Dato for udgivelse
11 jun 2002 13:37
SKM-nummer
SKM2002.307.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-095-01415
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Dobbeltbeskatning, ekstraordinær genoptagelse, beskatningsret, mutual agreement
Resumé

Skatteyder, der var bosat i Tyskland, kunne indrømmes ekstraordinær genoptagelse for indkomstårene 1995 og 1996 henset til, at det af art. 21 i den dagældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland følger, at det var Tyskland, der havde beskatningsretten til arbejdsindkomsten, således at der i de pågældende år ikke skete dansk beskatning af den tyske arbejdsindkomst. Der blev lagt vægt på, at en mutual agreement forhandling måtte anses for overflødig med henblik på at fastslå, hvilket land, der havde beskatningsretten.

Reference(r)

Skattestyrelseslovens § 4, stk. 2 (dagældende)
Procesvejledningen 2002 G.3.2.2.1

En told- og skatteregions afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser for indkomstårene 1995 og 1996 blev påklaget til Told- og Skattestyrelsen. Skatteyder (herefter X) var bosat i Tyskland. X anførte, at den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst tillige burde inddrages i afgørelsen.

Henset til, at det af art. 21 i den dagældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland følger, at det var Tyskland, der havde beskatningretten til Xs arbejdsindkomst i indkomstårene 1995 og 1996, fandt Told- og Skattestyrelsen, at der var tale om sådanne særlige omstændigheder, at der i h. t. dagældende skattestyrelseslovs § 4, stk. 2 kunne indrømmes ekstraordinær genoptagelse. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at gennemførelsen af en mutual agreement forhandling måtte anses for overflødig med henblik på at fastslå, hvilket land, der havde beskatningsretten. Skatteansættelserne for de pågældende år kunne derfor ændres, således at der i de pågældende år ikke skete dansk beskatning af den tyske arbejdsindkomst.

Kommentar til afgørelsen

:

Told- og Skattestyrelsen bemærker, at praksis med afgørelsen er blevet præciseret og lempet.

Hidtil er den omstændighed, at der er sket samtidig beskatning i 2 lande ikke blevet anset for at være en sådan særlig omstændighed, der berettiger til ekstraordinær genoptagelse efter dagældende skattestyrelseslovs § 4, stk. 2, som fortsat er gældende for indkomstår før 1997.

Samtidig beskatning i 2 lande vil fortsat ikke i sig selv blive anset for en sådan særlig omstændighed, der berettiger til ekstraordinær genoptagelse i h. t. dagældende skattestyrelseslovs § 4, stk. 2, men med virkning fra 31/1-2002 kan der ske ekstraordinær genoptagelse i tilfælde med dobbeltbeskatning, hvor det skønnes at være overflødig at gennemføre en mutual agreement forhandling.