Dato for udgivelse
16 May 2002 15:51
SKM-nummer
SKM2002.260.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4313-00055
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Genbeskatning, underskud, virksomhed, afhændelse, salg, overdragelse, overførsel
Resumé

Et udenlandsk sambeskattet selskab fungerede primært som holdingselskab for andre udenlandske datterselskaber, men havde også en ejendomsadministrationsaktivitet, som selskabet ønskede at overdrage til et nystiftet datterselskab. Ligningsrådet fandt, at overdragelsen ville udløse genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E.

Reference(r)

Ligningslovens § 33 E
Ligningsvejledningen 2001 S.D.6

Spørgsmål:

Skal der ske genbeskatning af tidligere fratrukne skattemæssige underskud fra udlandet når ejendomsadministrationsaktiviteten i U overdrages til et nystiftet 100 pct. ejet datterselskab, jf. ligningslovens § 33 E?

Svar:

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold:

DK A/S er i dag sambeskattet med en række udenlandske datterselskaber. Datterselskabet U er moderselskab for en række udenlandske datterselskaber, som også indgår i den danske sambeskatning. Den udenlandske del af koncernen har lige som den øvrige del af koncernen beskæftiget sig med ejendomsudvikling og salg. Koncernen har alene opført ejendomme med henblik på videresalg.

Som følge af afmatning på det udenlandske ejendomsmarked er koncernen imidlertid i besiddelse af enkelte færdigopførte udlejningsejendomme. Ejendomsporteføljen er placeret i datterselskaber til U.

Administrationen og forvaltningen af de udenlandske ejendomme varetages i U, idet de enkelte datterselskaber ikke har egne ansatte.

Administrationen af lejemålene indebærer bl.a. varsling af huslejestigninger, opkrævning af husleje, vedligeholdelse af ejendommene mv.

Der er i alt ansat 5 personer i U. Udover direktøren er de øvrige 4 beskæftiget med ejendomsadministrationen mv. U varetager ikke administration for tredjemand.

Overdragelse af ejendomsadministrationen

DK A/S ønsker at foretage en omstrukturering i koncernen. Man ønsker en omstrukturering i de udenlandske sambeskattede selskaber, således at ejendomsadministrationsaktiviteten i holdingselskabet U overdrages til et nystiftet 100 pct. ejet datterselskab.

Det er hensigten, at det nystiftede selskab skal overtage de 4 medarbejdere. Det er endvidere hensigten, at det nystiftede selskab skal betale en andel af omkostningerne i U herunder husleje og leje af driftsmidler mv. ligesom de øvrige selskaber skal betale for ejendomsadministrationen til det nystiftede selskab.

Overdragelsen indebærer således en overdragelse af administration mv. af lejemålene samt en overdragelse af de 4 medarbejdere, der i dag varetager opgaven. Overdragelsen indebærer ikke overdragelse af ejendomme.

Genbeskatning af underskud

Efter ligningslovens § 33 E, stk. 2, skal der ske genbeskatning af tidligere fratrukne underskud, hvis et udenlandsk sambeskattet selskab helt eller delvist afhænder virksomheden til et koncernforbundet selskab.

U har en positiv genbeskatningssaldo, som således vil komme til genbeskatning, hvis overdragelsen af ejendomsadministrationsaktiviteten anses som hel eller delvis afhændelse af virksomheden i U.

Forespørgers opfattelse:

Forespørgers repræsentant mener, at spørgsmålet skal besvares med "Nej", og har til støtte herfor anført følgende:

"Af Ligningsvejledningen afsnit S.D.5.2 fremgår, at det vil bero på en konkret vurdering, om der foreligger hel eller delvis afhændelse af virksomhed. Afståelse af enkeltstående aktiver vil normalt ikke falde ind under bestemmelsen, hvorimod afståelse af f.eks. en hel produktionsenhed vil være omfattet.

Praksis på området er sparsom. Ligningsrådet har i afgørelse refereret i TfS 2001, 656, fundet, at en afhændelse af en produktionsejendom skulle anses for afhændelse af en del af en virksomhed. Ligningsrådet anså den omhandlede produktionsejendom for at udgøre en væsentlig del af aktiverne i [det overdragende selskab], og en afhændelse heraf måtte sidestilles med afhændelse af en del af en virksomhed. Der var ved vurderingen endvidere henset til, at en sådan fortolkning er i overensstemmelse med praksis i henhold til fusionsskatteloven samt lov om skattefri virksomhedsomdannelse, hvorefter en erhvervsmæssig anvendt ejendom anses for at udgøre en selvstændig virksomhed.

Der kan endvidere henvises til ministersvar til L 118 (bilag 15 af 13/2 1996), hvor skatteministeren er blevet spurgt om, hvad der forstås ved en hel eller delvis virksomhed i relation til den foreslåede bestemmelse i LL § 33 E, stk. 2 og 3. Hertil svarer ministeren, at ved vurderingen af, om afhændelser af aktiver i relation til den foreslåede bestemmelse i LL § 33 E, stk. 2 og 3 anses for at være en hel eller delvis afhændelse af virksomhed tages udgangspunktet i den almindelige skatteretlige forståelse af begrebet virksomhed. Udgangspunktet er således, at afståelse af enkeltstående aktiver (eller passiver) ikke udgør en hel eller delvis afståelse af en virksomhed i relation til den foreslåede bestemmelse i LL § 33 E.

Det er vores vurdering, at overdragelsen af ejendomsadministrationsaktiviteten ikke skal anses for afhændelse af en del af en virksomhed og der skal således efter vores opfattelse ikke ske genbeskatning af tidligere fratrukne skattemæssige underskud fra udlandet.

Vi har bl.a. henset til, at ejendomsadministrationsaktiviteten ikke udgør en væsentlig del af aktiviteten i holdingselskabet. Den væsentligste aktivitet i holdingselskabet er besiddelse af aktier."

Styrelsens indstilling og begrundelse:

Af cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997, pkt. 6.5.3.4.2, fremgår bl.a. følgende:

"Baggrunden for [ligningslovens § 33 E, stk. 2] er, at herved sikres, at datterselskabet ikke omgår genbeskatningen ved at udskille de sunde dele af selskabets aktiviteter.

Ved vurderingen af om afhændelse af aktiver i relation til ligningslovens § 33 E, stk. 2, anses for at være en hel eller delvis afhændelse af virksomhed, tages udgangspunkt i den almindelige skatteretlige forståelse af begrebet "virksomhed".

Det beror på en konkret vurdering om det, der afhændes, må anses for at være en hel eller delvis afhændelse af virksomhed.

Ligningslovens § 33 E, stk. 2 tilsigter at sikre, at genbeskatning sker forinden et datterselskab afhænder den overskudsgivende del af virksomheden til et andet selskab i koncernen, der ikke indgår i sambeskatningen.

Afståelse af enkeltstående aktiver (eller passiver) udgør derfor som udgangspunkt ikke en hel eller delvis afståelse af en virksomhed. Dette gælder særligt i forhold til omsætningsaktiver - herunder aktier, der må kvalificeres som omsætningsaktiver."

Landsskatteretten har ved kendelsen i TfS 2000, 413 fastslået, at besiddelse af aktier i et datterselskab ikke i sig selv kan karakteriseres som virksomhed i relation til ligningslovens § 33 E, stk. 2. Der er derfor i LL §§ 33 E, stk. 2, indsat en særlig hjemmel til, at hel eller delvis afståelse af datterselskabsaktier også udløser fuld genbeskatning.

U fungerer som holdingselskab, og selskabets aktivitet er således aktiebesiddelse. Holdingselskabet har imidlertid også en anden aktivitet, nemlig ejendomsadministration.

Holding-aktiviteten og ejendomsadministrationsaktiviteten udgør efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse to adskilte dele af virksomheden i U.

Selvom ejendomsadministrationsaktiviteten udgør en uvæsentlig del af de samlede aktiviteter i U, er der tale om en organisatorisk afgrænset aktivitet, som i sig selv udgør en selvstændig virksomhed adskilt fra den øvrige aktivitet i selskabet.

Der er endvidere tale om en aktivitet, der som udgangspunkt vil kunne udskilles til et datterselskab ved hjælp af fusionsskattelovens regler om skattefri tilførsel af aktiver, da aktiviteten ud fra et organisatorisk synspunkt kan anses som en gren af virksomheden i U.

Ligningslovens § 33 E, stk. 2, foreskriver, at der skal ske genbeskatning, hvis der foreligger hel eller delvis afståelse af virksomheden. Der er ikke i loven angivet nogen retningslinjer for, hvad der kan udgøre en delvis virksomhedsafståelse, men CIR 1997-82 angiver, at der skal tages udgangspunkt i det almindelige skatteretlige virksomhedsbegreb.

På denne baggrund er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at hvis der findes en materielt identificérbar enhed i et selskab, som isoleret betragtet kan siges at udgøre en selvstændig virksomhed, kan det ikke tillægges betydning, hvor væsentlig denne virksomhed er i forhold til det pågældende selskabs samlede aktiviteter.

Ved Ligningsrådets afgørelse i TfS 2001, 656 (SKM2001.285.LR), som forespørgers repræsentant har henvist til, blev afståelse af en produktionsejendom betragtet som afhændelse af en del af en virksomhed, hvilket udløste genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E, stk. 2.

Af den offentliggjorte afgørelse fremgår bl.a. følgende:

"Der var herved henset til, at den omhandlede produktionsejendom udgjorde en væsentlig del af aktiverne i B, således at en afhændelse heraf, i relation til ligningslovens § 33 E, må sidestilles med afhændelse af en del af en virksomhed. Der er ved vurderingen endvidere henset til, at en sådan fortolkning er i overensstemmelse med praksis i henhold til fusionsskatteloven samt lov om skattefri virksomhedsomdannelse, hvorefter en erhvervsmæssig anvendt ejendom anses for at udgøre en selvstændig virksomhed."

Resultatet var således i den konkrete sag støttet af 2 forhold, nemlig praksis vedrørende fusionsskatteloven og lov om skattefri virksomhedsomdannelse samt det forhold, at ejendommen udgjorde en væsentlig del af aktiverne i det selskab, der solgte ejendommen.

Denne begrundelse kan efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse ikke tages som udtryk for, at Ligningsrådet har anset det som en betingelse, at ejendommen udgjorde en væsentlig del af de samlede aktiver, men alene at det i den konkrete sag har givet yderligere støtte til et resultat, som allerede fulgte af den fortolkning af det skatteretlige virksomhedsbegreb, der benyttes ved anvendelsen af fusionsskatteloven og lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at den overdragne ejendomsadministrationsaktivitet i U udgør en "virksomhed" i ligningslovens § 33 E, stk. 2's forstand. Det er endvidere Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at lovens klare ordlyd ikke giver mulighed for herefter at anlægge en subjektiv væsentlighedsvurdering.

Told- og Skattestyrelsen indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "Ja".

Ligningsrådets afgørelse:

Ligningsrådet tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling.