Dato for udgivelse
22 Jun 2006 11:36
SKM-nummer
SKM2006.403.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-063957
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri, tilførsel, aktiver, udlodning
Resumé
Et selskab, B ApS, foretog en skattefri tilførsel af aktiver til sit datterselskab, C A/S, og et nystiftet selskab, D ApS. I det efterfølgende regnskabsår foretog C A/S en udlodning til B ApS, der oversteg årets resultat. SKAT fandt, at udlodningen ikke var i strid med den tidligere meddelte tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, idet den del af udlodningen der oversteg årets resultat, hidrørte fra ikke bunden egenkapital i C A/S fra tiden inden gennemførelsen af den skattefri tilførsel af aktiver. Der var således efter en konkret vurdering ikke tale om, at B ApS modtog et kontantvederlag ved den skattefri tilførsel af aktiver.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15 c
Fusionsskatteloven § 15 d
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 S.D.3.5.4

B ApS ejes 100 pct. af A. B ApS blev stiftet i 1998 og har et agentur på forhandlingen af et tysk produkt. B ApS har retten til at distribuere produktet i hele Skandinavien.

Herudover ejer B ApS 5 udlejningsejendomme, der blev erhvervet i slutningen af 1999 og begyndelsen af 2000.

B ApS ejer C A/S 100 pct. C A/S udøver aktivitet med investering i samt udlejning af fast ejendom.

For at opnå en mere forretningsmæssig rigtig struktur på selskaberne blev der anmodet om tilladelse til at tilføre en del af virksomheden i B ApS til C A/S og en anden del til et nystiftet selskab, D ApS. Aktiviteten som vedrører ejendommene skulle tilføres C A/S, som i forvejen udelukkende beskæftiger sig med ejendomme. Aktiviteten med forhandling af det tyske produktet skulle tilføres til D ApS.

Herved fås en mere klar og rationel adskillelse af de forskellige aktiviteter. Endvidere opnås mulighed for at få et bedre og mere naturligt udgangspunkt for eventuelle fremtidige omstruktureringer og at undgå at sammenblande forskellige typer investeringer.

Af denne årsag vil det også være mere naturligt at aktiviteterne optræder i søsterselskaber og ikke i moder/datterselskab.

Der blev i 2002 meddelt tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver.

Efter gennemførelsen af den skattefri tilførsel af aktiver blev SKAT anmodet om at tage stilling til, om en udlodning fra C A/S til B ApS var i strid med den meddelte tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, idet en udlodning af udbytte fra det modtagende selskab til det indskydende selskab i tiden efter en skattefri tilførsel af aktiver efter omstændighederne kan anses for at udgøre et kontant vederlag, jf. fusionsskatteloven § 15 c, stk. 2 og ligningsvejledningen S.D.3.5.4.

Af regnskabet for C A/S i året forud for den skattefri tilførsel af aktiver fremgik det, at aktiekapitalen udgjorde 500.000 kr.. Egenkapitalen udgjorde i alt 3.000.000 kr. Den del af egenkapitalen der ikke udgjorde aktiekapital, var ikke bunden egenkapital. Ved den skattefri tilførsel af aktiver tilførte B ApS aktiver og passiver til C A/S til en nettoværdi af 500.000 kr. Vederlaget herfor udgjorde nominelt 100.000 kr. aktier. De resterende 400.000 kr. blev posteret som overkurs.

Af regnskabet for C A/S for året efter den skattefri tilførsel af aktiver fremgik det, at C A/S havde et overskud på 500.000 kr. Der blev imidlertid udloddet 1.500.000 kr. i udbytte fra C A/S til B ApS. Spørgsmålet var herefter, om udbytteudbetalingen var i strid med forbuddet mod kontantvederlag i fusionsskatteloven § 15 c, stk. 2 e.c.

SKAT fandt efter en konkret vurdering, at udlodningen ikke var i strid med forbuddet mod kontantvederlag. Det var SKATs opfattelse, at C A/S kunne udlodde den ikke bundne egenkapital i selskabet, der stammede fra tiden før den skattefri tilførsel af aktiver samt årets overskud. Det var således SKATs opfattelse, at C ApS kunne have foretaget en udlodning på i alt 3.000.000 kr. (fri egenkapital; 2.500.000 kr. + årets resultat; 500.000 kr.), uden at dette var i strid med den meddelte tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver. Der var således ikke tale om, at de ved den skattefri tilførsel af aktiver overførte aktiver og passiver fra B ApS til C A/S blev vederlagt med andet end aktier i C A/S.