Dato for udgivelse
05 jul 2002 09:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. maj 2002
SKM-nummer
SKM2002.358.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
I 63/1999
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Negativt momstilsvar, udbetaling, renter, faktureringstidspunkt, leveringstidspunkt, ikke samtidighed, personsammenfald
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om berettigelsen af to nystiftede kommanditselskabers krav på udbetaling af negativt momstilsvar i en given afgiftsperiode selvom den momspligtige ydelse først kunne antages at være leveret til selskaberne i en senere afgiftsperiode.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvori det udtales at det ikke var godtgjort, at de til K/S'erne udstedte fakturaer omfattede andre ydelser end de direkte i fakturateksten angivne, at fakturaer for de angivne ydelser blev udstedt ca. 3/4 år før ydelserne reelt havde kunnet leveres, og at der under samtidig hensyntagen til det betydelige personsammenfald i ledelsen af det fakturaudstedende selskab og K/S'erne var grundlag for den antagelse, at fakturaernes tidlige udstedelse skete alene for at de nystiftede K/S'er kunne opnå udbetaling af negativt momstilsvar - og dermed likviditet - så tidligt som muligt uden sammenhæng med den faktiske leverance.

På denne baggrund skulle leveringstidspunktet, jf. den daværende momslovs § 37, stk. 2, jf. § 23, stk. 1- og ikke faktureringstidspunktet - lægges til grund for vurderingen af, i hvilken afgiftsperiode udbetalingen af negativ moms skulle finde sted.

Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 2, nr. 1
Momsloven § 23, stk. 1
Momsvejledning 2001 J.1.2.1
Momsvejledning 2001 F.1

Parter

Rese Finans ApS
som successor efter

K/S Skovplan XLI

og

K/S Skovplan XLII
(advokat Lars Henriksen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 1. afdeling den 17. december 1998.

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Wendler Pedersen, Torben Melchior, Peter Blok og Poul Søgaard.

Appellanten, Rese Finans ApS som successor efter K/S Skovplan XLI og K/S Skovplan XLII, har påstået indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende betaling af procesrente af 1.116.250 kr. regnet fra den 20. februar 1996 til den 28. januar 1997.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Der er til brug for Højesteret tilvejebragt yderligere oplysninger og afgivet nye forklaringer især vedrørende det arbejde, som er udført af Det Danske Skovrejsningsselskab ApS forud for beplantningen af ejendommene, herunder arbejdet med at finde ejendomme, søge tilladelser og forhandle med myndigheder.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, der er anført af landsretten, og da det, der er fremkommet for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, Rese Finans ApS, betale 25.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.