Dato for udgivelse
22 May 2002 11:15
SKM-nummer
SKM2002.267.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4748-00016
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Pensionsbeskatningslovens § 15 A, salg af ejendom, indskud, genvundne afskrivninger, fradragsberettiget pensionsordning, landbrugsejendom
Resumé

En landmand spurgte, om han ville kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, såfremt indskuddet bestod i genvundne afskrivninger opstået i forbindelse med salg af halvdelen af en ham tilhørende landbrugsejendom. Ligningsrådet svarede bekræftende på spørgsmålet under den forudsætning, at de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15 A var opfyldt.

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 15 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1.1.6

Spørgsmål

Vil A kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A, såfremt indskuddet består af genvundne afskrivninger opstået i forbindelse med salg af 50 % af landbrugsejendommen X?

Svar 

Ja, såfremt de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15 A er opfyldt.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens § 15A er en ny regel, som første gang får virkning for indkomståret 2001. Reglen bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret for det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2. mio kr. (2001-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab.

A har i 34 år som ejer drevet en landbrugsejendom, X, med et jordtilligende på ca. 80 ha., og en svinebesætning på 100 årssøer og 2.200 producerede slagtesvin pr. år.

I 1992 købte A en landbrugsejendom med et jordtilligende på 39 ha. Denne ejendom er siden 1992 drevet sammen med ejendommen X, der har været centrum for landbrugsproduktionen, idet svineproduktionen udelukkende er foregået her, ligesom maskinerne kun har været opbevaret på ejendommen X. Beboelsen på den tilkøbte ejendom har været udlejet og driftsbygningerne anvendt til opbevaring af bl.a. korn.

Pr. 1. juli 2001 er 50% af ejendommen X samt 50% af maskiner og besætning solgt til en søn, med hvem der er oprettet et interessentskab vedr. ejendommen X. A har forpagtet jorden fra den i 1992 tilkøbte ejendom ud til interessentskabet.

Ved salget af 50% af ejendommen X er der for A opstået genvundne bygningsafskrivninger for ca. 600.000 kr., som A ønsker at indskyde på en pensionsordning med henblik på at få fradrag for indskuddet i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15A.

Der er ingen ejendomsavance i forbindelse med salget.

A's indkomstår følger kalenderåret.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Kommunen har ikke haft bemærkninger til sagen.

Styrelsens indstilling og begrundelse 

Efter det oplyste blev A's ejendom drevet som selvstændig erhvervsvirksomhed ved delsalget den 1. juli 2001. Delsalget af ejendommen må således kunne betegnes som en afståelse af en andel af A's erhvervsmæssige virksomhed. Det indstilles derfor, at at de genvundne bygningsafskrivninger, der er opstået i forbindelse med delsalget, opfylder betingelserne for at kunne anvendes som fradragsberettiget indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A. Det fremgår af bemærkningerne til pensionsbeskatningslovens § 15A, at ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salget af virksomhedens aktiver som bl.a. fast ejendom, med fradrag af tab.

Af afskrivningslovens § 21, stk. 2, fremgår, at ved genvundne afskrivninger opgøres fortjenesten for hver bygning eller installation som forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne værdi. Sidstnævnte værdi opgøres som de afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse, forbedringer m.v. med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger, herunder forlods afskrivninger og forskudsafskrivninger.

Det forudsættes, at A udfylder erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger (blanket nr. 02.032 eller 02.033). Det forudsættes endvidere, at de øvrige betingelser for at kunne få fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 15 A er opfyldt. De øvrige betingelser for at få fradrag fremgår af blanketten.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.