Dato for udgivelse
01 jul 2002 08:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12. april 2002
SKM-nummer
SKM2002.342.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
FS 9-5350/2001
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fogedretten, kompetence, oplysninger, samlever, afdragsordning
Resumé

Skyldneren havde indbragt en sag for fogedretten om, hvorvidt en sagsbehandler i Roskilde Kommune måtte gøre brug af interne oplysninger vedr. skyldnerens samlever til brug for fastsættelsen af en afdragsordning. Skyldneren mente, at fogedretten var kompetent i denne sag, jf. skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 1.

Fogedretten fastslog, at en sagsbehandlers tilvejebringelse af et afgørelsesgrundlag for en afdragsordning sker som et led i den pågældendes almindelige administrative opgavefunktion og ikke angår vedkommendes retlige funktion som pantefoged. Da skyldnerens indsigelse over for kommunen ikke vedrørte en udlægsforretning, fandt fogedretten ikke, at sagen henhørte under fogedrettens kompetence, jf. skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 1, hvorfor sagen afvistes.

Reference(r)

Skatteinddrivelsesloven § 6 stk. 1, 2 og 3

Parter

Roskilde Kommune

mod

A

Sagsfremstilling

Retten i Roskilde har den 11. juni 2001 i FS 9-2516/2001 afsagt kendelse om, at Roskilde Kommunes pantefoged i forbindelse med en udpantningssag er berettiget til at pålægge A at give oplysninger om sin hustands økonomiske forhold.

I forbindelse med fastsættelse af en afdragsordning for As gældsforhold har Roskilde Kommune blandt andet ønsket økonomiske oplysninger vedrørende As samlever, B. B har over for Roskilde Kommune oplyst, at hun ikke ønsker at give kommunen oplysningerne. Sagsbehandleren i Roskilde Kommune har herefter meddelt, at kommunen til brug for fastsættelse af afdragsordningen vil gøre brug af oplysninger fra Bs årsopgørelse for tidligere år. A har modsat sig, at kommunen indhenter oplysningerne på denne vis.

Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt fogedretten er kompetent til at behandle As indsigelse over kommunens handlevis, samt i givet fald om indsigelsen er fremsat rettidigt.

Parternes påstande

Skyldner A har ved Advokat Svend Johansen nedlagt påstand om, at der i medfør af skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3, gøres indsigelse mod, at Roskilde Kommune har trukket oplysninger på kommunes interne system til brug for behandlingen af en afdragsordning for A, og at fogedretten er kompetent til at behandle indsigelsen. Subsidiært at sagens behandling udsættes på administrativ rekurs.

Rekvirenten Roskilde Kommune har ved Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig Andreas Medom Madsen nedlagt påstand om, at sagen afvises, da fogedretten efter skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 1, ikke er kompetent til at behandle indsigelsen. Subsidiært at sagen afvises, da indsigelsen fra skyldneren efter skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3, er fremsat for sent.

Parternes anbringender

Rekvirenten har gjort gældende:

- at sagsbehandleren hos Roskilde Kommune varetager en dobbelt funktion, henholdsvis en almindelig administrativ opkrævningsfunktion og en retlig funktion som pantefoged. Den foreliggende sag vedrører en klage over sagsbehandlerens indhentelse af oplysninger til brug for fastsættelse af en afdragsordning for skyldneren, og vedrører dermed alene sagsbehandlerens administrative funktion i kommunen. Klagen er derfor ikke en indsigelse efter skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 1, der alene omfatter indsigelser mod udlæg. Fogedretten er derfor ikke kompetent, da klager over en sagsbehandlers administrative funktioner skal indgives via administrativ rekurs.

- at pantefogedens udlægsforretning over for A er foretaget den 10. oktober 2000, hvorfor indsigelser mod forretningen i medfør af skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3, skulle have været fremsat inden 4 uger fra forretningens foretagelse og undtagelsesvis inden 1 år efter udlægsforretningen.

Rekvisitus har gjort gældende:

- at sagsbehandleren hos Roskilde Kommune har handlet i sin retlige funktion som pantefoged ved indhentelse af interne oplysninger vedrørende B til brug for fastsættelse af en afdragsordning for A. Der er tale om en indsigelse mod et udlæg, hvorfor fogedretten er kompetent til at behandle indsigelsen.

- at der er tale om en tilsvarende situation som FS 9-2516/2001, der vedrører samme parter, og fogedretten her anså sig for kompetent til at træffe afgørelse om, hvorvidt Roskildes kommunes pantefoged var berettiget til at foretage fotografering gennem vinduet til A og B, samt om pantefogeden var berettiget til at pålægge A pligt til at give oplysninger om sin husstands økonomiske forhold.

- at Roskilde Kommunes pantefoged i medfør af skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3, har pligt til at underrette fogedretten om indsigelser, der fremsættes over for pantefogeden under en udlægsforretning, og pantefogeden ikke har orienteret fogedretten om skyldnerens indsigelse mod indhentelse af interne oplysninger vedrørende B til brug for fastsættelse af afdragsordningen for A.

- at Roskilde Kommune har fortsat udlægssagen af 10. oktober 2000 ved at fastsætte grundlaget for en afdragsordning via træk af interne oplysninger på kommunens system.

Rettens bemærkninger

Det fremgår af skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 1, at fogedretten træffer afgørelse om indsigelser mod udlæg, som fremsættes over for pantefogeder eller told- og skattefogeder. Fogedretten er herved kompetent i tvister vedrørende en kommunal sagsbehandlers retlige funktion som pantefoged ved foretagelse af en udlægsforretning, men ikke i spørgsmål vedrørende samme sagsbehandlers almindelige administrative opkrævningsfunktion i kommunen.

Tvisten i foreliggende sag omhandler spørgsmålet om, hvorvidt sagsbehandleren i Roskilde Kommune har måtte gøre brug af interne oplysninger vedrørende B til brug for fastsættelse af en afdragsordning for A. Fogedretten finder, at sagsbehandlerens tilvejebringelse af et afgørelsesgrundlag for afdragsordningen er sket som et led i pågældendes almindelige administrative opkrævningsfunktion og ikke angår vedkommendes retlige funktion som pantefoged. Tvisten vedrører således ikke grundlaget for eller berettigelsen af pantefogedens udpantningsforretning, men alene den efterfølgende tilvejebringelse af oplysninger til brug for en afvikling af et konstateret gældsforhold.

Da skyldnerens indsigelse over for kommunen ikke vedrører en udlægsforretning, finder fogedretten herefter ikke, at sagen henhører under fogedrettens kompetence efter skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 1, hvorfor sagen afvises.

T h i   b e s t e m m e s

Den af skyldneren fremsatte indsigelse mod Roskilde Kommunes indhentelse af oplysninger vedrørende B til brug for fastsættelse af en afdragsordning afvises.