Dato for udgivelse
25 apr 2002 14:46
SKM-nummer
SKM2002.242.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4312-00238
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Sambeskatning, koncernintern overdragelse, udenlandsk registreret selskab
Resumé

Et dansk selskab havde erhvervet alle aktierne i et andet dansk selskab og dets tilhørende udenlandske registrede datterselskab. Da der nu ønskedes etableret sambeskatning mellem moderselskabet og de to datterselskaber, blev Ligningsrådet anmodet om at afgive en bindende forhåndsbesked om, hvorvidt selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt. ville være til hinder for sambeskatning. Ligningsrådet besvarede de stillede spørgsmål benægtende.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31, stk. 1, 6. pkt.
Ligningsvejledningen 2001 S.D.4.2

Ligningsrådet har taget stilling til en anmodning om bindende forhåndsbesked vedrørende selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt.

Spørgsmål

Er eller har C A/S været hjemmehørende i udlandet i relation til selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt.?

Er selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt. til hinder for sambeskatning mellem A A/S og B A/S, hvis sidstnævnte er et direkte helejet datterselskab?

Er selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt. til hinder for sambeskatning mellem A A/S og C Ltd., hvis sidstnævnte er et direkte helejet datterselskab?

Er selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt. til hinder for sambeskatning mellem A A/S og datterselskaberne, hvis B A/S og C Ltd. er søsterselskaber?

Ligningsrådet besvarede spørgsmål 2-4 benægtende. Spørgsmål 1 var herefter ikke relevant, hvorfor spørgsmålet ansås for bortfaldet.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det danske selskab A A/S købte i sommeren 2000 alle aktier i det danske selskab B A/S med det tilhørende datterselskab C Ltd., som var indregistreret i udlandet.

B A/S var stiftet i 1998 i forbindelse med afviklingen af aktiviteterne i et andet selskab, Z A/S. Som led i afviklingsplanen overdrog Z A/S sit helejede datterselskab, C Ltd., til B A/S, der blev stiftet til formålet. B A/S med tilhørende datterselskab C Ltd. blev herefter overdraget til en kreditor i boet, som efterfølgende overdrog aktierne i B A/S med det tilhørende datterselskab til den nuværende ejer, A A/S .

A A/S påtænkte nu at inddrage B A/S og C Ltd. i sambeskatning. med virkning fra og med indkomståret 2002. I denne forbindelse ønskede man at overdrage aktierne i C Ltd. til A A/S, der således ville blive direkte moderselskab til begge datterselskaber.

Den interne overdragelse i 1998 af C Ltd. til B A/S forud for A A/S' erhvervelse af selskaberne, indebar imidlertid, at B A/S havde erhvervet aktierne i det udenlandsk registrerede selskab, C Ltd., fra et dengang koncernforbundet selskab, ligesom A A/S ved en overdragelse af aktierne i C Ltd. fra B A/S ville være et koncerninternt salg af et udenlandsk selskab.

Spørgsmålet var herefter, om selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt. ville være til hinder for sambeskatning mellem A A/S og de to datterselskaber enten samlet eller enkeltvis i 2002.

Told- og Skattestyrelsens indstiling og begrundelse

Told- og Skattestyrelsen bemærkede, at det af selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt. følger, at "(t)illadelse til sambeskatning med et datterselskab, der er eller har været hjemmehørende i udlandet, ikke kan meddeles, hvis mere end 50 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet er erhvervet fra et eller flere koncernforbundne selskaber m.v., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, medmindre moderselskabet direkte eller indirekte har ejet mere end 50 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet i hele perioden, hvor moderselskabet har været koncernforbundet med datterselskabet, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2."

Af bestemmelsens 2. led følger således, at sambeskatning kun kan opnås, hvis moderselskabet direkte eller indirekte har ejet mere end 50 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet i hele perioden, hvor moderselskabet har været koncernforbundet med datterselskabet.

Ad spørgsmål 2

B A/S er hjemmehørende i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, da selskabet er indregistreret i Danmark. Da A A/S endvidere ikke havde erhvervet B A/S fra et med A A/S koncernforbundet selskab, fandt Told- og Skattestyrelsen, at selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt. ikke var til hinder for sambeskatning mellem A A/S og B A/S.

Ad spørgsmål 3

I nærværende sag var C Ltd. erhvervet fra B A/S, som var et koncernforbundet selskab. A A/S, som var moderselskabet for sambeskatningen, havde imidlertid indirekte ejet 100 pct. af aktiekapitalen i selskabet i hele den periode, hvor A A/S og C Ltd. havde været koncernforbundne (siden den samlede aktieerhvervelse i 2000).

Betingelsen i 2. led af § 31, stk. 1, 6. pkt. var derfor opfyldt i dette tilfælde, og der kunne derfor opnås sambeskatning mellem A A/S og C Ltd.

Ad spørgsmål 4

I nærværende sag var moderselskabet for sambeskatningen, A A/S, ikke omfattet af ordlyden i selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt.

Da A A/S endvidere indirekte havde ejet mere end 50 pct. af aktiekapitalen i C Ltd. i hele perioden, hvor A A/S havde været koncernforbundet med C Ltd., jf. ovenfor under spørgsmål 3, og da B A/S ikke var erhvervet fra et koncernforbundet selskab, jf. ovenfor under spørgsmål 1, var selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt. efter styrelsens opfattelse ikke til hinder for sambeskatning mellem A A/S og datterselskaberne, hvis sidstnævnte var søsterselskaber.

På baggrund af ovenstående indstillede styrelsen, at spørgsmål 2-4 blev besvaret benægtende. Besvarelsen af spørgsmål 1 var herefter ikke relevant, hvorfor spørgsmålet ansås for bortfaldet.

Ligningsrådets afgørelse

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.