Dato for udgivelse
27 jun 2002 13:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
6. marts 2002
SKM-nummer
SKM2002.329.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-2662-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Grov skattesvig, momssvig, udeholdt omsætning, grov regnskabsuorden, betinget tillægsbøde
Resumé

T blev i byretten i en sag fremmet efter retsplejelovens § 922 dømt for skattesvig af særlig grov karakter ved i sine selvangivelser for årene 1992 - 1997 med forsæt til skatteunddragelse som virksomhedsindehaver at have udeholdt indtægter fra klargøring af biler med i alt 1.280.431 kr. og derved unddraget det offentlige i alt 540.270 kr. i skat. T blev endvidere dømt for overtrædelse af arbejdsmarkedsfondsloven ved for årene 1994 - 1997 med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved det offentlige blev unddraget 89.736 kr. i bidrag .T blev tillige dømt for som virksomhedsindehaver med forsæt til afgiftsunddragelse at have overtrådt momslovgivningen ved for perioden 1. september 1992 - 30. juni 1998 at have afgivet urigtige momsangivelser, hvorved statskassen blev unddraget i alt 361.927 kr. i moms. T blev endelig dømt efter straffelovens § 302, stk. 1, nr. 2 og 3, for grov regnskabsuorden. T blev af byretten straffet med betinget fængsel i 9 måneder og en betinget tillægsbøde på 990.000 kr. Anklagemyndigheden havde anket dommen med påstand om skærpelse, således at tillægsbøden blev gjort ubetinget, medens T havde påstået stadfæstelse. Landsretten fandt den betingede frihedsstraf passende fastsat, og der var ikke anledning til at ændre udmålingen af tillægsbøden. 4 voterende dommere udtalte, at T var 58 år og førtidspensionist, og at de herefter af de af byretten anførte grunde tiltrådte, at tillægsbøden var gjort betinget. 2 voterende dommere fandt under hensyn til grovheden af lovovertrædelserne, den opnåede vinding og den idømte betingede frihedsstraf, at tillægsbøden ikke burde gøres betinget. Afgørelsen blev truffet efter stemmeflertallet og byrettens dom herefter stadfæstet.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 302, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 6. marts 2002, 11. afd., a. s. S-2662-01

Afsagt af landsdommerne

Torben Geneser, Olav D. Larsen og Lindqvist (kst.) med domsmænd

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Michael Juul Eriksen)

----------

Silkeborg Byrets dom af 5. September 2001, SS 1.00361/01

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922 .

Retsmødebegæring er modtaget den 9. april 2001.

T er tiltalt .for overtrædelse af

1)
straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, skattesvig af særlig grov karakter,

ved i selvangivelser for årene 1992-1997, indgivet til .... Kommune med forsæt til skatteunddragelse, som indehaver af virksomheden A.A. Bilpleje, at have udeholdt indtægter fra klargøring af biler med i alt 1.280.431 kr., og derved unddraget det offentlige i alt 540.270 kr. i skat,

2)
lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b,

ved for indkomstårene 1994 til 1997 i .... med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet det var selvangivet for lavt med i alt 1.264.452 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 89.736 kr. i bidrag,

3)
momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, (for så vidt angår den del af nedennævnte periode, der ligger forud for den 1. juli 1994: dagældende lovs § 35, stk. 3, jf. stk. 1, litra a),

ved som indehaver af virksomheden A.A. Bilpleje, med forsæt til afgiftsunddragelse for perioden 1. september 1992 til 30. juni 1998 at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller kontrollen med udbetalinger efter § 63, hvorved statskassen blev uddraget i alt 361.927 kr. i moms, og

4)
straffelovens § 302, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. dagældende bogføringslov § 2, jf. § 1, stk. B, jf. næringslovens § 30,

ved i .... i perioden 1. oktober 1992 til 3. juni 1998 under omstændigheder, der kendetegner forholdet som særligt groft, som indehaver af virksomheden A.A. Bilplejecenter at have undladt at føre daglig kasserapport, at have undladt at bogføre væsentlige dele af virksomhedens omsætning samt undladt at opbevare dele af regnskabsmaterialet, alt hvorved der ikke skabtes et retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling og resultat.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en frihedsstraf og en tillægsbøde, jf. straffelovens § 50 stk, 2.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes i medfør af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1 b, lov om merværdiafgift (momsloven) § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og for så vidt angår perioden forud for den 1. juli 1994: § 35, stk. 3, jf. stk. 1 litra a), og af straffelovens § 302, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. dagældende bogføringslovs § 2, jf. § 1, stk. B, jf. næringslovens § 30, til fængsel i 9 måneder.

Endvidere skal tiltalte, jf. straffelovens § 50, stk. 2, betale en tillægsbøde på 990.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel 60 dage.

Efter det oplyste om tiltaltes helbred og personlige forhold er det ikke er påkrævet, at fængselsstraffen, kommer til fuldbyrdelse, hvilket tillige gælder med hensyn til tillægsbøden, som tiltalte efter det oplyste om hans reducerede erhvervsevne og om hans økonomiske forhold er afskåret fra at kunne betale, således at fuldbyrdelse af forvandlingsstraffen bliver aktuel. Som følge deraf gøres både fængselsstraffen og bødestraffen i medfør af straffelovens § 56, stk. 2 betinget med vilkår som nedenfor anført, herunder vilkår om samfundstjeneste i 150 timer, jf. straffelovens § 62.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 9 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 990.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel 60 dage.

Fængselsstraffen og tillægsbøden skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid af 2 år fra i dag,

  2. tiltalte skal inden for en længstetid af 1 år fra i dag udføre ulønnet samfundstjeneste i 150 timer, og

  3. tiltalte skal i denne periode være under tilsyn af kriminalforsorgen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 6. marts 2002, 11. afd., a. s. S-2662-01

Retten i Silkeborg har den 5. september 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 1.00361/01) ,

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at tillægsbøden på 990,000 kr. gøres ubetinget.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at henvisningen i forhold 2 til "litra b" ændres til "litra a"

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han lider af "malersyndrom" og desuden har hjerteproblemer. Han har haft en blodprop. Han tager hjertemedicin og nervemedicin. Hans førtidspension udgør netto ca. 5.200 kr. om måneden, hvoraf han afdrager skattegæld. Hans skattegæld udgør i alt ca. 1 mio. kr. Han ejer ingen aktiver.

Landsrettens begrundelse og resultat

Den betingede frihedsstraf er passende fastsat, og der er ikke anledning til at ændre udmålingen af tillægsbøden.

Herefter udtaler 4 voterende:

Tiltalte er 58 år og førtidspensionist. Vi tiltræder herefter af de grunde, som byretten har anført, at tillægsbøden er gjort betinget.

2 voterende finder under hensyn til grovheden af lovovertrædelserne, den opnåede vinding og den idømte betingede frihedsstraf, at tillægsbøden ikke bør gøres betinget.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet, og landsretten stadfæster herefter dommen, idet dommens bestemmelse om prøvetid og længstetid opretholdes.

T h i  k e n d e s  f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.