Dato for udgivelse
03 Jun 2002 14:32
SKM-nummer
SKM2002.287.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4748-00020
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Pensionsbeskatningslovens § 15 A, salg af ejendom, indskud, medarbejdende ægtefælle, interessentskab, fradragsberettiget pensionsordning
Resumé

En kvinde spurgte, om hun ville kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A, såfremt indskuddet bestod i hendes andel af avancen ved salg af en landbrugsbedrift. Hun havde arbejdet som medarbejdende ægtefælle i mandens virksomhed og havde drevet en anden landbrugsvirksomhed sammen med sin bror. Ligningsrådet svarede bekræftende på spørgsmålet under den forudsætning, at de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15 A var opfyldt.

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 15 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1.1.6

Spørgsmål 

Vil A kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A, såfremt indskuddet består i hendes andel af avancen ved et salg af en landbrugsbedrift?

 Svar

Ja, hvis de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15A er opfyldt.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens § 15A er en ny regel, som første gang får virkning for indkomståret 2001. Reglen bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret for det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2. mio kr. (2001-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab.

A har i perioden 1981 til 1998 været medarbejdende ægtefælle i ægtefællens virksomhed. Hun modtog ikke løn herfor, men fik overført en andel af overskuddet i henhold til kildeskattelovens § 25A og tidligere kildeskattelovens § 37A.

Den 1. januar 1999 blev halvdelen af ægtefællens virksomhed overdraget til en søn, og virksomheden blev videreført som interessentskab med faren og sønnen som interessenter. A blev ansat som lønmodtager i interessentskabet.

Den 1. marts 1996 erhvervede A sammen med broderen B en landbrugsbedrift på 88 hektar. De driver landbruget som et interessentskab. På grund af sygdom agter de at afhænde landbrugsbedriften i 2002.

A mener, at hun opfylder kravene for at kunne foretage en pensionsindbetaling efter pensionsbeskatningslovens § 15 A, når landbrugsbedriften sælges. Begrundelsen herfor er, at hun vil være fyldt 55 år, og at hun har arbejdet som selvstændig i mindst 10 år henset til, at hendes periode som medarbejdende ægtefælle sammenlagt med perioden som selvstændig overstiger 10 år.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Skatteforvaltningen i kommunen har ikke haft bemærkninger til sagen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter det oplyste bliver den landbrugsbedrift, som A ejer halvdelen af, drevet som en selvstændig erhvervsvirksomhed i interessentskabsform. Salget af hendes andel af landbrugsbedriften må således kunne betegnes som en afståelse af hendes erhvervsmæssige virksomhed.

Det er en betingelse for at oprette en ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15A, at personen har drevet selvstændig virksomhed eller virksomhed i aktie- eller anpartsselskabsform, hvor personen har været hovedaktionær. Virksomheden skal være drevet i en periode på mindst 10 år forud for det indkomstår, hvor ordningen oprettes. Der stilles ikke krav om, at det skal have drejet sig om samme virksomhed i hele 10-års perioden. A har i perioden 1981 til 1998 været medarbejdende ægtefælle i ægtefællens virksomhed. I denne periode fik hun overført overskud i henhold til kildeskattelovens § 25 A.Ved overførsel af en overskudsandel til en medarbejdende ægtefælle betragtes den overførte overskudsandel som indtjent ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Desuden har hun sammen med broderen B drevet en landbrugsbedrift på 88 hektar som et interessentskab siden 1. marts 1996. Styrelsen finder derfor, at hun opfylder kravet om, at personen har drevet selvstændig virksomhed i en periode på mindst 10 år forud for det indkomstår, hvor ordningen oprettes.

Styrelsen finder på denne baggrund, at A kan indskyde sin del af avancen fra et salg af landbrugsbedriften som et fradragsberettiget indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A.

Det forudsættes, at A udfylder erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger (blanket nr. 02.032 eller 02.033). Det forudsættes endvidere, at de øvrige betingelser for at kunne få fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 15 A er opfyldt. Disse øvrige betingelser for at få fradrag fremgår af blanketten.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.