Dato for udgivelse
03 Jun 2002 16:07
SKM-nummer
SKM2002.291.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-482-00363
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Landbrugsejendom, parcelhusreglen, beboelseskrav
Resumé

Ligningsrådet fandt, at en landbrugsejendom ikke kunne sælges skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 eller stk. 2. Den del af avancen, der kunne henføres til stuehuset med tilhørende grund og have ville heller ikke være skattefri, da det ikke var tilstrækkelig sandsynliggjort, at ejendommen havde tjent til bolig for familien.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1 og 2
Ejendomsavancebeskatningsloven § 9
Ligningsvejledningen 2001 E.J.1.1, E.J.1.4, E.J.1.6.1

Ligningsrådet har taget stilling til en anmodning om bindende forhåndsbesked vedrørende ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 og stk. 2 samt § 9.

Spørgsmål

Vil en avance ved salg af en ejendom blive beskattet?

Vil den del af avancen, der kan henføres til stuehuset med tilhørende grund og have være skattefri?

Svar

Ligningsrådet besvarede det første spørgsmål bekræftende og det andet spørgsmål benægtende.

Beskrivelse af de faktiske forhold

AA anskaffede en ejendom Y-vej 16 med overtagelse pr. 1. november 1970. Ejendommen er noteret som landbrugsejendom og har et areal på 4,9330 ha. Pr. 1. januar 2000 er den vurderet som landbrugsejendom (kode 05). AA har drevet ejendommens jorder indtil 1988. I en 5-års periode har der været holdt hestehold på ejendommen. For tiden er ca. 2,5 ha tilplantet med juletræer, mens resten er udlejet til en nabo.

I de første år af ejertiden (frem til 1986) boede AA og dennes ægtefælle og to børn på ejendommen i en stor del af tiden. Folkeregister- og postadressen var fra 1969 til 1989 X-vej 113, som senere blev ændret til X-vej 4. Der var tale om en funktionærbolig, og det var en forudsætning for ansættelsen, at AA befandt sig i funktionærboligen. Bl.a. var det et krav, at AA fra funktionærboligen deltog i driftsvagter hver 3. uge samt havde opsyn med pladsen og sørgede for, at der kunne etableres adgang til arbejdspladsen udenfor arbejdstiden. Disse ansættelsesvilkår medførte en del uro i fritiden og meget overarbejde, hvorfor Y-vej 16 blev købt med henblik på at have en anden fast bolig udenfor arbejdsstedet og funktionærboligen. Derfor blev ejendommen anvendt som helårsbolig udenfor vagtugerne og i fritiden, så ofte det var muligt.

I perioden 15. februar 1989 til 1. juni 2000 har AA og hustanden beboet ejendommen Z-vej 21.

Fra 1. juni 2000 er AA og hustanden flyttet til den omhandlede ejendom Y-vej 16, hvortil der er meldt flytning af folkeregister- samt postadresse.

AA’s advokat er af den opfattelse, at bopælskravet er opfyldt både i den første del af ejertiden og i tiden fra den 1. juni 2000.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Kommunen oplyser, at AA’s ægtefælle stadig ejer den tidligere bolig på Z-vej 21, som er fraflyttet den 1. juni 2000. Ejendommens boligareal er ifølge regnskabet 191 m², hvoraf 97 m² har været benyttet privat. Resten er udlejet. I regnskabet for 1999 er variable forbrugsafgifter på denne ejendom oplyst til 24.813 kr., hvoraf 12.602 kr. vedrører den private del. Såfremt der faktisk er foretaget flytning pr. 1. juni 2000, må de variable forbrugsafgifter være faldet betydeligt. Det er endvidere oplyst, at skattevæsenet i forbindelse med sagsbehandlingen for 1998 har modtaget en konvolut fra AA sendt til revisor den 24. oktober 2000, hvorpå afsenderadressen Z-vej 21 er angivet.

Kommunen har herefter på opfordring af styrelsen indhentet yderligere oplysninger.

For ejendommen Z-vej 21 har det gennemsnitlige forbrug pr. dag været:

El

19/11 1997 - 23/11 1998 16,2 kwh

23/11 1998 - 09/12 1999 17,8 kwh

09/12 1999 - 01/07 2000 16,5 kwh

01/07 2000 - 22/11 2000 16,2 kwh

Vand

19/11 1997 - 23/11 1998 0,47 kbm

23/11 1998 - 09/12 1999 0,55 kbm

09/12 1999 - 07/12 2000 0,50 kbm

Fjernvarme

19/11 1997 - 23/11 1998 1,6 kbm

23/11 1998 - 09/12 1999 1,5 kbm

09/12 1999 - 22/11 2000 1,3 kbm

Vedrørende ejendommen Y-vej 16 har elforbruget i perioden 1/11 1999 - 31/10 2000 været 804 kwh. Der er flyttet adresse til denne ejendom pr. 1/6 2000, hvilket medfører at ejendommen skulle være anvendt til helårsbolig i 5 måneder af omhandlede periode. Elforbruget for årene 1996 - 1999 er oplyst til 281 kwh, 616 kwh, 279 kwh og 359 kwh. Det er supplerende oplyst, at ejendommen opvarmes med el og ved pejs og brændeovn. De alternative varmekilder er placeret i stuen med varmekanal til 1. sal. Der anvendes brænde fra egen skov. Vand hentes fra eget vandværk.

Der foreligger ikke dokumentation for udgifter til flytning, da denne er foretaget af AA selv.

AA’s adresse i telefonbogen (opslag på internettet i navnebogen) er angivet som Z-vej 21. På adressen Y-vej 16 er tilmeldt en mobiltelefon lydende på AA’s ægtefælle.

Det er skattevæsenets opfattelse, at de supplerende oplysninger, der er modtaget fra advokaten, ikke dokumenterer/sandsynliggør, at der er taget bopæl på Y-vej 16, når der henses til oplysningerne om forbrugsafgifter samt de øvrige oplysninger i sagen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Vedrørende det første spørgsmål udtaler styrelsen, at der er tale om en ejendom, der er vurderet som landbrugsejendom (kode 05). Ejendommen kan derfor ikke sælges skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, der alene omhandler en- og tofamiliehuse. Skattefrihed kan heller ikke indrømmes efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2 - sommerhusejendomme og lign., som ejeren eller dennes hustand har benyttet til privat formål i en del af ejerperioden. Bestemmelsen omfatter ikke en landbrugsejendom.

Det indstilles at besvare spørgsmålet med et ja, således at beskatning sker efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Vedrørende det andet spørgsmål udtaler styrelsen, at styrelsen ikke er enig med advokaten i, at beboelseskravet er opfyldt for den første del af ejertiden, da familien i denne periode ikke har folkeregisteradresse på ejendommen.

For så vidt angår perioden fra 1. juni 2000, hvor skatteyderen og hustanden har folkeregisteradresse på ejendommen, er styrelsen enig med kommunen i, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at ejendommen har tjent til bolig for familien. Der er herved henset til det oplyste om forbrug af el henholdsvis forbrug af el, vand og fjernvarme på de to ejendomme. Endvidere er der lagt vægt på, at familien har beholdt ejendommen Z-vej 21, og at denne ikke er udlejet i sin helhed eller forsøgt solgt.

Det indstilles at besvare spørgsmålet med et nej, da beboelseskravet ikke anses for opfyldt.

Det er ved besvarelsen lagt til grund, at AA ikke er næringsdrivende med handel med fast ejendom.

Ligningsrådet

tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.