Århus Byrets dom
af 22. februar 2001
7. afdeling, BS 7-4323/2000

Parter

H1 ApS

mod

Skatteministeriet, Told-og Skattestyrelsen ved Told-& Skatteregion Århus

Under denne sag, der er anlagt den 30. august 2000, og hvor dommen affattes uden fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 366a, stk. 2, har sagsøgeren, H1 ApS, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, Told-og Skattestyrelsen, tilpligtes at betale 20.428 kr., med tillæg af procesrente fra den 5. februar 1999.

Sagen blev oprindeligt anlagt i februar 1999, men blev afvist den 21. september 1999 på grund af, at sagsøgeren ikke rettidigt indleverede påstandsdokument.

Påstandsbeløbet vedrører sagsøgerens betaling den 20. april 1998 af 25.428 kr., et af sagsøgte hos H1 ApS under likvidation indkrævet beløb. Påstandsbeløbet fremkommer som denne betaling reduceret med 5.000 kr., som sagsøgeren blev pålagt i sagsomkostninger i anledning af afvisningen af den først anlagte sag.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

A har forklaret, at hun var direktør og daglig leder af virksomheden H1 ApS. Der var yderligere to ansatte. Virksomheden udarbejdede årsregnskaber, momsregnskaber og havde med bogføring og ejendomsadministration at gøre. Hun har været revisor i over 30 år. På grund af ikke indsendt regnskab blev selskabet begæret opløst i november 1994. Selskabet var da solvent. Der var ikke på dette tidspunkt restancer til Told &2; Skat, men jo altid et løbende mellemværende. Anparterne i det nye selskab ejes af CM. Hun blev daglig leder i det nye selskab og blev også anmeldt som direktør. Det nye selskab indestod for det gamle selskabs betalinger. Foruden det beløb, der nævnes i overdragelsesaftalen, blev der fremsat et yderligere krav fra likvidator, advokat Ove Tang-Andersen, på ca. 100.000 kr. Der var bl.a. en efterregning fra Told &2; Skat. Der blev betalt en check på ca. 48.000 kr. til advokat Thorsen til videresendelse. 44.401 kr. blev sendt til likvidator. Der kom i april 1998 en udlægsbegæring. Begæringen var vedhæftet en summarisk opgørelse (bilag H). Det var den eneste dokumentation, der var vedlagt. Hun bemærkede, at udlægsbegæringen, der vedrørte likvidationsboet, var adresseret til det nye selskabs adresse. Hun ringede til toldfoged Peder Porse og sagde, at begæringen var sendt til en forkert adresse. Hun bad toldfogeden sende en ny begæring til likvidator. Porse sagde, at han var ligeglad. Han ville bare have penge. Hvis ikke der blev betalt, ville han foretage udlæg. Han blev ved med at sige, at han var ligeglad, selv om hun sagde, at begæringen var sendt til det nye selskabs adresse. Der lå for hende underforstået i det en trussel om konkursbegæring mod det nye selskab. Hun prøvede at få fat i sin advokat, men det lykkedes ikke. Hun ville have sagen ud af verden og sendte derfor en check på beløbet, 25.428 kr. Hun skulle selvfølgelig have taget forbehold, da hun betalte. Hun havde travlt og fik det ikke gjort. I telefonsamtalen med Porse blev overdragelsesaftalen til det nye selskab ikke nævnt. Der blev kun talt om adresse og om kravets opgørelse. Den 19. maj 1998 var der afsluttende generalforsamling i likvidationsboet. Det var da for så vidt afsluttet, men der var stadig en sag vedrørende krav fra Told &2; Skat. Ca. 8 dage efter hun havde betalt checken på de godt 25.000 kr., ringede Peder Porse til hende og sagde, at der ikke var blevet givet møde under udlægsforretningen. Hun sagde, at hun vel ikke både skulle betale og give møde. Porse nævnte, at der derudover skyldtes et beløb på godt 10.000 kr. På grund af de 10.000 kr. blev der taget et forbehold over for likvidationsregnskabet. På det tidspunkt var alt i øvrigt betalt. Der blev også på generalforsamlingen den 19. maj talt om betalingen på de godt 25.000 kr. Det ville man undersøge. Betalingen kunne hverken ses i likvidationsregnskabet eller i opgørelse fra Told &2; Skat. Opgørelsen af 17. august 1995 fra Told &2; Skat på 390.931 kr. ser rigtig ud. Sagens bilag 8, opgørelse for perioden af 8. august 1994 til 3. august 1998 har hun gennemset. Den viser på sidste side et tilgodehavende til likvidationsboet på 26.045 kr. Selv om det beløb muligt skal reduceres med det foranstående beløb 9.047 kr., er der stadig et tilgodehavende. Opgørelsen, bilag J, for perioden 6. december 1996 - 7. april 1998, svarer til det beløb hun betalte på 25.428 kr. Den specifikation havde hun ikke set på betalingstidspunktet. Det er rigtigt, at hun også har fået en kontospecifikation, der går fra den 1. januar 1994. På den opgørelse står der, at der skyldes 3 kr. Hun kan stadig ikke finde sammenhæng i opgørelserne. Heller ikke af den nye specifikation fremgik hendes betaling. I opgørelserne ses ikke alle betalinger bogført. Køberen af selskabet har "klaret af" overfor anpartshaverne. De sidste penge, som likvidator havde stående, blev brugt til betaling af likvidator og revisor. Derefter var der ikke flere midler i boet.

Advokat LC (tidligere ....) har forklaret at hun arbejdede for advokat Tang-Andersen i 1995. Hun lavede overdragelsesaftalen, fordi A var meget ked af en eventuel konkurs. Der blev lavet et nyt selskab, som overtog det gamle selskabs rettigheder og forpligtelser. Der var flere møder på kontoret, inden overdragelsesaftalen var endeligt formuleret. På et af de møder blev overdragelsen telefonisk drøfter med Told &2; Skat. Udkast til overdragelsesaftale blev sendt dertil, og den endelige aftale blev også sendt. Told &2; Skat syntes, at aftalen var i orden. I april 1998 var stort set de kreditorer, der var, betalt. Likvidator valgte at sætte sit salær ned for at få selskabet lukket. Salærnedsættelsen blev ikke drøftet med andre end muligvis skifteretten. Der var ingen udlodning til anpartshaverne. Hun vidste den 19. april 1998, at der var et problem med 10.000 kr. i forhold til Told &2; Skat. Det var et udestående, som de havde oplyst at have. Hun husker ikke drøftelser vedrørende de betalte 25.428 kr. Der står ikke noget hverken i referatet eller i hendes egne noter fra mødet. Der var en omfattende korrespondance mellem det nye selskabs advokat, advokat Thorsen, og likvidator. Det nye selskab vidste godt, at der ikke var flere likvide midler i likvidationsboet. Vedrørende de 25.428 kr. mener hun, at hun fik oplyst fra Told &2; Skat, at beløbet var betalt af det nye selskab. Hun husker ikke, om hun har fået en opgørelse vedrørende det beløb. Hun mener ikke, at det indgik i det afsluttende regnskab. Der er ikke nogle konkrete transporter i henhold til det nye selskabs indeståelse. Hele ideen med indeståelsen var, at hvis der efter boets slutning kom yderligere krav skulle det ikke være nødvendigt at genoptage boet. Alle krav mod det gamle selskab skulle under likvidationsperioden naturligt rettes mod likvidator. Hvis opkrævningen på de 25.428 kr. var blevet sendt til likvidator, ville den være blevet videresendt til købers advokat, advokat Thorsen, som ville blive bedt om at betale beløbet. Der stod kun det tilbage på likvidationsboets konto, som skulle bruges til boets afslutning, herunder betaling af likvidator. Det er hende, der har sendt skrivelsen af 4. september 1995 til Told &2; Skat (bilag C). Det er ikke en transport, men en orientering om, at hvis der er underdækning, vil Told &2; Skat alligevel få deres penge af det nye selskab. Der er ikke konkrete transporter i henhold til køberens indeståelse. Efterfølgende er der blevet sendt to checks til Skifteretten. De kan godt have været på under 10.000 kr. Disse er videresendt til det nye selskab.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at sagsøgeren ved A er blevet truet til at betale det omhandlede beløb. Kravet skulle retteligt have være gjort gældende mod likvidator. Der kunne ikke, i henhold til overdragelsesaftalens indeståelse, rettes noget krav mod sagsøgeren. Der er ikke tale om noget egentligt eller uegentligt tredjemandsløfte. Kravet, som bestrides af sagsøgeren, har ikke nærmere kunnet dokumenteres af sagsøgte. Der er forskellige opgørelser over forskellige perioder, nogle visende et tilgodehavende for "det gamle selskab". Sagsøgeren har fejlagtigt betalt beløbet og reklamerede meget hurtigt.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det fremsatte krav, både vedrørende hovedstol og renter m.v., er tilstrækkeligt dokumenteret, herunder at de foretagne indbetalinger er korrekt afskrevet/lmodregnet. Subsidiært gøres gældende, at selv om der kunne rejses indsigelse mod afskrivningerne/modregningerne, skal der henses til formålet med sagsøgerens indeståelse. Der er tale om et egentligt tredjemandsløfte, subsidiært et uegentligt tredjemandsløfte, som berettigede til, at sagsøgte rettede et direkte krav mod sagsøgeren.

Rettens bemærkninger og resultat

Henset til hele forløbet vedrørende det omtvistede krav, herunder samtlige parters interesse i at få likvidationsboet afsluttet så korrekt som muligt, og da det ikke kan anses for bevist alene ved As forklaring, at betalingen og opgørelsen af de 25.428 kr. blev drøftet den 19. maj 1998, har sagsøgeren ikke alene ved sin anfægtelse af kravet under henvisning til forskellige for sagsøgeren uforståelige periodeopgørelser, godtgjort sin tilbagesøgningsret.

T h i  k e n d e s  f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, Told- &2; Skattestyrelsen, frifindes for den af sagsøgeren, H1 ApS, nedlagte påstand.

Sagsøgeren betaler inden 14 dage 10.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.