Dato for udgivelse
27 jul 2006 11:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 jul 2006 12:01
SKM-nummer
SKM2006.488.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-2158-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ugyldighed, partshøring, begrundelse, ekstraordinær, genoptagelse
Resumé

Skattemyndighederne forhøjede sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 1996-1998, idet skattemyndighederne på baggrund af en faktura udstedt af sagsøgeren fandt, at sagsøgeren i de omhandlede indkomstår havde haft en indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, som ikke var selvangivet. Sagsøgeren påklagede ikke denne afgørelse, men anmodede efterfølgende om ekstraordinær genoptagelse. Anmodningen blev afslået, og sagsøgeren indbragte herefter sagen for domstolene. Skatteministeriet fandt, at afgørelsen om forhøjelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst var ugyldig pga. manglende partshøring og manglende begrundelse, jf. forvaltningslovens § 19 og § 22, jf. § 24, og at sagsøgeren havde ret til ekstraordinær genoptagelse. Skatteministeriet tog derfor bekræftende til genmæle over for sagsøgeren.

Reference(r)

Forvaltningsloven § 19

Forvaltningsloven § 22

Forvaltningsloven § 24

 

Henvisning

Processuelle regler 2006-3 E.3.5.2

 

Henvisning

Processuelle regler 2006-3 E.3.7

 

Henvisning

Processuelle regler 2006-3 F

Parter

A
(advokat Michael Amstrup)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommerne

B. O. Jespersen, Norman E. Cleaver og Gitte Rubæk Pedersen

Under denne sag har sagsøgeren principalt påstået sagsøgte dømt til at anerkende, at kommunens afgørelse af 16. september 1999 er ugyldig, subsidiært at sagsøgerens skatteansættelse for indkomstårene 1996, 1997 og 1998 ekstraordinært genoptages ved den lokale ligningsmyndighed.

Da sagsøgte under sagen har taget bekræftende til genmæle over for sagsøgerens principale påstand, dømmes sagsøgte i overensstemmelse med sagsøgerens påstand som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at kommunens afgørelse af 16. september 1999 er ugyldig.

I sagsomkostninger skal sagsøgte, Skatteministeriet, inden 14 dage til sagsøgeren, A, betale 20.000 kr., hvoraf 1.950 kr. udgør retsafgift.