Dato for udgivelse
04 jul 2002 09:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
7. marts 2002
SKM-nummer
SKM2002.352.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, B-0224-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Ambi-tilbagebetalingskrav, udlejningsejendom, identitet mellem udlejer og lejer, ugrundet berigelse
Resumé

Sagen drejede sig om tilbagebetaling af ambi indbetalt i forbindelse med en udlejningsejendom, herunder om der kunne statueres identitet mellem udlejer og lejer af ejendommen. Landsretten kom frem til, at der kunne statueres et til identitet grænsende fællesskab mellem udlejer og lejer, samt at fastsættelsen af lejen derfor var sket ud fra en overordnet prispolitik i koncernen. Det antoges således, at der var taget højde for ambien ved denne lejefastsættelse, og at en tilbagebetaling derfor ville medføre en uberettiget berigelse af udlejeren. Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindelse af Skatteministeriet

Reference(r)

Lov nr. 389 af 20. maj 1992 om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v., § 1.

Parter

Kurt Skare
(Advokat Wivi H. Larsen)

mod

Skatteministeriet
(Ka. v/advokat Niels Banke).

Afsagt af landsdommerne

Kallehauge, Linde Jensen og Niels Christian Baark (kst.).

Københavns Byrets dom af 11. januar 2001 (4C. afd. nr. 11247/96) er anket af Kurt Skare med påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, dømmes til at betale 74.453 kr., der forrentes i overensstemmelse med Skatteministeriets cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987.

Indstævnte har påstået stadfæstelse.

Om sagens omstændigheder bemærkes blandt andet, at Østre Landsret den 12. marts 2001 (TfS 2001 nr. 310) afsagde dom i den i byrettens dom nævnte verserende ankesag mellem Skare Beef Produktion ApS og indstævnte. Landsretten stadfæstede byrettens frifindende dom, idet det tiltrådtes, at ambien måtte anses for overvæltet på salgsprisen. Det var også for landsretten ubestridt, at Skare Beef Produktion ApS og Skare Meet Packers K/S skulle bedømmes under ét.

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten.

Procedure

Appellanten har herunder gjort gældende, at hæftelsesgennembrud er sjældent. I skatteforhold statueres der aldrig sambeskatning mellem selskaber og fysiske personer. Det har da også været fast praksis hos Told/Skat, at der kun er foretaget tilbagebetaling af ambi til det selskab, som var blevet afkrævet ambi, og som har kunnet godtgøre et tab. Der er heller ikke i sagen grundlag for at statuere identifikation. Der er herunder intet, der tyder på, at den foreliggende lejeaftale ikke er indgået på sædvanlige lejevilkår. Appellantens betaling af ambi er ikke blevet overvæltet på lejeren, og det følger af Østre Landsrets dom af 20. december 2001 i B-2983-00, at tilbagebetaling af ambi til appellanten som udlejer ikke kan afskæres under henvisning til synspunkter om et til identitet grænsende fællesskab. Med hensyn til fastsættelse af sagsomkostninger har appellanten gjort gældende, at der er tale om en ulovligt opkrævet afgift, og at appellanten med føje har ført sagen, hvorfor sagsomkostningerne bør ophæves selv i det tilfælde, hvor appellanten ikke måtte få medhold i sin påstand.

Indstævnte har herunder gjort gældende, at der både efter Østre Landsrets dom af 12. marts 2001 (TfS 2001 nr. 310) og det oplyste om ejerforholdene i denne sag ikke tvivl om, at appellanten har den bestemmende indflydelse i hele Skare-koncernen, herunder i Skare Meat Packers K/S. Der er herefter et til identitet grænsende fællesskab, hvorfor en tilbagebetaling til appellanten vil medføre en ugrundet berigelse, jf. også Højesterets dom af 8. februar 2001 (UfR 2001 side 994H).

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at appellanten var den reelle ejer af Skare Meat Packers K/S, og det tiltrædes af de af byretten anførte grunde, at der er et til identitet grænsende fællesskab mellem appellanten og selskabet.

Det må endvidere anses for helt ubetænkeligt at fastslå, at fastsættelsen af lejen er sket ud fra en overordnet prispolitik i koncernen, og at Skare Meat Packers K/S ved indstævntes undladelse af at opkræve ambi sammen med lejen opnåede en berigelse svarende til den af appellanten betalte ambi. Herefter og i øvrigt af de i den indankede dom anførte grunde findes appellanten ikke at have lidt et tab svarende til den betalte ambi.

Herefter frifindes indstævnte for det af appellanten rejste krav.

For så vidt angår sagens omkostninger finder retten efter sagens karakter, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til modparten hverken for byretten eller for landsretten.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Den indankede dom stadfæstes.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden for byretten eller for landsretten.