Dato for udgivelse
22 Jun 2006 12:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 May 2006 11:43
SKM-nummer
SKM2006.405.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-3-1216-0416
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Anmodning, omgørelse, køb, aktier
Resumé

En anmodning om omgørelse i forbindelse med køb af aktier i virksomhedsordningen, der senere var overført til et holdingselskab, blev ikke imødekommet.

Reference(r)
Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2
Skattesstyrelsesloven § 37C, stk. 1 (dagældende, nu skatteforvaltningsloven § 2, stk. 1)
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.G.2.1.5

Klagen skyldes, at skattemyndigheden har givet afslag på anmodning om omgørelse vedrørende køb af aktier i virksomhedsordningen.

Landsskatterettens afgørelse

Skattemyndigheden har ikke tilladt omgørelse af dispositionen.

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren har i september og oktober 2004 investeret midler frigivet ved salg af udlejningsejendom, der var placeret i virksomhedsordningen, i børsnoterede aktier. Da det i december 2004 viste sig, at klageren fortsat drev udlejningsvirksomhed under anvendelse af virksomhedsordningen, blev aktierne på foranledning af klagerens advokat overført til klagerens holdingselskab. Beløbet udgjorde ca. 5. mio. kr.

Skattemyndighedens afgørelse

Skattemyndigheden har ikke imødekommet klagerens anmodning om omgørelse. Afslaget er begrundet med, at overdragelse af aktierne til klagerens holdingselskab er en ny disposition og ikke en omgørelse af den tidligere disposition. Omgørelse efter skattestyrelseslovens § 37C forudsætter, at status på det oprindelige overdragelsestidspunkt kan retableres. Klageren har købt de omhandlede aktier gennem klagerens pengeinstitut og efterfølgende solgt dem til klagerens holdingselskab. Der er ikke tale om en fuldstændig ophævelse af dispositionen eller ændrede vilkår for den oprindelige disposition. Pengeinstituttet har oplyst, at handlerne af tekniske grunde ikke kan tilbageføres.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om tilladelse til omgørelse af dispositionen således, at aktierne med virkning fra købstidspunkterne anses for erhvervet af klagerens holdingselskab. Omgørelsen sker ved, at aktierne overføres til klagerens holdingselskab mod, at klagerens holdingselskab overfører kontante midler til klagerens virksomhedsordning.

Betingelserne i skattestyrelseslovens § 37C anses for opfyldt. Klagerens repræsentant har efterfølgende fremsat påstand om tilladelse til omgørelse af dispositionen således, at holdingselskabet sælger aktierne tilbage til klageren, som herefter sælger aktierne tilbage til pengeinstituttet. Herefter ønsker holdingselskabet så igen at erhverve aktierne fra pengeinstituttet, således at der for pengeinstituttet alene er tale om et (tilbage)køb og et tilsvarende salg. Repræsentanten foreslår dog en praktisk forenklet model, hvorefter banken holdes udenfor, og holdingselskabet og klageren clearer direkte.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Børsnoterede aktier kan ikke indgå i virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 2, og placering af sådanne aktiver i ordningen betyder, at midlerne hertil anses for hævet.

Af dagældende skattestyrelseslovs § 37C, stk. 1 (nu skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1) fremgår, at omgørelse kan finde sted i det omfang, skatteansættelsen hviler på en privatretlig disposition og følgende betingelser er opfyldt:

1.      Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare

         eller udskyde skatter eller afgifter.

2.      Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger,

         der er væsentlige.

3.      Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne.

4.      De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt

         skattemæssig virkning, skal være enkle og overskuelige.

5.      At alle, der skatteretligt bliver berørt af en tilladelse til omgørelse,

         tiltræder omgørelsesanmodningen.

Det bemærkes, at Landsskatteretten kun kan tage stilling til den anmodning om omgørelse, hvorefter aktierne skal overføres til klagers holdingselskab mod, at selskabet overfører kontante midler til ham, da den påklagede afgørelse kun omhandler denne anmodning

Den fremgangsmåde, der er beskrevet i anmodningen om omgørelse, omfatter ikke en ændring af den oprindelige aftale mellem klageren og banken om køb af aktier og vil derfor ikke føre til en omgørelse af den disposition, skatteansættelsen hviler på.

Afgørelsen om afslag på anmodning om tilladelse til omgørelse stadfæstes derfor