Dato for udgivelse
22 May 2002 11:15
SKM-nummer
SKM2002.268.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4748-00021
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Pensionsbeskatningslovens § 15 A, salg af ejendom, indskud af avance, genvundne afskrivninger, fradragsberettiget pensionsordning, industriejendom.
Resumé

En medejer af en virksomhed spurgte, om han ville kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, såfremt indskuddet bestod i hans halvdel af avance og genvundne afskrivninger opstået i forbindelse med salg af en virksomheden tilhørende ejendom. Ligningsrådet svarede bekræftende på spørgsmålet under den forudsætning, at de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15 A var opfyldt.

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 15 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1.1.6

Spørgsmål

Vil A kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A, såfremt indskuddet består i hans andel af avance og genvundne afskrivninger opstået i forbindelse med salg af ejendommen X?

Svar 

Ja, såfremt de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15 A er opfyldt.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens § 15A er en ny regel, som første gang får virkning for indkomståret 2001. Reglen bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret for det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2. mio kr. (2001-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab.

A er 62 år gammel.

A driver sammen med en kompagnon en virksomhed. Virksomheden består dels af et anpartssselskab, hvor spørgeren og hans kompagnon hver ejer halvdelen af anparterne. Endvidere består virksomheden af en industriejendom X, som ejes personligt af begge med halvdelen hver.

Anpartsselskabet er den eneste lejer i ejendommen X, der er indrettet alene til virksomheden, og den er selskabets domicil, hvilket den har været i over 20 år. Begge har altid arbejdet på fuld tid i selskabet, og gør det fortsat.

Oprindeligt tilhørte ejendommen X anpartsselskabet, men den blev i 1992 købt ud af anpartsselskabet til personligt eje for de 2 anpartshavere.

A ejer ikke og har ikke ejet ejendomme i øvrigt, når der ses bort fra hans privatbeboelse.

A og hans kompagnon ønsker nu at sælge både anpartsselskab og ejendom X, idet disse hænger sammen.

A ønsker at indskyde hans andel af den avance og de genvundne afskrivninger, som opstår i forbindelse med salg af ejendommen X, på en pensionsordning med henblik på at få fradrag for indskuddet i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15A.

Ejendommen X er vurderet til 2.300.000 kr. pr. 1. januar 2001.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse 

Kommunen har ikke haft bemærkninger til sagen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter det oplyste bliver den ejendom, som A ejer halvdelen af, drevet som en del af en selvstændig erhvervsvirksomhed. Salget af ejendommen må således kunne betegnes som en afståelse af en andel af spørgerens erhvervsmæssige virksomhed.

Af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3, følger, at den erhvervsmæssige virksomhed som nævnt i stk. 1 og 2 ikke i væsentligt omfang må have bestået af udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Af stk. 4, 5. pkt., fremgår, at ved væsentlighedsbedømmelsen ses der bort fra indkomst ved udlejning af fast ejendom mellem virksomheden og et selskab som nævnt i 3. pkt. Af 3. pkt. fremgår, at det drejer sig om selskaber, hvori virksomheden direkte eller indirekte ejer mindst 25 % af aktie- eller anpartskapitalen. Af stk. 4, 6. pkt., fremgår også, at fast ejendom, som udlejes mellem virksomheden og et selskab som nævnt i 3. pkt. eller mellem sådanne selskaber, og som lejer anvender i driften, ved væsentlighedsbedømmelsen ikke anses som en udlejningsejendom.

Udlejningen af ejendommen X skete mellem virksomheden og anpartsselskabet, hvor virksomheden ejede 100% af anpartskapitalen. Ifølge pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3 og 4, skal der således ved væsentlighedsbedømmelsen ses bort fra indkomsten fra udlejningen af denne ejendom, og den skal ved væsentlighedsbedømmelsen ikke anses som en udlejningsejendom. Udlejningen opfylder således betingelsen i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3.

Da A har drevet selvstændig virksomhed i over 20 år, er kravet om, at han i en periode på mindst 10 år før oprettelsen af pensionsordningen har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed, opfyldt.

Da A er 62 år gammel, er kravet om, at han skal være fyldt 55 år inden afståelsen, også opfyldt.

Det indstilles derfor, at avancen og de genvundne afskrivninger fra dette delsalg opfylder betingelserne for at kunne anvendes som fradragsberettiget indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A.

Det fremgår af bemærkningerne til pensionsbeskatningslovens § 15A, at ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salget af virksomhedens aktiver som bl.a. fast ejendom, med fradrag af tab.

Af afskrivningslovens § 21, stk. 2, fremgår, at ved genvundne afskrivninger opgøres fortjenesten for hver bygning eller installation som forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne værdi. Sidstnævnte værdi opgøres som de afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse, forbedringer m.v. med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger, herunder forlods afskrivninger og forskudsafskrivninger.

Det forudsættes, at A udfylder erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger (blanket nr. 02.032 eller 02.033). Det forudsættes endvidere, at de øvrige betingelser for at kunne få fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 15 A er opfyldt. Disse øvrige betingelser for at få fradrag fremgår af blanketten.

Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling.