åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

 

Ved lov nr. 407 af 8. maj 2006 er der indsat nye regler som § 8, stk. 6-7, og § 9, stk. 5-7, i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglerene har betydning for ejere af væsentligt beskadiget ejendom.

Reglerne vedrører den situation, hvor restejendommen, efter at skaden er sket, kun består af et grundareal, fordi det beskadigede hus er revet ned (for landbrugs- eller skovbrugsejendomme og for blandede benyttede ejendomme henholdsvis stuehuset eller boligdelen).

A.  Efter disse regler medregnes fortjeneste eller tab ved afståelsen af restejendommen ikke til den skattepligtige indkomst, jf.§ 8, stk. 6-7, hvis

      1) der på ejendommen har været opført et hus, der er blevet væsentligt beskadiget,

2) beskadigelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ejeren eller personer i ejerens husstand og

 

3) ejendommen på tidspunktet umiddelbart forud for beskadigelsen kunne være afstået skattefrit efter § 8, stk. 1-3.

 

Det er en forudsætning for skattefriheden, at hele ejendommen afstås senest 1 år efter, at skaden er indtruffet.

 

 

Told- og skatteforvaltningen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

 

 

B. Når der er tale om afståelse af en skov- eller landbrugsejendom eller en blandet benyttet ejendom, medregnes fortjenesten ved afståelsen ikke til den skattepligtige indkomst, jf. § 9, stk. 1, hvis 

 

1) der på ejendommen har været opført et hus, der er blevet væsentligt beskadiget,

 

2) beskadigelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ejeren eller personer i ejerens husstand og

 

3) fortjeneste ved afståelse af stuehuset med tilhørende grund og have eller boligdelen af blandet benyttet ejendom på tidspunktet umiddelbart forud for beskadigelsen ikke skulle være medregnet til den skattepligtige indkomst efter § 9, stk. 1.

 

Det bemærkes, at skattefritagelsen kun gælder den del af en ejendom, der er omfattet af nr. 3 ovenfor.

 

Det er en forudsætning for skattefriheden, at hele ejendommen afstås senest 1 år efter, at skaden er indtruffet.

 

Told- og skatteforvaltningen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

 

De nye regler gælder for ejendomme, der afstås den 18. januar 2006 eller senere.

 

For ejendomme, der afstås senest den 30. november 2006, er den oven for angivne frist på 1 år forlænget til 2 år. 

SKM2006.736.SR. Skatterådet bekræftede, at en skatteyder kan afstå en grund med nedrevet ejendom skattefrit efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 6 og 7. Ved installering af fjernvarme i en ejendom blev en vandledning gennembrudt og udsivningen af vand forårsagede fugt- og skimmelsvampeskade på ejendommen. Da det ikke var muligt at renovere ejendommen, blev denne revet ned.

SKM2007.40.SR. Skatterådet bekræftede, at nedbrændt ejendom kan afstås uden beskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 6.

SKM2007.175.SR. Skatterådet bekræftede, at spørger ville blive beskattet af fortjeneste ved modtagelse af en erstatningssum for en nedbrændt ejendom, da betingelserne for skattefritagelse efter § 8 i ejendomsavancebeskatningsloven ikke var opfyldt. Herudover bekræftede Skatterådet, at spørger ville blive beskattet af fortjeneste ved salg af den nedbrændte ejendom, og at spørger også ville blive beskattet af fortjenesten af erstatningen i den situation, hvor han gav køber transport i erstatningssummen.

SKM2010.224.SR. Spørgers hus nedbrændte den 12. december 2009. Spørger ønskede svar på om et evt. salg af et nyopført hus på grunden ville være skattepligtigt, såfremt spørger uden at have beboet det nyopførte hus opførte et nyt hus på samme placering på grunden og i samme størrelse som det tidligere, om det gjorde en forskel at spørger flyttede huset fysisk på grunden, eller hvis der opførtes et nyt hus med et større areal end det nedbrændte. Skatterådet fandt at et salg uden at det havde tjent til bolig for spørger eller dennes familie ville udløse skattepligt. Derimod fandt Skatterådet, at spørger ikke ville være skattepligtig af en avance, hvis spørger ikke byggede et hus, men i stedet solgte grunden med garage/udhus.