Dato for udgivelse
27 jun 2002 13:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. april 2002
SKM-nummer
SKM2002.333.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-1680-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Indsmugling af særlig grov karakter, cigaretsmugleri
Resumé

T blev i byretten i en sag fremmet efter retsplejelovens § 925 dømt for indsmugling af særlig grov karakter ved i perioden 1. januar 2000 - 17. januar 2001 for at unddrage betaling af told og afgifter efter 5 anklageforhold at have indsmuglet tilsammen 1.803.740 stk cigaretter, som tiltalte videresolgte, hvorved statskassen blev unddraget tilsammen 2.420.405 kr. i told og afgifter. Sagens behandling for landsretten angik strafudmålingen. Landsretten anførte, at der ved straffens udmåling navnlig måtte lægges vægt på antallet af indsmuglede cigaretter, som T havde videresolgt, forholdenes mere systematiske karakter, og det forhold, at T tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. Under hensyn hertil fandt landsretten, at straffen burde forhøjes til 1 år 9 måneder. Med den nævnte ændring stadfæstede landsretten byrettens dom, således at frihedsstraffen blev forhøjet fra fængsel i 1 år 6 måneder til 1 år 9 måneder, og hvorefter T skal betale told- og afgifter til statskassen med 2.420.405 kr., heraf henholdsvis 2.120.173 kr. og 992.993 kr. in solidum med to andre implicerede i indsmuglingen.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 11. april 2002, 9. afdeling, a. s. S-1680-01

Afsagt af landsdommerne

Chr. Bache, John Lundum og Søren Ejdum (kst.) med domsmænd)

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Per Norup Koch)

----------

Skjern Byrets dom af 13. juni 2001, SS 108/2001

I denne sag, der er fremmet til dom i medfør af retsplejelovens § 925, tiltales

T

til straf for overtrædelse af

1.(2.)

straffelovens § 289, jfr. toldlovens § 73, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 1 og stk. 3

ved i perioden mellem den 1. januar 2000 og den 1. marts 2000 for at unddrage betaling af told- og afgifter at have indsmuglet ca. 196.000 stk. ca. 980 kartoner) uberigtigede cigaretter til Danmark fra Polen, idet tiltalte forestod bestillingen af cigaretterne, hvorefter cigaretterne blev indsmuglet skjult i en lastbils dobbeltbund og leveret på adressen .... , hvor de blev omlastet og opbevaret og derefter videresolgt, hvorved statskassen blev unddraget 263.009,- kr. i told og afgifter.

2.(3.)

straffelovens § 289, jfr. toldlovens § 73, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 1 og stk. 3

ved i perioden fra ca. den 1. marts 2000 til ca. den 1. juni 2000 for, at unddrage betaling af told og afgifter på en ikke oplyst adresse i Herning af N.N. at have købt 240.000 stk. (1200 kartoner) uberigtigede cigaretter, der efterfølgende blev videresolgt til flere forskellige personer, hvorved statskassen blev unddraget 322.051,- kr. i told og afgifter.

3.(4.)

straffelovens § 289, jfr. toldlovens § 73, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 1 og stk. 3

ved i perioden fra ca. den 1. juni 2000 til ca. den 1. november 2000 for at unddrage betaling af told og afgifter i Herning at have købt 600.000 stk, (3000 kartoner) uberigtigede cigaretter af N.N., som derefter blev opbevaret på adressen ..... hvor cigaretterne blev omlastet, opbevaret og derefter videresolgt til flere forskellige personer, hvorved statskassen blev unddraget 805.129,- kr. i told og afgifter.

4. (1)

straffelovens § 289, jfr. toldlovens § 73, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 1 og stk. 3

ved i perioden fra ca. den 1. september 2000 til ca. den 1. december 2000 for at unddrage betaling af told og afgifter, i forening med flere, hvis navne tiltalte ikke ønsker at oplyse, at have medvirket til salg af ikke under 740.000 stk. (3700 kartoner) uberigtigede cigaretter, der var indsmuglet til Danmark fra Litauen, hvorved statskassen blev unddraget 992.993 kr. i told og afgifter.

5.

straffelovens § 289, jfr. toldlovens § 73, stk. 3, jfr. stk. 2. jfr. stk. 1, nr. 1

ved den 17. januar 2001 ca. kl. 13.50 for at unddrage betaling af told og afgifter at have været i besiddelse af og transporteret 128 kartoner uberigtigede cigaretter, mrk. Fine, og 10 kartoner samt 7 pakker uberigtigede cigaretter, mrk. Prince, til ..... , hvor tiltalte videresolgte cigaretterne (27.740 stk.), hvorved statskassen blev unddraget 37.223, - kr. i told og afgifter.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af toldlovens § 73, stk. 4 tilpligtes at betale 2.420.405 kr. i told og afgifter, heraf 2.120.173 kr. in solidum med S.1 og 992.993 kr. in solidum med S.2.

Tiltalte er af betydning for sagen tidligere straffet:

ved Vestre Landsrets ankedom af 17. februar 2000 for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2 med fængsel i 6 måneder. I medfør af straffelovens § 75, stk. 1, nr. 2 skete der konfiskation af cigaretter og 16.793,75 kr. Dommen var i det væsentligste en stadfæstelse af Ringkøbing rets dom af 7. september 1999.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og afgivet forklaring som gengivet i retsbogen.

Retten skal udtale

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, jf. § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3 og straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 til fængsel i 1 år 6 måneder.

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på antallet af cigaretter og det unddragne afgiftsbeløbs størrelse. Endvidere er der lagt vægt på, at salget har strakt sig over en længere periode, at tiltalte har handlet for egen og andres vindings skyld samt ikke mindst, at forholdene er begået, mens tiltalte havde en verserende sag for ligeartet kriminalitet henholdsvis kort tid efter domfældelse i denne sag.

Tiltalte skal i medfør af toldlovens § 73, stk. 4 betale 2.420 405 kr. i told og afgifter, heraf 2.120.173 kr. in solidum med S.1 og 992.993 kr. in solidum med S.2.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 27. marts 2001 til domsafsigelsen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 1 år 6 måneder.

Tiltalte betaler 2.420.405 kr. til statskassen, heraf 2.120.173 kr. in soldidum med S.1 og 992.993 kr. in solidum med S.2.

Tiltalte betaler sagens omkostninger, herunder 64.550 kr. med tillæg af moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Kenneth Pilemann.

----------

Vestre Landsrets dom af 11. april 2002, 9. afdeling, a. s. S-1680-01

Retten i Skjern har den 13. juni 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 108/2001).

Tiltalte har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltaltes forsvarer har præciseret, at tiltalte bestilte cigaretterne omhandlet af forhold 1 i den forstand, at han, da han uden forudgående aftale blev opsøgt af polakkerne, afgav en bestilling på cigaretterne.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ved straffens udmåling må der navnlig lægges vægt på antallet af indsmuglede cigaretter, som tiltalte har videresolgt, forholdenes mere systematiske karakter og det forhold, at tiltalte tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. Under hensyn hertil findes straffen at burde forhøjes til fængsel i 1 år og 9 måneder.

Med den anførte ændring og med den bemærkning, at tiltaltes anke ikke har vedrørt byretsdommens bestemmelse om afgiftsbeløb, stadfæster landsretten dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom ændres, således at straffen forhøjes til fængsel i 1 år og 9 måneder.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.