Dato for udgivelse
19 Sep 2006 11:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Jun 2006 16:00
SKM-nummer
SKM2006.554.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
05-008540
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktiehandel, næring, aktieavance, formueforvaltning
Resumé

Et selskab kunne tilrettelægge sin formueforvaltningsstrategi for aktier således, at omsætningen med investerede aktier ikke oversteg 0,2 p.a. svarende til en gennemsnitlig ejertid på ikke under 5 år, uden at selskabet blev anset som næringsdrivende med hensyn til aktierne.

Udskiftning i beholdningen af aktier på grund af et underliggende selskabs omstrukturering fusion, spaltning m.v.), fandtes ikke at have indflydelse på omsætningshastigheden. Selskabets handel med egne aktier skulle indgå i beregning af aktiebeholdningens omsætningshastighed.
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 17

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 S.G. 8.1.1.

Et aktieselskab, der beskæftigede sig med formueforvaltning spurgte Skatterådet vedr. omsætning af aktier:

Spørgsmål 1

Kan det bekræftes, at såfremt A A/S tilrettelægger en formueforvaltningsstrategi for aktier med en omsætning af aktier, der ikke overstiger 0,25 p.a. svarende til en gennemsnitlig ejertid på 4 år, vil selskabet ikke være omfattet af aktieavancebeskatningslovens §3 ?

Spørgsmål 2

Kan det bekræftes, såfremt A A/S tilrettelægger en formueforvaltningsstrategi for aktier med en omsætning af aktier, der ikke overstiger  0,2 p.a. svarende til en gennemsnitlig ejertid  på 5 år, vil selskabet ikke være omfattet af aktieavancebeskatningslovens §3 ?

Spørgsmål 3

Kan det bekræftes, at "corporate actions" i det underliggende selskab i form af fusioner, spaltninger, aktieombytninger, splits m.v. ikke indgår i målingen af omsætningshastigheden ?

Spørgsmål 4

Kan det bekræftes, at køb/salg af egne aktier ikke indgår i målingen af omsætningshastigheden ?

Svar

Ad spørgsmål 1: Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 2: Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgdmål 3: Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 4: Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S er et nyetableret selskab, der efter det oplyste, "...har til formål, at tilbyde investorer, primært med en længere investeringshorisont, en mulighed for at investere i et selskab, der investerer med såvel egenkapital som fremmedkapital i en blandet portefølje af obligationer, aktier finansielle instrumenter. Selskabets primære sigte, er at udnytte en positiv forskel mellem forrentningen af kort lånefinansiering og mere langsigtede sammensat efter en risikospredningsstrategi".

Selskabet er børsnoteret, og B Bank A/S ejer under 1 % af aktiekapitalen i selskabet og banken har ikke til hensigt at foretage langsigtet aktieplacering i A A/S.

"Selskabet forventer i gennemsnit at have 90% af kapitalen placeret i obligationer og 10% i såvel aktier som investeringsforeningsbeviser.  Selskabet har en langsigtet investeringshorisont.  Egenkapitalen, som er på ca. 500 mio.kr. forventes gearet 3 gange i gennemsnit.  De konkrete maksimale placeringsgrænser afhænger af risikopositionerne, gearingen kan dog højest være 5.  Finansielle instrumenter anvendes primært til hedge/risikoafdækning.

A A/S er et almindeligt registreret aktieselskab med en fast aktiekapital (modsat investeringsforeninger med variabel kapital og indløsningsret).  Der er i A A/S ikke for investor tilsagn om indløsning til indre værdi.  B er market maker i aktien, hvilket indebærer, at B Bank A/S er forpligtet til i hele åbningstiden for Københavns Fondsbørs at stille både købs- og salgspris i A A/S, men er ikke forpligtet til at indløse enhver aktie til indre værdi.  Der er ikke indgået aktionæroverenskomst.

Selskabet er derfor ikke et investeringsselskab efter de nye regler i aktieavancebeskatningslovens § 2 a, stk.7.

Investeringsstrategien er baseret på et formueforvaltningsprincip, dvs. med en lav omsætning af aktieformuen.  Forvaltningen af aktierne svarer fuldstændig til den forvaltning, der foretages i en aktiebaseret investeringsforening.

På linje med forvaltningen af investeringsforeninger indgås en formueforvaltningsaftale med B Bank A/S.  A A/S har ingen ansatte ud over en deltidsansat direktør fra B Bank A/S, der bruger 25% af sin tid til at varetage de mere overordnede administrative opgaver i  A A/S.  Direktøren foretager ingen handelsaktivitet i A A/S.  Direktøren varetager som medarbejder i B Bank A/S primært opgaver i relation til etablering af kundeforhold m.v. af mere overordnet organisatorisk og administrativ karakter, foretager ingen aktiehandler og har ingen indflydelse på handelsaktiviteten i B BankA/S.

Formueforvaltere arbejder efter det oplyste med et fast nøgletal for omsætningshastighed, som opgøres på basis af transaktionsværdier i procent af den gennemsnitlige formue for året.  Dette nøgletal afspejler, i hvilken grad formueforvalteren omlægger formuen over året.  Der regnes med transaktionsværdier, således at nøgletallet afspejler et vægtet tal for aktieomsætningen.  Dette må anses for et mere retvisende nøgletal for handelsaktiviteten frem for et mål af enkelttransaktioner.  Omsætningshastigheden er således et velegnet styrings- og måleværktøj.

Formlen for mål af omsætningshastighed kan udtrykkes som (købsværdi + salgsværdi)/2 i procent af den gennemsnitlige formue over året.  Målt over en 4-5-årig periode vil dette nøgletal i henhold til den foreslåede aktieinvesteringsstrategi ikke overstige 0,2-0,25 p.a., svarende til en gennemsnitlig ejertid på 4-5 år.

A A/S påtænker at implementere en aktieinvesteringsstrategi, hvor ovennævnte omsætningshastighed på maksimalt 0,2-0,25 p.a. eller 20-25% måles over en 4-5-årig horisont, men hvor købstransaktioner i det første halve år udelukkes fra målingen, ligesom købstransaktioner i det første halve år fra en efterfølgende emission udelukkes.  Den gennemsnitlige ejertid for aktierne vil være 4-5 år.

Rådgivers vurdering

En omsætningshastighed på 0,2-0,25 p.a. bekræfter, at fokus i strategien er baseret på langsigtet værditilvækst frem for opnåelse af gevinst gennem regelmæssig og systematisk handelsaktivitet.

Målet for omsætningshastigheden vil kun give en reel indikation af selskabets aktivitetsniveau efter placering af den ved etableringen (eller ved en senere yderligere aktieemission) rejste kapital i den ønskede aktieportefølje.  I investeringsfasen vil nøgletallet derimod afspejle, at hele formuen omsættes (placeres i aktier).  Målingen af omsætningshastigheden på i gennemsnit 0,2-0,25 p.a. målt over en 4-5-årig periode vil således omfatte samtlige salg fra selskabets etablering/efterfølgende emissioner, mens købstransaktioner udelades det første halve år, hvor selskabets langsigtede aktieposition etableres/udbygges.

En omsætningshastighed på 0,2-0,25 p.a. er som ovenfor nævnt et nøgletal, der normalt anvendes i formueforvaltningssammenhæng.  Til illustration kan oplyses, at ved en typisk handel på i gennemsnit 1% af formuen svarer en omsætningshastighed på 0,2 til 40 handler pr. år (ekskl. købstransaktioner i etableringsperioden).

Lovgrundlag og praksis

Vi henviser til ordlyden af aktieavancebeskatningslovens § 3 samt bemærkningerne til § 3 i L 140 af 28/1 1981, hvoraf fremgår, at "Aktier anses for næringsaktier i samme omfang som efter hidtidig praksis.  Det gælder i første række, når de er erhvervet af skattepligtige, der har som erhverv at handle med aktier og lignende værdipapirer, når aktierne er erhvervet med videresalg for øje."

Følgende fremgår endvidere af Ligningsvejledningen 2005-3, Afsnit.S.G.8:

Der kan imidlertid også foreligge handelsnæring, uagtet at den pågældende skattepligtige ikke har som sin erklærede næringsvej at handle med aktier m.v.  Det er selve aktiviteten, der er afgørende.  Der lægges i denne forbindelse vægt på omfanget af aktiviteten med handel med aktier m.v. og på, om aktiviteten har systematisk karakter.  Blandt de momenter, der får betydning, kan nævnes størrelsen af beholdningen af værdipapirer, herunder om den skattepligtige har økonomiske muligheder for at beholde aktierne som anlægsaktiver, den hastighed, hvormed papirerne omsættes, omsætningens størrelse, herunder salgsavancernes eller dispositionernes vægt i den skattepligtiges økonomi, samt den regelmæssighed, købene og salgene har.

Investeringsforeninger, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter anses efter praksis hverken for nærings- eller binæringsdrivende trods en typisk betydeligt større omsætning af aktier, end der er redegjort for i relation til A A/S.

I afgørelsen TfS 2005,194 blev der ikke statueret næringsskattepligt for et lignende formueplejeselskab med en omsætningshastighed på 0,2 og dermed en gennemsnitlig ejertid på 5 år. Selskabet havde en tilsvarende aktivitet og styrede også handelsomfang m.v. ud fra nøgletallet omsætningshastighed.  I den konkrete sag var der en egenkapital på 50 mio.kr., dvs. 0,2 svarede til 40 handler årligt (ved en typisk handel på 1% af formuen, dvs.0,5 mio.kr.).  Styrelsen fandt ud fra en konkret vurdering af den påtænkte aktivitet og investeringsstrategi, herunder omsætningshastigheden og den gennemsnitlige ejertid på 5 år, ikke at selskabet var næringsskattepligtigt.

Der blev ved opgørelsen af omsætningshastigheden bortset fra alle købstransaktioner i det første halve år, hvor aktieporteføljen blev etableret.  Tilsvarende bortseelse gælder efter en eventuel senere børsemission af en yderligere post aktier i A A/S, hvor en andel af midlerne igen skal placeres i langsigtede aktiepositioner.

Forespørgers evt. opfattelse ifølge anmodningen

Ad spørgsmål 1 og 2

A A/S vil efter vor opfattelse ikke være næringsdrivende med aktier efter dansk praksis.

I afgørelsen TfS 2005,194 blev en omsætningshastighed på 0,2 og dermed en gennemsnitlig ejertid på 5 år tillagt afgørende betydning for ikke at statuere næringsskattepligt.  Der blev heri lagt vægt på omsætningshastigheden som styrende for en begrænset aktivitet.

Konkret indebar dette et antal handler på 40 ved en gennemsnitlig størrelse på 0,5 mio.kr. (1% af formuen).  For A  A/S vil en omsætningshastighed på f.eks. 0,2 indebære et antal handler også på 40 ved en gennemsnitlig størrelse af handel på 1% af formuen, dvs. 5 mio.kr.  Det kan imidlertid også tænkes, at en handler vil være mindre eller større end 1% af formuen.  Selve nøgletallet omsætningshastighed på 0,2-0,25 vil desuagtet udtrykke en lav omsætningshastighed og en gennemsnitlig ejertid på 4-5 år.  Efter praksis er det netop også den lave omsætningshastighed sammenholdt med aktivitetens type (formuepleje), der har været udslagsgivende, og angivelsen af antal handler på 40 ved handelsstørrelse på 0,5 mio.kr. i den nævnte afgørelse skal alene ses som en eksemplificering af begrebet omsætningshastighed.

Told- og Skattestyrelsens praksis er efter vor opfattelse udtryk for en restriktiv fortolkning af næringsbegrebet.  Der henvises til praksis fra Landsskatteretten.  Eksempelvis har et realkreditinstitut netop fået bekræftet, at de ikke er næringsdrivende trods en betydelig omsætningshastighed.  En omsætningshastighed på 0,2 p.a. angiver en gennemsnitlig ejertid på 4 år, hvilket er en langsigtet investeringsstrategi m.v. - må i det konkrete formueforvaltningsselskab være tilstrækkeligt.

Det er derfor vor opfattelse, ar A A/S med en omsætningshastighed på 0,2-0,25 efter praksis ikke skal anses for næringsskattepligtig.

Ad spørgsmål 3

Tallet omsætningshastighed er udtryk for formueforvalteres frekvens for aktiv omsætning af formuen.  Såkaldte "corporate actions", dvs. begivenheder som fusion, spaltning, aktieombytning, der ikke er afstedkommet af et aktivt køb/salg fra formueforvalterens side, og der ofte skattemæssigt vil gennemføres med succession (jf. f.eks. den danske fusionsskattelov), bør derfor ikke indgå i målingen af omsætningshastigheden.

Der er tale om transaktionstyper, som A A/S og B Bank A/S som porteføljeforvalter ikke selv har indflydelse på.  Disse bør derfor ikke indgå i målingen af omsætningshastigheden, da de ikke er udtryk for et egentligt køb eller salg.

Ad spørgsmål 4

Ligeledes kan selskabet tænkes at ville opkøbe egne aktier.  A A/S har indgået market maker-aftale med B Bank om daglig prisfastsættelse i aktien, og der vil derfor ikke være tale om, at A A/S aktivt vil købe og sælge egne aktier. Generalforsamlingens bemyndigelse til køb af egne aktier skal alene sikre muligheden for større støtteopkøb, hvis aktien udvikler sig til ugunst i forhold til indre værdi.  Altså sikring af kursen over for bestående aktionærer.

Egne aktier erhverves således ikke med henblik på videresalg med fortjeneste, men for at understøtte kursen i forhold til aktionærerne.  Den typiske situation ved opkøb af egne aktier vil derfor være en tabsgivende position.  Da opkøb af egne aktier med henblik på kurspleje ikke er udtryk for en positionstagen/handel med aktien med henblik på fortjeneste, bør disse ikke indgå i målingen af omsætningshastigheden.

Alle 4 spørgsmål bør derfor besvares bekræftende.


SKATs afgørelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1 og 2

Aktieavancebeskatningslovens § 17 omhandler beskatning af salg af aktier ved næring. Bestemmelsen svarer til den tidligere lovs § 3 stk.1. Aktieavancebeskatningslovens § 17 omfatter i modsætning til den tidligere bestemmelse, alene handelsnæring og ikke vederlagsnæring, hvor aktierne er erhvervet som vederlæggelse. I øvrigt er der ikke tilsigtet ændringer i den praksis, der har dannet sig om den tidligere lovs § 3.

Ikke erklæret  næringsvej

A A/S er et nyetableret selskab, der efter det oplyste har til formål at tilbyde investorer mulighed for at investere i et selskab, der anbringer sin kapital i værdipapirer i stedet for at investorerne personligt direkte investerer i værdipapirer.  Selskabet  investerer i en blandet portefølje af (primært) obligationer, og aktier samt finansielle instrumenter. Der er således ikke tale om, at selskabet har handel med aktier som sin erklærede næringsvej (handelsnæring). 

Den samlede aktivitet

Uanset en manglende formålsangivelse kan selskabets aktivitet ved køb og salg af aktier medføre en næringsbedømmelse af selskabets handelsvirksomhed. Det er den udøvede aktivitet og strategi, der er afgørende for om, der foreligger næring, herunder omfanget af aktiviteten og med hvilken systematik aktiviteten udøves.

Aktiebeholdningens størrelse

Det er på indeværende tidspunkt ikke oplyst, hvor stor en beholdning af aktier selskabet forventer at anskaffe. Det fremgår af det oplyste, at A A/S forventes at  få en egenkapital på 500.000.000 kr., samt at den investerede kapital investeres for 90 %,s vedkommende i obligationer og resten  (10 %) i en blandet portefølje af aktier og investeringsforeningsbeviser m.v.

Aktivitetens omfang og antallet af aktiehandler

I praksis sondres der imellem aktiehandel, hvor opnåelse af fortjeneste ved handelsaktiviteten er det afgørende og porteføljepleje, hvor avancer og overskud opnås på et længere sigt. Jfr Ligningsvejledningen 2005. S.G.8.1.1.

Antallet af handler hos selskabet er et moment i bedømmelsen af, om der foreligger næringsvirksomhed. Nyere praksis (SKM.2005.57LR)  finder at antallet af handler ikke er et tilstrækkeligt kriterium til bør sammenholdes med omfanget af disse og med hvilken hensigt erhvervelsen er sket.

Selskabets investeringsstrategi er baseret på et formueforvaltningsprincip, der bevirker en lav omsætning af formuen af aktier. Efter det oplyste vil forvaltningen af aktier komme til at svare til den formueforvaltning der finder sted i en aktiebaseret investeringsforening.

A A/S vil implementere en investeringsstrategi for opkøbet af aktier, der bygger på langsigtet værditilvækst, i stedet for at opnå fortjeneste ved udøvelse af systematisk handelsaktivitet.

Omsætningshastigheden er vurderet til at udgøre 0,20-0,25, hvilket svarer til udskiftning af aktier i en 4-5 år periode. Det er oplyst, en omsætning på 0,20, ( 1 %  af formuen) svarer til ca. 40 handler pr. år over en  femårig periode,  mens en omsætning på 0,25 p.a. svarer til omsætningen i en fireårig periode.

I selskabets 1. halvår udelades købstransaktioner idet her opbygges selskabets aktiebeholdning.  

Efter en samlet bedømmelse af de ovenanførte omstændigheder finder Skat, Hovedcentret, at der ikke er tale om salg af aktier i næring, jfr aktieavancebeskatningslovens § 17.  Der lægges herved vægt på, at der tilstræbes en aktivitet med lav omsætningshastighed af aktiebeholdningen (0,2 p.a.), med en gennemsnitlig ejertid på 5 år.

Da selskabet er nystiftet, kan det ikke i den første periode opfylde kravet om at aktiebeholdningen etableres omsat med 0,2 p.a. og en gennemsnitlig ejertid på fem år.

Aktier erhvervet de første 6 mdr. bør udelades af beregningen af aktieformuens omsætningshastighed, idet selskabet er i denne periode er ved at etablere beholdningen af langtidsaktier.

Der henvises til SKM2005.57.LR, hvor der lægges vægt på, at selskabets køb og salg af aktier har en lav omsætningshastighed, der er fastsat til 0,2 p.a., og at aktieporteføljen har en aktuel gennemsnitlig ejertid på fem år, for at det pågældende selskab kan friholdes for næringsbeskatning.

Tilrettelægges investeringsstrategien således som anført i spørgsmål 1, med en omsætningshastighed af formuen på 0,25  svarende til en gennemsnitlig kortere ejertid på fire år, vil dette efter Skat, Hovedcentrets opfattelse bevirke at de omhandlede salg, ikke  længere er under givet en tilstrækkelig langsigtet investering, hvor aktierne kan friholdes for næringsbeskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 17.

Ad spørgsmål 3

De i spørgsmålet nævnte omstruktureringssituationer sker i de selskaber, hvori der er investeret uden medvirken fra A A/S side. Derfor bør disse omsætningssituationer ikke have indflydelse på målingen af denne generelle omsætningshastighed.

Ad spørgsmål 4

Det er Skat, Hovedcentrets opfattelse, at uanset køb og salg af egne aktier almindeligvis har et begrænset omfang og formål sammenholdt med selskabets øvrige handel med aktier, findes dette ikke at kunne begrunde, at der kan ses bort fra denne handel ved målingen af den generelle omsætningshastighed.

Skat, Hovedcentret, indstiller, at der svares således:

Spørgsmål 1: Nej.

Spørgsmål 2: Ja.

Spørgsmål 3: Ja.

Spørgsmål 4: Nej.

Skatterådet tiltrådte indstillingen.