Dato for udgivelse
18 jun 2002 15:13
SKM-nummer
SKM2002.315.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-306-00169
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Moms, tilbagebetaling, sportsaktiviteter, overvæltning, motionscentre, fitnesscentre
Resumé

Skatteministeriet har truffet beslutning om generelt at imødekomme krav om tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede moms hos motions- og fitnesscentrene. Tilbagebetalingen til disse virksomheder vil således ikke blive gjort betinget af, at det i hvert enkelt tilfælde undersøges, om momsen helt eller delvist må anses for overvæltet på næste omsætningsled.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5

Henvisning
Momsvejledningen 2001 D.11.5
Henvisning
Momsvejledningen 2001 D.11.5.1
Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 J.1.1.9
Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 N.2.3.12
Redaktionelle noter

Årstal ved * i 1. linje er ændret

Ved Østre Landsrets dom af 26. januar 2000* (TfS 2000, 161) fik to bowlingcentre, der var drevet erhvervsmæssigt, medhold i, at de var fritaget for moms efter den hidtidige bestemmelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5 om sportsaktiviteter.

På grund af dommen udsendte Told- og Skattestyrelsen TSS-cirkulære nr. 27 af 22. august 2001 om tilbagebetaling af moms på salg af sportsaktiviteter i form af udlejning af bowlingbaner og salg af andre sportsaktiviteter.

I henhold til cirkulærets pkt. 15 ville ToldSkat ved behandlingen af anmodninger om tilbagebetaling af moms af salg af andre sportsaktiviterer end bowling være opmærksom på, om der for bestemte grupper af betalingskrav måtte vise sig at gælde samme forhold som for bowlingcentrenes tilbagebetalingskrav. Hvis dette måtte være tilfældet, ville Skatteministeriet for sådanne grupper af tilbagebetalingskrav overveje, om der kunne ske tilbagebetaling, uden det i hvert enkelt tilfælde blev undersøgt, om momsen helt eller delvist måtte anses for overvæltet på næste omsætningsled.

Efter grundige undersøgelser af de momspligtige motions- og fitnesscentres konkurrencesituation har Skatteministeriet truffet beslutning om generelt at imødekomme krav om tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede moms hos disse virksomheder. Skatteministeriet vil således for motions- og fitnesscentrenes vedkommende ikke gøre tilbagebetalingen betinget af, at det i hvert enkelt tilfælde undersøges, om momsen helt eller delvist må anses for overvæltet på næste omsætningsled. Ministeriet har ved denne beslutning blandt andet lagt vægt på centrenes særlige konkurrencesituation, herunder især den betydelige konkurrence fra helt tilsvarende momsfrie centre, og på misforholdet mellem de ressourcer, som individuelle undersøgelser af overvæltningsspørgsmålet ville kræve, og de resultater, som man kan forvente af sådanne undersøgelser.

Der vil alene ske tilbagebetaling af moms på sportsaktiviteter. Der kan således ikke ske tilbagebetaling af moms for så vidt angår momspligtige aktiviteter som undervisning, bespisning, bar, salg af udstyr m.v. Ligeledes kan moms af omsætningen på aktiviteter som automater, reklameindtægter m.v. ikke medregnes i opgørelsen af kravet. Er der tale om sammensatte ydelser, det vil sige momspligtige ydelser i tilknytning til en sportsaktivitet, kan kravet kun omfatte moms af den del af vederlaget, der kan henføres til sportsaktiviteten.

I kravet skal endvidere fradrages de besparelser, som virksomheden har opnået på grund af den urigtige afgiftsmæssige behandling. Dette indebærer, at købsmoms, moms af reguleringsforpligtelser, lønsumsafgift, energiafgifter og andre afgifter, der påhviler ikke-momspligtige virksomheder, skal fratrækkes i kravet.

Told- og Skatteregion København, der behandler anmodninger om tilbagebetaling i 1. instans, vil nu hurtigst muligt påbegynde sagsbehandlingen af de modtagne tilbagebetalingskrav fra fitness- og motionscentre.