Dato for udgivelse
27 jun 2002 13:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. marts 2002
SKM-nummer
SKM2002.331.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-2495-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattesvig, passivitet, værelseslejeindtægter
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 1996, 1997 og 1998, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne, at indkomsterne ved afgørelser af henholdsvis 25. marts 1997, 25. marts 1998 og 16. marts 1999 var for lave med henholdsvis 19.019 kr., 22.912 kr. og 24.503 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget 28.032 kr. i skat. Under sagens behandling for landsretten forklarede T for retten, at han kun i slutningen af 1980'erne lavede en beregning af indtægter og udgifter ved udlejningen.

Landsretten tiltrådte herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten havde anført, at T havde haft forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 1996, 1997 og 1998, og at T derfor var fundet skyldig som sket. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter blev straffet med en bøde på 25.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2002, 5. afdeling, a. s. S-2495-01

Afsagt af landsdommerne

Lilholt, Ole Græsbøll Olesen og Jeanette T. Andersen (kst.)

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Bjarne Frøberg)

----------

Århus Byrets dom af 16. August 2001, 1. Afdeling, SS 1.03621/00

Anklageskrift er modtaget den 20. september 2000 og senere.

T er tiltalt for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 1996, 1997 og 1998, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne, at indkomsterne ved afgørelser af henholdsvis 25. marts 1997, 25. marts 1998 og 16. marts 1999 var for lave med henholdsvis kr. 19.019, kr. 22.912 og kr. 24.503, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 28.032 i skat.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bødestraf på 25.000,00 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 2, men har nægtet sig skyldig i forsætlig skatteunddragelse efter skattekontrollovens § 16, stk. 3.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Ved tiltaltes erkendelse og de iøvrigt foreliggende oplysninger lægges det til grund, at tiltalte har undladt at underrette skattemyndighederne om, at han for de omhandlede år havde lejeindtægter i forbindelse med udlejning af værelser i sin ejendom.

Efter bevisførelsen finder retten, at det må have stået tiltalte klart, at der ved hans undladelse af at oplyse om sine lejeindtægter var en overvejende sandsynlighed for, at det offentlige blev unddraget skat. Retten har herved lagt vægt på, at der efter det af tiltaltes revisor udarbejdede regnskab af 15. april 2001 vedrørende værelsesudlejningen i de omhandlede år fremkommer ikke ubetydelige overskud. Tiltalte har i 1999 tillige undladt at reagere på skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af lejeindtægterne, og retten finder på baggrund af forløbet ikke at kunne lægge vægt på tiltaltes forklaring om, at han ikke mente, at der var noget overskud i forbindelse med værelsesudlejningen.

Tiltalte findes derfor skyldig i forsætlig skatteunddragelse i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 25.000,00 kr., jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Forvandlingsstraffen er fastsat nedenfor.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 25.000,00 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, idet dog halvdelen af salæret til den beskikkede forsvarer betales af statskassen.

----------

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2002, 5. afdeling, a. s. S-2495-01

Retten i Århus, 1. afdeling, har den 16. august 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 1.03621/00).

Tiltalte har påstået frifindelse for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, og har erkendt overtrædelse af lovens § 16, stk. 2.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse og har subsidiært nedlagt påstand om domfældelse efter skattekontrollovens § 16, stk. 2.

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som for byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han en gang i slutningen af 1980'erne lavede beregninger over indtægter og udgifter. Beregningerne viste, at udgifterne oversteg indtægterne. Da udgifterne efterfølgende steg, lavede han ikke senere sådanne beregninger, men fik dem lavet under straffesagen. Under udlejningen holdt han regnskab med indtægterne, men ikke med udgifterne. Han overvejede ikke, at skattevæsenet skulle underrettes om lejeindtægterne. Da det var hans opfattelse, at udgifterne oversteg indtægterne, reagerede han ikke, da skattevæsenet ansatte hans skattepligtige indkomst skønsmæssigt. Han var irriteret på skattevæsenet og reagerede derfor heller ikke, da de ansatte skatter blev tvangsmæssigt inddrevet. Han har ikke fået det for meget betalte tilbage.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte har for landsretten forklaret, at han kun i slutningen af 1980'erne lavede en beregning af indtægter og udgifter ved udlejningen.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at tiltalte har haft forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 1996, 1997 og 1998, og at tiltalte derfor er fundet skyldig som sket.

Bøden er passende udmålt.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.