Dato for udgivelse
26 jun 2002 12:19
SKM-nummer
SKM2002.324.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4748-00017
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Skat
Emneord
Salg af planteavlsejendom, udlejning, fradragsberettiget pensionsordning
Resumé

En planteavler spurgte, om han opfyldte betingelserne i pensionsbeskatningslovens § 15A, således at han kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning, hvis indskuddet bestod af avancer og genvundne afskrivninger ved salg en planteavlsejendom. Han havde haft indtægter fra udlejning. Ligningsrådet svarede ja.

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 15 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1.1.6

Spørgsmål

Vil A kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A, såfremt indskuddet består af avancer og genvundne afskrivninger opstået i forbindelse med salg af planteavlsejendommen X?

Svar 

Ja, såfremt de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15 A er opfyldt.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens § 15A har virkning for indkomståret 2001. Reglen bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret for det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2.060.400 kr. (2002-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab.

A har været selvstændigt erhvervsdrivende siden 1968, hvor han overtog ejendommen X. Ejendommen blev hovedsagelig drevet som en planteavlsejendom. A har ikke selv beboet ejendommen, men har drevet den gennem alle årene. A solgte ejendommen den 15. august 2001, og opnåede herved en ejendomsavance på 1.647.690 kr. og genvundne bygningsafskrivninger for 97.709 kr. Det er summen af disse to beløb, som A ønsker at indskyde på en ophørspensionsordning.

Efter salget af ejendommen X ejer A stadig en erhvervsmæssig virksomhed: Ejendommen Y, hvortil der hører 4,8 ha. landbrugsjord. Dette areal udlejes til køberen af ejendommen X.

Ved indkomstopgørelsen for indkomstårene 1999, 2000 og 2001 er der anvendt reglerne i virksomhedsskatteloven, hvilket blandt medfører, at der er sket en deling af virksomhedens aktiver og private aktiver udenfor virksomheden. Afkastet af virksomhedens aktiver og afkastet af private aktiver udenfor virksomheden deles som følge heraf også.

For indkomstårene 1999, 2000 og 2001 har A haft følgende indkomstforhold:

 

1999

2000

2001

Bruttoindtægter fra planteavl

203.283

205.494

188.788

Udgifter i virksomhed excl. renter

99.955

97.032 

111.397

Indtægter ved udlejning af stuehus

38.400

39.050

44.400

Udgifter ved udlejning af stuehus

5.413

23.848

1.968

Afskrivning virksomhed

12.730

8.025

893

Resultat af virksomhed før renter

123.585

115.639

118.930

Renter i virksomheden

352

726

385

Renter udenfor virksomheden

92.496

95.427

88.349

Aktiefortjeneste udenfor virksomheden    

85.759

For indkomstårene 1999, 2000 og 2001 har A haft følgende formueforhold:

 

1999

2000

2001

Aktiver i virksomheden, ultimo

1.773.000

2.150.090

2.464.745

Heraf værdi af udlejet stuehus

477.200

519.600

566.400

Gæld i virksomheden

6.000

16.007

10.724

Udover det udlejede stuehus udgør bestod virksomhedens aktiver af de øvrige dele af ejendommen X: Jord og driftsbygninger. Det fremgår af regnskaberne, at der i regnskabsårene 1999, 2000 og 2001 var en kontantbeholdning på kassekreditten på henholdsvis 14.415 kr., 0 kr. og. 28.599 kr.

Aktiver udenfor virksomheden:

Stuehus (på ejendommen Y)

1.300.000

1.500.000

1.650.000

Sommerhus

450.000

520.000

560.000

Biler

219.289

189.300

164.727

Værdipapirer

2.320.671

2.205.221

2.253.258

Likvide beholdninger

303.766

69.738

105.603

Pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3 bestemmer bl.a. følgende: "Den erhvervsmæssige virksomhed som nævnt i stk. 1 og 2 må ikke i væsentligt omfang have bestået af udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, jf. stk. 4, .." og "Bortforpagtning af fast ejendom som nævnt i vurderingslovens § 33, stk. 1 og 7, anses ikke som udlejning af fast ejendom ved anvendelsen af 1. pkt."

Pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 4, bestemmer bl.a. følgende: "En persons erhvervsmæssige virksomhed anses for i væsentligt omfang at have bestået i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende som nævnt i stk. 3, hvis mindst 25 pct. af indtægterne fra den erhvervsmæssige virksomhed opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af virksomhedens udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 25 pct. af handelsværdien af virksomhedens samlede aktiver."

A mener, at han opfylder disse betingelser og de øvrige regler for at kunne indskyde på en ophørspension. Virksomheden har primært bestået i drift af landbrugsejendommen. A har kun haft en begrænset formuebeholdning i virksomheden. Overskuddet i årene 1999 til 2001 har udgjort henholdsvis 123.585 kr, 115.639 kr. og 118.930 kr., og der er kun renteindtægter i virksomheden på henholdsvis 352 kr., 726 kr. og 385 kr. i de samme år. Ifølge A er det således under 25% af indtægterne, der kommer fra såkaldt passiv virksomhed, jf. stk. 3 og 4 i pensionsbeskatningslovens § 15 A.

A har oplyst, at hans private værdipapirer alle er aktier. Desuden har han oplyst, at ingen af de private aktiver på noget tidspunkt har været virksomhedsaktiver. Der er således ikke overført aktiver fra virksomheden til privatområdet.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Skatteafdelingen i kommunen har ikke haft bemærkninger til sagen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter det oplyste blev A's ejendom drevet som selvstændig erhvervsvirksomhed ved delsalget den 15. august 2001. Salget af ejendommen må således kunne betegnes som en afståelse af en andel af spørgerens erhvervsmæssige virksomhed.

Det er styrelsens opfattelse, at spørgerens opdeling af sine aktiver er i overensstemmelse med virksomhedsloven og personskatteloven. Det fremgår af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 2, at aktier mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Spørgerens private værdipapirer er alle aktier. Ingen af de private aktiver har på noget tidspunkt har været virksomhedsaktiver. Der er således ikke overført aktiver fra virksomheden til privatområdet.

Det fremgår af sagen, at det for indtægtsårene 1999-2001 har været langt under 25% af indtægterne i virksomheden, som hidrører fra udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, jf. § 15 A, stk. 3 og 4. Der har således kun været en begrænset kontantbeholdning og nogle beskedne renteindtægter i virksomheden. Bortforpagtning af en landbrugsejendom er udtrykkeligt undtaget fra "udlejning af fast ejendom" i pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 3, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1. Det udlejede stuehus på ejendommen X udgjorde en del af en landbrugsejendom. Udlejningen af stuehuset var derfor ikke "udlejning af fast ejendom" og stuehuset er ikke en "udlejningsejendom" i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 4´s forstand.

Stuehuset beliggende på ejendommen Y tilhører A privat og indgår ikke i virksomhedsskatteordningen. Det har ikke været udlejet. Dette stuehus skal således ikke tages i betragtning i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 3 og 4.

Styrelsen finder på denne baggrund, at betingelsen i pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 4, om, at højest 25 pct. af indtægterne fra den erhvervsmæssige virksomhed opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra såkaldt passiv virksomhed, eller handelsværdien af virksomhedens udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår skal udgøre under 25 pct. af handelsværdien af virksomhedens samlede aktiver, er opfyldt.

Det indstilles derfor, at den avance og de genvundne afskrivninger, der er opstået i forbindelse med delsalget, opfylder betingelserne for at kunne anvendes som fradragsberettiget indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Det forudsættes, at A udfylder erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger (blanket nr. 02.032 eller 02.033). Det forudsættes endvidere, at de øvrige betingelser for at kunne få fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 15 A. Disse øvrige betingelser fremgår af blanketten.

Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling.