Dato for udgivelse
16 maj 2002 16:05
SKM-nummer
SKM2002.261.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4313-00054
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Genbeskatning, underskud, fusion
Resumé

Et svensk moderselskab skulle fusioneres med sine 3 svenske datterselskaber. Moderselskabet og 2 af datterselskaberne var sambeskattet med deres danske koncernmoderselskab. Ligningsrådet fandt, at fusionen ikke ville udløse genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E, da selskabernes underskud efter svenske regler ville blive overført til det modtagende selskab, jf. ligningslovens § 33 E, stk. 8.

Reference(r)

Ligningslovens § 33 E
Ligningsvejledningen 2001 S.D.6

Spørgsmål:

Kan Ligningsrådet bekræfte, at der ikke sker genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E, såfremt M AB fusioneres med sine datterselskaber, D1 AB, D2 AB og D3 AB, ned M AB som det modtagende selskab?

Svar:

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold:

Det danske selskab DK A/S, er koncernmoderselskab i en koncern omfattende såvel danske som svenske selskaber. DK A/S har bl.a. et svensk datterselskab, M AB, og M har 3 svenske datterselskaber, D1 AB, D2 AB og D3 AB.

Alle selskaber er 100 pct. ejede. Alle selskaber, bortset fra D3, er desuden sambeskattede med DK A/S. M, D1 og D2 har alle positive genbeskatningssaldi.

Det overvejes nu at fusionere M, D1, D2 og D3 med M som det fortsættende selskab.

Den omhandlede fusion forventes at ske efter de svenske regler om skattefri fusion.

Forespørgers opfattelse

:

Forespørgers repræsentant har anført følgende:

"Efter ligningslovens § 33 E genbeskattes et udenlandsk selskabs underskud i en dansk sambeskatning, såfremt nærmere i bestemmelsen anførte hændelser indtræffer. Skattesubjekt efter ligningslovens § 33 E er det danske koncernmoderselskab. Det er således dette selskab, der pålignes genbeskatningsbeløbet. I den aktuelle sag er koncernmoderselskabet DK A/S.

I henhold til ligningslovens § 33 E, stk. 8, sker der ikke genbeskatning, hvis datterselskaber omfattet af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31 fusionerer, og underskud efter udenlandske regler overføres til det modtagende selskab. I så fald genbeskattes underskud i det modtagende selskab.

Som anført er der her tale om, at et svensk moderselskab forventes fusioneret med sine 3 svenske datterselskaber. Da såvel det svenske moderselskab som de 3 datterselskaber må betegnes som datterselskaber i relation til koncernmoderselskabet, er det vor vurdering, at § 33 E, stk. 8, er opfyldt på dette punkt.

Koncernens svenske revisor har overfor os tilkendegivet, at M kan videreføre alle underskud, der er i de 4 selskaber, og da dette er en forudsætning for den svenske fusion i det hele taget, kan det lægges til grund, at også denne betingelse er opfyldt.

I den omtalte fusion er 3 selskaber ud af 4 selskaber omfattet af den danske sambeskatning. Det er vor vurdering, at en fusion mellem et sambeskattet og et ikke sambeskattet selskab, hvor det sambeskattede selskab er det fortsættende selskab, ikke omfattes at ligningslovens § 33 E, idet det udenlandske selskab med underskudssaldo blot fortsætter i den eksisterende sambeskatning.

Det er herefter vor vurdering, at vort spørgsmål kan besvares bekræftende."

Styrelsens indstilling og begrundelse:

Efter ligningslovens § 33 E, stk. 1, skal der ske genbeskatning af tidligere fratrukne underskud, hvis et udenlandsk selskab udtræder af sambeskatning med et dansk moderselskab.

De sambeskattede svenske selskaber, D1 og D2, ophører ved fusion med deres umiddelbare moderselskab, M, som ligeledes er omfattet af sambeskatningen.

De indskydende selskaber udtræder således af den danske sambeskatning, og der skal derfor som udgangspunkt ske genbeskatning af genbeskatningssaldoen i de indskydende selskaber.

Efter ligningslovens § 33 E, stk. 8, skal der dog ikke ske genbeskatning af underskud ved fusion af sambeskattede datterselskaber, hvis selskabernes underskud efter udenlandske regler overføres til det modtagende selskab. I så fald overføres genbeskatningssaldoen ligeledes til det modtagende selskab.

Ligningslovens § 33 E, stk. 8, finder anvendelse, uanset om underskuddet opgøres til forskellige beløb efter henholdsvis danske og svenske regler, jf. cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997, pkt. 6.5.3.6.

Det er derfor afgørende for besvarelsen af det stillede spørgsmål, om underskuddene i D1 og D2 efter svenske regler overføres til det modtagende selskab, M.

Svenske regler om underskudsfremførsel ved fusion

De svenske regler om underskudsfremførsel ved fusion findes i Sveriges indkomstskattelov ("Inkomstskattelag").

Indkomstskattelovens kapitel 35 omhandler koncernbidrag, kapitel 37 omhander fusion og spaltning og kapitel 40 omhandler underskudsfremførsel.

Hovedregel

Kapitel 37, § 18, fastslår, at det modtagende selskab ved en fusion som udgangspunkt indtræder i det indskydende selskabs skattemæssige situation i relation til den virksomhed, som det indskydende selskab hidtil har udøvet.

§§ 21-26 indeholder dog særregler om skattemæssige underskud. Der findes 2 undtagelser til hovedreglen om skattemæssig succession.

Undtagelse nr. 1

Den første undtagelse er en begrænsningsregel, som går ud på, at det modtagende selskab ikke kan udnytte det indskydende selskabs tidligere underskud, i det omfang underskuddet overstiger 200 pct. af fusionsvederlaget til det indskydende selskabs aktionærer.

Denne regel gælder imidlertid ikke, hvis det modtagende selskab på fusionstidspunktet er moderselskab for det indskydende selskab.

Undtagelse nr. 2

Den anden undtagelse er en karensregel, som indebærer, at underskud fra indkomstår før fusionen i såvel det indskydende som det modtagende selskab ikke kan udnyttes af det modtagende selskab i de første 5 indkomstår efter fusionens gennemførelse. Først i det sjette indkomstår efter fusionen kan de gamle underskud udnyttes.

Denne regel gælder imidlertid ikke, hvis de fusionerende selskaber i indkomståret forud for fusionen kunne have ydet koncernbidrag til hinanden med skattemæssig fradragsret.

Koncernbidrag (tilskud) kan i Sverige under visse betingelser ydes mellem koncernforbundne selskaber med fradragsret for giveren og skattepligt for modtageren.

Styrelsens vurdering af de svenske regler

Ligningslovens § 33 E, stk. 8, indebærer, at der ikke sker genbeskatning af underskud i de svenske selskaber, hvis "underskud efter udenlandske regler overføres til det modtagende selskab".

Hovedreglen i Sverige er, at underskud i det indskydende selskab overføres til det modtagende selskab, da det modtagende selskab indtræder i det indskydende selskabs skattemæssige situation.

Der er tale om en fusion mellem et moderselskab og 3 datterselskaber. Styrelsen finder det godtgjort, at begrænsningsreglen (undtagelse nr. 1) ikke finder anvendelse i den foreliggende situation.

Derudover er det styrelsens opfattelse, at det ikke har betydning, om karensreglen (undtagelse nr. 2) finder anvendelse eller ej, da underskuddet under alle omstændigheder overføres til det modtagende selskab. Karensreglen regulerer blot, hvornår det modtagende selskab kan udnytte underskuddet.

Told- og Skattestyrelsen finder herefter, at betingelsen i ligningslovens § 33 E, stk. 8, er opfyldt.

Styrelsen indstiller derfor, at det stillede spørgsmål besvares med "Ja".

Ligningsrådets afgørelse:

Ligningsrådet tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling.