Dato for udgivelse
29 maj 2002 08:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. marts 2002
SKM-nummer
SKM2002.283.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-632-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Afregningsbilag, ikke-momsregistrerede personer, faktureringsregler, momsfradrag
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøger havde fradrag for moms indeholdt i nogle af selskabet udstedte afregningsbilag til ikke-momsregistrerede personer.

Østre Landsret fandt efter en konkret bevisvurdering, at selskabet i relation til momslovens § 52, stk. 1, havde gjort et rimeligt forsøg på at sikre sig, at sælgerne var momsregistrerede, hvorfor selskabet havde fradrag for momsen indeholdt i afregningsbilagene.

Reference(r)

Momsloven § 52, stk. 1
Momsbekendtgørelsen § 40, stk. 1 (dagældende)
Momsvejledning 2001 N.2.5

Parter

Glostrup Produkthandel A/S
(Advokat Rolf Gregersen)

mod

Skatteministeriet Told- og Skattestyrelsen
(Kammeradvokaten ved advokat Per Michael Klausen)

Afsagt af landsdommerne

K. Wiingaard, Ejler Bruun og Merete Pantmann (kst.)

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, er berettiget til at nægte sagsøgeren, Glostrup Produkthandel A/S, fradrag for moms ifølge afregningsbilag, som sagsøgeren udstedte i perioden fra den 27. april 1999 til den 22. juni 1999 i forbindelse med køb fra virksomheder, der viste sig at være uregistrerede.

Under sagen, der er anlagt den 28. februar 2001, har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale 70.355 kr. med procesrente fra den 29. oktober 1999.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Told- og Skatteregion Høje-Taastrup afkrævede den 8. oktober 1999 sagsøgeren 70.355 kr. i afgift for den nævnte periode, idet sagsøgeren i forbindelse med udstedelse af afregningsbilag fandtes at have deklareret og fratrukket moms uden at sikre sig, at sælgerne var momsregistrerede virksomheder. Af regionens sagsfremstilling fremgik følgende:

"Efter momslovens § 52, stk. 1, skal udstederen af afregningsbilag sikre sig, at leverandøren er en registreret virksomhed.

Efter momsbekendtgørelsens § 40 skal afregningsbilag bl.a. være påført sælgerens registreringsnummer og adresse. Regelen om registreringsnummer er dog først trådt i kraft med virkning fra 1. januar 1998.

Det er regionens opfattelse, at virksomheden ikke har foretaget tilstrækkeligt for at undersøge om nedenfor anførte personer har været momsregistreret.

På afregningsbilagene er endvidere alene anført sælgernes navne, men ikke adresse og registreringsnumre. [..]

Ved momslovændringen pr. 1. juli 1994, jf. lov nr. 375 af 18. maj 1994, blev der i momslovens § 52, stk. 1, indsat en bestemmelse om, at udstederen af afregningsbilaget skal sikre sig, at leverandøren er en momsregistreret virksomhed. Af motiverne til bestemmelsen, jf. Folketingstidende 1993-94, tillæg A, spalte 4429, fremgår, at udstederen skal foretage denne sikring af sælgers momsregistreringsforhold, forinden afregningsbilaget udstedes:

".. Udstedes afregningsbilag, skal modtageren sikre sig, at leverandøren er en registreret virksomhed og kræve kvittering for beløbets modtagelse. Hvis modtageren ikke kender leverandøren og ikke har kendskab til, om vedkommende er registreret for merværdiafgift, har modtageren pligt til at få forholdene nærmere undersøgt, f.eks. ved told- og skatteregionen. Dette skal ske, inden modtageren kan udstede afregningsbilag."

Der er således med virkning fra 1. juli 1994 indføjet en lovbestemt undersøgelsespligt for køber ved udstedelse af afregningsbilag. Det betyder efter regionens opfattelse, at der i momslovens § 52, stk. 1, er hjemmel til at gøre købers momsfradrag betinget af, at undersøgelsespligten er opfyldt, og at der i tilfælde af pligtforsømmelse efter en konkret vurdering er hjemmel til at nægte køberen fradrag for indgående moms.

Told- og Skattestyrelsen har - som offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 355, den 26. april 1999 - præciseret undersøgelsespligten. Det fremgår heraf, at køberen må rette henvendelse til sælgerens told- og skatteregion for at sikre sig, at den pågældende er momsregistreret.

Virksomheden har i nogen grad forsøgt at sikre sig, at de pågældende har været registreret, idet den i sin tid, da handelsforholdet begyndte, har bedt om at se registreringsbevis. For så vidt angår CJ har virksomheden endvidere regelmæssigt set kvitteringer vedrørende indbetalinger til told- og skatteregionen på 20.000 kr.

Regionen har for så vidt angår bilag fra før offentliggørelsen af Told- og Skattestyrelsens præcisering af reglerne vurderet, at virksomheden efter datidens praksis har gjort et rimeligt forsøg på at sikre sig, at sælgeren var momsregistreret.

For så vidt angår bilag udstedt efter den 26. april 1999 har regionen vurderet, at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad har levet op til undersøgelsespligten.

Regionen har i sin afgørelse lagt vægt på følgende:

Virksomheden har på intet tidspunkt, siden det langvarige samhandelsforhold begyndte, rettet henvendelse til told- og skattemyndighederne for at søge sælgernes momsregistrering verificeret, men har accepteret de pågældendes egne påstande og urigtige forsøg på dokumentation."

Sagsøgeren betalte den 29. oktober 1999 det afkrævede beløb, men påklagede afgørelsen, der blev fastholdt af sagsøgte den 28. november 2000 med den begrundelse,

"at alene det forhold, at afregningsbilagene ikke indeholder sælgers adresse og registreringsnummer hjemler regionen ret til at nægte fradrag. Såfremt en faktura eller et afregningsbilag ikke opfylder de forskriftsmæssige krav, som fastsat i momsbekendtgørelsens § 55, jf. momslovens § 55 samt momsbekendtgørelsens § 40, jf. momslovens 52, anerkendes det ikke som dokumentation for den indgående moms, og en køber vil derfor ikke kunne opnå fradrag, uanset om betingelserne i øvrigt måtte være opfyldt.

Hvis køber ikke kender leverandøren og ikke har kendskab til om vedkommende er momsregistreret, har køber pligt til at få forholdene nærmere undersøgt. Det er således væsentligt at understrege, at det af momslovens § 52, stk. 1, fremgår, at det er en betingelse i forbindelse med udstedelse af afregningsbilag, at udstederen har sikret sig, at sælger er momsregistreret.

Det fremgår af Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 1999 nr. 355, offentliggjort den 26. april 1999, hvorledes en virksomhed efterkommer undersøgelsespligten: "Undersøgelsespligten opfyldes ved at rette henvendelse til den told- og skattemyndighed, hvor sælgers virksomhed er beliggende. Henvendelsen kan f.eks. ske telefonisk og vil som udgangspunkt blive besvaret med det samme." I TfS 1999 nr. 355 er det ydermere præciseret, at når parterne handler kontinuerligt, skal køber med passende mellemrum sikre sig sælgerens momsmæssige status. Med kontinuerligt menes en eller flere månedlige handler og under disse omstændigheder betragtes undersøgelsespligten for efterkommet, hvis køberen sikrer sig sælgerens momsmæssige status mindst en gang i kvartalet. Undersøgelsespligten vedrørende MM og CJ ses på det foreliggende grundlag ikke at være opfyldt. Virksomheden har af CJ fået fremvist kopier af girokort, hvor det fremgår, at der indbetales kr. 20.000 til Told- og Skatteregion København vedr. SE-nr [..] Dette har Glostrup Produkthandel A/S opfattet som dokumentation for, at CJ har været momsregistreret.

Det er således et krav i henhold til TfS 1999 nr. 355 at rette henvendelse til den lokale Told- og Skatteregion for at efterkomme undersøgelsespligten, jf. momslovens § 52, stk. 1."

Der er afgivet vidneforklaring af Kai Sørensen, der er direktør og hovedaktionær i Glostrup Produkthandel A/S.

Kai Sørensen har forklaret, at sagsøgeren køber metalskrot, der afregnes efter vægt og dagspris. Sælgerne kan derfor ikke på forhånd udskrive en faktura, og i stedet udfærdiger sagsøgeren afregningsbilag til sælgeren. Fremgangsmåden er almindelig i branchen. Det var fast praksis, at sælgere, som sagsøgeren ikke havde handlet med før, skulle vise registreringsbevis, hvis de oplyste at være momspligtige. Sælgerens registreringsnummer blev herefter indført i sagsøgerens momsbog. Sagsøgeren havde handlet med både CJ og MM siden 80'erne. Begge sælgeres registreringsnumre var indført i momsbogen, men der er ikke rettet henvendelse til den told- og skattemyndighed, hvor vedkommende virksomhed var beliggende. CJ har siden 1992 eller 1993 i ca. 25 tilfælde, senest den 10. maj 1999, forevist kvittering for indbetalt moms. Brancheorganisationen havde anbefalet, at virksomhederne på denne måde sikrede sig, at sælgerne betalte moms. Kvitteringerne var påført registreringsnummer, og det fremgik, at de angik a conto betaling af moms. Vidnet fik af CJ at vide, at denne havde en særlig ordning med myndighederne. Efterfølgende har vidnet af myndighederne fået oplyst, at kvitteringerne dækkede betaling af afdrag på gammel momsgæld.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at sagsøgeren har været berettiget til momsfradrag for de i sagen omhandlede køb, idet sælgerne over for sagsøgeren fremstod som momsregistrerede. Det er korrekt, at sagsøgeren ikke har anført adresse og registreringsnummer på afregningsbilagene, men disse oplysninger kunne dokumenteres ud fra sagsøgerens bogholderi, og manglende opfyldelse af formkravet kan ikke føre til nægtelse af momsfradrag. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at undersøgelsespligten efter momslovens § 52 er opfyldt, og at kravene efter denne bestemmelse ikke kan skærpes blot ved offentliggørelse af en artikel i Tidsskrift for Skatter og Afgifter.

Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at sagsøgeren ikke kan opnå fradrag for moms ved køb af personer, der ikke er momsregistrerede. Sagsøgeren har hverken udfyldt afregningsbilagene i overensstemmelse med momsbekendtgørelsens § 40 eller opfyldt undersøgelsespligten efter momslovens § 52.

Rettens bemærkninger

Det lægges til grund, at sagsøgeren ved samhandlens begyndelse fik forevist registreringsbevis for begge sælgere og ved mange lejligheder, senest den 10. maj 1999, kvitteringer for momsbeløb indbetalt af CJ. Sagsøgeren findes behørigt at have sikret sig, at sælgerne var registrerede virksomheder, jf. momslovens § 52. Den omstændighed, at afregningsbilagene ikke blev påført sælgerens adresse og registreringsnummer findes herefter ikke tilstrækkeligt at kunne begrunde nægtelse af fradrag for moms.

Da endvidere rentepåstanden er ubestridt, tages sagsøgerens påstand til følge.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Skatteministeriet, Told og Skattestyrelsen, skal inden 14 dage til Glostrup Produkthandel A/S betale 70.355 kr. med procesrente fra den 29. oktober 1999 og 12.000 kr. i sagsomkostninger.