Dato for udgivelse
06 Jul 2006 14:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jun 2006 11:05
SKM-nummer
SKM2006.458.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1819-1472
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktieombytning, skattefri, kommanditselskab, kommanditist
Resumé
Der blev meddelt afslag på anmodning om tilladelse til skattefri aktieombytning i et tilfælde, hvor kommanditister som vederlag for anparter i et kommanditselskab, som ejede aktierne, der ønskedes ombyttet, skulle modtage aktier i et holdingselskab.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 36

Sagen vedrører anmodning om tilladelse til skattefri aktieombytning

Landsskatterettens afgørelse

SKAT, Hovedcenteret har afvist at give tilladelse til skattefri aktieombytning.

Landsskatteretten stadfæster det meddelte afslag.

Sagens oplysninger

K/S B er ejet af ca. 7.000 kommanditister og ejerskabet er fordelt på ca. 21.000 kommanditanparter. Kommanditisterne er personer og aktie- eller anpartsselskaber, der er hjemmehørende i Danmark, idet der dog er 158 kommanditister med i alt 376 kommanditanparter, der er hjemmehørende i udlandet. Ansøgningen om aktieombytning omfatter udelukkende de af aktionærerne, der er hjemmehørende i Danmark og underlagt fuld dansk skattepligt.

Den eneste aktivitet for K/S B er ejerskabet af samtlige aktier i  A A/S.

A A/S ejer to ældre produkttankskibe C og D. Selskabet har endvidere indgået kontrakt om nybygning af yderligere et produkttankskib til forventet levering i 2006. Med henblik på at forny flåden, forventes de 2 ældre produkttankskibe afhændet.

A A/S ejer 50 % af selskaberne E Ltd. og F Ltd. og 80 % af kommanditselskaberne K/S G og K/S H, der hver ejer et skib. Endelig ejer A A/S 50 % af et selskab, der skal forestå nybygningen af et kemikalietankskib til levering i september/oktober 2005.

A  koncernens aktivitet består således udelukkende af rederivirksomhed, der kan opdeles i drift af produkttankskibe, multipurposeskibe (dvs. skibe der kan anvendes til flere forskellige formål) og kemikalietankskibe.

Ledelsen i A A/S har lagt en vækststrategi for koncernen, hvori indgår en børsnotering af A A/S. Aktieombytningen er et led i denne børsnotering, idet holdingselskabet (det erhvervende selskab) skal børsnoteres.

Formålet med børsnoteringen er primært ønsket om at opnå øget opmærksomhed om koncernens aktiviteter, bl.a. via medierne og løbende offentliggørelse af forhold om koncernen, at øge likviditeten i ejerandelene og at skabe øget mulighed for kapitalfremskaffelse.

Repræsentanten har oplyst, at Københavns Fondsbørs har offentliggjort planer om etablering af en alternativ markedsplads i regi af fondsbørsen. Den alternative markedsplads forventes etableret ultimo 2005. Ledelsen i A A/S og selskabets rådgivere har haft drøftelse med fondsbørsen om optagelse på den alternative markedsplads og ledelsen forventer, at børsnoteringen vil ske i dette regi. Repræsentanten har bemærket, at aktier der noteres på den nye markedsplads skattemæssigt anses for unoterede aktier.

Det er repræsentantens vurdering, at den nuværende ejerstruktur imidlertid giver væsentlige praktiske vanskeligheder for en børsnotering af A A/S, idet ejerstrukturen virker unødig indviklet og sætter hindringer for en effektiv handel med selskabets aktier. Den nuværende ejerstruktur vil derfor bevirke, at man ikke vil opnå de fordele ved en notering af selskabets aktier, som ellers påregnes. For at skabe en enklere ejerstruktur - der er egnet til en børsnotering - ønskes derfor etableret et holdingselskab ved apportindskud af kommanditanparterne i et nyt holdingselskab "I Holding A/S". Da kommanditselskabet er skattemæssigt transparent er indskuddet af kommanditanparterne skattemæssigt at anse for apportindskud af aktier i A A/S, hvorfor transaktionen efter repræsentantens opfattelse kan omfattes af reglerne om skattefri aktieombytning.

Ved aktieombytningen forventes samtlige - eller næsten samtlige - kommanditandele ombyttet til I Holding A/S. Eventuelle kommanditister, der ikke ønsker at ombytte deres kommanditandele til aktier i I Holding A/S, forventes indløst kontant, således at I Holding A/S bliver 100 % ejer af A A/S via helejerskab af K/S B. Det eventuelle kontante vederlag som led i aktieombytningen forventes at være beskedent.

Umiddelbart efter ombytningen opløses K/S B, således at I Holding A/S bliver direkte ejer af samtlige aktier i A A/S. Det vil herefter være aktierne i I Holding A/S, der noteres på Københavns Fondsbørs alternative markedsplads.

Efter ombytningen forventes I Holding A/S' ejerskab af A A/S bibeholdt i en længere årrække og i minimum 3 år efter ombytningen. Såfremt det ikke stiller hindringer i vejen for SKATs tilladelse til aktieombytningen ønskes dog mulighed for indenfor 3 års perioden at sammenlægge I Holding A/S og A A/S ved en skattefri fusion, forudsat at der om nødvendigt opnås særskilt tilladelse til fusionen på et senere tidspunkt.

Ledelsen i A A/S er indstillet på at imødekomme et sædvanligt anmeldelsesvilkår i 3 år efter ombytningen.

Vedrørende de skattemæssige konsekvenser af aktieombytningen har repræsentanten anført, at kommanditisterne i K/S B i dag anses skattemæssigt for aktionærer i A A/S. Ved kommanditisternes afhændelse af kommanditanparter behandles kommanditisterne derfor efter de sædvanlige regler for beskatning ved afståelse af unoterede aktier, ligesom det er kommanditisterne, der beskattes af aktieudbytter, der udloddes fra A A/S.

Repræsentanterne har overfor Told- og Skattestyrelsen bekræftet, at det ikke er de enkelte kommanditister, der udøver de selskabsretlige beføjelser i A A/S, men derimod K/S B. Repræsentanterne var imidlertid af den opfattelse, at den skattemæssige transparens også måtte slå igennem på dette punkt, således at kommanditisterne i K/S B måtte betragtes som selskabsdeltagere i A A/S. Repræsentanterne var således af den opfattelse, at det er de enkelte kommanditister, der skal betragtes som selskabsdeltagere i relation til aktieavancebeskatningsloven § 13 og ikke K/S B.

Efter aktieombytningen bliver kommanditisterne aktionærer i I Holding A/S og beskattes efter samme regler som hidtil samt bibeholder samme skattemæssige anskaffelsessum og -tidspunkt, som de i dag har for aktierne i A A/S.

Det er videre anført, at aktieombytningen ikke har skattemæssige konsekvenser for A A/S.

Ved en eventuel efterfølgende skattefri fusion af I Holding A/S og A A/S indtræder I Holding A/S fuldstændigt i A A/S' skattemæssige situation, herunder i bindingsperioden i tonnageskatteordningen, jf. tonnageskattelovens § 2.

Skattecenteret har som skatteansættende myndighed for A A/S ikke fundet, at der er noget til hinder for at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Aktieombytningen er ikke foretaget.

SKAT, Hovedcenterets afgørelse

Tilladelse til skattefri aktieombytning er nægtet.

Det følger af aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 2, 1. pkt., at ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

Det må herefter afgøres, om det i relation til aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 2 er kommanditisterne i K/S B, der skal betragtes som aktionærer i A A/S, eller om det er K/S B, der skal betragtes som aktionær i A A/S.

Kommanditselskaber og interessentskaber betragtes efter dansk skatteret som skattemæssigt transparente enheder. Det er således deltagerne, der skal beskattes af kommanditselskabet eller interessentskabets indtægter. På tilsvarende vis har deltagerne fradrag for kommanditselskabet eller interessentskabets omkostninger efter de herom gældende regler.

Det forhold at et kommanditselskab i relation til allokering af skattepligtig indkomst og fradrag i denne er skattemæssigt transparent, er imidlertid ikke ensbetydende med, at den skattemæssige transparens også gælder, når der er tale om skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningsloven § 13.

Det er således kommanditisterne i K/S B. , der ved den påtænkte disposition reelt ombytter anparter i et kommanditselskab mod at modtage aktier i et kapitalselskab. Denne transaktion kan ikke anses at være omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 13. Dette er tidligere forudsat i SKATs praksis, idet der henvises til SKM2004.164.TSS, hvor det var forudsat, at et sameje var selskabsdeltager.

Selv hvis man måtte antage, at der kunne foretages en ombytning af aktier på den af repræsentanten ønskede måde, så følger det af Højesterets dom i UfR 1983.318, at udlodning af aktier fra et interessentskab til interessenterne medfører afståelsesbeskatning hos de enkelte interessenter. Retsopfattelsen i UfR 1983.318 er stadigvæk gældende ret, jf. f.eks. ligningsrådets afgørelse i SKM2003.590.LR og ligningsvejledningen afsnit E.I.6.

Reglerne om skattefri aktieombytning implementerer reglerne i fusionsdirektivet. Told- og Skattestyrelsen har i relation til bestemmelserne om skattefri spaltning i fusionsskatteloven - der også implementerer reglerne fusionsdirektivet - haft en sag til bedømmelse (den ovenfor nævnte SKM2004.164.TSS), hvori der i selskabets deltagerkreds indgik et sameje, der på tilsvarende måde som et kommanditselskab er transparent i skattemæssig henseende. Sagen handlede om et selskab, der var ejet af to personlige aktionærer og af et sameje - hvis deltagere var de to personlige aktionærer. Der blev ansøgt om tilladelse til at foretage en ophørsspaltning af selskabet efter reglerne i fusionsskatteloven. Samtlige selskabets aktiver var oprindeligt forudsat overført med succession til to nye selskaber, hver ejet af en personlig aktionær. Det var ikke hensigten at opløse samejet ved en skattepligtig overdragelse. Told- og Skattestyrelsen fandt i denne sag, at kun de af de personlige aktionærer direkte ejede andele kunne spaltes med succession, jf. fusionsskatteloven. Den af samejet ejede andel, der ifølge en efterfølgende revideret spaltningsanmodning vederlagdes med likvider, blev anset for afhændet af deltagerne jf. fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, 2. pkt., og beskatning af deltagerne ville, jf. fusionsskatteloven § 9, stk. 2, ske i medfør af aktieavancebeskatningsloven. Told- og Skattestyrelsen henså ved denne afgørelse til Højesterets afgørelse i UfR 1983.318.

En ombytning af aktier i A A/S, hvorved kommanditisterne i K/S B som vederlag for anparterne i K/S B - og dermed indirekte aktierne i A A/S - modtager aktier i I Holding A/S, kan efter SKATs opfattelse ikke lade sig gøre uden en forudgående opløsning og udlodning af aktierne i A A/S til de enkelte kommanditister. Der er herved henset til UfR 1983.318 og SKM2004.164.TSS.

En tilladelse til det ansøgte må efter SKATs opfattelse anses som en omgåelse af UfR 1983.318.

De af repræsentanten nævnte situationer vedrørende opløsning af interessentskaber og kommanditselskaber ved skattefri virksomhedsomdannelse, skattefri fusion og skattefri tilførsel af aktiver kan efter SKATs opfattelse ikke føre til et andet resultat.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at der skal gives tilladelse til skattefri aktieombytning, således at kommanditisterne i K/S B ombytter deres kommanditandele med aktier i et nystiftet holdingselskab "I Holding A/S".

Da K/S B skattemæssigt er transparent, kan transaktionen omfattes af aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 og 2.

Kommanditisternes skattemæssige situation ændres ikke som følge af aktieombytningen, idet de såvel før som efter aktieombytningen anses for aktionærer i A A/S og aktieombytningen ændrer ikke på deres anskaffelsestidspunkt eller anskaffelsessum.

Kommanditanparterne handles i dag via Dansk Aktie- og Anpartsbørs A/S. Ved aktieombytningen og den efterfølgende børsnotering opnår kommanditisterne en større omsættelighed af deres ejerandele, ligesom handelsomkostningerne vil falde markant.

Kommanditselskaber og andre personselskabers transparens er total i skattemæssig forstand, med mindre dette særskilt er reguleret ved lov. Transparensen gælder derfor også i relation til reglerne om skattefri aktieombytning, hvorfor kommanditisterne og ikke kommanditselskabet skal anses for at være aktionærer i A A/S i relation til aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 og 2.

Transaktionen er endvidere ikke en omgåelse af Kaehler-dommen. Ejerne opnår ganske vist, at der kan gennemføres en ændring af ejerstrukturen, uden at der derved udløses skat. Dette er dog ikke anderledes end ved enhver anden transaktion, der gennemføres med succession. Det forhold, at et personselskab opløses uden umiddelbar beskatning, kan ikke i sig selv føre til, at omstruktureringen ikke kan gennemføres med succession. Kaehler-dommen medfører kun beskatning, hvis der ikke gælder særlige regler, som undtager herfor, hvilket er tilfældet med aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 og 2.

SKATs indstilling

SKAT har indstillet det påklagede afslag stadfæstet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Anmodningen om tilladelse til skattefri aktieombytning er indgivet til SKAT ved brev af 1. juli 2005 i henhold til dagældende bestemmelse i § 13 i aktieavancebeskatningsloven.

Den 1. januar 2006 er aktieavancebeskatningsloven, som affattet ved lov nr. 1413 af 21. december 2005, trådt i kraft.

Kommanditselskabet har ikke foretaget aktieombytningen inden den 1. januar 2006.

Da skattefri aktieombytning ikke kan foretages med tilbagevirkende kraft, og da aktieombytningen ikke de facto er foretaget inden 1. januar 2006, skal anmodningen vurderes i henhold til de på afgørelsestidspunktet gældende regler for skattefri aktieombytning, dvs. i henhold til § 36 i aktieavancebeskatningsloven, som denne er affattet ved lov nr. 1413 af 21. december 2005.

Det fremgår af § 36, stk. 1, 1. pkt., at aktionærerne i det erhvervede selskab ved ombytning af aktier har adgang til beskatning efter reglerne i fusionsskattelovens §§ 9 og 11, når såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF. Endvidere fremgår det af § 36, stk. 1, 5. pkt., at bestemmelserne i § 36, stk. 1, 1.-4. pkt. ikke finder anvendelse, når det erhvervede eller det erhvervende selskab ved beskatningen her i landet anses for at være en transparent enhed.

Det bemærkes, at uanset at K/S B i skattemæssig henseende anses transparent, er det kommanditselskabet, der betragtes som ejer af de omhandlede aktier, hvorved en aktieombytning foretaget af kommanditisterne i K/S B forudsætter at aktierne er udlagt til de enkelte kommanditister med de deraf følgende skattemæssige konsekvenser, jf. UfR 1983.318.

Ved det ansøgte, hvorved aktierne ikke forlods er udlagt til kommanditisterne, er det således K/S B, der i aktieavancebeskatningslovens § 36's forstand er det erhvervede selskab.

Da et kommanditselskab ikke er et selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF's forstand, og da et kommanditselskab i skattemæssig henseende anses at være en transparent enhed, kan kommanditisterne i K/S B ikke ombytte deres kommanditanparter med aktier i et holdingselskab ("I Holding A/S").

Det påklagede afslag på tilladelse til skattefri aktieombytning stadfæstes derfor.