Dato for udgivelse
27 Jun 2002 13:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. marts 2002
SKM-nummer
SKM2002.332.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-3154-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skatteunddragelse, momsunddragelse, uregistreret momsvirksomhed, urigtig selvangivelse
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen ved i december 1997 og januar 1998 groft uagtsomt at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at være registreret hos Told*Skat, og ved uagtet den manglende momsregistrering på en faktura at have angivet 6.000 kr. i moms, hvorved statskassen blev unddraget 6.000 kr. i moms. T var tillige tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved i sin selvangivelse for indkomståret 1998 groft uagtsomt at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 24.000 kr., idet han havde udeholdt indtægter fra konsulentvirksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget 12.831 kr. i skat. Ved landsrettens behandling af den indankede dom blev det af de grunde, som byretten havde anført, tiltrådt, at T var fundet skyldig som sket. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T blev straffet med en bøde på 9.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1
Momsloven § 52, stk. 3
Skattekontrolloven § 13, stk. 2, jf. stk. 1

Vestre Landsrets dom af 19. marts 2002, 12. afdeling, a. s. S-3154-01

Afsagt af landsdommerne

Dorte Jensen, Marie S. Mikkelsen og Kroman

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Charles Lindberg)

---------

Aalborg Byrets dom af 26. Oktober 2001, 9. Afdeling, SS 9.01018/01

Ved politimesterens anklageskrift af 18. april 2001 tiltales

T

til straf for overtrædelse af

  1. momslovens § 81, stk. 1, nr. 2, jfr. § 47, stk. 1, og § 52, stk. 3,

    ved i december 1997 og januar 1998 groft uagtsomt at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at være registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder, og ved uagtet den manglende momsregistrering på en faktura at have angivet 6.000 kr. i moms, hvorved statskassen blev unddraget 6.000 kr. i moms,

  2. skattekontrollovens § 13, stk. 2, jfr. stk. 1, ved i sin selvangivelse for indkomståret 1998 til .... kommune groft uagtsomt at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 24.000 kr., idet han udeholdt indtægter fra konsulentvirksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget 12.831 kr. i skat.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af tiltalte. Herom henvises til retsbogen.

Rettens bemærkninger

Vedr. forhold 1

Tiltalte var ifølge sin egen forklaring klar over, at hans selvstændige virksomhed som konsulent medførte pligt til at være registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder. Da tiltalte desuagtet undlod at lade sig registrere og den 31. januar 1998 udstedte en faktura med moms, findes tiltalte at have udvist den til domfældelse fornødne grove uagtsomhed.

Vedr. forhold 2

Da tiltalte bevidst undlod at lade sig momsregistrere, da han i december 1997 påbegyndte konsulentvirksomhed, måtte tiltalte udvise en stor omhyggelighed for at sikre, at indtægterne herfra blev selvangivet. Retten finder ikke, at tiltalte, der tidligere har drevet momspligtig virksomhed, har udvist den omhyggelighed, der må kræves, og finder dette forhold så groft, at tiltalte vil være at domfælde efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 1, nr. 2, jfr. § 47, stk. 1, og § 52, stk. 3, og skattekontrollovens § 13, stk. 2, jfr. stk. 1, til en bøde på 9.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 8 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med en bøde på 9.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 19. marts 2002, 12. afdeling, a. s. S-3154-01

Retten i Aalborg, 9. afdeling, har den 26. oktober 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 9.01018/01).

Tiltalte T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han tidligere har drevet selvstændig virksomhed i en årrække. Firmaet A.A. tilbød ham en arbejdsopgave vedrørende valse, men kunne ikke umiddelbart tilbyde ham et fast job. De aftalte en timeløn for arbejdsopgaven, men meningen var, at tiltalte skulle skrive en faktura, som han da også gjorde. Tiltalte var klar over, at der skulle moms på en sådan faktura. Da han kom hjem, var han klar over, at momsen skulle betales til toldvæsenet. Han regnede med at gøre det ved årets udgang. Han drøftede ikke spørgsmålet med sin revisor eller med told- og skattevæsenet. Han ved ikke, hvorfor fakturaen til A.A. Rustfri Stål har nummer 48. Ved en fejl fik han lagt fakturaen i hængemappen vedrørende selvangivelsen for 1997 og ikke 1998.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes, at straffen er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s   f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.