Dato for udgivelse
27 jun 2002 13:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. april 2002
SKM-nummer
SKM2002.334.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-1071-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Indsmugling af særlig grov karakter, cigaretsmugleri
Resumé

T blev i byretten i en sag fremmet efter retsplejelovens § 925 dømt for medvirken til indsmugling af særlig grov karakter ved i perioden indtil den 3. marts 2001 med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have medvirket til indsmugling af 5.089.320 stk. cigaretter fra Litauen til Danmark, idet T som vognmand forestod transporten af cigaretterne, der blev kørt fra Tyskland til det danske bestemmelsessted, hvor cigaretterne skulle opbevares med henblik på videresalg, alt hvorved statskassen blev unddraget 6.829.271 kr. i told og afgifter. T blev endelig dømt for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Sagens behandling for landsretten angik strafudmålingen. Landsretten anførte, at det ved udmålingen af straffen på den ene side måtte lægges vægt på, at der var tale om et enkeltstående forhold af mere tilfældighedspræget karakter, og på den anden side indsmuglingens omfang. På nævnte baggrund og under hensyn til T´s særdeles gode personlige forhold, fandtes der ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at skærpe straffen. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T straffes med fængsel i 1 år 9 måneder og tilpligtes til statskassen at betale 6.829.271 kr. i told og afgifter.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. toldloven § 73, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 11. april 2002, 9. afdeling, a. s. S-1071-01

Afsagt af landsdommerne

Chr. Bache, John Lundum og Søren Ejdum (kst.) med domsmænd)

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Jørgen Schouby)

----------

Skjern Byrets dom af 30. Marts 2001, SS87/2001

I denne sag, der er fremmet til dom i medfør af retsplejelovens § 925, tiltales

T

til straf for overtrædelse af

1.

straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3 - medvirken til indsmugling af særlig grov karakter -

ved i perioden indtil den 3. marts 2001 med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have medvirket til indsmugling af 5.089.320 stk. cigaretter, mrk. Prince/Prince Light, fra Litauen via Tyskland til Danmark, idet tiltalte som vognmand forestod transporten af cigaretterne, der blev kørt fra Tyskland til ....., hvor cigaretterne skulle opbevares med henblik på videresalg, alt hvorved statskassen blev unddraget kr. 6.829.271 1 told- og afgiftsbeløb.

2.

fyrværkerilovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1

ved den 6. marts 2001 på sin bopæl, ..... uden tilladelse at have været i besiddelse af 85 stk.kanonslag og 2 stk. Chrysamteum-bomber.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og afgivet forklaring som gengivet i retsbogen.

Der er indhentet en personundersøgelse, jf. retsplejelovens 808.

Retten skal udtale

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3 samt fyrværkerilovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1 til fængsel i 1 år 9 måneder.

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på antallet af cigaretter, det unddragne afgiftsbeløbs størrelse, den omstændighed at tiltalte har indtaget en afgørende rolle i et større sagskompleks, samt at tiltalte har handlet for vindings skyld. Endvidere har retten som skærpende omstændighed ikke kunnet bortse fra, at tiltalte har udsat en uvidende chauffør for betydelig risiko.

Tiltalte skal i medfør af toldlovens § 73, stk. 4 betale 6.829.271 kr. i told og afgifter til statskassen.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 3. marts 2001 til domsafsigelsen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 1 år 9 måneder.

Tiltalte betaler til statskassen 6.829.271 kr.

Tiltalte betaler sagens omkostninger, herunder 6.000 kr. med tillæg moms i salær samt kørsel 248 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Peter Junge.

----------

Vestre Landsrets dom af 11. april 2002, 9. afdeling, a. s. S-1071-01

Retten i Skjern har den 30. marts 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 87/2001) .

Tiltalte har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen i Herning afgivet en udtalelse af 18. april 2001, hvori det er anført, at tiltalte er egnet til at udføre samfundstjeneste.

For landsretten er dokumenteret en skrivelse fra tiltaltes arbejdsgiver.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at hans arbejdsgiver er bekendt med sagen. Hvis tiltalte kan få en betinget dom, vil han kunne beholde sit arbejde.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ved udmålingen af straffen må der på den ene side lægges vægt på, at der er tale om et enkeltstående forhold af mere tilfældighedspræget karakter, og på den anden side indsmuglingens omfang. På denne baggrund og under hensyn til tiltaltes særdeles gode personlige forhold findes der ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at skærpe straffen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.