Dato for udgivelse
02 May 2002 16:32
SKM-nummer
SKM2002.255.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-412-00453
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fri bil, beskatning, lønmodtager
Resumé

Ligningsrådet har godkendt, at AA, som er direktør for et pengeinstitut og har fri bil til rådighed, kan vælge en ledig bil fra pengeinstituttets bilpark med den konsekvens at han alene beskattes af den dyreste bil. Det er herved forudsat, at direktør AA's almindelige firmabil er udlånt til brug for pengeinstituttets erhvervsmæssige formål, og at han kun har adgang til at bruge én bil ad gangen.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4
Cirkulære nr. 72 af 17/4 1996, pkt. 12.4.6.1 og 12.4.6.3
Ligningsvejledningen 2001 A.B.1.9.2

Spørgsmål

Kan Ligningsrådet tiltræde, at direktør AA alene beskattes af den dyreste bil, som han har til sin rådighed i en kalendermåned, uanset at direktør AA får mulighed for at vælge en anden bil fra penge-instituttets bilpark (dog ikke BMW’en), når hans bil udlånes til andre aktiviteter, idet der aldrig er mere end én bil til disposition ad gangen ?

Svar

Ja - se styrelsens indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

AA er direktør for et pengeinstitut. Direktør AA har fri bil til rådighed. Den fri bil er en Seat Alhambra Transporter med monteret trækkrog. Bilen er på gule plader og har kun forsæder. Endvidere ejer han personligt en Seat Leon - anskaffelsespris ca. 240.000 kr. i 2000.

Pengeinstituttets bilpark består af 8 (forskellige) biler, som er anskaffet i perioden 1996 - 2001 til priser mellem 120.000 kr. - 230.000 kr. En enkelt bil - en BMW - er anskaffet for ca. 640.000 kr.

BMW'en anvendes alene af direktør AA, som repræsentationsvogn i pengeinstituttets tjeneste og parkeres efter arbejdstids ophør i pengeinstituttets garage.

De øvrige biler, eksklusiv direktørens og vicedirektørens, anvendes af pengeinstituttets øvrige medarbejdere udelukkende i erhvervsmæssig øjemed. Bilerne er efter arbejdstids ophør parkeret på pengeinstituttets lukkede parkeringsplads.

Direktør AA og vicedirektøren beskattes efter gældende regler for fri bil til rådighed.

Direktør AA ønsker, at få Ligningsrådets godkendelse af, at han alene beskattes af den dyreste bil, han har til rådighed, selv om han har mulighed for at kunne vælge en af pengeinstituttets andre biler (dog ikke BMW'en) end Seat Alhambra Transporteren, som er beskatningsobjekt, til eksempelvis at køre hjem i om aftenen. Ønsket er begrundet i, at Seat Alhambra Transporteren ind imellem udlånes til pengeinstituttets erhvervsmæssige aktiviteter.

Seat Alhambra Transporteren udlånes f.eks. til medarbejdere til transport af pengeinstituttets udstillingscampingvogn til messer og lignende, transport af materiale til og fra afdelinger samt transport af materiale til makuleringscentral. Da direktør AA ikke har en fast arbejdstid, kan bilen derfor være udlånt på det tidspunkt, hvor han ønsker at benytte den til privat kørsel fra arbejdet.

Direktør AA vil fortsat blive beskattet på helårsbasis af Seat Alhambra Transporter, som er den dyreste bil i pengeinstituttets bilpark (eksl. BMW'en).

Direktør AA har kun én bil til disposition ad gangen. Øvrige biler er efter arbejdstids ophør parkeret på pengeinstituttets parkeringsplads.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Stiller arbejdsgiveren en bil til rådighed, som den ansatte kan anvende privat, er der tale om et skattepligtigt personalegode (fri bil), jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Den skattemæssige værdi af fri bil opgøres som en procentdel af bilens værdi. Det er rådigheden over firmabil til privat brug, der herved beskattes. Værdien medregnes for den periode, hvor bilen har været til rådighed for vedkommende, dog mindst for én måned, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Forarbejderne til ligningslovens § 16, stk. 4, giver ingen fortolkningsbidrag til løsning af det rejste spørgsmål.

Ligningslovens § 16, stk. 4, finder anvendelse på hver enkelt bil, der stilles til rådighed for den ansatte til privat brug (der gives ikke mængderabat), jf. cirkulære nr. 72 af 17/4 1996 om ligningsloven, pkt. 12.4.6.1.

Udgangspunktet om beskatning af den blotte rådighed indenfor en måned fraviges i en ganske særlig situation. Udgangspunktet fraviges, hvis den ansatte i årets løb skifter bil én eller flere gange indenfor samme kalendermåned, da accepteres det, at den ansatte alene beskattes af den dyreste bil for den pågældende kalendermåned, jf. cirkulære nr. 72 af 17/4 1996, pkt. 12.4.6.3.

Af LV 2001, afsnit A.B.1.9.2 fremgår, at undtagelsen er bl.a. anvendelig for faggrupper, der ofte skifter bil, f.eks. sælgere i et automobilforhandlerfirma. Baggrund herfor er, at bilsælgere ofte har behov for fremvisning af biler til kunder i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejdsplads, samt at demo-bilerne løbende bortsælges. Der er således tale om, at der alene er stillet én bil til rådighed ad gangen - den pågældende, som har firmabil til sin rådighed, har ikke valgmuligheder.

Det er Told- og Skattestyrelsen opfattelse, at den situation, direktør AA ønsker Ligningsrådets godkendelse af, i praksis betyder, at direktør AA kun råder over én bil ad gangen, når der er tale om, at han vælger én anden af pengeinstituttets biler (eksl. BMW’en) som erstatning for den bil, han normalt har rådigheden over, men som banken udlåner til andre ansatte til erhvervsmæssige formål.

I denne konkrete særlige situation, finder styrelsen, at direktør AA kan vælge en ledig bil fra pengeinstituttets bilpark (eksl. BMW’en) med den konsekvens, at han alene beskattes af Seat Alhambra Transporteren, idet de øvrige biler er billigere. Det er herved forudsat, at direktør AAs almindelige firmabil er udlånt til brug for pengeinstituttets erhvervsmæssige formål, og at han kun har adgang til at bruge én bil ad gangen.

Told- og Skattestyrelsen indstiller på den baggrund, at Ligningsrådet svarer ja til spørgsmålet.

Ligningsrådet tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling.