Dato for udgivelse
27 Jun 2002 13:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
1. marts 2002
SKM-nummer
SKM2002.327.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-2517-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Uregistreret momsvirksomhed, momssvig, skattesvig, bingospillevirksomhed
Resumé

T var ved byretten fundet skyldig i dels en principal tiltale for overtrædelse af momslovgivningen , hvorefter T var tiltalt for med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden 1. januar 1996 - 30. september 1999 som personlig ejet virksomhed at have drevet spillevirksomhed og kantine, der er registreringspligtig erhvervsvirksomhed, uden at anmelde den personlig drevne virksomhed til momsregistrering hos Told*Skat, hvorved statskassen blev unddraget 3.225.185 kr. i moms, dels tiltale for overtrædelse af kildeskatteloven ved som indehaver og daglig leder af virksomheden med forsæt til at unddrage det offentlige skatter og at unddrage staten bidrag ved ikke rettidigt at have indbetalt indeholdt A-skat i perioden 1. januar 1997 - 30. november 1999 på 94.415 kr., og indeholdt bidrag i samme periode på 23.403 kr. T havde anket byrettens dom til frifindelse i momsforholdet og formildelse i kildeskatteforholdet. Ved landsrettens behandling af sagen blev det tiltrådt, at det var bevist, at T havde været selvstændig indehaver af den erhvervsmæssigt drevne virksomhed med bingospil mv. 5 voterende udtalte bl a., at der efter momslovens § 1 skal betales moms af erhvervsmæssig levering af varer og ydelser, medmindre loven hjemler fritagelse herfor, og at bestemmelsen i momslovens § 13 fritager en række varer og ydelser for afgift, herunder i stk. 1, nr. 12, bl. a. lotterier og lignende, men uden at loven angiver, hvad der skal forstås ved "lotterier og lign.". Disse voterende fandt, at bestemmelsen naturligt måtte ses i sammenhæng med lovgivningen om lotteri, jf. lov af 6. marts 1869 med senere ændringer om forbud mod lotteri m.m. og det dertil hørende bortlodningscirkulære, der begrænser adgangen til at afholde lotteri til enkeltstående bortlodninger eller til foreningers og organisationers bortlodninger. T´s erhvervsmæssige virksomhed med bingospil mv. kunne herefter ikke anses for omfattet af udtrykket "lotterier og lign." og var derfor ikke fritaget for afgift efter undtagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12. Disse voterende fandt således, at T, der havde drevet virksomheden og oppebåret overskuddet herfra, havde bevidst sløret sin deltagelse heri ved udadtil at tilkendegive, at virksomheden blev drevet på vegne af en støtteforening til en bowlingklub, hvorfor disse voterende fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at T havde haft forsæt til momsunddragelse. Af de i byrettens dom anførte grunde tiltrådte disse voterende, at T´s omsætning kunne opgøres som sket, dog at det samlede beløb efter nu foreliggende oplysninger om svind og issalg blev skønsmæssigt nedsat, således at momsen heraf udgjorde 3,2 mio. kr., og de stemte med den anførte begrænsning for at tiltræde, at T var skyldig i momsforholdet. Én voterende udtalte bl. a., at lotterier og lignende samt spil om penge er fritaget for afgift efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, hvilket fremgår af momsvejledningen 1999 og det er ubestridt af anklagemyndigheden, at bestemmelsen bl. a. omfatter bankospil. Efter bestemmelsens ordlyd er momsfritagelsen for lotterier mv. ubetinget, og der er ikke i forarbejderne til momsloven sikre holdepunkter for, at bestemmelsen skal fortolkes indskrænkende. Denne voterende fandt på den i dommen anførte baggrund, at der ikke i momsloven var den fornødne sikre hjemmel til at anse fortjenesten ved det bingospil mv., som T havde drevet, for momspligtig og stemte derfor for at frifinde T for momsforholdet, men at det efter det foran i dommen anførte var bevist, at T havde gjort sig skyldig i skatteunddragelse og unddragelse m.h.t. arbejdsmarkedsbidrag som beskrevet i de subsidiære forhold derom, og denne voterende stemte for i stedet at domfælde T i overensstemmelse hermed. T blev efter udfaldet af stemmeafgivningen fundet skyldig som anført i momsforholdet, og alle voterende fandt, uanset den nævnte skønsmæssige nedsættelse af omsætningen, at straffen og tillægsbøden var passende udmålt. Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom, hvorefter T straffes med fængsel i 1 år 6 måneder, heraf 1 år betinget, og en tillægsbøde på 1.600.000 kr. T blev endvidere tilpligtet at betale 3.200.000 kr i unddraget moms og henholdsvis 94.415 kr. og 23..403 kr i ikke indbetalt A-skat.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Opkrævningsloven § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 1. marts 2002, 4. afdeling, a. s. S-2517-01

Afsagt af landsdommerne

Sigrid Ballund, Lisbeth Parbo og Henrik Estrup med domsmænd

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Peter de Neergaard)

----------

Vejle Byrets dom af 10. September 2001, s.s. 274/01

Denne sag er behandlet med domsmænd.

T er tiltalt ved anklageskrift modtaget den 3. maj 2001 - som senere berigtiget - for overtrædelse af:

Principalt:

1.

Momsloven, lov nr. 422 af 12. juni 1999 - nu lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000 - § 81, stk. 3, 1. pkt. - jfr. stk. 1, nr. 2, jfr. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt., ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden 1. januar 1996 til 30. september 1999 som personligt ejet virksomhed at have drevet spillevirksomhed og kantine, der er registreringsspligtig erhvervsvirksomhed, i spilleklubben B.B. Bingo i ....., uden at anmelde den personligt drevne virksomhed til momsregistrering hos Told- og Skatteregionen, hvorved statskassen er unddraget moms på 3.225.185 kr.

Subsidiært:

1a.

Skattekontrolloven, lov nr. 564 af 2. juli 1999, nu lovbekendtgørelse nr. 858 af 13. september 2000, § 13, stk.1, jfr. straffelovens § 289, ved i sine selvangivelser for indkomstårene 1996, 1997 og 1998 til .... kommune med forsæt til skatteunddragelse at have angivet sine skattepligtige indkomster for lavt med:

477.174 kr. vedrørende indkomståret 1996,
894.048 kr. vedrørende indkomståret 1997 og
561.317 kr. vedrørende indkomståret 1998,

idet han undlod at selvangive overskud ved kantinedrift og spillevirksomhed, som han har hævet fra spilleklubben B.B. Bingo, hvorved det offentlige for de 3 indkomstår blev unddraget 1.021.719 kr. i skat.

1b.

Lovbekendtgørelse nr. 720 af 14. september 1999 om arbejdsmarkedsfonde, nu lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2001, § 18, stk. 2, stk. 1, litra a, ved med forsæt til at unddrage staten bidrag som beskrevet i forhold 1a at have angivet bidragsgrundlaget for lavt, hvorved staten blev unddraget bidrag 149.832 kr.

2.

Lovbekendtgørelse nr. 639 af 3. august 1999, kildeskatteloven, nu opkrævningsloven, lov nr. 169 af 15. marts 2000, § 17, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 3, ved som indehaver og daglig leder af virksomheden B.B. Bingo med forsæt til at unddrage det offentlige skat og forsæt til at unddrage staten bidrag ved ikke rettidigt at have indbetalt indeholdt A-skat i perioden 1. januar 1997 til den 30. november 1999, 94.415 kr., og indeholdt bidrag i samme periode 23.403 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes frihedsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Han har gjort gældende, at omsætningen i B.B. Bingo var momsfri, idet virksomheden blev drevet af foreningen BowlingklubbenOverdrevets Venner, til hvem han havde genudlejet lokalerne, og som var en støtteforening til Bowlingklubben Overdrevet.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7 og V.8. Herom henvises til retsbogen.

Rettes bemærkninger

Det lægges til grund, at der i den i anklageskriftet nævnte periode var indrettet en spilleklub, B.B. Bingo, i lokaler i ejendommen .... i ... Lokalerne var lejet af tiltalte.

Der var opsat spilleautomater, og der var bingo- og bankospil på plader, der blev solgt på stedet. Der var amerikansk lotteri, og der blev drevet kantinevirksomhed. Tiltalte stod for driften af virksomheden.

Omsætningen i spilleautomaterne er ikke omfattet af denne sag. Det skal nævnes, at udbyttet ved spilleautomaterne bortset fra 10% blev delt mellem tiltalte og udlejeren af automaterne. De 10% tilfaldt støtteforeningen Bowlingsportens Støtter.

Denne sag omfatter den resterende del af omsætningen, der som anført ifølge tiltalte blev drevet af en anden støtteforening, Bowlingklubbens Støtter B.K.S.

Retten må imidlertid på grundlag af de afgivne vidneforklaringer, herunder af B.K.S.'s kasserer og foreningens årsregnskab og vedtægter lægge til grund at foreningen intet har haft med driften af B.B. Bingo at gøre. Foreningen modtog 7% af omsætningen i B.B. Bingo i weekenderne. Beløbet blev udbetalt til foreningens kasserer hver mandag. Til gengæld stillede B.K.S. frivillig arbejdskraft til rådighed for B.B. Bingo i weekenderne.

B.K.S.'s årsregnskab er yderst enkelt. Eneste indtægt er tilskudet fra B.B. Bingo, der ubestridt udgør de 7%, og som i alt væsentligt udbetaltes af B.K.S. til Bowlingklubben Overdrevet. Det fremgår af regnskaberne, at de 7% i 1996-1998 udgjorde ca. 70.000 kr. om året.

At tiltalte betragtede B.B. Bingo som sin egen virksomhed støttes af oplysningen om, at han i 1999 anlagde en retssag mod en ansat i B.B. Bingo med påstand om erstatning for tyveri fra B.B. Bingo. Det oplyses i sagens påstandsdokument, at det er tiltalte, der har lidt tabet, og ham, der driver virksomheden.

Der foreligger ingen regnskaber til belysning af omsætningen i B.B. Bingo. Tiltalte har forklaret, at regnskabsmaterialet er gået til ved en brand. Told og Skat har foretaget en beregning af omsætningen i perioden 1. januar 1996 til 30. september 1999, der særlig støttes på oplysninger fra leverandører, herunder af bingo- og bankoplader og varer til kantinedriften, og fra ansatte i B.B. Bingo. Momsen af omsætningen er opgjort til 3.225.185 kr.

Tiltalte har anført, at beregningen til dels beror på et skøn, men han har i realiteten ikke bestridt opgørelsen.

Retten finder efter det foreliggende, herunder den forklaring, der er afgivet af vidnet V.2, Told og Skat , at kunne lægge den foretagne beregning af omsætningen til grund. Beregningen er i det væsentlige baseret på konstaterbare tal og må anses for at være til den forsigtige side.

Der er fremlagt en privatforbrugsopgørelse for indkomstårene 1996-98 for tiltalte og hans hustru. Opgørelsen, der er udfærdiget af .... kommune, udviser et betydeligt negativt privatforbrug. Der er afgivet vidneforklaring om principperne for opgørelsen af skatterevisor ved kommune, V.1. Retten finder, at det må lægges til grund, at der mangler oplysning om indtægter i perioden på ikke under 1 million kroner. Tiltalte har ikke givet nogen rimelig forklaring herpå.

Ad forhold 1:

Retten lægger efter det ovenfor anførte til grund, at tiltalte drev B.B. Bingo på erhvervsmæssig basis som en selvstændig virksomhed, der gav ham en betydelig indtægt, og hvis omsætning, der kan fastsættes i overensstemmelse med opgørelsen fra Told og Skat, var momspligtig. Der er tale om en klar og forsætlig overtrædelse af momsloven. Tiltalte findes skyldig i forhold 1.

Ad forhold 2:

Ved tiltaltes erkendelse og det iøvrigt foreliggende findes det godtgjort, at tiltalte er skyldig i forhold 2.

Straffen fastsættes efter de i forhold 1 og 2 anførte bestemmelser til fængsel i 1 år og 6 måneder.

Retten bestemmer i medfør af straffelovens § 58, stk. 1, jfr. § 56, at 6 måneder af straffen skal fuldbyrdes, medens dommen iøvrigt gøres betinget som nedenfor bestemt.

Da tiltalte må anses for at have opnået økonomisk vinding for sig selv eller andre, idømmes han en bøde som tillægsstraf, jfr. straffelovens § 50, stk. 2. Bøden fastsættes til 1.600.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

Under sagen har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at tiltalte skal betale det unddragne momsbeløb og den ikke indbetalte A-skat.

Tiltalte har taget bekræftende til genmæle for såvidt angår erstatningspåstanden ad forhold 2. For såvidt angår forhold 1 har han erkendt det som en konsekvens af en domfældelse, at han skal erstatte det offentlige et unddraget momsbeløb.

Retten bestemmer herefter, at tiltalte skal betale til det offentlige det unddragne momsbeløb og den ikke indbetalte A-skat som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

T skal straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.

6 måneder af straffen skal fuldbyrdes.

1 år af straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begår noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte skal betale en bøde på 1.600.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal til det offentlige betale 3.225.185 kr. i unddraget moms og henholdsvis 94.415 kr. og 23.403 kr. i ikke indbetalt A-skat.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 1. marts 2002, 4. afdeling, a. s. S-2517-01

Kriminalretten i Vejle har den 10. september 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 274/01).

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 1 og formildelse.

Tiltalte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, dels at det er Foreningen Bowlingklubbens Støtter (B.K.S.) og ikke tiltalte, der har drevet virksomhed med bingospil m.v., dels at virksomheden er undtaget fra momspligt i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, navnlig således at frihedsstraffen i det hele gøres ubetinget.

Der er for landsretten fremlagt en række fakturaer vedrørende leverancer til B.B. Bingo, hvoraf nogle er stilet til tiltalte og andre til B.K.S. Der er endvidere fremlagt kontoudtog for kontoen med Unibank. Kontoen, der har været brugt som driftskonto for virksomheden med bingospil m.v., angiver tiltalte som kontohaver. Der er på kontoen registreret en række træk i form af checks. Der forekommer også kontante udbetalinger. En anden konto i Unibank angiver ligeledes tiltalte som kontohaver. Der forekommer ikke checktræk på de fremlagte kontoudtog for denne konto.

Tiltalte har fremlagt en opgørelse med bilag, hvorefter han i 2000 har haft en indtægt i form af gevinster fra spil på de opstillede spilleautomater på 280.750 kr.

Tiltalte og vidnerne V.1, V.2, V.4, V.3, V.5, V.6, V.7 og V.8 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet forklaring af V.9.

Tiltalte har, supplerende forklaret, at han fra lejemålets indgåelse og med udlejers viden har fremlejet lokalerne til B.K.S., der skulle betale leje af lokaler og anlæg svarende til den hidtidige leje i "Bygningen". Aftalen blev indgået med foreningens bestyrelse, hvis formand dengang var N.N. Overskuddet ved driften af bingospillene svarede cirka til de 7% af week-endomsætningen, som foreningen fik udbetalt. Resten af indtægterne gik til betaling af driftsudgifter. Selv var han efter mundtlig aftale med bl.a. N.N. daglig leder uden vederlag på vegne af B.K.S. Pengene - bortset fra de 7% - blev indsat på en driftskonto i Unibank, hvortil han selv og V.7 havde adgang. Bestyrelsen havde også adgang til kontoen. Driftskontoen stod i hans navn, medens den konto i BG Bank, hvorpå de 7% blev indsat, stod i B.K.S.'s navn. Det var for at undgå eventuelle problemer med forveksling, at han stod som kontohaver. Han har selv haft flere konti i Unibank, uden at det har givet problemer. Det regnskab, der er fremlagt for B.K.S. for 1998, er et af 2 regnskaber for foreningen. Det vedrører udelukkende anvendelsen af de 7%, medens det andet regnskab vedrører driften. Driftsregnskaberne for 1996-98, der blev udarbejdet af V.7 blev ødelagt under en brand på kontoret i ..... Han går ud fra, at bestyrelsen i B.K.S. har fået kopi af regnskaberne. Han havde ansatte til fortrinsvis at passe spillemaskinerne. Hvis der ikke var frivillige hjælpere til stede, skete det, at de ansatte hjalp med at sælge spilleplader til bingospillene. Tiltalte var mest til stede i weekenden. Kantinedriften kørte uden overskud. En del blev solgt til indkøbspris. Ca. 20% af det indkøbte smørrebrød måtte usolgt smides væk. De er først begyndt at sælge is i 1998. Han kan ikke sige, hvor stor en del af omsætningen der stammer fra issalg. Ifølge hans oplysninger betales der ikke moms i forbindelse med driften af C.C. Bingo Center. Om sine indtægtsforhold har tiltalte supplerende forklaret, at han har modtaget iværksætterydelse og desuden har haft lejeindtægter og indtægter fra spilleautomaterne. Endvidere har han haft gevinster ved spil på spilleautomaterne efter lukketid, som var kl. 18 eller 20. Han har haft indtægter i form af gevinster i 2000 på ca. 280.000 kr. og har i årene forud haft lidt lavere indtægter herfra. Han har brugt 20-25% af gevinsten på at spille på spilleautomaterne. Disse udgifter er ikke fratrukket i opgørelsen over spillegevinster. Han har ikke selvangivet gevinsterne.

Om retssagen mellem ham og en tidligere ansat har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke så processkrifterne. Sagsanlægget blev besluttet i B.K.S. bestyrelse.

Det beror på en misforståelse hos advokaten, at processkrifternes sagsfremstilling har fået det angivne indhold. De 20.000 kr., som den ansatte betalte i forbindelse med mellemværendet, blev indsat på driftskontoen i Unibank. Der er aldrig sket nogen sammenblanding mellem midlerne fra driften af bingospillene og fra driften af spilleautomaterne. Indtil engang i 1998 stod V.7 for håndteringen af regnskabsbilag og udstedelsen af checks. Tiltalte har selv nogle gange foretaget hævninger på driftskontoen, hvis han skulle bruge penge og ikke kunne få fat på V.7. Efter 1998 har tiltalte overtaget V.7's opgaver og har haft checkhæfte til driftskontoen.

V.1 har supplerende forklaret, at han har opgjort tiltaltes privatforbrug for 1996, 1997 og 1998 på baggrund af tiltaltes selvangivelser og bilag fundet under ransagningen i tiltaltes hjem. Opgørelsen viste et meget stort negativt privatforbrug, hvilket i sig selv er en umulighed. Tiltalte må således have haft en indtægtskilde, som ikke er oplyst for skattevæsenet. Der er ikke tale om, at forbruget har været lånefinansieret, idet der i opgørelsen er taget højde for de lån, tiltalte har optaget. Opgørelsen er i alt væsentligt baseret på konkrete oplysninger og ikke på skøn. Kun for så vidt angår 2-3 poster er forbruget ansat efter et skøn. Gevinster ved spil på enarmede tyveknægte er almindelig skattepligtig indtægt og skulle således have været opgivet til skattevæsenet. Hvis det lægges til grund, at tiltalte har haft indtægter ved spil på enarmede tyveknægte på ca. 280.000 kr. om året i 1996-1999, og der fra dette beløb skal trækkes ca. 25% som udgift ved de pågældende spil, vil det kun delvist kunne forklare tiltaltes negative privatforbrug.

V.2 har supplerende forklaret, at der ikke ved ransagningen blev fundet et ordnet regnskabsmateriale, men spredte bilag. Tiltalte forklarede, at der ikke var udarbejdet regnskaber - vist nok på grund af manglende resourcer. Han fortalte også, at en del leverandørfakturaer var blevet ødelagt ved en brand i april 1999. Tiltalte forestod spillene tirsdag-søndag, mens en boldklub om mandagen havde sit eget spil i lokalerne. Tiltalte forklarede, at det var B.K.S., der drev virksomheden, men de oplysninger blev imødegået af bl.a. foreningens kasserer. Der har været udbetalingskontrol en gang i B.B. Bingo, men ikke kontrolbesøg i øvrigt. Der er i opgørelsen over kantinedrift foretaget et fradrag på 45.000 kr. til "hjælpere, repræsentation m.m." En af medhjælperne gav udtryk for, at der ikke var et specielt stort spild. Hvis der først er foregået salg af is fra 1998, skal opgørelsen korrigeres herfor.

V.4 har supplerende forklaret, at hun arbejdede i B.B. Bingo som afløser i 1998-99. Hun spillede på stedet i 3-4 år forud for, at hun begyndte at arbejde der. Ved lukketid opgjorde hun salget og lagde opgørelsen i pengeskabet. Tiltalte var der ikke altid. Af og til smed de en del kantinevarer ud. Det var tiltalte, der stod for B.B. Bingo. Når bingospillet startede, bød de velkommen på B.K.S" s vegne, og når spillet var slut, takkede de på foreningens vegne. Hun har set tiltalte spille på spilleautomaterne i åbningstiden.

V. 3 har supplerende forklaret, at hun ikke kan huske, i hvor lang en periode hun var medhjælper i B.B. Bingo. Hun kan heller ikke huske, hvilke år hun var medhjælper. I den pågældende periode kom hun tit i klubben, sommetider flere gange om ugen. Hun blev medhjælper ved, at hun kom i klubben for at spille, og på et tidspunkt spurgte hun så tiltalte, om hun kunne blive medhjælper. Om aftenen talte hun pengene op og lagde dem i poser. Hun har aldrig tænkt over, om det var tiltaltes forretning, eller om forretningen tilhørte støtteforeningen. Det var tiltalte, der stod for forretningen. Hun troede, at det var tiltaltes forretning, idet det var ham, der havde fundet lokalerne. I den periode, hvor hun var medhjælper, blev der solgt is i kantinen. Der blev nogle gange smidt madvarer væk. Hun har aldrig selv råbt numre op i forbindelse med bingospillet. Ved begyndelsen og afslutningen af dagens spil blev det sagt, at spillet skete på vegne af en af de 2 støtteforeninger. Det var tiltalte eller V.4, der sagde dette.

V.5 har supplerende forklaret, at han ikke husker, om han under besøget hos tiltalte så en lejekontrakt. Han mener, at bingovirksomheden da var i sin startsfase.

V.6 har supplerende forklaret, at han var kasserer i støtteforeningen B.K.S. 1994-2000. Støtteforeningen modtog 7% af B.B. Bingos omsætning hver weekend året rundt. Støtteforeningen modtog ingen andel af omsætningen for mandag til fredag. Beløbet var betaling for, at støtteforeningen stillede arbejdskraft til rådighed for B.B. Bingo i weekenden. Fra ca. 1996-1998 - hentede han støtteforeningens andel på 7% af B.B. Bingos weekendomsætning hos V.7. De penge, han hentede, blev indsat på en konto i Unibank. Fra omkring 1998 ophørte han med at afhente pengene hos V.7 I stedet blev pengene indsat direkte på en konto i BG Bank. Han ved ikke, hvem der indsatte pengene. De kom blot. Støtteforeningen har ikke ført et driftsregnskab ved siden af det årsregnskab, der er fremlagt som sagens bilag 24. Efter at denne sag var opstået, forsøgte støtteforeningen at få forholdene bragt i orden og at drive bingospillet videre med tiltaltes udstyr og med ham som leder. Vidnet udtrådte imidlertid af støtteforeningens bestyrelse i 2000, da Told og Skat meddelte, at spillevirksomheden var momspligtig, idet tiltalte hverken ønskede at betale moms eller hensætte penge til dækning af et eventuelt momskrav. Han har selv enkelte gange spillet i B.B. men han har aldrig været til stede i forbindelse med begyndelsen eller afslutningen af dagens spil.

V.7 har supplerende forklaret, at han har drevet bowlingcenter i .... siden 1991. Han har hjulpet tiltalte med at opgøre omsætningen i B.B. Bingo, gøre klar til bankindsætning og beregne de 7%, som støtteforeningen skulle have. Han har også udskrevet checks til tiltalte, når denne skulle betale for leverancer. Tiltalte har ikke forevist bilag for indsætning af beløb i banken. Vidnet forestod bogføringen i et par år indtil 1993-94, hvor hans computer brød ned. Han mener ikke, at han hjalp til efter flytningen til ...... Han mener, at det efter vedtægterne er B.K.S., der driver B.B. Bingo. Det er hans skrift, der bl.a. fremgår af den fremlagte opgørelse af 11. april 1998 over dagens omsætning. Han kan ikke sige, hvornår han holdt op med at hjælpe tiltalte, men han holdt op på en gang, og det må så have været i 1998. Han mener ikke at han har hævet checks til betaling for leverancer til B.B. Bingo, efter at tiltalte flyttede kontoen fra BG Bank til Unibank. Han har kun ganske kortvarigt været medlem af B.K.S. Han har lavet et fuldstændigt regnskab over driften for de første par år. Det var før flytningen til ...... Han udleverede regnskaberne til tiltalte og mener også, at bestyrelsesmedlemmerne i B.K.S. fik en kopi. Regnskaberne vedrørte B.K.S. Han er bekendt med, at noget af tiltaltes regnskabsmateriale er gået til grunde ved en brand.

V. 9 har forklaret, at han er revisor. Han har udarbejdet flere regnskaber for tiltaltes udlejningsvirksomhed vedrørende de lokaler, hvorfra B.B. Bingo drives. Det første regnskab lavede han i 1996 for indkomståret 1994. Det sidste regnskab udarbejdede han i 1999 for indkomståret 1998. Han udarbejdede regnskabet på grundlag af de papirer, han modtog fra tiltalte. Han foretog ingen revision. Han har i forbindelse med udarbejdelsen af regnskaberne set fakturaer for udlejning af lokalerne i ..... til B.K.S.

V.8 har supplerende forklaret, at hun vil tro, hun har kontrolleret bilag i B.K.S. siden 1993-94, men hun er ikke sikker. Støtteforeningen har ikke lejet lokaler af tiltalte, foretaget indkøb til bingospil eller drevet virksomhed med bingospil. Hun mener, hun tidligere - i 1993-94 - har set et regnskab, udarbejdet af V.7, hvor indtægter og udgifter vedrørende bingospillene indgik. Hun har ikke set et sådant regnskab for 1996 eller senere. Hun har spillet bingo i B.B. Bingo og har i den forbindelse hørt B.K.S. omtalt. Hun husker ikke hvordan.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte har lejet de lokaler, hvor bingospillene og de dertil knyttede aktiviteter er foregået, og han har ubestridt stået for den daglige drift af virksomheden. Tiltalte har været kontohaver vedrørende virksomhedens driftskonto, og det må efter indholdet af regnskaberne for Foreningen B.K.S. for den periode, som tiltalens forhold 1 vedrører, og efter den forklaring, som navnlig foreningens tidligere kasserer V.6 har afgivet i by- og landsretten, lægges til grund, at Foreningen B.K.S. ikke har haft med driften af bingospillene m.v. at gøre. Foreningen har alene stillet frivillig arbejdskraft til rådighed i weekenderne mod at få 7% af weekendomsætningen.

Tiltalte har ifølge de udarbejdede privatforbrugsopgørelser for 1996-98 - der er nærmere belyst ved den af skatterevisor V.1 afgivne forklaring - haft et betydeligt negativt privatforbrug i de pågældende år. Den forklaring, som tiltalte nu har afgivet om meget store indtægter fra spil på spilleautomater, giver ikke nogen tilfredsstillende forklaring herpå.

Efter de således foreliggende oplysninger - der bestyrkes af oplysningerne om sagsanlægget mod en tidligere medarbejder tiltrædes det, at det er bevist, at tiltalte har været selvstændig indehaver af den erhvervsmæssigt drevne virksomhed med bingospil m.v. Det medfører ingen ændring heri, at Foreningen B.K.S. har været nævnt i forbindelse med indledning og afslutning på dagens bingospil, eller at foreningen i det nævnte begrænsede omfang har stillet arbejdskraft til rådighed og modtaget en andel af week-endomsætningen.

5 voterende udtaler herefter:

Efter momslovens § 1 skal der betales moms af erhvervsmæssig levering af varer og ydelser, medmindre loven hjemler fritagelse herfor. Bestemmelsen i momslovens § 13 fritager en række varer og ydelser for afgift, herunder i stk. 1, nr. 12, bl.a. lotterier og lignende. Loven angiver ikke, hvad der skal forståes ved "lotterier og lign.". Bestemmelsen må imidlertid naturligt forstås i sammenhæng med lovgivningen om lotteri, jf. lov af 6. marts 1869 med senere ændringer om forbud mod lotteri m.m. og det dertil hørende bortlodningscirkulære, der begrænser adgangen til at afholde lotteri til enkeltstående bortlodninger eller til foreningers og organisationers bortlodninger. Tiltaltes erhvervsmæssige virksomhed med bingospil m.v. kan herefter ikke anses for omfattet af udtrykket "lotterier og lign." og er derfor ikke fritaget for afgift i medfør af undtagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Tiltalte, der har drevet virksomheden og har oppebåret overskuddet herfra, har bevidst sløret sin deltagelse heri ved udadtil at tilkendegive, at virksomheden blev drevet på vegne af Foreningen B.K.S. På den baggrund finder disse voterende det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte har haft forsæt til momsunddragelse.

Af de grunde, der er anført i byrettens dom, tiltrædes det, at tiltaltes omsætning kan opgøres som sket, dog at det samlede beløb efter de nu foreliggende oplysninger om svind og issalg skønsmæssigt nedsættes, således at momsen heraf udgør 3,2 mio. kr.

Disse voterende stemmer med den anførte beløbsmæssige begrænsning for at tiltræde, at tiltalte er skyldig i forhold 1.

Én voterende udtaler:

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, er lotterier og lignende samt spil om penge fritaget for afgift. Det fremgår af momsvejledningen 1999 pkt. D.11.12 og er i øvrigt ubestridt af anklagemyndigheden, at bestemmelsen bl.a. omfatter bankospil. Efter bestemmelsens ordlyd er momsfritagelsen for lotterier m.v. ubetinget, og der er ikke i forarbejderne til momsloven sikre holdepunkter for, at bestemmelsen skal fortolkes indskrænkende. Med hensyn til visse andre varer og ydelser, der i medfør af momslovens § 13 er fritaget for afgift, er det udtrykkeligt angivet, at afgiftsfritagelsen er betinget, f.eks. af at virksomheden ikke drives med gevinst for øje. Det gælder bl.a. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 og 5. Det ville på den baggrund have været nærliggende, at det også for så vidt angår § 13, stk. 1, nr. 12, havde været udtrykkeligt angivet, hvis meningen havde været, at momsfritagelsen for lotterier m.v. ikke skulle være ubetinget. Det bemærkes i den forbindelse, at baggrunden for, at der ikke i § 13, stk. 1, nr. 12, er angivet betingelser for momsfriheden, ikke synes at kunne være, at lotterier m.v. efter lovgivningen kun kan forekomme i ikke-erhvervsmæssig form. I momsvejledningen anførte sted er det således forudsat, at f.eks. spil i bingohaller vil kunne "udøves på almindelig erhvervsmæssig basis". Det forhold, at lotterier m.v., der udøves på almindelig erhvervsmæssig basis, ifølge momsvejledningen er momspligtige, kan imidlertid ikke tillægges betydning ved fortolkningen af momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, allerede fordi momsvejledningen, der må sidestilles med et cirkulære, ikke er rettet til og derfor ikke forpligter borgerne. Der må ved opkrævning af skatter og afgifter antages at gælde et krav om sikker hjemmel. Det gælder så meget desto mere, når der er spørgsmål om at idømme straf for overtrædelse af de pågældende bestemmelser. Denne voterende finder på den anførte baggrund, at der ikke i momsloven er den fornødne sikre hjemmel til at anse fortjenesten ved det bingospil m.v., som tiltalte har drevet, for momspligtig og stemmer derfor for at frifinde tiltalte i forhold 1. Da det efter det foran anførte er bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i skatteunddragelse og unddragelse med hensyn til arbejdsmarkedsbidrag som beskrevet i de subsidiære forhold 1 a og 1 b, stemmer denne voterende for i stedet at domfælde tiltalte i overensstemmelse hermed.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen er tiltalte skyldig som anført i forhold 1.

Alle voterende finder uanset den nævnte skønsmæssige nedsættelse af omsætningen straffen og bøden passende udmålt.

Det tiltrædes, at frihedsstraffen er gjort delvis betinget som sket, idet dog prøvetiden regnes fra denne landsretsdom.

Det tiltrædes endvidere, at tiltalte skal betale unddraget moms og ikke betalt A-skat som anført i dommen, idet dog momsbeløbet som følge af den nævnte skønsmæssige nedsættelse af omsætningen nedsættes til 3.200.000 kr.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes, idet dog det beløb, som tiltalte skal betale i unddraget moms, nedsættes til 3.200.000 kr., og idet prøvetiden regnes fra denne landsretsdom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.