Dato for udgivelse
22 maj 2002 11:14
SKM-nummer
SKM2002.266.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4748-00014
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Pensionsbeskatningslovens § 15 A, dyrlægeinteressentskab, indskud, avance, fradragsberettiget pensionsordning
Resumé

En dyrlæge spurgte, om han ville kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, såfremt indskuddet bestod i fortjeneste fra salg af hans andel i et dyrlægeinteressentskab. Ligningsrådet svarede bekræftende på spørgsmålet under den forudsætning, at de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15 A var opfyldt.

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 15 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1.1.6

Spørgsmål

Vil A kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, såfremt indskuddet består af fortjeneste fra salg af hans andel i et dyrlægeinteressentskab?

Svar

Ja, såfremt de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15 A er opfyldt.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens §15 A er en ny regel, som første gang får virkning for indkomståret 2001. Reglen bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret for det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2 mio. kr. (2001-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab.

A har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år forud for 2001.

Han er anpartshaver i X-ApS sammen med to andre dyrlæger. De tre dyrlæger ejer hver 1/3 af anparterne.

A drev indtil den 1. januar 2001 en dyrlægepraksis i interessentskabsform, Y- I/S, sammen med tre medinteressenter: De to andre ovennævnte dyrlæger og X-ApS. Interessentskabets dyrlægepraksis blev solgt til et nystiftet aktieselskab, Z- A/S, pr. 1. januar 2001. Aktionærerne består af 8 dyrlæger, der hver ejer 1/8 af aktiekapitalen på 504.000 kr. De øvrige 5 dyrlæger har også solgt deres personligt drevne dyrlægepraksis til det nystiftede aktieselskab. De 8 aktionærer har fået ansættelse som dyrlæger hos aktieselskabet og modtager fast månedsløn derfra.

Salget af dyrlægepraksis er foregået efter reglerne om beskattet salg, hvor bl.a. Den Danske Dyrlægeforenings praksisudvalg har værdiansat goodwill.

Salget indbragte A en samlet salgssum på 820.608 kr. Heraf hidrørte 613.503 kr. fra hans andel i goodwill (2.454.017 kr./4), 78.962 kr. fra hans andel i salg af instrumenter (315.848 kr./4), 28.143 kr. fra hans andel i salg af EDB-udstyr (112.572 kr./4) samt 100.000 kr. fra hans salg af egen praksisbil. Der blev betalt 620.608 kr. kontant og udstedt gældsbrev for restbeløbet. Avancen fra salget udgjorde 558.611 kr. for goodwill og 124.391 kr. for resten.

Anpartsselskabets aktivitet vedrørende dyrlægepraksis er ophørt ved salget. Anpartsselskabet deltager fortsat som medinteressent i Y- I/S, som fortsætter med det ene formål at udleje interessentskabets ejendom til det nye aktieselskab. Den dyrlægepraksis, som tidligere blev drevet af interessentskabet, drives efter 1. januar 2001 af det nystiftede aktieselskab.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Kommunen har ikke haft bemærkninger til sagen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter det oplyste blev A's andel af dyrlægeprakis drevet som selvstændig erhvervsvirksomhed ved salget den 1. januar 2001. Af bemærkningerne til pensionsbeskatningslovens § 15 A fremgår, at det er hensigten, at den persongruppe, der omfattes af bestemmelsen, bl.a. er personer, der har drevet selvstændig virksomhed, enten i form af personligt ejet virksomhed eller i interesssentskabsform. Salget af A's andel af dyrlægepraksis må således kunne betegnes som en afståelse af en del af A's erhvervsmæssige virksomhed. Det indstilles derfor, at den fortjeneste, der er opstået i forbindelse med salg af andelen, opfylder betingelserne for at kunne anvendes som fradragsberettiget indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A.

Det forudsættes, at A og dennes rådgiver udfylder erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger (blanket nr. 02.032 eller 02.033). Det forudsættes endvidere, at de øvrige betingelser for at kunne få fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 15 A er opfyldt. De øvrige betingelser for at få fradrag fremgår af blanketten.

A ejer 1/3 af anparterne i X-ApS. Dette selskabs eneste aktivitet var før salget at være interessent i Y-I/S. Styrelsen har ikke taget stilling til, om dette forhold er i overensstemmelse med kravet i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3, om, at den erhvervsmæssige virksomhed som nævnt i stk. 1 og 2 ikke i væsentligt omfang må have bestået af udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. Anpartsselskabets aktivitet vedrørende dyrlægepraksis er ophørt ved salget. Anpartsselskabet deltager fortsat som medinteressent i Y-I/S, som fortsætter med det ene formål at udleje interessentskabets ejendom til det nye aktieselskab.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.