Dato for udgivelse
21 May 2002 11:33
SKM-nummer
SKM2002.263.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-301-00654
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Moms, kunstner, udstilling, vederlag
Resumé

I forlængelse af tidligere meddelelse, SKM2002.167.TSS, meddeles det, at det er styrelsens opfattelse, at det udstillingsvederlag som en kunstner modtager for udstilling af sine værker, er omfattet af momslovens almindelige regler.

Reference(r)

Momslovens § 4 , § 47, § 49, stk. 1
Momsvejledning 2001 G.5 og M.3.2.3

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2002.167.TSS beskrevet regler og praksis vedrørende moms ved kunstneres salg af egne værker. Af meddelelsen fremgår det, at hvis en kunstner leverer andre varer og ydelser ud over salg af egne værker, skal disse leverancer afgiftsberigtiges efter momslovens almindelige regler.

Styrelsen er efterfølgende blevet anmodet om at tage stilling til den momsmæssige behandling af kunstneres udstillingsvederlag.

Det er styrelsens opfattelse, at det udstillingsvederlag, som en kunstner modtager for udstilling af egne værker, er vederlag for en momspligtig ydelse. Vederlaget skal således behandles efter momslovens almindelige regler, herunder den almindelige registreringsgrænse på 50.000 kr., jf. momslovens § 47, stk. 1 og § 49, stk. 1.

En kunstner, der er momsregistreret for udstilling af kunstværker, men ikke momsregistreret for førstegangssalg af kunstnerens egne kunstgenstande, har fradrag for momsen af de udgifter, der relaterer sig direkte til udstilling af kunstværker. Kunstneren vil således ikke kunne fratrække moms af udgifter til fremstillling af kunstværkerne (materialer mv.).

Det skal bemærkes, at selv om en kunstner er momsregistreret efter momslovens almindelige regler som beskrevet ovenfor, er den forhøjede registreringsgrænse på 300.000 kr., jf. momslovens § 49, stk. 2, nr. 3, stadig gældende for kunstnerens førstegangssalg af egne værker.