. februar 1992.

Efter det om klagerens regnskabsføring oplyste, må retten være enig med de stedlige skattemyndigheder i, at klagerens regnskabsmateriale ikke er egnet som grundlag for en nøjagtig indkomstopgørelse, idet de i bekendtgørelsen anførte krav til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt. Det er derfor med rette, at de stedlige skattemyndigheder har ansat indkomsten skønsmæssigt, i medfør af skattekontrollovens § 6, stk. 7 jf. § 5, stk. 3, og § 3, stk. 4. Da retten ikke efter de foreliggende oplysninger har fundet grundlag for at tilsidesætte de udøvede skøn, stadfæstes denne del af de påklagede ansættelser.

Vedrørende salg af ejendommen ..... 2.

Det er oplyst, at klageren erhvervede den heromhandlede ejerlejlighed beliggende ..... 2, Y1-by ved auktion for 160.000 kr. omregnet til kontant 160.038 kr. Ejerlejligheden blev solgt den 15. oktober 1994. Det er endvidere oplyst, at lejligheden har været udlejet bl.a. til klagerens søn.

Skatteforvaltningen har ved ansættelsen anset avancen ved salg af lejligheden for skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningslovens regler. Avancen er opgjort til 110.831 kr.

Skatteankenævnet har under sagens behandling i Landsskatteretten indstillet, at avancen fastsættes til 54.689 kr. således:

Anskaffelsessum

160.038 kr.

Div. omk.

  28.926 kr.

Korrigeret anskaffelsessum

188.954 kr.

Tillæg, jf. EBL, § 5, stk. 1

10.000 kr.

   

Salgssum, T&S indberetning

298.146 kr.

Omkostninger

  38.416 kr.

Korrigeret salgssum

259.730 kr.

   

Avance:

 

Korrigeret salgssum

259.730 kr.

Anskaffelsessum

198.964 kr.

Avance

60.766 kr.

Ejertidsfradrag

  6.077 kr.

Korrigeret avance

54.689 kr.

Klageren har principalt påstået, at den indvundne avance ikke er skattepligtig, idet han i indkomståret 1990 blev beskattet af egen lejeværdi vedrørende lejligheden. Han har endvidere anført, at Landsskatteretten i en kendelse vedrørende kørselsfradrag fra indkomståret 1990 har anset lejligheden for beboet af ham selv.

Subsidiært har klageren påstået avancen opgjort således:

Overtagelse af indestående lån

8.642,00 kr.

 

kurs 139,85

 

12.086,00 kr.

Overtagelse af indestående lån

20.339,00 kr.

 

kurs 134,06

 

27.268,00 kr.

Kontant betalt

 

131.019,00 kr.

Kontant omregnet budsum

 

170.373,00 kr.

     

Div. omkostninger til istandsættelse bilagene 1-9

 

15.699,00 kr.

Omkostninger jf. brev af 23.11.98

 

28.926 kr.

Tillæg EBL § 5 stk. 1

 

10.000,00 kr.

Anskaffelsessum opgjort efter ejendomsavance

 

224.998,00 kr.

     

Salgssum opgjort efter faktiske forhold kontant:

   

Af ejendomsmægler opgjort til kr. 280.000,00

   

Nykredit lån jf. afregning fra NK

 

230.000,00 kr.

Pantebrev kurs 81 nom. kr. 44.000,00

 

35.640,00 kr.

Udbetaling

 

20.000,00 kr.

Omregnet afståelsespris

 

285.640,00 kr.

Handelsomkostninger jf. brev af 23.11.98

 

  38.416,00 kr.

Salgspris kontant

 

247.224,00 kr.

     

Ejendomsavance

 

247.224,00 kr.

Anskaffelsessum

 

224.998,00 kr.

Avance

 

22.226,00 kr.

Ejertidsnedslag

 

2.223,00 kr.

Korrigeret avance

 

20.003,00 kr.

Landsskatteretten skal udtale

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen.

Landsskatteretten bemærker, at bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, er en undtagelsesbestemmelse fra hovedreglen i samme lovs § 1, hvorefter avance ved afståelse af fast ejendom skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Landsskatteretten bemærker endvidere, at Landsskatteretten i den af klageren nævnte kendelse af 20. december 1995 bl.a. ikke har godkendt fradrag for kørselsudgifter afholdt i forbindelse med fremvisning og salg af en ejerlejlighed beliggende ..... 6.

Da den heromhandlede lejlighed beliggende ..... 2 efter det oplyste ikke har tjent til bolig for klageren, finder Landsskatteretten, at avancen er skattepligtig efter § 1. For så vidt angår opgørelsen af avancen finder retten, under henvisning til skatteankenævnets udtalelse, at avancen kan opgøres i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens 4, stk. 1 jf. stk. 2 og stk. 4, jf. § 5 til 54.689 kr. Denne del af ansættelsen nedsættes derfor til 54.689 kr.

..."

Under denne sag, der er anlagt den 14. februar 2000, har sagsøgeren, der selv har ført sagen for landsretten, efter sine endelige påstande påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende:

Vedrørende indkomståret 1991

at sagsøgerens personlige indkomst nedsættes med 37.982 kr. vedrørende selvstændig udlejningsvirksomhed og med 12.247 kr. vedrørende befordring, samt

at sagsøgerens kapitalindkomst nedsættes med 13.159 kr. vedrørende renteudgifter af anden gæld.

Vedrørende indkomstårene 1994 og 1995

at sagsøgerens personlige indkomst for indkomståret 1994 nedsættes med 82.678 kr. vedrørende selvstændig udlejningsvirksomhed,

at sagsøgerens personlige indkomst for indkomståret 1995 nedsættes med 29.666 kr. vedrørende selvstændig udlejningsvirksomhed, samt

at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 1994 nedsættes med 54.689 kr., subsidiært med 34.686 kr., vedrørende avance ved salg af ejerlejligheden ..... 2.

Sagsøgte har vedrørende indkomståret 1991 for så vidt angår sagsøgerens påstand om nedsættelse af den personlige indkomst påstået frifindelse, idet sagsøgte dog anerkender, at sagsøgerens personlige indkomst nedsættes med 1.364,75 kr. vedrørende selvstændig udlejningsvirksomhed. Sagsøgte har nedlagt en subsidiær påstand om hjemvisning til ligningsmyndighederne.

Overfor sagsøgerens påstand om nedsættelse af kapitalindkomsten for indkomståret 1991 har sagsøgte påstået frifindelse, idet sagsøgte dog anerkender, at sagsøgerens kapitalindkomst nedsættes med 3.854,84 kr. vedrørende renteudgifter af anden gæld.

Sagsøgte har påstået frifindelse overfor påstandene om, at sagsøgerens personlige indkomst for indkomstårene 1994 og 1995 nedsættes, og har subsidiært påstået ansættelsen af sagsøgerens personlige indkomst for de pågældende indkomstår hjemvist til ligningsmyndighederne til fornyet ansættelse af indkomsten ved selvstændig virksomhed.

Overfor sagsøgerens påstand om nedsættelse af kapitalindkomsten for indkomståret 1994 har sagsøgte efter sin endelige påstand påstået ansættelsen af sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 1994 hjemvist til ligningsmyndighederne til fornyet ansættelse af avancen ved salg af ejerlejligheden ..... 2.

Sagsøgeren har vedrørende den nærmere angivelse af beløbene i hans påstande henvist til indholdet af sagsøgerens replik af 27. september 2000.

Sagen vedrører for landsretten således spørgsmålene om:

  1. nedsættelse af sagsøgerens personlige indkomst for indkomstårene 1991, 1994 og 1995 vedrørende selvstændig udlejningsvirksomhed,
  2. nedsættelse af sagsøgerens personlige indkomst for indkomståret 1991 vedrørende fradrag for befordring,
  3. nedsættelse af sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 1991 vedrørende renteudgifter af anden gæld og
  4. nedsættelse af sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 1994 vedrørende ansættelsen af avancen ved salget af ejerlejligheden ..... 2.

            

ad 1.

nedsættelse af sagsøgerens personlige indkomst for indkomstårene 1991, 1994 og 1995 vedrørende selvstændig udlejningsvirksomhed.

Vedrørende indkomståret 1991

Det fremgår af sagsøgerens resultatopgørelse for 1991, at ordinære indtægter er angivet til 22.690 kr. Af en fremlagt kasserapport vedrørende 1991 fremgår det, at der ikke er indført indbetalinger under rubrikken "kasse", bortset fra tre beløb på henholdsvis 200 kr., 280 kr. og 8.000 kr. Der er anført en række udbetalinger, og der er ikke foretaget kasseafstemning. Der er under rubrikken "giro" anført en række indbetalinger, en på 3.670 kr. og seks på hver 3.170 kr., og det er i kasserapportens tekst anført, at disse indbetalinger vedrører ..... 2. Disse indbetalinger er anført under datoerne 2. april, 3. maj, 1. juni, 3. september, 3. oktober, 5. november og 4. december, og beløbene svarer til den angivne indtægt på 22.690 kr. i resultatopgørelsen. Af en dataudskrift over, hvem der har været tilmeldt på den pågældende adresse, stuen th., som er den omhandlede ejerlejlighed, fremgår det, at der har været tilmeldt nogen på adressen i 1991 frem til den 5. juli 1991. Den skønsmæssige forhøjelse af indtægten vedrørende ..... 2 er på 15.850 kr., og er ifølge et støttebilag beregnet som 5 x 3.170 kr.

Vedrørende forhøjelsen af indtægten med 24.000 kr. for indkomståret, der henføres til en ikke angivet lejeindtægt vedrørende ejendommen .... 16, foreligger der en lejekontrakt af 20. maj 1991, hvorefter sagsøgeren fra den 1. maj 1991 har udlejet ejendommen til LD for en månedlig leje på 2.400 kr. Der er endvidere fremlagt fotokopi af en kvittering af 1. maj 1991, hvorefter sagsøgeren kvitterer for modtagelse af depositum, 1.500 kr., og husleje, 2.400 kr., for maj måned 1991, og det fremgår af en række fremlagte udgiftsbilag, at Y2-by kommune for LD har foretaget indbetaling af husleje for månederne juli - december 1991 til sagsøgeren. Af en lejekontrakt af 20. februar 1991 fremgår, at ejendommen pr. 1. marts 1991 blev udlejet til PM for en månedlig leje på 2.400 kr. Det fremgår af en dataudskrift over, hvem der har været tilmeldt på den pågældende adresse, at LD har været tilmeldt adressen i perioden 4. maj 1991 til 26. november 1992, og at to personer har været tilmeldt i perioden 2. marts 1991 til 1. maj 1991. Der er endelig vedrørende indkomstansættelsen i indkomståret 1991 fremlagt en fotokopi af kvittering, dateret den 26. november 1991, vedrørende udleje af jord. Beløbet er angivet til 6.000 kr.

Det beløb på 1.364,75 kr., som sagsøgte anerkender, at sagsøgerens personlige indkomst for indkomståret 1991 skal nedsættes med, vedrører en udgift til forsikring.

Vedrørende indkomståret 1994

Sagsøgte har vedrørende den skønsmæssige ansættelse for 1994 i et støttebilag angivet resultatet til 181.585 kr., der fremkommer således:

"Resultat iflg. korrigeret regnskab

kr.

-26.938,-

 

Korrektion for renter (netto)

kr.

7.074,-

 

Iværksætterydelse

kr.

66.260,-

 

Ikke indtægtsført omsætning

kr.

37.019,-

 

Repræsentation

kr.

75,-

 

Telefon (privat andel)

kr.

2.400,-

 

Konsulenthonorar

kr.

42.750,-

 

Lokaleleje

kr.

22.545,-

 

Ikke indtægtsført lejeindtægter

kr.

30.400,-

 
 

kr.

181.585,-

"

Det er anført i støttebilaget, at man endvidere kunne have reguleret for autodrift, at resultatet er skønnet til 120.000 kr., og at den samlede forhøjelse i forhold til det korrigerede regnskab er på 146.938 kr.

De ikke indtægtsførte lejeindtægter fremkommer ifølge støttebilaget således:

"..... 2:

   
   

Udlejet 1/1 1994 til 15/10 1994

   

9,5 x 3.200,-

=

30.400,-

 
       

.... 16:

     
       

Udlejet 11 måneder

     

11 x 2.400,-

=

26.400,-

 
       

Allerede selvangivet

=

26.400,-

 

I alt

0

30.400.-

"

Vedrørende den i støttebilaget anførte ikke indtægtsførte omsætning hedder det i en skrivelse af 5. november 2001 fra Y2-by kommune, Skatteadministrationen, til Kammeradvokaten bl.a.

"1994

Der er indberettet momstal svarende

     

til en omsætning på

kr.

247.784

 

Omsætning som fremgår af regnskabet

kr.

210.765

 

Diff.

kr.

37.019

"

I et sagsreferat af 2. oktober 2001 udarbejdet af kommunen, Skatteadministrationen, hedder det bl.a.:

"...

1994

Overskud af selvstændig virksomhed er skønsmæssigt ansat til kr. 120.000.

Der er oprindelig selvangivet kr. -2.923 i resultat, men en regnefejl i regnskabet gør, at resultatet skal være -26.938.

Iværksætterydelse er fejlagtigt selvangivet under personlig indkomst med kr. 66.260, men beløbet skal medregnes i overskud af virksomhed, hvorved resultatet bliver kr. 39.322.

Til forklaring af beløbet kr. 120.000 kan anføres følgende:

De indberettede momstal til TOLD-SKAT for omsætningen er kr. 37.149 (skal rettelig være kr. 37.019) større end den omsætning, der fremgår af regnskabet.

Fratrukket repræsentation er ikke reguleret for ikke fradragsberettiget del svarende til kr. 75.

Fratrukket udgift til telefon ikke reguleret med privat andel svarende til kr. 2.400.

Udgift til konsulenthonorar kr. 42.750 er ikke dokumenteret, og der er ikke udarbejdet oplysningsseddel på beløbet.

Udgift til lokaleleje er fratrukket med beløbene kr. 24.000 + kr. 22.545. Der er muligvis tale om dobbelt fradrag, idet det skatteadministrationen bekendt kun er tale om et lejemål.

Lejeindtægter er medregnet med kr. 26.400. ..... 2, Y1-by er udlejet indtil denne sælges den 15.10.94, og med den samme husleje som i 1991 kr. 3.200/md. bliver der en indtægt på kr. 33.600. .... 16 har været udlejet til NH i hele perioden for kr. 2.400/md. i alt kr. 28.800.

..."

Vedrørende indkomståret 1995

Sagsøgte har vedrørende den skønsmæssige ansættelse for 1995 i et støttebilag angivet resultatet til 216.957 kr., der fremkommer således:

"Selvangivet resultat inkl. iværksætterydelse

kr.

185.830,-

 

Ikke indtægtsført omsætning

kr.

11.685,-

 

Regnefejl omsætning

kr.

-6.744,-

 

Regnefejl varekøb

kr.

390,-

 

Repræsentation

kr.

81,-

 

Telefon (privat andel)

kr.

2.400,-

 

Autodrift

kr.

  23.315.-

 
 

kr.

216.957,-

"

Det er i støttebilaget anført, at resultatet er skønnet til 225.000 kr., og den samlede forhøjelse udgør 39.170 kr.

Vedrørende den i støttebilaget anførte ikke indtægtsførte omsætning hedder det i en skrivelse af 5. november 2001 fra Y2-by kommune, Skatteadministrationen, til Kammeradvokaten bl.a.:

"1995:

 
       

Der er indberettet momstal svarende til en omsætning på

kr.

268.404

 

Omsætning som fremgår af regnskabet (250.125+6.594)

kr.

256.719

 

Diff.

kr.

11.685

"

I et sagsreferat af 2. oktober 2001 udarbejdet af kommunen, Skatteadministrationen, hedder det bl.a.:

"...

1995

Der er selvangivet et overskud af virksomhed på kr. 185.830 inkl. iværksætterydelse på kr. 66.420.

Der er medregnet for lidt i omsætning i forhold til de indberettede momstal med kr. 11.685.

Varekøb er forkert sammentalt, hvorved der er fratrukket kr. 390 for meget.

Repræsentation ej reduceret med kr. 81.

Udgifter til telefon er ikke reduceret med privat andel kr. 2.400.

Autodrift er fratrukket med henholdsvis kr. 27.368 og kr. 23.315, det har ikke været muligt at kontrollere om der er tale om fradragene dækker den samme kørsel.

Det skal desuden oplyses, at det ikke for de 2 indkomstår 1994 og 1995 har været muligt at følge tallene i regnskabet, idet A alene til skatteadministrationen har afleveret en mappe med bilag samt oplyst at bogføringen var på disketter, men at disse var pakket ned på grund af flytning. A har trods gentagne opfordringer ikke afleveret materialet. Det har således ikke været muligt at få en begrundet overbevisning om regnskabets rigtighed.

De skønsmæssige ansættelser for 1994 og 1995 er vurderet med baggrund i de åbenbare fejl, idet det dog har været nødvendigt at ansætte skønsmæssige tal på grund af stor usikkerhed om en del af tallene."

ad 3.

nedsættelse af sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 1991 vedrørende renteudgifter af anden gæld.

Beløbet på 3.854,84 kr., som sagsøgte anerkender, at sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 1991 skal nedsættes med, udgør et rentebeløb på 3.132,84 kr., der er anført i en skrivelse af 18. juni 1991 fra advokat NP til sagsøgeren vedrørende betaling i henhold til en byretsdom, og et beløb på 722 kr. i renter som sagsøgeren ved Vestre Landsrets dom af 5. oktober 1992 blev dømt til at betale yderligere. Ved dommen blev sagsøgeren dømt til at betale 7.500 kr. i sagsomkostninger for landsretten.

ad 4.

nedsættelse af sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 1994 vedrørende ansættelsen af avancen ved salget af ejerlejligheden ..... 2.

Der er fremlagt en dataudskrift vedrørende sagsøgerens adresser fra 1950 til 1999. Det er ikke anført i udskriften, at sagsøgeren har haft adresse på ..... 2.

Forklaringer

Sagsøgeren har forklaret, at .... 16 har været udlejet i 8 måneder og lejligheden ..... 2 i 10 måneder med overskud på henholdsvis 15.923 kr. og 18.414 kr., dvs. i alt 34.337 kr. Han havde i 1991 kørselsudgifter i forbindelse med forsikringsvirksomheden, som kan fradrages. I 1994 var der udgifter til repræsentation. Han har haft en konsulent, men han skal ikke opgive til skattevæsenet, hvem konsulenten er, eller hvad konsulenten har tjent. I første halvdel af 1994 har han kørt i privat personbil for firmaet, og den 25. april 1994 købte han en anden bil. Han har kørt 3.400 km. i forbindelse med tilsyn m.v. af lejligheder, og der er ikke "opgjort dobbelt". Da han købte lejligheden nr. 2 i ....., købte han også ..... 6, som han senere solgte og blev avancebeskattet af. Han har boet på .... 16 i en periode og har fratrukket udgifter til befordring til sin arbejdsplads. Fradraget blev nedsat til 30.000 kr., idet man sagde, at han måtte have benyttet ..... 2 til overnatning. Telefonen er udelukkende brugt i forbindelse med forretningen, og han har også en privat telefon. Der er fejlagtigt opgivet for meget til told & skat.

Procedure

Sagsøgeren har gjort gældende, at skattemyndighederne ikke har været berettiget til at tilsidesætte regnskaberne og fastsætte indkomsten skønsmæssigt. Kravene til regnskaber er opfyldt, man har kunnet følge alle posteringer, og der ligger bilag til alle udgifter. Der er kun betalt leje vedrørende .... 16 og ..... 2 i henholdsvis 8 og 9 måneder. Han har haft fradragsberettigede udgifter til bl.a. vand og vedligeholdelse, tidsskrifter, telefon og befordring. Skattevæsenet har fastsat et beløb vedrørende kontorhold i 1991 på 200 kr., men man kan ikke holde kontor for det. En udgift i 1994 til advokat vedrørende lejligheden er ikke godkendt. Han er berettiget til befordringsfradrag for kørsel i 1991 i forbindelse med tegning af forsikringer. Han er endvidere berettiget til et fradrag på 12.076,84 kr. vedrørende renteudgifter. Virksomheden ligger langt fra hjemmet, og telefonen bruges ikke privat, så der skal ikke reguleres for privat andel af telefonudgifterne. Hans indkomst er forhøjet på grundlag af oplysninger fra told & skat, men de indberettede tal til told & skat kan være forkerte. Han har fratrukket repræsentation, og konsulenthonorar er bogført. Han har ret til befordringsfradrag efter ligningslovens § 9C, stk. 4, idet han havde skiftende arbejdstider og ikke havde mulighed for at benytte offentlige transportmidler, og han har kørt på særreglen i 11 år. Hans befordringsfradrag er blevet nedsat, fordi man har sagt, at han har boet i lejligheden ..... 2, og kommunen har for 1991 ansat en lejeværdi af egen bolig vedrørende lejligheden til 1.775 kr. Der skal ikke ske ejendomsavancebeskatning, når en ejendom har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Ejendomsavancen er i øvrigt beregnet forkert.

Sagsøgte har gjort gældende, at med hensyn til overskud af selvstændig virksomhed er sagsøgerens indkomst med rette forhøjet som sket, idet skattemyndighederne har været berettiget til at fastsætte indkomsten skønsmæssigt som følge af, at kravene til regnskaber ikke er opfyldt, og der er udeholdt indtægter. De udøvede skøn kan kun tilsidesættes, hvis sagsøgeren godtgør, at skønnene er udøvet på et forkert grundlag eller er åbenbart urimelige, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Skatteansættelserne er også i øvrigt korrekt foretaget, og sagsøgeren er ikke berettiget til yderligere fradrag, bortset fra udgifter til forsikring med 1.364,75 kr. Såfremt landsretten måtte tilsidesætte et eller flere af de skøn, som skattemyndighederne har udøvet, skal sagen hjemvises til fornyet behandling ved ligningsmyndighederne.

Sagsøgeren har ikke godtgjort, at der i 1991 har været virksomhed med tegning af forsikring, og at der er kørt i forbindelse hermed, og sagsøgeren er derfor allerede af den grund afskåret fra at foretage befordringsfradraget i 1991. Hertil kommer, at det er udokumenteret, at sagsøgeren har kørt som hævdet, og at han skulle være berettiget til yderligere befordringsfradrag. Skattemyndighederne har været berettiget til at ansætte omfanget af kørsel mellem hjem og arbejde skønsmæssigt. Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at det ikke var muligt for ham at anvende offentlig befordring, og betingelserne for fradrag efter ligningslovens § 9C, stk. 4 er derfor ikke opfyldt. Det udøvede skøn kan kun tilsidesættes, hvis sagsøgeren godtgør, at det er udøvet på et forkert grundlag eller er åbenbart urimeligt, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Såfremt landsretten måtte tilsidesætte det udøvede skøn, skal sagen hjemvises til fornyet behandling ved ligningsmyndighederne.

Skattemyndighederne har med rette nægtet sagsøgeren fradrag for renteudgifter. Det påhviler sagsøgeren at bevise, at betingelserne for fradrag er opfyldt, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Det anerkendes dog, at sagsøgeren er berettiget til at foretage rentefradrag for indkomståret 1991 med 3.854,84 kr.

For så vidt angår avancen ved salget af ..... 2 har sagsøgte gjort gældende, at sagsøgeren er skattepligtig ved salget af ejerlejligheden, idet den ikke har tjent som bolig for ham eller hans husstand. Det anerkendes imidlertid, at avancen ikke er opgjort korrekt af skattemyndighederne, og sagen skal derfor hjemvises til fornyet opgørelse af avancen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at sagsøgerens regnskabsmateriale for indkomståret 1991 - bl.a. på grund af udeholdte indtægter vedrørende udlejning af ejendommene ..... 2, Y1-by, og .... 16, Y2-by, og manglende kasseafstemninger - ikke har dannet fyldestgørende grundlag for sagsøgerens skatteansættelse. Skattemyndighederne har således været berettiget til at fastsætte sagsøgerens indkomst skønsmæssigt. Da sagsøgeren ikke har bevist, at det udøvede skøn hviler på et forkert principgrundlag eller er åbenbart urimeligt, tages sagsøgtes endelige påstand vedrørende sagsøgerens selvstændige virksomhed i 1991 til følge.

Vedrørende befordringsfradrag for 1991 har sagsøgeren ikke bevist, at hans virksomhed med tegning af forsikringer var igangværende i 1991. Der er endvidere ikke påvist grundlag for at antage, at sagsøgeren er omfattet af særreglen i ligningslovens § 9 C, stk. 4. Da sagsøgeren endelig ikke har godtgjort, at befordringsudgifterne har oversteget det skønsmæssigt godkendte beløb på 9.000 kr., tages sagsøgtes påstand også på dette punkt til følge.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at sagsøgeren har haft renteudgifter på 3.132,84 kr. vedrørende Retten i Brønderslevs dom af 23. april 1991 og 722,00 kr. vedrørende Vestre Landsrets dom af 5. oktober 1992. Sagsøgtes påstand om frifindelse mod anerkendelse af renteudgifter på 3.854,84 kr. for indkomståret 1991 tages derfor til følge.

Vedrørende indkomstårene 1994 og 1995 er disketterne med sagsøgerens EDB-bogføring efter det oplyste bortkommet. Der har heller ikke for disse indkomstår foreligget regnskabsmateriale, som kunne danne fyldestgørende grundlag for sagsøgerens skatteansættelse. Sagsøgte har således været berettiget til at fastsætte overskuddet af sagsøgerens selvstændige virksomhed skønsmæssigt, og der er heller ikke påvist grundlag for at tilsidesætte disse skøn.

Efter bevisførelsen lægges det endelig til grund, at ejendommen ..... 2, Y1-by, ikke har tjent til bolig for sagsøgeren eller dennes husstand. På baggrund heraf findes sagsøgeren ikke omfattet af reglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Sagsøgte har anerkendt, at avancen ikke er opgjort korrekt, og sagsøgtes hjemvisningspåstand vedrørende ansættelsen af sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 1994 tages derfor til følge.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende,
at sagsøgeren, As personlige indkomst for indkomståret 1991 nedsættes med 1.364,75 kr. vedrørende selvstændig udlejningsvirksomhed,
og at sagsøgerens kapitalindkomst for samme indkomstår nedsættes med 3.854,84 kr. vedrørende renteudgifter.

Ansættelsen af sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 1994 hjemvises til ligningsmyndighederne til fornyet ansættelse af avancen ved salg af ejerlejligheden ..... 2.

I øvrigt frifindes sagsøgte.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.