Dato for udgivelse
03 jul 2006 14:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 jun 2006 09:24
SKM-nummer
SKM2006.449.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-064292
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé
En sammenslutning mellem 11 kommuner havde som sit primære formål at nyttiggøre den varme fra kraftvarmeværkerne m.v., som opstår ved værkernes produktion af el og anden overskudsvarme til fremme af den mest samfunds- og forbrugerøkonomiske anvendelse heraf. Sammenslutningen ønskede bindende svar på, om den var skattepligtig. Skatterådet fandt, at sammenslutningen måtte anses for et interessentskab og derfor ikke udgjorde et selvstændigt skattepligtigt subjekt.
Reference(r)
Selskabsskatteloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.A.1.10.1
Spørgsmål

Det ønskes afklaret, om SKAT er enig i, at A ikke er skattepligtig.

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold  

A er et interessentskab mellem 11 kommuner. A's primære formål er at nyttiggøre den varme fra kraftvarmeværkerne m.v., som opstår ved værkernes produktion af el og anden overskudsvarme til fremme af den mest samfunds- og forbrugerøkonomiske anvendelse heraf.

A er et varmetransmissionsselskab, der driver virksomhed ved at forsyne en række lokale fjernvarmeselskaber i interessentkommunerne med varme. A driver og vedligeholder i den forbindelse et varmetransmissionssystem. A producerer ikke selv varme, men køber varme af en række kraftvarmeproducenter og andre varmeproducenter og videresælger denne varme til de kommunale fjernvarmeselskaber. Der er alene tale om overskydende varme hidrørende fra elproduktion og afbrænding af affald. De lokale fjernvarmeselskaber varetager den videre distribution af varmen til slutbrugerne.

A udøver ikke virksomhed inden for produktion, transport, handel med eller levering af elektricitet. A driver således ikke virksomhed omfattet af elforsyningsloven, jf. elforsyningsloven § 2, stk. 1 eller virksomhed, der efter lovens § 2, stk. 4 er undtaget fra elforsyningsloven.

Ifølge A's årsrapport for 2003 havde selskabet i 2003 en omsætning på ca. 904 mio. kr. og et driftsmæssigt overskud på ca. 26,5 mio. kr. Det er i årsrapporten anført, at selskabet ikke er skattepligtigt. Ifølge vedtægterne for A er det hensigten, at selskabet skal hvile i sig selv økonomisk.

For interessentskabets forpligtelser overfor tredjemand hæfter interessentkommunerne direkte, solidarisk og med hele deres formue.

I det indbyrdes forhold imellem interessentkommunernes hæfter hver interessentkommune for så stor en del af interessentskabets forpligtelser, som svarer til det planlagte aftag af fjernvarme ved det fuldt udbyggede anlæg.

Ingen af interessentkommunerne er pligtige at foretage indskud.

Nye interessentkommuner kan kun optages, såfremt mindst 7 kommuner, repræsenterende mindst 75 % af det forventede varmeaftag, samtykker heri.

I tiden indtil udbygningsplan med tids- og økonomiplaner er vedtaget, og aftaler med B og med C er indgået, kan en interessentkommune udtræde af interessentskabet med 3 måneders skriftlig varsel, som også varsles til øvrige interessentkommuner.

I tiden efter det nævnte tidspunkt kan en interessentkommune udtræde af interessentskabet, hvis interessentkommunerne er enige herom og vilkårene herfor.

Udtræder en interessentkommune, hæfter vedkommende fortsat for opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler interessentskabet i udtrædelsesøjeblikket. Hæftelsen varer i tiden, indtil forpligtelsen enten er ophørt, eller indtil interessentskabet lovligt kunne have frigjort sig fra forpligtelserne.

Overskud/ underskud ved interessentskabets opløsning udbetales til/dækkes af interessentkommunerne i forhold til deres hæftelse.

Bestyrelsen er interessentskabets øverste myndighed. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres med simpelt flertal. Dog kræver visse nærmere angivne beslutninger, at mindst ¾ af bestyrelsens medlemmer er enige herom.

Beslutning om at erhverve et selskab med begrænset ansvar kræver ifølge vedtægterne enighed imellem interessentkommunerne.

Beslutning om interessentskabets opløsning eller fusionering med andre organisationer træffes af interessentkommunerne i enighed.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgerens opfattelse, at et interessentskab civilretligt er en selvstændig juridisk person. Skatteretligt udgør et interessentskab imidlertid ikke et selvstændigt skattesubjekt, idet skattepligten i stedet påhviler de enkelte interessenter forholdsmæssigt (skattemæssig transparens). Da A er organiseret som et interessentskab, udgør A efter spørgerens opfattelse ikke et selvstændigt skattesubjekt.

Spørgeren opfatter A som et non profit selskab, der ikke er skattepligtigt. A's aktiviteter ligger alene indenfor fjernvarmesektoren med drift og vedligeholdelse af dets kraftvarmesystem, køb og salg og distribution af kraftvarme og drift og vedligeholdelse af lokale fjernvarmedistributionsselskaber. A er i øvrigt medejer af et geotermivarmeprojekt og udlejer antennepladser på en skorsten. Spørgeren mener, at spørgerens opfattelse støttes af, at varmeforsyningsloven gælder for A's aktiviteter.

Sagsfremstillingen er sendt til udtalelse hos A den 5. maj 2006. A har meddelt, at det ikke har kommentarer til sagsfremstillingen eller til SKATs indstilling til Skatterådet.

SKATs indstilling og begrundelse

Det er af afgørende betydning for, om A må anses for et selvstændigt skattepligtigt subjekt, om sammenslutningen kan karakteriseres som et interessentskab eller som en forening omfattet af selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6.

En række forhold taler for, at der er tale om et interessentskab. Interessentkommunerne hæfter direkte og solidarisk med hele deres formue. Solidarisk hæftelse er et typisk kendetegn for interessentskaber, og hæftelsen taler derfor for, at der foreligger et interessentskab.

Desuden er der restriktioner overfor såvel indtræden i som udtræden af interessentskabet, hvilket medfører at deltagerkredsen må forventes at være stort set uforandret under sammenslutningens beståen. Der kan ikke siges at være åbenhed overfor en ubestemt kreds af personer, som det typisk er tilfældet i foreninger.

Endelig forefindes der ikke nogen generalforsamling i sammenslutningen, hvilket ofte er tilfældet i foreninger.

Udtræden af et interessentskab betragtes selskabsretligt som en opløsning. Udtræden af en forening har ikke betydning for foreningens beståen, ligesom udtræden ikke giver den udtrædende ret til udbetaling af nogen del af foreningens formue. Det fremgår ikke af vedtægterne for A, om der sker udbetaling af en del af formuen ved udtræden, bortset fra ved interessentskabets opløsning. Det er derfor ikke muligt på baggrund af vedtægternes regler om udtræden at vurdere, om der er tale om et interessentskab eller en forening.

En række andre forhold taler efter SKATs opfattelse for, at der er tale om en forening. I interessentskaber kræver beslutninger normalt enighed blandt deltagerne, mens det i foreninger er bestyrelsen og generalforsamlingen, der tager beslutninger. Da bestyrelsen i A er sammenslutningens øverste myndighed, og beslutninger, bortset fra beslutninger om erhvervelse af selskaber med begrænset skattepligt og beslutninger om opløsning af interessentskabet ikke kræver enighed mellem de deltagende kommuner, taler dette for, at der er tale om en forening.

Foreningers formål er typisk af ideel karakter, mens interessentskabers formål typisk er rent erhvervsmæssige. Da formålet med A er at fremme den mest samfundsøkonomiske og forbrugerøkonomiske anvendelse af overskudsvarme fra kraftvarmeværker m.v. og da interessentskabet skal hvile økonomisk i sig selv, taler det for, at der er tale om en forening.

Ud fra en samlet, konkret vurdering er det SKATs opfattelse, at A må karakteriseres som et interessentskab. SKAT lægger ved vurderingen heraf særlig vægt på oplysningerne om, at interessentkommunerne hæfter direkte og solidarisk med hele deres formue for interessentskabets forpligtelser, og at der er restriktioner på ind- og udtræden af sammenslutningen. Det forhold at bestyrelsen udgør den øverste myndighed i sammenslutningen, og at beslutninger, når bortses fra beslutninger om erhvervelse af selskaber med begrænset skattepligt og beslutninger om opløsning af interessentskabet, ikke kræver enighed, findes ikke at kunne tillægges afgørende betydning.

Et interessentskab udgør ikke et selvstændigt skattepligtigt subjekt, da skattepligten påhviler de enkelte interessenter forholdsmæssigt. Da A må anses for at være et interessentskab, udgør selskabet ikke et selvstændigt skattepligtigt subjekt.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling er sendt til udtalelse hos Skattecenter X. Skattecenter X udtaler, at skattecenteret ikke har yderligere oplysninger af betydning for sagens afgørelse, men er enig i det fremsendte udkast.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.