Dato for udgivelse
27 jun 2002 13:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
6. marts 2002
SKM-nummer
SKM2002.328.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, S-0046-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Momssvig, skattesvig, undladelse af indbetaling af indeholdt A-skat, uregistreret virksomhed
Resumé

T blev i byretten i en sag fremmet efter retsplejelovens § 922 dømt for dels med forsæt til at unddrage statskassen moms at have overtrådt momslovgivningen ved i perioden 1. januar 1997 - 1. september 1999 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at anmelde virksomheden til registrering og ved i samme periode - trods den manglende registrering - at have udstedt fakturaer med anførsel af moms, der ikke blev afregnet til Told*Skat, hvorved statskassen blev unddraget 158.497 kr. i moms, dels at have overtrådt bestemmelserne i kildeskattelovgivningen med forsæt til skatteunddragelse i årene 1997 og 1998 ved at have undladt at tilmelde sig til registrering i Told*Skats Erhvervssystem, selvom han i disse år i perioder beskæftigede flere ansatte i sin virksomhed og tillige havde undladt at indbetale A-skat, som han havde indeholdt i de i hans virksomhed ansattes løn, hvorved det offentlige blev unddraget 11.688 kr. i skat. T blev tillige dømt for overtrædelse af skattelovgivningen ved groft uagtsomt til skatteunddragelse for indkomstårene 1997 og 1998, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, at have undladt at gøre skattemyndighederne opmærksom på, at skatteansættelsen var ansat for lavt med 73.120 kr. svarende til det samlede overskud af selvstændig virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget 32.890 kr. i skat. T blev endelig dømt for overtrædelse af færdselsloven. T havde anket dommen til formildelse, herunder at frihedsstraffen blev gjort betinget og at der ikke blev idømt tillægsbøde, medens anklagemyndigheden havde påstået stadfæstelse. Landsretten fandt frihedsstraffen passende udmålt og der fandtes efter forholdenes karakter ikke grundlag for at gøre straffen betinget. Det tiltrådtes, at T blev idømt en tillægsbøde og at der ikke var grundlag for at nedsætte bøden og forvandlingsstraffen. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T blev straffet med fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 168.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Kildeskatteloven § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2
Skattekontrolloven § 16, stk. 2, jf, stk. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 6. marts 2002, 3. afdeling, a. s. S-0046-02

Afsagt af landsdommerne

Fabrin, K. Wiingaard og Inger Nørgaard med domsmænd

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Ronald Juel Pedersen)

----------

Thisted Byrets dom af 1. oktober 2001, SS 146/2001

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 10. april 2001.

T er tiltalt for overtrædelse af

1
momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. nr. 2, jfr. § 47, stk. 1, 1. punktum og § 52, stk. 3, 1. punktum

- ved med forsæt til at unddrage statskassen moms i perioden fra 1. januar 1997 til 1. september 1999 at have drevet virksomheden A.A. Rengøring og Gulve uden at have anmeldt virksomheden til registrering samt ved - trods den manglende registrering - at have udstedt fakturaer med anførsel af moms, der ikke er afregnet til told- og skattemyndighederne, hvorved statskassen blev unddraget 158.497,00 kr. i moms,

2
bekendtgørelse nr. 1154 af 14 december 2000 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. § 53, stk. 1, jfr. § 18

- ved i årene 1997 og 1998 med forsæt til skatteunddragelse at have undladt at tilmelde sig til registrering i Told- Skats Erhvervssystem, selvom han i disse år i perioder beskæftigede flere ansatte i virksomheden A.A. Rengøring og Gulve,

3
kildeskattelovens § 74, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 2

- ved i årene 1997 og 1998 med forsæt til skatteunddragelse at have undladt at indbetale A-skat som han havde indeholdt i de i den af ham drevne virksomhed A.A. Rengøring og Gulve ansattes løn, hvorved det offentlige blev unddraget 11.688,00 kr. i skat,

4
skattekontrollovens § 16, stk. 2, jfr. stk. 1

- ved med grov uagtsomhed til skatteunddragelse for indkomstårene 1997 og 1998, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, at have undladt at gøre skattemyndighederne opmærksom på, at den meddelte skatteansættelse var ansat for lavt med 73.120,00 kr. svarende til det samlede overskud af selvstændig virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget 32.890,00 kr. i skat.

5
færdselslovens § 53, stk. 1 - spirituskørsel,

ved den 21. juni 2000 ca. kl. 15.38 at have ført varebil ..... ad ...vej i østlig retning i .... kommune efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf samt en tillægsbøde på 190.000,00 kr.

Endvidere nedlægges i medfør af færdselslovens § 125, jfr. § 127 påstand om ubetinget frakendelse af førerretten, der er administrativt inddraget med virkning fra den 21. juli 2000.

Tiltalte har erkendt sig skyldig

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Herom henvises til retsbogen.

Der blev den 21. juni 2000 kl. 16.12 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 1,43 promille alkohol.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. punktum og § 52, stk. 3, 1. punktum, bekendtgørelse nr. 1154 af 14. december 2000 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer mv. § 53, stk. 1, jf. § 18, kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, skattekontrollovens § 16, stk. 2, jf. stk. 1, og færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 168.000 kr., jf. § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 1 år fra den 21. juni 2000, jf. færdselslovens § 125, jf. § 127.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 30 dage

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 168.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort i 1 år fra den 21. juni 2000.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 6. marts 2002, 3. afdeling, a. s. S-0046-02

Retten i Thisted har den 1. oktober 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 146/2001).

Tiltalte har påstået formildelse, herunder at frihedsstraffen gøres betinget, og at der ikke idømmes en tillægsbøde, subsidiært at en eventuel tillægsbøde bortfalder eller nedsættes.

Anklagemyndigheden har efter sin endelige påstand påstået stadfæstelse.

Tiltalte har for landsretten yderligere forklaret, at han altid selv har forestået den daglige bogføring. Han har ikke arbejde, men søger dagligt. Han må nu søge bistandshjælp. Han har ikke et alkoholforbrug ud over det normale. Hans helbred "går med alderen" nedad. Han er med virkning fra 1. februar 2003 opsagt fra sin nuværende bolig. Han har ingen mulighed for at betale bøden.

Landsrettens begrundelse og resultat

Frihedsstraffen er passende udmålt til fængsel i 30 dage. Der er efter forholdenes karakter ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Det tiltrædes, at tiltalte er idømt en tillægsbøde, jf. herved straffelovens § 50, stk. 2, og der er ikke grundlag for at nedsætte bøden og forvandlingsstraffen.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.